Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Pavel înaintea lui Agripa

261Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel: 2„Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei, 3căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă. 4Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. 5Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă

26:5
Cap. 22:3;
a religiei noastre. 6Și
26:6
Cap. 23:6.
acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei
26:6
Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Deut. 18:152 Sam. 7:12Ps. 132:11Is. 4:2
7:14
9:6
40:10Ier. 23:5
33:14-16Ezec. 34:23
37:24Dan. 9:24Mica 7:20Rom. 15:8Tit 2:13
pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noștri 7și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece
26:7
Iac. 1:1
seminţii ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi
26:7
Luca 2:371 Tes. 3:101 Tim. 5:5
și noapte. Pentru această nădejde
26:7
Filip. 3:11
, împărate, sunt pârât eu de iudei! 8Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii? 9Și
26:9
Ioan 16:21 Tim. 1:13
eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10și așa
26:10
Cap. 8:3.
am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la
26:10
Cap. 9:14,21;
preoţii cei mai de seamă; și, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. 11I-am pedepsit adesea în toate sinagogile
26:11
Cap. 22:19.
și îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetăţile străine. 12În
26:12
Cap. 9:3;
acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoţii cei mai de seamă. 13Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. 14Am căzut cu toţii la pământ, și eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuș.’ 15‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. Și Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. 16Dar scoală-te și stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca
26:16
Cap. 22:15.
să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 17Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor, la
26:17
Cap. 22:21.
care te trimit, 18ca să
26:18
Is. 35:5
42:7Luca 1:79Ioan 8:122 Cor. 4:4Efes. 1:181 Tes. 5:5
le deschizi ochii, să
26:18
2 Cor. 6:14Efes. 4:18
5:8Col. 1:131 Pet. 2:9,25
se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să
26:18
Luca 1:77
primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate și moștenirea
26:18
Efes. 1:11Col. 1:12
împreună cu cei
26:18
Cap. 20:32.
sfinţiţi.’ 19De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. 20Ci am
26:20
Cap. 9:20,22,29;
propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte
26:20
Mat. 3:8
vrednice de pocăinţa lor. 21Iată de ce au pus iudeii
26:21
Cap. 21:30,31.
mâna pe mine în Templu și au căutat să mă omoare. 22Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce
26:22
Luca 24:27,44Rom. 3:21
au spus prorocii și Moise
26:22
Ioan 5:46
că are să se întâmple, 23și anume că
26:23
Luca 24:26,46
Hristosul trebuie să pătimească și că
26:23
1 Cor. 15:20Col. 1:18Apoc. 1:5
, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va
26:23
Luca 2:32
vesti lumină norodului și neamurilor.” 24Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, ești
26:24
2 Împ. 9:11Ioan 10:201 Cor. 1:23
2:13,14
4:10
nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.” 25„Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. 26Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ! 27Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Știu că crezi.” 28Și Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin!” 29„Fie curând
26:29
1 Cor. 7:7
, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi așa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.”

Nevinovăţia lui Pavel recunoscută

30Împăratul, dregătorul, Berenice și toţi cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. 31Și când au plecat, ziceau

26:31
Cap. 23:9,29;
unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.” 32Și Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă
26:32
Cap. 25:11.
n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.”

27

Plecarea lui Pavel la Roma

271După ce s-a hotărât

27:1
Cap. 25:12,25.
să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alţi câţiva întemniţaţi i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. 2Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh
27:2
Cap. 19:29.
Macedoneanul din Tesalonic. 3A doua zi, am ajuns la Sidon, și Iuliu, care se purta
27:3
Cap. 24:23;
omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. 4După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. 5După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. 6Acolo, sutașul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea în Italia, și ne-a suit în ea. 7Timp de mai multe zile, am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălţimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. 8De abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. 9Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că
27:9
Lev. 23:27,29
trecuse chiar și „vremea postului”. De aceea Pavel a înștiinţat pe ceilalţi 10și le-a zis: „Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru vieţile noastre.” 11Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. 12Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulţi au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, așezat spre miazăzi-apus și spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo. 13Începuse să sufle un vânt ușor de miazăzi și, ca unii care se credeau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. 14Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. 15Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, și ne-am lăsat duși în voia lui. 16Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. 17După ce au ridicat-o, au întrebuinţat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânaţi de vânt. 18Fiindcă eram bătuţi foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie, 19și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am
27:19
Iona 1:5
lepădat uneltele corabiei. 20Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile, și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. 21Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci, Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: „Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. 22Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. 23Un înger
27:23
Cap. 23:11.
al Dumnezeului al căruia
27:23
Dan. 6:16Rom. 1:92 Tim. 1:3
sunt eu și căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi-noapte 24și mi-a zis: ‘Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea Cezarului și iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.’ 25De aceea, oamenilor, liniștiţi-vă, căci
27:25
Luca 1:45Rom. 4:20,212 Tim. 1:12
am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. 26Dar trebuie să dăm peste un ostrov
27:26
Cap. 28:1.
.” 27În noaptea a paisprezecea, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopţii, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. 28Au măsurat adâncimea apei și au găsit douăzeci de stânjeni; au mers puţin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit cincisprezece stânjeni. 29De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziuă. 30Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinainte a corabiei, 31Pavel a zis sutașului și ostașilor: „Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteţi fi scăpaţi.” 32Atunci, ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă. 33Înainte de ziuă, Pavel a rugat pe toţi să mănânce și a zis: „Astăzi sunt paisprezece zile de când staţi mereu de veghe și n-aţi luat nimic de mâncare în gură. 34De aceea, vă rog să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun
27:34
1 Împ. 1:52Mat. 10:30Luca 12:7
21:18
păr din cap.” 35După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a
27:35
1 Sam. 9:13Mat. 15:36Marcu 8:6Ioan 6:111 Tim. 4:3,4
mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. 36Toţi s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. 37În corabie eram de toţi două sute șaptezeci și șase de suflete
27:37
Cap. 2:41;
. 38După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. 39Când s-a făcut ziuă, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf, care avea maluri nisipoase, și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putinţă. 40Au tăiat ancorele, ca să le slobozească în mare, și au slăbit în același timp funiile cârmelor, apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. 41Dar au dat peste o limbă de pământ, unde s-a
27:41
2 Cor. 11:25
înfipt corabia, și partea dinainte a corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. 42Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemniţaţi, ca să nu scape vreunul prin înot. 43Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei dintâi la pământ, 44iar ceilalţi să se așeze unii pe scânduri, iar alţii pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au
27:44
Vers. 22.
ajuns toţi teferi la uscat.

28

Trei luni în insula Malta

281După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul

28:1
Cap. 27:26.
se chema Malta. 2Barbarii
28:2
Rom. 1:141 Cor. 14:11Col. 3:11
ne-au arătat o bunăvoinţă puţin obișnuită, ne-au primit pe toţi la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. 3Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și-i pusese pe foc; o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. 4Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alţii: „Cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci Dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.” 5Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simţit niciun rău. 6Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar, după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă niciun
28:6
Marcu 16:18Luca 10:19
rău, și-au schimbat părerea și ziceau
28:6
Cap. 14:11.
că este un zeu.

Vindecarea tatălui lui Publius

7În împrejurimi erau moșiile mai-marelui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoinţă, trei zile. 8Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat

28:8
Iac. 5:14,15
, a pus
28:8
Marcu 6:5
7:32
16:18Luca 4:401 Cor. 12:9,28
mâinile peste el și l-a vindecat. 9Atunci au venit și ceilalţi bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecaţi. 10Ni s-a dat mare cinste
28:10
Mat. 15:61 Tim. 5:17
și, la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum.

Sosirea la Roma

11După o ședere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. 12Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo trei zile. 13De acolo, am mers înainte, pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miazăzi, după două zile, am venit la Puzole, 14unde am dat peste niște fraţi, care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. 15Din Roma ne-au ieșit înainte, până în „Forul lui Apiu” și până la „Cele Trei Cârciumi”, fraţii, care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulţumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. 16Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemniţaţi căpitanului străjerilor palatului, iar lui

28:16
Cap. 24:25;
Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaș care-l păzea.

Pavel propovăduiește la Roma

17După trei zile, Pavel a chemat pe mai-marii iudeilor și, când s-au adunat, le-a zis: „Fraţilor, fără să fi făcut

28:17
Cap. 24:12,13;
ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noștri, am
28:17
Cap. 21:33.
fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. 18După ce m-au supus la cercetare
28:18
Cap. 22:24;
, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. 19Dar iudeii s-au împotrivit și am
28:19
Cap. 25:11.
fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să pârăsc neamul meu. 20De aceea, v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina
28:20
Cap. 26:6,7.
nădejdii lui Israel port eu acest
28:20
Cap. 26:29.
lanţ.” 21Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. 22Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește
28:22
Luca 2:341 Pet. 2:12
4:14
împotrivire.” 23I-au hotărât o zi și au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit
28:23
Luca 24:2719:8
Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredinţeze, prin
28:23
Cap. 26:6,22.
Legea lui Moise și prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara. 24Unii
28:24
Cap. 14:4;
au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut. 25Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voștri, 26când a zis: ‘Du-te
28:26
Is. 6:9Ier. 5:21Ezec. 12:2Mat. 13:14,15Marcu 4:12Luca 8:10Ioan 12:40Rom. 11:8
la poporul acesta și zi-i: «Veţi auzi cu urechile voastre, și nu veţi înţelege; cu ochii voștri veţi privi, și nu veţi vedea. 27Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.»’ 28Să știţi dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor
28:28
Mat. 21:41,4318:6
22:21
26:17,18Rom. 11:11
și o vor asculta.” 29Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.

Pavel stă și propovăduiește doi ani la Roma

30Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă, 31propovăduia

28:31
Cap. 4:31.
Împărăţia lui Dumnezeu și învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.