Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Coborârea Duhului Sfânt

21În Ziua

2:1
Lev. 23:15Deut. 16:9
Cincizecimii, erau
2:1
Cap. 1:14.

toţi împreună în același loc. 2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a
2:2
Cap. 4:31.

umplut toată casa unde ședeau ei. 3Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 4Și toţi s-au
2:4
Cap. 1:5.

umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească
2:4
Marcu 16:171 Cor. 12:10,20,30
13:1
14:2
în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 5Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 6Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7Toţi se mirau, se minunau și ziceau unii către alţii: „Toţi aceștia care vorbesc nu sunt galileeni
2:7
Cap. 1:11.

? 8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 10Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, 11cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 12Toţi erau uimiţi, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” 13Dar alţii își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!” 14Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbaţi iudei și voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să știţi lucrul acesta și ascultaţi cuvintele mele! 15Oamenii aceștia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci
2:15
1 Tes. 5:7
nu este decât al treilea ceas din zi. 16Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17‘În
2:17
Is. 44:3Ezec. 11:19
36:27Ioel 2:28,29Zah. 12:10Ioan 7:38
zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi
2:17
Cap. 10:45.

turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele
2:17
Cap. 21:9.

voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri! 18Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și
2:18
Cap. 21:4,9,10.
1 Cor. 12:10,28
14:1
vor proroci. 19Voi
2:19
Ioel 2:30,31
face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; 20soarele
2:20
Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:25
se va preface în întuneric, și luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. 21Atunci, oricine
2:21
Rom. 10:13
va chema Numele Domnului va fi mântuit.’

Cuvântarea lui Petru

22Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin

2:22
Ioan 3:2
14:10,11Evr. 2:4
minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știţi, 23pe Omul acesta, dat
2:23
Mat. 26:24Luca 22:22
24:444:28
în mâinile
2:23
Cap. 5:30.

voastre după sfatul hotărât și după știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit și L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. 24Dar
2:24
Vers. 32. Cap. 3:15;
4:10
10:40
13:30,34
17:31Rom. 4:24
8:111 Cor. 6:14
15:152 Cor. 4:14Gal. 1:1Efes. 1:20Col. 2:121 Tes. 1:10Evr. 13:201 Pet. 1:24
Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. 25Căci David zice despre El:

‘Eu aveam

2:25
Ps. 16:8
totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26De aceea, mi se bucură inima și mi se veselește limba; chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, 27căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii și mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’ 29Cât despre

2:29
1 Împ. 2:10
patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 30Fiindcă David era proroc și
2:30
2 Sam. 7:12,13Ps. 132:11Luca 1:32,69Rom. 1:32 Tim. 2:8
știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, 31despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că
2:31
Ps. 16:10
sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor și trupul lui nu va vedea putrezirea. 32Dumnezeu a înviat pe
2:32
Vers. 24.

acest Isus, și noi
2:32
Cap. 1:8.

toţi suntem martori ai Lui. 33Și acum, odată ce S-a înălţat
2:33
Cap. 5:31.
Filip. 2:9Evr. 10:12
prin dreapta lui Dumnezeu și a primit
2:33
Ioan 14:26
15:26
16:7,13
de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt
2:33
Cap. 10:45.
Efes. 4:8
, a turnat ce vedeţi și auziţi. 34Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis
2:34
Ps. 110:1Mat. 22:441 Cor. 15:25Efes. 1:20Evr. 1:13
Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea 35până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ 36Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a
2:36
Cap. 5:31.

făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

Cei dintâi creștini

37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au

2:37
Zah. 12:10Luca 3:1016:30
rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38„Pocăiţi-vă
2:38
Luca 24:47
”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru
2:39
Ioel 2:28
copiii voștri și pentru
2:39
Cap. 10:45;
11:15,18
14:27
15:3,8,14Efes. 2:13,17
toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42Ei
2:42
Cap. 1:14. Vers. 46.
Rom. 12:12Efes. 6:18Col. 4:2Evr. 10:25
stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe
2:43
Marcu 16:175:12
minuni și semne. 44Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau
2:44
Cap. 4:32,34.

toate de obște. 45Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau
2:45
Is. 58:7
între toţi, după nevoile fiecăruia. 46Toţi
2:46
Cap. 1:14.

împreună erau nelipsiţi de la Templu în
2:46
Luca 24:53
fiecare zi, frângeau
2:46
Cap. 20:7.

pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi
2:47
Luca 2:52Rom. 14:18
înaintea întregului norod. Și Domnul
2:47
Cap. 5:14;
11:24
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.