Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Pavel la Tesalonic

171Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2Pavel, după obiceiul său, a

17:2
Luca 4:1613:5,14
14:1
16:13
19:8
intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 3dovedind și lămurind că
17:3
Luca 24:26,46Gal. 3:1
Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morţi. „Și acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.” 4Unii
17:4
Cap. 28:24.

din ei și o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.

. 5Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară, la norod. 6Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii și strigau: „Oamenii aceștia
17:6
Cap. 16:20.

care au răscolit lumea au venit și aici, 7și Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun
17:7
Luca 23:2Ioan 19:121 Pet. 2:13
că este un alt Împărat: Isus.” 8Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetăţii, 9care au dat drumul lui Iason și celorlalţi numai după ce au căpătat de la ei un zălog.

Pavel la Bereea

10Fraţii

17:10
Cap. 9:25. Vers. 14.

au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau
17:11
Is. 34:16Luca 16:29Ioan 5:39
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. 12Mulţi dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulţi bărbaţi au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să aţâţe noroadele. 14Atunci, fraţii au pornit îndată
17:14
Mat. 10:23
pe Pavel spre mare; Sila și Timotei au rămas în Bereea.

Pavel la Atena. Cuvântarea

15Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea

17:15
Cap. 18:5.

să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 16Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se
17:16
2 Pet. 2:8
întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. 17În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 18Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” 19Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învăţătură nouă pe care o vestești tu? 20Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta.” 21Căci toţi atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 22Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioși. 23Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoașteţi, aceea vă vestesc eu. 24Dumnezeu
17:24
Cap. 14:15.

care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul
17:24
Mat. 11:25
cerului și al pământului și nu
17:24
Cap. 7:48.

locuiește în temple făcute de mâini. 25El nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea trebuinţă de ceva, El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
, care dă tuturor viaţa, suflarea și toate lucrurile. 26El a făcut ca toţi oamenii, ieșiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare
17:26
Deut. 32:8
locuinţei lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar
17:27
Cap. 14:17.

că nu este departe de fiecare din noi. 28Căci în
17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El avem viaţa, mișcarea și fiinţa, după cum
17:28
Tit 1:12
au zis și unii din poeţii voștri: ‘Suntem din neamul Lui…’ 29Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusinţa omului. 30Dumnezeu nu ţine seama de vremurile
17:30
Cap. 14:16.
Rom. 3:25
de neștiinţă și poruncește acum
17:30
Luca 24:47Tit 2:11,121 Pet. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31pentru că a rânduit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
Rom. 2:16
14:10
judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin
17:31
Cap. 2:24.

faptul că L-a înviat din morţi…” 32Când au auzit ei de învierea morţilor, unii își băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 33Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alţii împreună cu ei.