Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Vindecarea ologului din naștere

31Petru și Ioan se suiau împreună la

3:1
Cap. 2:46.

Templu, la ceasul rugăciunii: era
3:1
Ps. 55:17
ceasul al nouălea. 2Acolo era
3:2
Cap. 14:8.

un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să
3:2
Ioan 9:8
ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 3Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. 4Petru, ca și Ioan, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” 5Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. 6Atunci, Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am, îţi dau: În
3:6
Cap. 4:10.

Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 7L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; 8dintr-o săritură
3:8
Is. 35:6
a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 9Tot norodul l-a
3:9
Cap. 4:16,21.

văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. 10Îl cunoșteau că era cel ce ședea
3:10
Ioan 9:8
la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. 11Fiindcă el se ţinea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis
3:11
Ioan 10:23
al lui Solomon.

Cuvântarea lui Petru către norod

12Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 13Dumnezeul

3:13
Cap. 5:30.

lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinţilor noștri, a proslăvit
3:13
Ioan 7:39
12:16
17:1
pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat
3:13
Mat. 27:2
în mâna lui Pilat și v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 14Voi v-aţi
3:14
Mat. 27:20Marcu 15:11Luca 23:18,20,21Ioan 18:40
19:15
lepădat de Cel
3:14
Ps. 16:10Marcu 1:24Luca 1:354:27
Sfânt și Neprihănit
3:14
Cap. 7:52;
22:14
și aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 15Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe
3:15
Cap. 2:24.

care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi
3:15
Cap. 2:32.

suntem martori ai Lui. 16Prin credinţa în
3:16
Mat. 9:2214:9
Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi și-l cunoașteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. 17Și acum, fraţilor, știu că din
3:17
Luca 23:34Ioan 16:31 Cor. 2:81 Tim. 1:13
neștiinţă aţi făcut așa, ca și mai-marii voștri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte
3:18
Luca 24:44
prin
3:18
Ps. 22Is. 50:6
53:5Dan. 9:261 Pet. 1:10,11
gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 19Pocăiţi-vă dar
3:19
Cap. 2:38.

și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21pe
3:21
Cap. 1:11.

care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării
3:21
Mat. 17:11
din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a
3:21
Luca 1:70
vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. 22În adevăr, Moise a zis părinţilor noștri: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voștri un proroc
3:22
Deut. 18:15,18,19
ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. 23Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.’ 24De asemenea, toţi prorocii, de la Samuel și ceilalţi care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 25Voi
3:25
Cap. 2:39.
Rom. 9:4,8
15:8Gal. 3:26
sunteţi fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noștri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa
3:25
Gen. 12:3
18:18
22:18
26:4
28:14Gal. 3:8
ta.’ 26Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis
3:26
Mat. 10:5
15:24Luca 24:47
mai întâi vouă
3:26
Vers. 22.

, ca să vă binecuvânteze, întorcând
3:26
Mat. 1:21
pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”