Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Pavel la Cezareea

241După cinci

24:1
Cap. 21:27.
zile, a venit marele preot
24:1
Cap. 23:2,30,35;
Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. 2Pavel a fost chemat, și Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. 3Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea și în tot locul. 4Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. 5Am
24:5
Luca 23:216:20
17:6
21:281 Pet. 2:12,15
găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor 6și
24:6
Cap. 21:28.
a încercat să spurce chiar și Templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm
24:6
Ioan 18:31
după Legea noastră, 7dar
24:7
Cap. 21:33.
a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre, cu mare silă, 8și a poruncit
24:8
Cap. 28:30.
pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” 9Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile.

Apărarea lui Pavel

10După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă știu că de mulţi ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. 11Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te poţi încredinţa de lucrul acesta – de când m-am suit să

24:11
Cap. 21:26. Vers. 17.
mă închin la Ierusalim. 12Nu
24:12
Cap. 25:8;
m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. 13Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. 14Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului
24:14
Amos 8:14
părinţilor mei după Calea
24:14
2 Tim. 1:3
pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege
24:14
Cap. 26:22;
și în Proroci 15și am
24:15
Cap. 23:6;
în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că
24:15
Dan. 12:2Ioan 5:28,29
va fi o înviere a celor drepţi și a celor nedrepţi. 16De aceea mă
24:16
Cap. 23:1.
silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 17După o lipsă de mai mulţi ani, am
24:17
Cap. 11:29,30;
venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la Templu. 18Tocmai atunci
24:18
Cap. 21:26,27;
niște iudei din Asia m-au găsit curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19Ei înșiși
24:19
Cap. 23:30;
ar trebui să se înfăţișeze înaintea ta și să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. 20Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, 21afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru
24:21
Cap. 23:6;
învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.’” 22Felix, care știa destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul
24:22
Vers. 7.
Lisias.” 23Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod și să nu oprească pe
24:23
Cap. 27:3;
nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.

Pavel stă de vorbă cu Felix

24După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 25Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” 26Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i

24:26
Exod 23:8
dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

Pavel înaintea lui Festus

27Doi ani au trecut astfel; și în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut

24:27
Exod 23:225:9,14
să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniţă.

25

251Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile s-a suit de la Cezareea în Ierusalim. 2Preoţii cei mai de seamă

25:2
Cap. 24:1. Vers. 15.
și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruinţă 3și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau
25:3
Cap. 23:12,15.
o cursă, ca să-l omoare pe drum. 4Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea și că el însuși are să plece în curând acolo. 5„Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și, dacă
25:5
Cap. 18:14. Vers. 18.
este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.” 6Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile, apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. 7Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe
25:7
Marcu 15:3Luca 23:2,10
și grele învinuiri, pe care nu le puteau dovedi. 8Pavel a început să se apere și a zis: „N-am păcătuit cu nimic nici
25:8
Cap. 6:13;
împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului.” 9Festus, care voia
25:9
Cap. 24:27.
să capete bunăvoinţa iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: „Vrei
25:9
Vers. 20.
să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?” 10Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. 11Dacă
25:11
Cap. 18:14;
am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte, dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer
25:11
Cap. 26:32;
să fiu judecat de Cezar.” 12Atunci, Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce.”

Împăratul Agripa la Cezareea

13După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus. 14Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: „Felix a lăsat în temniţă pe un

25:14
Cap. 24:27.
om 15împotriva
25:15
Vers. 2,3.
căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoţii cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. 16Le-am
25:16
Vers. 4,5.
răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus faţă cu pârâșii lui și să fi avut putinţa să se apere de lucrurile de care este pârât. 17Ei au venit deci aici și, fără întârziere
25:17
Vers. 6.
, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. 18Pârâșii, când s-au înfăţișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. 19Aveau împotriva lui numai
25:19
Cap. 18:15;
niște neînţelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Isus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. 20Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînţelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. 21Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ţinută ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la Cezar.” 22Agripa
25:22
Cap. 9:15.
a zis lui Festus: „Aș vrea să aud și eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei auzi.” 23A doua zi deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. 24Atunci, Festus a zis: „Împărate Agripa și voi toţi care sunteţi de faţă cu noi, uitaţi-vă la omul acesta, despre care toată
25:24
Vers. 2,3,7.
mulţimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să
25:24
Cap. 22:22.
mai trăiască. 25Fiindcă am înţeles că n-a făcut
25:25
Cap. 23:9,29;
nimic vrednic de moarte și fiindcă singur
25:25
Vers. 11,12.
a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. 26Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el, de aceea l-am adus înaintea voastră, și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. 27Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemniţat, fără să arăt de ce este pârât.”

26

Pavel înaintea lui Agripa

261Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel: 2„Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei, 3căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă. 4Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. 5Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă

26:5
Cap. 22:3;
a religiei noastre. 6Și
26:6
Cap. 23:6.
acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei
26:6
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Deut. 18:152 Sam. 7:12Ps. 132:11Is. 4:2
7:14
9:6
40:10Ier. 23:5
33:14-16Ezec. 34:23
37:24Dan. 9:24Mica 7:20Rom. 15:8Tit 2:13
pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noștri 7și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece
26:7
Iac. 1:1
seminţii ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi
26:7
Luca 2:371 Tes. 3:101 Tim. 5:5
și noapte. Pentru această nădejde
26:7
Filip. 3:11
, împărate, sunt pârât eu de iudei! 8Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii? 9Și
26:9
Ioan 16:21 Tim. 1:13
eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10și așa
26:10
Cap. 8:3.
am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la
26:10
Cap. 9:14,21;
preoţii cei mai de seamă; și, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. 11I-am pedepsit adesea în toate sinagogile
26:11
Cap. 22:19.
și îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetăţile străine. 12În
26:12
Cap. 9:3;
acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoţii cei mai de seamă. 13Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. 14Am căzut cu toţii la pământ, și eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuș.’ 15‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. Și Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. 16Dar scoală-te și stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca
26:16
Cap. 22:15.
să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 17Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor, la
26:17
Cap. 22:21.
care te trimit, 18ca să
26:18
Is. 35:5
42:7Luca 1:79Ioan 8:122 Cor. 4:4Efes. 1:181 Tes. 5:5
le deschizi ochii, să
26:18
2 Cor. 6:14Efes. 4:18
5:8Col. 1:131 Pet. 2:9,25
se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să
26:18
Luca 1:77
primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate și moștenirea
26:18
Efes. 1:11Col. 1:12
împreună cu cei
26:18
Cap. 20:32.
sfinţiţi.’ 19De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. 20Ci am
26:20
Cap. 9:20,22,29;
propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte
26:20
Mat. 3:8
vrednice de pocăinţa lor. 21Iată de ce au pus iudeii
26:21
Cap. 21:30,31.
mâna pe mine în Templu și au căutat să mă omoare. 22Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce
26:22
Luca 24:27,44Rom. 3:21
au spus prorocii și Moise
26:22
Ioan 5:46
că are să se întâmple, 23și anume că
26:23
Luca 24:26,46
Hristosul trebuie să pătimească și că
26:23
1 Cor. 15:20Col. 1:18Apoc. 1:5
, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va
26:23
Luca 2:32
vesti lumină norodului și neamurilor.” 24Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, ești
26:24
2 Împ. 9:11Ioan 10:201 Cor. 1:23
2:13,14
4:10
nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.” 25„Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. 26Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ! 27Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Știu că crezi.” 28Și Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin!” 29„Fie curând
26:29
1 Cor. 7:7
, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi așa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.”

Nevinovăţia lui Pavel recunoscută

30Împăratul, dregătorul, Berenice și toţi cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. 31Și când au plecat, ziceau

26:31
Cap. 23:9,29;
unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.” 32Și Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă
26:32
Cap. 25:11.
n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.”