Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Cuvântarea lui Pavel

221„Fraţilor

22:1
Cap. 7:2.

și părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” 2Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ţinut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: 3„Eu
22:3
Cap. 21:39.
2 Cor. 11:22Filip. 3:5
sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la
22:3
Deut. 33:32 Împ. 4:38Luca 10:39
picioarele lui Gamaliel
22:3
Cap. 5:34.

să cunosc cu
22:3
Cap. 26:5.

de-amănuntul Legea părinţilor noștri și am fost
22:3
Cap. 21:20.
Gal. 1:14
tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum
22:3
Rom. 10:2
sunteţi și voi toţi azi. 4Am
22:4
Cap. 8:3;
26:9-11Filip. 3:61 Tim. 1:13
prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniţă bărbaţi și femei: 5marele preot și tot
22:5
Luca 22:66
soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la
22:5
Cap. 9:2;
26:10,12
ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi. 6Când eram
22:6
Cap. 9:3;
26:12,13
pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 7Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’ 8‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. Și El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’ 9Cei
22:9
Dan. 10:7
ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.’ 11Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns în Damasc. 12Și a venit la mine un
22:12
Cap. 9:17.

om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, și pe care toţi iudeii
22:12
Cap. 10:22.

care locuiesc în Damasc îl vorbeau
22:12
1 Tim. 3:7
de bine. 13El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. 14El mi-a zis: ‘Dumnezeul
22:14
Cap. 3:13;
5:30
părinţilor noștri te-a
22:14
Cap. 9:15;
26:16
ales să cunoști voia Lui, să
22:14
1 Cor. 9:1
15:8
vezi pe
22:14
Cap. 3:14;
7:52
Cel Neprihănit și să
22:14
1 Cor. 11:23Gal. 1:12
auzi cuvinte din gura Lui; 15căci
22:15
Cap. 23:11.

Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care
22:15
Cap. 4:20;
26:16
le-ai văzut și auzit. 16Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat
22:16
Cap. 2:38.
Evr. 10:22
de păcatele tale, chemând
22:16
Cap. 9:14.
Rom. 10:13
Numele Domnului.’ 17Și mi s-a
22:17
Cap. 9:26.
2 Cor. 12:2
întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească 18și am
22:18
Vers. 14.

văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te
22:18
Mat. 10:14
, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’ 19Și am zis: ‘Doamne, ei
22:19
Cap. 8:3. Vers. 4.

știu că eu băgam în temniţă și băteam
22:19
Mat. 10:17
prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20și că
22:20
Cap. 7:58.
Luca 11:48
, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de faţă, îmi uneam
22:20
Cap. 8:1.
Rom. 1:32
încuviinţarea mea cu a celorlalţi și păzeam hainele celor ce-l omorau.’ 21Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci
22:21
Cap. 9:15;
13:2,46,47
18:6
26:17Rom. 1:5
11:13
15:16Gal. 1:15,16
2:7,8Efes. 3:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
te voi trimite departe, la neamuri…’

Pavel, cetăţean roman

22Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: „Ia

22:22
Cap. 21:36.

de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să
22:22
Cap. 25:24.

trăiască!” 23Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu ţărână în văzduh. 24Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. 25Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de faţă: „Vă
22:25
Cap. 16:37.

este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27Și când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 29Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă și tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.