Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Coborârea Duhului Sfânt

21În Ziua

2:1
Lev. 23:15Deut. 16:9
Cincizecimii, erau
2:1
Cap. 1:14.
toţi împreună în același loc. 2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a
2:2
Cap. 4:31.
umplut toată casa unde ședeau ei. 3Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 4Și toţi s-au
2:4
Cap. 1:5.
umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească
2:4
Marcu 16:171 Cor. 12:10,20,30
13:1
14:2
în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 5Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 6Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7Toţi se mirau, se minunau și ziceau unii către alţii: „Toţi aceștia care vorbesc nu sunt galileeni
2:7
Cap. 1:11.
? 8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 10Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, 11cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 12Toţi erau uimiţi, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” 13Dar alţii își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!” 14Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbaţi iudei și voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să știţi lucrul acesta și ascultaţi cuvintele mele! 15Oamenii aceștia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci
2:15
1 Tes. 5:7
nu este decât al treilea ceas din zi. 16Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17‘În
2:17
Is. 44:3Ezec. 11:19
36:27Ioel 2:28,29Zah. 12:10Ioan 7:38
zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi
2:17
Cap. 10:45.
turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele
2:17
Cap. 21:9.
voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri! 18Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și
2:18
Cap. 21:4,9,10.
vor proroci. 19Voi
2:19
Ioel 2:30,31
face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; 20soarele
2:20
Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:25
se va preface în întuneric, și luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. 21Atunci, oricine
2:21
Rom. 10:13
va chema Numele Domnului va fi mântuit.’

Cuvântarea lui Petru

22Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin

2:22
Ioan 3:2
14:10,11Evr. 2:4
minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știţi, 23pe Omul acesta, dat
2:23
Mat. 26:24Luca 22:22
24:444:28
în mâinile
2:23
Cap. 5:30.
voastre după sfatul hotărât și după știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit și L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. 24Dar
2:24
Vers. 32. Cap. 3:15;
Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. 25Căci David zice despre El:

‘Eu aveam

2:25
Ps. 16:8
totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

26De aceea, mi se bucură inima și mi se veselește limba; chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, 27căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii și mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’ 29Cât despre

2:29
1 Împ. 2:10
patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 30Fiindcă David era proroc și
2:30
2 Sam. 7:12,13Ps. 132:11Luca 1:32,69Rom. 1:32 Tim. 2:8
știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, 31despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că
2:31
Ps. 16:10
sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor și trupul lui nu va vedea putrezirea. 32Dumnezeu a înviat pe
2:32
Vers. 24.
acest Isus, și noi
2:32
Cap. 1:8.
toţi suntem martori ai Lui. 33Și acum, odată ce S-a înălţat
2:33
Cap. 5:31.
prin dreapta lui Dumnezeu și a primit
2:33
Ioan 14:26
15:26
16:7,13
de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt
2:33
Cap. 10:45.
, a turnat ce vedeţi și auziţi. 34Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis
2:34
Ps. 110:1Mat. 22:441 Cor. 15:25Efes. 1:20Evr. 1:13
Domnului meu: «Șezi la dreapta Mea 35până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.»’ 36Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a
2:36
Cap. 5:31.
făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

Cei dintâi creștini

37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au

2:37
Zah. 12:10Luca 3:1016:30
rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38„Pocăiţi-vă
2:38
Luca 24:47
”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru
2:39
Ioel 2:28
copiii voștri și pentru
2:39
Cap. 10:45;
toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42Ei
2:42
Cap. 1:14. Vers. 46.
stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe
2:43
Marcu 16:175:12
minuni și semne. 44Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau
2:44
Cap. 4:32,34.
toate de obște. 45Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau
2:45
Is. 58:7
între toţi, după nevoile fiecăruia. 46Toţi
2:46
Cap. 1:14.
împreună erau nelipsiţi de la Templu în
2:46
Luca 24:53
fiecare zi, frângeau
2:46
Cap. 20:7.
pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi
2:47
Luca 2:52Rom. 14:18
înaintea întregului norod. Și Domnul
2:47
Cap. 5:14;
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

3

Vindecarea ologului din naștere

31Petru și Ioan se suiau împreună la

3:1
Cap. 2:46.
Templu, la ceasul rugăciunii: era
3:1
Ps. 55:17
ceasul al nouălea. 2Acolo era
3:2
Cap. 14:8.
un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să
3:2
Ioan 9:8
ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 3Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. 4Petru, ca și Ioan, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” 5Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. 6Atunci, Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am, îţi dau: În
3:6
Cap. 4:10.
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 7L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; 8dintr-o săritură
3:8
Is. 35:6
a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 9Tot norodul l-a
3:9
Cap. 4:16,21.
văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. 10Îl cunoșteau că era cel ce ședea
3:10
Ioan 9:8
la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. 11Fiindcă el se ţinea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis
3:11
Ioan 10:23
al lui Solomon.

Cuvântarea lui Petru către norod

12Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 13Dumnezeul

3:13
Cap. 5:30.
lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinţilor noștri, a proslăvit
3:13
Ioan 7:39
12:16
17:1
pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat
3:13
Mat. 27:2
în mâna lui Pilat și v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 14Voi v-aţi
3:14
Mat. 27:20Marcu 15:11Luca 23:18,20,21Ioan 18:40
19:15
lepădat de Cel
3:14
Ps. 16:10Marcu 1:24Luca 1:354:27
Sfânt și Neprihănit
3:14
Cap. 7:52;
și aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 15Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe
3:15
Cap. 2:24.
care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi
3:15
Cap. 2:32.
suntem martori ai Lui. 16Prin credinţa în
3:16
Mat. 9:2214:9
Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi și-l cunoașteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. 17Și acum, fraţilor, știu că din
3:17
Luca 23:34Ioan 16:31 Cor. 2:81 Tim. 1:13
neștiinţă aţi făcut așa, ca și mai-marii voștri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte
3:18
Luca 24:44
prin
3:18
Ps. 22Is. 50:6
53:5Dan. 9:261 Pet. 1:10,11
gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 19Pocăiţi-vă dar
3:19
Cap. 2:38.
și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21pe
3:21
Cap. 1:11.
care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării
3:21
Mat. 17:11
din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a
3:21
Luca 1:70
vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. 22În adevăr, Moise a zis părinţilor noștri: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voștri un proroc
3:22
Deut. 18:15,18,19
ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. 23Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.’ 24De asemenea, toţi prorocii, de la Samuel și ceilalţi care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 25Voi
3:25
Cap. 2:39.
sunteţi fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noștri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa
3:25
Gen. 12:3
18:18
22:18
26:4
28:14Gal. 3:8
ta.’ 26Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis
3:26
Mat. 10:5
15:24Luca 24:47
mai întâi vouă
3:26
Vers. 22.
, ca să vă binecuvânteze, întorcând
3:26
Mat. 1:21
pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”

4

Petru și Ioan la Sinedriu

41Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoţii, căpitanul Templului și saducheii, 2foarte necăjiţi

4:2
Mat. 22:23
că învăţau pe norod și vesteau în Isus învierea din morţi. 3Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. 4Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaţilor credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 5A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 6cu marele preot Ana
4:6
Luca 3:2Ioan 11:49
18:13
, Caiafa, Ioan, Alexandru și toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi. 7Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu
4:7
Exod 2:14Mat. 21:23
ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?” 8Atunci
4:8
Luca 12:11,12
Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 9Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 10s-o știţi toţi și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţișează înaintea voastră pe deplin sănătos în
4:10
Cap. 3:6,16.
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe
4:10
Cap. 2:4.
care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11El
4:11
Ps. 118:22Is. 28:16Mat. 21:42
este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’. 12În nimeni altul nu este mântuire, căci nu
4:12
Mat. 1:211 Tim. 2:5,6
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 13Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât
4:13
Mat. 11:251 Cor. 1:27
știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. 14Dar, fiindcă vedeau lângă
4:14
Cap. 3:11.
ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei 16și au zis: „Ce
4:16
Ioan 11:47
vom face oamenilor acestora? Căci este știut
4:16
Cap. 3:9,10.
de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 17Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18Și după ce i-au chemat
4:18
Cap. 5:40.
, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 19Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă
4:19
Cap. 5:29.
este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, 20căci
4:20
Cap. 1:8;
noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 21I-au ameninţat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina
4:21
Mat. 21:26Luca 20:6,19
22:2
norodului, fiindcă
4:21
Cap. 3:7,8.
toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.

Petru și Ioan la ai lor

23După

4:23
Cap. 12:12.
ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă și bătrânii. 24Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care
4:24
2 Împ. 19:15
ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 25Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce
4:25
Ps. 2:1
se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 26Împăraţii pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.’ 27În
4:27
Mat. 26:3Luca 22:2
23:1,8
adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt
4:27
Luca 1:35
, Isus, pe
4:27
Luca 4:18Ioan 10:36
care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, 28ca
4:28
Cap. 2:23;
să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 29Și acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să
4:29
Vers. 13,31. Cap. 9:27;
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30și întinde-Ţi mâna, ca
4:30
Cap. 2:43;
să se facă tămăduiri, minuni și semne prin
4:30
Cap. 3:6,16.
Numele Robului
4:30
Vers. 27.
Tău celui sfânt, Isus.” 31După ce s-au rugat ei, s-a
4:31
Cap. 2:2,4;
cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt și
4:31
Vers. 29.
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Unirea și dragostea credincioșilor

32Mulţimea celor ce crezuseră era

4:32
Cap. 5:12.
o inimă și un suflet. Niciunul
4:32
Cap. 2:44.
nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 33Apostolii mărturiseau cu multă
4:33
Cap. 1:8.
putere despre
4:33
Cap. 1:22.
învierea Domnului Isus. Și un mare
4:33
Cap. 2:47.
har era peste toţi. 34Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi
4:34
Cap. 2:45.
cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35și-l
4:35
Vers. 37. Cap. 5:2.
puneau la picioarele apostolilor, apoi
4:35
Cap. 2:45;
se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru, 37a vândut un ogor pe care-l avea
4:37
Vers. 34,35. Cap. 5:1,2.
, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.