Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Pavel la Cezareea

241După cinci

24:1
Cap. 21:27.

zile, a venit marele preot
24:1
Cap. 23:2,30,35;
25:2
Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. 2Pavel a fost chemat, și Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. 3Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea și în tot locul. 4Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. 5Am
24:5
Luca 23:216:20
17:6
21:281 Pet. 2:12,15
găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor 6și
24:6
Cap. 21:28.

a încercat să spurce chiar și Templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm
24:6
Ioan 18:31
după Legea noastră, 7dar
24:7
Cap. 21:33.

a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre, cu mare silă, 8și a poruncit
24:8
Cap. 28:30.

pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” 9Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile.

Apărarea lui Pavel

10După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă știu că de mulţi ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. 11Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te poţi încredinţa de lucrul acesta – de când m-am suit să

24:11
Cap. 21:26. Vers. 17.

mă închin la Ierusalim. 12Nu
24:12
Cap. 25:8;
28:17
m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. 13Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. 14Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului
24:14
Amos 8:14
părinţilor mei după Calea
24:14
2 Tim. 1:3
pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege
24:14
Cap. 26:22;
28:23
și în Proroci 15și am
24:15
Cap. 23:6;
26:6,7
28:20
în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că
24:15
Dan. 12:2Ioan 5:28,29
va fi o înviere a celor drepţi și a celor nedrepţi. 16De aceea mă
24:16
Cap. 23:1.

silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 17După o lipsă de mai mulţi ani, am
24:17
Cap. 11:29,30;
20:16Rom. 15:252 Cor. 8:4Gal. 2:10
venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la Templu. 18Tocmai atunci
24:18
Cap. 21:26,27;
26:21
niște iudei din Asia m-au găsit curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19Ei înșiși
24:19
Cap. 23:30;
25:16
ar trebui să se înfăţișeze înaintea ta și să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. 20Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, 21afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru
24:21
Cap. 23:6;
28:20
învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.’” 22Felix, care știa destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul
24:22
Vers. 7.

Lisias.” 23Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod și să nu oprească pe
24:23
Cap. 27:3;
28:16
nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.

Pavel stă de vorbă cu Felix

24După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 25Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” 26Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i

24:26
Exod 23:8
dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

Pavel înaintea lui Festus

27Doi ani au trecut astfel; și în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut

24:27
Exod 23:225:9,14
să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniţă.