Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Înălţarea lui Isus

11Teofile

1:1
Luca 1:3
, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să înveţe pe oameni, 2de la început până
1:2
Marcu 16:19Luca 9:51
24:511 Tim. 3:16
în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse
1:2
Mat. 28:19Marcu 16:15Ioan 20:21
poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3După patima Lui, li S-a înfăţișat viu
1:3
Marcu 16:14Luca 24:36Ioan 20:19,26
21:1,141 Cor. 15:5
, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4Pe
1:4
Luca 24:43,49
când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care
1:4
Luca 24:49Ioan 14:16,26,27
15:26
16:7
, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. 5Căci
1:5
Mat. 3:1119:4
Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi
1:5
Ioel 3:18
fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 6Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne
1:6
Mat. 24:3
, în vremea aceasta ai de gând să așezi
1:6
Is. 1:26Dan. 7:27Amos 9:11
din nou Împărăţia lui Israel?” 7El le-a răspuns: „Nu
1:7
Mat. 24:36Marcu 13:321 Tes. 5:1
este treaba voastră să știţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8Ci
1:8
Cap. 2:1,4.
voi veţi primi o putere, când Se va coborî
1:8
Luca 24:49
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi
1:8
Luca 24:48Ioan 15:27
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” 9După
1:9
Luca 24:51Ioan 6:62
ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat
1:9
Vers. 2.
la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. 10Și cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în
1:10
Mat. 28:3Marcu 16:5Luca 24:4Ioan 20:12
alb 11și au zis: „Bărbaţi galileeni
1:11
Cap. 2:7;
, de ce staţi și vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va
1:11
Dan. 7:13Mat. 24:30Marcu 13:26Luca 21:27Ioan 14:31 Tes. 1:10
4:162 Tes. 1:10Apoc. 1:7
veni în același fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Întoarcerea apostolilor

12Atunci

1:12
Luca 24:52
, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13Când au ajuns acasă, s-au suit în
1:13
Cap. 9:37,39;
odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru
1:13
Mat. 10:2-4
, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon
1:13
Luca 6:15
Zelotul și Iuda
1:13
Iuda 1
, fiul lui Iacov. 14Toţi aceștia
1:14
Cap. 2:1,46.
stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile
1:14
Luca 23:49,55
24:10
și cu Maria, mama lui Isus, și cu fraţii
1:14
Mat. 13:55
Lui.

Alegerea lui Matia

15În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul

1:15
Apoc. 3:4
celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – și a zis: 16„Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura
1:16
Ps. 41:9Ioan 13:18
spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care
1:16
Luca 22:47Ioan 18:3
a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 17El
1:17
Mat. 10:4Luca 6:16
era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe
1:17
Vers. 25. Cap. 12:25;
. 18Omul
1:18
Mat. 27:5,7,8
acesta a dobândit un ogor cu plata
1:18
Mat. 26:152 Pet. 2:15
nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. 19Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui”. 20În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ‘Locuinţa lui să rămână
1:20
Ps. 69:25
pustie și nimeni să nu locuiască în ea!’ și ‘Slujba
1:20
Ps. 109:8
lui s-o ia altul!’ 21Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22cu începere
1:22
Marcu 1:1
de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat
1:22
Vers. 9.
El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept
1:22
Ioan 15:27
martor al învierii Lui.” 23Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba
1:23
Cap. 15:22.
, zis și Iust, și pe Matia. 24Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care
1:24
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9
29:17Ier. 11:20
17:10Apoc. 2:23
cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, 25ca
1:25
Vers. 17.
să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.” 26Au tras la sorţi, și sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

2

Coborârea Duhului Sfânt

21În Ziua

2:1
Lev. 23:15Deut. 16:9
Cincizecimii, erau
2:1
Cap. 1:14.
toţi împreună în același loc. 2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a
2:2
Cap. 4:31.
umplut toată casa unde ședeau ei. 3Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 4Și toţi s-au
2:4
Cap. 1:5.
umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească
2:4
Marcu 16:171 Cor. 12:10,20,30
13:1
14:2
în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 5Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 6Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7Toţi se mirau, se minunau și ziceau unii către alţii: „Toţi aceștia care vorbesc nu sunt galileeni
2:7
Cap. 1:11.
? 8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 10Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, 11cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 12Toţi erau uimiţi, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” 13Dar alţii își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!” 14Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbaţi iudei și voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să știţi lucrul acesta și ascultaţi cuvintele mele! 15Oamenii aceștia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci
2:15
1 Tes. 5:7
nu este decât al treilea ceas din zi. 16Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17‘În
2:17
Is. 44:3Ezec. 11:19
36:27Ioel 2:28,29Zah. 12:10Ioan 7:38
zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi
2:17
Cap. 10:45.
turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele
2:17
Cap. 21:9.
voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri! 18Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și
2:18
Cap. 21:4,9,10.
vor proroci. 19Voi
2:19
Ioel 2:30,31
face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; 20soarele
2:20
Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:25
se va preface în întuneric, și luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. 21Atunci, oricine
2:21
Rom. 10:13
va chema Numele Domnului va fi mântuit.’

Cuvântarea lui Petru

22Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin

2:22
Ioan 3:2
14:10,11Evr. 2:4
minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știţi, 23pe Omul acesta, dat
2:23
Mat. 26:24Luca 22:22
24:444:28
în mâinile
2:23
Cap. 5:30.
voastre după sfatul hotărât și după știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit și L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. 24Dar
2:24
Vers. 32. Cap. 3:15;
Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. 25Căci David zice despre El:

‘Eu aveam

2:25
Ps. 16:8
totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26De aceea, mi se bucură inima și mi se veselește limba; chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, 27căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii și mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’ 29Cât despre

2:29
1 Împ. 2:10
patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 30Fiindcă David era proroc și
2:30
2 Sam. 7:12,13Ps. 132:11Luca 1:32,69Rom. 1:32 Tim. 2:8
știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, 31despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că
2:31
Ps. 16:10
sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor și trupul lui nu va vedea putrezirea. 32Dumnezeu a înviat pe
2:32
Vers. 24.
acest Isus, și noi
2:32
Cap. 1:8.
toţi suntem martori ai Lui. 33Și acum, odată ce S-a înălţat
2:33
Cap. 5:31.
prin dreapta lui Dumnezeu și a primit
2:33
Ioan 14:26
15:26
16:7,13
de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt
2:33
Cap. 10:45.
, a turnat ce vedeţi și auziţi. 34Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis
2:34
Ps. 110:1Mat. 22:441 Cor. 15:25Efes. 1:20Evr. 1:13
Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea 35până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ 36Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a
2:36
Cap. 5:31.
făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

Cei dintâi creștini

37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au

2:37
Zah. 12:10Luca 3:1016:30
rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38„Pocăiţi-vă
2:38
Luca 24:47
”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru
2:39
Ioel 2:28
copiii voștri și pentru
2:39
Cap. 10:45;
toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42Ei
2:42
Cap. 1:14. Vers. 46.
stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe
2:43
Marcu 16:175:12
minuni și semne. 44Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau
2:44
Cap. 4:32,34.
toate de obște. 45Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau
2:45
Is. 58:7
între toţi, după nevoile fiecăruia. 46Toţi
2:46
Cap. 1:14.
împreună erau nelipsiţi de la Templu în
2:46
Luca 24:53
fiecare zi, frângeau
2:46
Cap. 20:7.
pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi
2:47
Luca 2:52Rom. 14:18
înaintea întregului norod. Și Domnul
2:47
Cap. 5:14;
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

3

Vindecarea ologului din naștere

31Petru și Ioan se suiau împreună la

3:1
Cap. 2:46.
Templu, la ceasul rugăciunii: era
3:1
Ps. 55:17
ceasul al nouălea. 2Acolo era
3:2
Cap. 14:8.
un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să
3:2
Ioan 9:8
ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 3Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. 4Petru, ca și Ioan, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” 5Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. 6Atunci, Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am, îţi dau: În
3:6
Cap. 4:10.
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 7L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; 8dintr-o săritură
3:8
Is. 35:6
a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 9Tot norodul l-a
3:9
Cap. 4:16,21.
văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. 10Îl cunoșteau că era cel ce ședea
3:10
Ioan 9:8
la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. 11Fiindcă el se ţinea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis
3:11
Ioan 10:23
al lui Solomon.

Cuvântarea lui Petru către norod

12Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 13Dumnezeul

3:13
Cap. 5:30.
lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinţilor noștri, a proslăvit
3:13
Ioan 7:39
12:16
17:1
pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat
3:13
Mat. 27:2
în mâna lui Pilat și v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 14Voi v-aţi
3:14
Mat. 27:20Marcu 15:11Luca 23:18,20,21Ioan 18:40
19:15
lepădat de Cel
3:14
Ps. 16:10Marcu 1:24Luca 1:354:27
Sfânt și Neprihănit
3:14
Cap. 7:52;
și aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 15Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe
3:15
Cap. 2:24.
care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi
3:15
Cap. 2:32.
suntem martori ai Lui. 16Prin credinţa în
3:16
Mat. 9:2214:9
Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi și-l cunoașteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. 17Și acum, fraţilor, știu că din
3:17
Luca 23:34Ioan 16:31 Cor. 2:81 Tim. 1:13
neștiinţă aţi făcut așa, ca și mai-marii voștri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte
3:18
Luca 24:44
prin
3:18
Ps. 22Is. 50:6
53:5Dan. 9:261 Pet. 1:10,11
gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 19Pocăiţi-vă dar
3:19
Cap. 2:38.
și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21pe
3:21
Cap. 1:11.
care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării
3:21
Mat. 17:11
din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a
3:21
Luca 1:70
vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. 22În adevăr, Moise a zis părinţilor noștri: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voștri un proroc
3:22
Deut. 18:15,18,19
ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. 23Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.’ 24De asemenea, toţi prorocii, de la Samuel și ceilalţi care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 25Voi
3:25
Cap. 2:39.
sunteţi fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noștri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa
3:25
Gen. 12:3
18:18
22:18
26:4
28:14Gal. 3:8
ta.’ 26Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis
3:26
Mat. 10:5
15:24Luca 24:47
mai întâi vouă
3:26
Vers. 22.
, ca să vă binecuvânteze, întorcând
3:26
Mat. 1:21
pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”