Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Pavel în Macedonia

201Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a

20:1
1 Cor. 16:51 Tim. 1:3
plecat în Macedonia. 2A străbătut ţinutul acesta și a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, 3unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar
20:3
Cap. 9:23;
iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh
20:4
Cap. 19:29;
și Secund din Tesalonic, Gaius
20:4
Cap. 19:29.
din Derbe, Timotei
20:4
Cap. 16:1.
, precum și Tihic
20:4
Efes. 6:21Col. 4:72 Tim. 4:12Tit 3:12
și Trofim
20:4
Cap. 21:29.
, care erau din Asia. 5Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. 6Iar noi, după zilele
20:6
Exod 12:14,15
23:15
Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în
20:6
Cap. 16:8.
Troa, unde am stat șapte zile.

Învierea lui Eutih

7În ziua dintâi

20:7
1 Cor. 16:2Apoc. 1:10
a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să
20:7
Cap. 2:42,46.
frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. 8În
20:8
Cap. 1:13.
odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. 9Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. 10Dar Pavel s-a coborât, s-a
20:10
1 Împ. 17:212 Împ. 4:34
repezit spre el, l-a luat în braţe și a zis: „Nu
20:10
Mat. 9:24
vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.” 11După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat. 12Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.

Pavel la Milet

13Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. 14Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. 15De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în faţa insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet. 16Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci

20:16
Cap. 18:21;
se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să
20:16
Cap. 24:17.
fie în Ierusalim de Ziua
20:16
Cap. 2:1.
Cincizecimii.

Cuvântarea de rămas-bun

17Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii Bisericii. 18Când au venit la el, le-a zis:

„Știţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din

20:18
Cap. 18:19;
ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 19Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe
20:19
Vers. 3.
care mi le ridicau uneltirile iudeilor. 20Știţi că n-am
20:20
Vers. 27.
ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăţ înaintea norodului și în case 21și să vestesc
20:21
Cap. 18:5.
iudeilor și grecilor pocăinţa
20:21
Marcu 1:15Luca 24:47
faţă de Dumnezeu și credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. 22Și acum, iată că, împins
20:22
Cap. 19:21.
de duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 23Numai Duhul Sfânt
20:23
Cap. 21:4,11.
mă înștiinţează din cetate în cetate că mă așteaptă lanţuri și necazuri. 24Dar eu nu
20:24
Cap. 21:13.
ţin numaidecât la viaţa mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci
20:24
2 Tim. 4:7
vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și
20:24
Cap. 1:17.
slujba pe
20:24
Gal. 1:1Tit 1:3
care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 25Și acum, știu
20:25
Vers. 38.
că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. 26De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele
20:26
Cap. 18:6.
tuturor. 27Căci
20:27
Vers. 20.
nu m-am ferit să vă vestesc tot planul
20:27
Luca 7:30Ioan 15:15Efes. 1:11
lui Dumnezeu. 28Luaţi seama
20:28
1 Tim. 4:161 Pet. 5:2
dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a
20:28
1 Cor. 12:28
pus Duhul Sfânt episcopi20:28 Sau: priveghetori., ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care
20:28
Efes. 1:7,14Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:19Apoc. 5:9
a câștigat-o cu
20:28
Evr. 9:14
însuși sângele Său. 29Știu bine că, după plecarea mea, se vor
20:29
Mat. 7:152 Pet. 2:1
vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, 30și se vor scula din
20:30
1 Tim. 1:201 Ioan 2:19
mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 31De aceea vegheaţi și aduceţi-vă aminte că, timp de trei
20:31
Cap. 19:10.
ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 32Și acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului
20:32
Evr. 13:9
harului Său, care vă
20:32
Cap. 9:31.
poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea
20:32
Cap. 26:18.
împreună cu toţi cei sfinţiţi. 33N-am râvnit nici la argintul
20:33
1 Sam. 12:31 Cor. 9:122 Cor. 7:2
11:9
12:17
, nici la aurul, nici la hainele cuiva. 34Singuri știţi că
20:34
Cap. 18:3.
mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele și ale celor ce erau cu mine. 35În toate privinţele v-am dat o pildă și v-am arătat că
20:35
Rom. 15:11 Cor. 9:122 Cor. 11:9,12
12:13Efes. 4:281 Tes. 4:11
5:142 Tes. 3:8
, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi și să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’36După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat
20:36
Cap. 7:60;
și s-a rugat împreună cu ei toţi. 37Și au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut
20:37
Gen. 45:14
46:29
pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. 38Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care
20:38
Vers. 25.
le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Și l-au petrecut până la corabie.

21

Pavel își ia rămas-bun de la ucenicii din Tir

211După ce ne-am smuls din braţele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de-acolo la Patara. 2Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. 3Am trecut prin faţa insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. 4Acolo am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile. Ucenicii

21:4
Cap. 20:23;
, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. 5Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum; și ne-au petrecut toţi, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat
21:5
Cap. 20:36.
pe mal și ne-am rugat. 6Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alţii și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă
21:6
Ioan 1:11
.

Pavel la Ptolemaida și la Cezareea. Prorocia lui Agab

7După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraţilor și am stat la ei o zi. 8A doua zi, am plecat și am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul

21:8
Efes. 4:112 Tim. 4:5
, care
21:8
Cap. 6:5;
era unul din cei șapte, și am găzduit la el. 9El avea patru fete fecioare, care
21:9
Ioel 2:28
proroceau. 10Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab
21:10
Cap. 11:28.
s-a coborât din Iudeea 11și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, și-a legat picioarele și mâinile și a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: ‘Așa
21:11
Cap. 20:23;
vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și-l vor da în mâinile neamurilor.’” 12Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. 13Atunci Pavel a răspuns: „Ce
21:13
Cap. 20:24.
faceţi de plângeţi așa și-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.” 14Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: „Facă-se voia
21:14
Mat. 6:10
26:42Luca 11:2
22:42
Domnului!” 15După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. 16Câţiva ucenici din Cezareea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim.

Pavel la Ierusalim, în Templu

17Când

21:17
Cap. 15:4.
am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. 18A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov
21:18
Cap. 15:13.
și toţi prezbiterii s-au adunat acolo. 19După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit
21:19
Cap. 15:4,12.
cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin
21:19
Cap. 1:17;
slujba lui. 20Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi, i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toţi sunt plini de râvnă
21:20
Cap. 22:3.
pentru Lege. 21Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. 22Ce este de făcut? Negreșit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. 23Deci, fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi, care au făcut o juruinţă. 24Ia-i cu tine, curăţește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei, ca să-și radă
21:24
Num. 6:2,13,18
capul. Și astfel vor cunoaște toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești Legea. 25Cu privire la neamurile care au crezut, noi
21:25
Cap. 15:20,29.
am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie.” 26Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţit și a
21:26
Cap. 24:18.
intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească
21:26
Num. 6:13
sfârșitul zilelor curăţirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.

Prinderea lui Pavel

27Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii

21:27
Cap. 24:18.
din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au
21:27
Cap. 26:21.
pus mâinile pe el 28și au început să strige: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Iată omul care
21:28
Cap. 24:5,6.
propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii și împotriva locașului acestuia, ba încă a vârât și pe niște greci în Templu și a spurcat acest locaș sfânt.” 29În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim
21:29
Cap. 20:4.
, Efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în Templu. 30Toată cetatea s-a pus în mișcare
21:30
Cap. 26:21.
și s-a strâns norodul din toate părţile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos din Templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. 31Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. 32Acesta
21:32
Cap. 23:27;
a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. 33Atunci, căpitanul s-a apropiat, a
21:33
Cap. 20:23. Vers. 11.
pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanţuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. 34Dar unii strigau într-un fel, alţii într-alt fel prin mulţime. Fiindcă nu putea deci să înţeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetăţuie. 35Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat, 36căci mulţimea norodului se ţinea după el și striga: „La moarte
21:36
Luca 23:18Ioan 19:15
cu el!”

Pavel cere voie să vorbească

37Tocmai când era să fie băgat în cetăţuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ţi spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește? 38Nu cumva

21:38
Cap. 5:36.
ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari?” 39„Eu
21:39
Cap. 9:11;
sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” 40După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a
21:40
Cap. 12:17.
făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:

22

Cuvântarea lui Pavel

221„Fraţilor

22:1
Cap. 7:2.
și părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” 2Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ţinut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: 3„Eu
22:3
Cap. 21:39.
sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la
22:3
Deut. 33:32 Împ. 4:38Luca 10:39
picioarele lui Gamaliel
22:3
Cap. 5:34.
să cunosc cu
22:3
Cap. 26:5.
de-amănuntul Legea părinţilor noștri și am fost
22:3
Cap. 21:20.
tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum
22:3
Rom. 10:2
sunteţi și voi toţi azi. 4Am
22:4
Cap. 8:3;
prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniţă bărbaţi și femei: 5marele preot și tot
22:5
Luca 22:66
soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la
22:5
Cap. 9:2;
ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi. 6Când eram
22:6
Cap. 9:3;
pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 7Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’ 8‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. Și El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’ 9Cei
22:9
Dan. 10:7
ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.’ 11Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns în Damasc. 12Și a venit la mine un
22:12
Cap. 9:17.
om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, și pe care toţi iudeii
22:12
Cap. 10:22.
care locuiesc în Damasc îl vorbeau
22:12
1 Tim. 3:7
de bine. 13El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. 14El mi-a zis: ‘Dumnezeul
22:14
Cap. 3:13;
părinţilor noștri te-a
22:14
Cap. 9:15;
ales să cunoști voia Lui, să
22:14
1 Cor. 9:1
15:8
vezi pe
22:14
Cap. 3:14;
Cel Neprihănit și să
22:14
1 Cor. 11:23Gal. 1:12
auzi cuvinte din gura Lui; 15căci
22:15
Cap. 23:11.
Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care
22:15
Cap. 4:20;
le-ai văzut și auzit. 16Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat
22:16
Cap. 2:38.
de păcatele tale, chemând
22:16
Cap. 9:14.
Numele Domnului.’ 17Și mi s-a
22:17
Cap. 9:26.
întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească 18și am
22:18
Vers. 14.
văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te
22:18
Mat. 10:14
, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’ 19Și am zis: ‘Doamne, ei
22:19
Cap. 8:3. Vers. 4.
știu că eu băgam în temniţă și băteam
22:19
Mat. 10:17
prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20și că
22:20
Cap. 7:58.
, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de faţă, îmi uneam
22:20
Cap. 8:1.
încuviinţarea mea cu a celorlalţi și păzeam hainele celor ce-l omorau.’ 21Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci
22:21
Cap. 9:15;
te voi trimite departe, la neamuri…’

Pavel, cetăţean roman

22Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: „Ia

22:22
Cap. 21:36.
de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să
22:22
Cap. 25:24.
trăiască!” 23Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu ţărână în văzduh. 24Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. 25Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de faţă: „Vă
22:25
Cap. 16:37.
este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27Și când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 29Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă și tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.