Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Pavel la Tesalonic

171Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2Pavel, după obiceiul său, a

17:2
Luca 4:1613:5,14
14:1
16:13
19:8
intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 3dovedind și lămurind că
17:3
Luca 24:26,46Gal. 3:1
Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morţi. „Și acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.” 4Unii
17:4
Cap. 28:24.
din ei și o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.
. 5Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară, la norod. 6Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii și strigau: „Oamenii aceștia
17:6
Cap. 16:20.
care au răscolit lumea au venit și aici, 7și Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun
17:7
Luca 23:2Ioan 19:121 Pet. 2:13
că este un alt Împărat: Isus.” 8Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetăţii, 9care au dat drumul lui Iason și celorlalţi numai după ce au căpătat de la ei un zălog.

Pavel la Bereea

10Fraţii

17:10
Cap. 9:25. Vers. 14.
au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau
17:11
Is. 34:16Luca 16:29Ioan 5:39
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. 12Mulţi dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulţi bărbaţi au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să aţâţe noroadele. 14Atunci, fraţii au pornit îndată
17:14
Mat. 10:23
pe Pavel spre mare; Sila și Timotei au rămas în Bereea.

Pavel la Atena. Cuvântarea

15Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea

17:15
Cap. 18:5.
să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 16Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se
17:16
2 Pet. 2:8
întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. 17În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 18Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” 19Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învăţătură nouă pe care o vestești tu? 20Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta.” 21Căci toţi atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 22Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioși. 23Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoașteţi, aceea vă vestesc eu. 24Dumnezeu
17:24
Cap. 14:15.
care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul
17:24
Mat. 11:25
cerului și al pământului și nu
17:24
Cap. 7:48.
locuiește în temple făcute de mâini. 25El nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea trebuinţă de ceva, El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
, care dă tuturor viaţa, suflarea și toate lucrurile. 26El a făcut ca toţi oamenii, ieșiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare
17:26
Deut. 32:8
locuinţei lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar
17:27
Cap. 14:17.
că nu este departe de fiecare din noi. 28Căci în
17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El avem viaţa, mișcarea și fiinţa, după cum
17:28
Tit 1:12
au zis și unii din poeţii voștri: ‘Suntem din neamul Lui…’ 29Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusinţa omului. 30Dumnezeu nu ţine seama de vremurile
17:30
Cap. 14:16.
de neștiinţă și poruncește acum
17:30
Luca 24:47Tit 2:11,121 Pet. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31pentru că a rânduit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin
17:31
Cap. 2:24.
faptul că L-a înviat din morţi…” 32Când au auzit ei de învierea morţilor, unii își băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 33Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alţii împreună cu ei.

18

Pavel la Corint

181După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. 2Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31 Cor. 16:192 Tim. 4:19
, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. 3Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și
18:3
Cap. 20:34.
lucrau – meseria lor era facerea corturilor. 4Pavel
18:4
Cap. 17:2.
vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. 5Dar când au venit
18:5
Cap. 17:14,15.
Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a
18:5
Iov 32:18
dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. 6Fiindcă iudeii i se împotriveau
18:6
Cap. 13:45.
și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat
18:6
Neem. 5:13Mat. 10:14
hainele și le-a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122 Sam. 1:16Ezec. 18:13
33:4
vostru să cadă asupra capului vostru; eu
18:6
Ezec. 3:18,19
33:9
sunt curat. De acum
18:6
Cap. 13:46;
încolo, mă voi duce la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. 8Dar
18:8
1 Cor. 1:14
Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezaţi. 9Noaptea, Domnul
18:9
Cap. 23:11.
a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, 10căci
18:10
Ier. 1:18,19Mat. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.” 11Aici a rămas un an și șase luni și învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

Răscoala iudeilor

12Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta aţâţă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.” 14Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor:

„Dacă

18:14
Cap. 23:29;
ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăţie, v-aș asculta după cuviinţă, iudeilor!

15Dar, dacă este vorba de neînţelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.” 16Și i-a alungat de la scaunul de judecată. 17Atunci, au pus toţi mâna pe Sosten

18:17
1 Cor. 1:1
, fruntașul sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.

Pavel la Ierusalim și Antiohia

18Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la fraţi și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns

18:18
Num. 6:18
capul în Chencrea
18:18
Rom. 16:1
, căci făcuse o juruinţă. 19Au ajuns în Efes; și Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, 20care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, 21ci și-a luat rămas-bun de la ei și a zis: „Trebuie
18:21
Cap. 19:21;
numaidecât ca sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Dacă
18:21
1 Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi.” Și a plecat din Efes. 22S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia.

A treia călătorie. Apolo

23După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărind
18:23
Cap. 14:22;
pe toţi ucenicii. 24La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. 25El era învăţat în ce privește Calea Domnului, avea un duh înfocat
18:25
Rom. 12:11
și vorbea și învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea
18:25
Cap. 19:3.
decât botezul lui Ioan. 26A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a
18:27
1 Cor. 3:6
ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, 28căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea
18:28
Cap. 9:22;
din Scripturi că Isus este Hristosul.

19

Ucenicii lui Ioan se fac creștini

191Pe când era Apolo

19:1
1 Cor. 1:12
3:5,6
în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici 2și le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am
19:2
1 Sam. 3:7
auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” 3„Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Și ei au răspuns: „Cu
19:3
Cap. 18:25.
botezul lui Ioan.” 4Atunci Pavel a zis: „Ioan
19:4
Mat. 3:11Ioan 1:15,27,3011:16
13:24,25
a botezat cu botezul pocăinţei și spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în
19:5
Cap. 8:16.
Numele Domnului Isus. 6Când
19:6
Cap. 6:6;
și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei și vorbeau
19:6
Cap. 2:4;
în alte limbi și proroceau. 7Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.

Pavel învaţă pe norod la Efes

8În urmă

19:8
Cap. 17:2;
, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la
19:8
Cap. 1:3;
Împărăţia lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 9Dar, fiindcă
19:9
2 Tim. 1:152 Pet. 2:2Iuda 10
unii rămâneau împietriţi și necredincioși și vorbeau de rău
19:9
Cap. 9:2. Vers. 23. Cap. 22:4;
Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei și a învăţat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. 10Lucrul acesta
19:10
Cap. 20:31.
a ţinut doi ani, așa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. 11Și Dumnezeu făcea
19:11
Marcu 16:20
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 12până acolo
19:12
2 Împ. 4:29
că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorţuri care fuseseră atinse de trupul lui și-i lăsau bolile și ieșeau din ei duhurile rele.

Exorciștii iudei

13Niște

19:13
Mat. 12:27
exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au
19:13
Marcu 9:38Luca 9:49
încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduiește Pavel, să ieșiţi afară!” 14Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. 15Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteţi?” 16Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniţi din casa aceea. 17Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, și
19:17
Luca 1:65
7:165:5,11
i-a apucat frica pe toţi, și Numele Domnului Isus era proslăvit. 18Mulţi din cei ce crezuseră veneau să mărturisească
19:18
Mat. 3:6
și să spună ce făcuseră. 19Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărţile și le-au ars înaintea tuturor; preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. 20Cu atâta
19:20
Cap. 6:7;
putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.

Răscoala argintarului Dimitrie

21După ce

19:21
Rom. 15:25Gal. 2:1
s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a
19:21
Cap. 20:22.
pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, își zicea el, „trebuie
19:21
Cap. 18:21;
să văd și Roma.” 22A trimis în Macedonia pe două din
19:22
Cap. 13:5.
ajutoarele lui, pe Timotei și Erast
19:22
Rom. 16:232 Tim. 4:20
, iar el a mai rămas câtăva vreme în Asia. 23Pe vremea aceea
19:23
2 Cor. 1:8
, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea
19:23
Cap. 9:2.
Domnului. 24Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de-ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puţin
19:24
Cap. 16:16,19.
câștig cu ele. 25I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeași meserie, și le-a zis: „Oamenilor, știţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta 26și vedeţi și auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuţi de mâini nu
19:26
Ps. 115:4Is. 44:10-20Ier. 10:3
sunt dumnezei. 27Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ, dar și că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica, și chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită.” 28Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!” 29Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toţii într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaius
19:29
Rom. 16:231 Cor. 1:14
și Aristarh
19:29
Cap. 20:4;
, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. 30Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. 31Chiar și unii din mai-marii Asiei, care-i erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. 32Unii strigau una, alţii alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulţi nici nu știau pentru ce se adunaseră. 33Atunci, au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru
19:33
1 Tim. 1:202 Tim. 4:14
a făcut
19:33
Cap. 12:17.
semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. 34Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toţi într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare este Diana efesenilor!” 35Totuși logofătul a potolit norodul și a zis: „Bărbaţi efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marii Diane și a chipului ei căzut din cer? 36Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliţi și să nu faceţi nimic cu pornire nechibzuită. 37Căci aţi adus aici pe oamenii aceștia, care nu sunt vinovaţi nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiţei noastre. 38Deci, dacă, în adevăr, Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători; să se pârască unii pe alţii. 39Dar, dacă umblaţi după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. 40Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiţi de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăţi zarva aceasta.” 41După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.