Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Vindecarea ologului din naștere

31Petru și Ioan se suiau împreună la

3:1
Cap. 2:46.
Templu, la ceasul rugăciunii: era
3:1
Ps. 55:17
ceasul al nouălea. 2Acolo era
3:2
Cap. 14:8.
un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să
3:2
Ioan 9:8
ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 3Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. 4Petru, ca și Ioan, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” 5Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. 6Atunci, Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, dar ce am, îţi dau: În
3:6
Cap. 4:10.
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 7L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; 8dintr-o săritură
3:8
Is. 35:6
a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 9Tot norodul l-a
3:9
Cap. 4:16,21.
văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. 10Îl cunoșteau că era cel ce ședea
3:10
Ioan 9:8
la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. 11Fiindcă el se ţinea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis
3:11
Ioan 10:23
al lui Solomon.

Cuvântarea lui Petru către norod

12Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 13Dumnezeul

3:13
Cap. 5:30.
lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinţilor noștri, a proslăvit
3:13
Ioan 7:39
12:16
17:1
pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat
3:13
Mat. 27:2
în mâna lui Pilat și v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 14Voi v-aţi
3:14
Mat. 27:20Marcu 15:11Luca 23:18,20,21Ioan 18:40
19:15
lepădat de Cel
3:14
Ps. 16:10Marcu 1:24Luca 1:354:27
Sfânt și Neprihănit
3:14
Cap. 7:52;
și aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 15Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe
3:15
Cap. 2:24.
care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi
3:15
Cap. 2:32.
suntem martori ai Lui. 16Prin credinţa în
3:16
Mat. 9:2214:9
Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi și-l cunoașteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. 17Și acum, fraţilor, știu că din
3:17
Luca 23:34Ioan 16:31 Cor. 2:81 Tim. 1:13
neștiinţă aţi făcut așa, ca și mai-marii voștri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte
3:18
Luca 24:44
prin
3:18
Ps. 22Is. 50:6
53:5Dan. 9:261 Pet. 1:10,11
gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 19Pocăiţi-vă dar
3:19
Cap. 2:38.
și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21pe
3:21
Cap. 1:11.
care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării
3:21
Mat. 17:11
din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a
3:21
Luca 1:70
vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. 22În adevăr, Moise a zis părinţilor noștri: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voștri un proroc
3:22
Deut. 18:15,18,19
ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. 23Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.’ 24De asemenea, toţi prorocii, de la Samuel și ceilalţi care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 25Voi
3:25
Cap. 2:39.
sunteţi fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noștri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa
3:25
Gen. 12:3
18:18
22:18
26:4
28:14Gal. 3:8
ta.’ 26Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis
3:26
Mat. 10:5
15:24Luca 24:47
mai întâi vouă
3:26
Vers. 22.
, ca să vă binecuvânteze, întorcând
3:26
Mat. 1:21
pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”

4

Petru și Ioan la Sinedriu

41Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoţii, căpitanul Templului și saducheii, 2foarte necăjiţi

4:2
Mat. 22:23
că învăţau pe norod și vesteau în Isus învierea din morţi. 3Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. 4Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaţilor credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 5A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 6cu marele preot Ana
4:6
Luca 3:2Ioan 11:49
18:13
, Caiafa, Ioan, Alexandru și toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi. 7Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu
4:7
Exod 2:14Mat. 21:23
ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?” 8Atunci
4:8
Luca 12:11,12
Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 9Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 10s-o știţi toţi și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţișează înaintea voastră pe deplin sănătos în
4:10
Cap. 3:6,16.
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe
4:10
Cap. 2:4.
care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11El
4:11
Ps. 118:22Is. 28:16Mat. 21:42
este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’. 12În nimeni altul nu este mântuire, căci nu
4:12
Mat. 1:211 Tim. 2:5,6
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 13Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât
4:13
Mat. 11:251 Cor. 1:27
știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. 14Dar, fiindcă vedeau lângă
4:14
Cap. 3:11.
ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei 16și au zis: „Ce
4:16
Ioan 11:47
vom face oamenilor acestora? Căci este știut
4:16
Cap. 3:9,10.
de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 17Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18Și după ce i-au chemat
4:18
Cap. 5:40.
, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 19Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă
4:19
Cap. 5:29.
este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, 20căci
4:20
Cap. 1:8;
noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 21I-au ameninţat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina
4:21
Mat. 21:26Luca 20:6,19
22:2
norodului, fiindcă
4:21
Cap. 3:7,8.
toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.

Petru și Ioan la ai lor

23După

4:23
Cap. 12:12.
ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă și bătrânii. 24Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care
4:24
2 Împ. 19:15
ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 25Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce
4:25
Ps. 2:1
se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 26Împăraţii pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.’ 27În
4:27
Mat. 26:3Luca 22:2
23:1,8
adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt
4:27
Luca 1:35
, Isus, pe
4:27
Luca 4:18Ioan 10:36
care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, 28ca
4:28
Cap. 2:23;
să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 29Și acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să
4:29
Vers. 13,31. Cap. 9:27;
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30și întinde-Ţi mâna, ca
4:30
Cap. 2:43;
să se facă tămăduiri, minuni și semne prin
4:30
Cap. 3:6,16.
Numele Robului
4:30
Vers. 27.
Tău celui sfânt, Isus.” 31După ce s-au rugat ei, s-a
4:31
Cap. 2:2,4;
cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt și
4:31
Vers. 29.
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Unirea și dragostea credincioșilor

32Mulţimea celor ce crezuseră era

4:32
Cap. 5:12.
o inimă și un suflet. Niciunul
4:32
Cap. 2:44.
nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 33Apostolii mărturiseau cu multă
4:33
Cap. 1:8.
putere despre
4:33
Cap. 1:22.
învierea Domnului Isus. Și un mare
4:33
Cap. 2:47.
har era peste toţi. 34Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi
4:34
Cap. 2:45.
cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35și-l
4:35
Vers. 37. Cap. 5:2.
puneau la picioarele apostolilor, apoi
4:35
Cap. 2:45;
se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru, 37a vândut un ogor pe care-l avea
4:37
Vers. 34,35. Cap. 5:1,2.
, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.

5

Anania și Safira

51Dar un om numit Anania a vândut o moșioară, cu nevastă-sa Safira, 2și

5:2
Cap. 4:37.
a oprit o parte din preţ cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. 3Petru
5:3
Num. 30:2Deut. 23:21Ecl. 5:4
i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a
5:3
Luca 22:3
umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din preţul moșioarei? 4Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut
5:5
Vers. 10,11.
jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri. 6Flăcăii s-au sculat, l-au
5:6
Ioan 19:40
învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. 7Cam după trei ceasuri, a intrat și nevastă-sa, fără să știe ce se întâmplase. 8Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moșioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 9Atunci, Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să
5:9
Mat. 4:7
ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.” 10Ea
5:10
Vers. 5.
a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. 11O
5:11
Vers. 5. Cap. 2:43;
mare frică a cuprins toată adunarea și pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.

Izbânda apostolilor

12Prin

5:12
Cap. 2:43;
mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toţi
5:12
Cap. 3:11;
stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 13și
5:13
Ioan 9:22
12:42
19:38
niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei, dar
5:13
Cap. 2:47;
norodul îi lăuda în gura mare. 14Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi și femei, se mărea tot mai mult, 15până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când
5:15
Mat. 9:21
14:36
va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 16Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei
5:16
Marcu 16:17,18Ioan 14:12
chinuiţi de duhuri necurate: și toţi se vindecau.

Apostolii închiși și izbăviţi

17Însă

5:17
Cap. 4:1,2,6.
marele preot și toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 18au
5:18
Luca 21:12
pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temniţa de obște. 19Dar un înger
5:19
Cap. 12:7;
al Domnului a deschis ușile temniţei, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 20„Duceţi-vă, staţi în Templu și vestiţi norodului toate
5:20
Ioan 6:68
17:31 Ioan 5:11
cuvintele vieţii acesteia.” 21Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineaţă în Templu și au început să înveţe pe norod. Marele preot
5:21
Cap. 4:5,6.
și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniţă să aducă pe apostoli. 22Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniţă. S-au întors și au spus astfel: 23„Temniţa am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși, dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” 24Când au auzit aceste vorbe, căpitanul
5:24
Cap. 4:1.
Templului și preoţii cei mai de seamă au rămas înmărmuriţi și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. 25Cineva a venit și le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu și învaţă pe norod.” 26Atunci, căpitanul Templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci
5:26
Mat. 21:26
se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. 27După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: 28„Nu
5:28
Cap. 4:18.
v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Și voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră și căutaţi
5:28
Cap. 2:23,36;
să aruncaţi asupra noastră sângele
5:28
Mat. 23:35
27:25
acelui om.” 29Petru și apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie
5:29
Cap. 4:19.
să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 30Dumnezeul
5:30
Cap. 3:13,15;
părinţilor noștri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L
5:30
Cap. 10:39;
pe lemn. 31Pe acest
5:31
Cap. 2:33,36.
Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui și L-a făcut Domn
5:31
Cap. 3:15.
și Mântuitor
5:31
Mat. 1:21
, ca să
5:31
Luca 24:47Efes. 1:7Col. 1:14
dea lui Israel pocăinţa și iertarea păcatelor. 32Noi
5:32
Ioan 15:26,27
suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe
5:32
Cap. 2:4;
care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Apostolilor li se dă drumul

33Când

5:33
Cap. 2:37;
au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. 34Dar un fariseu numit Gamaliel
5:34
Cap. 22:3.
, un învăţător al Legii preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puţin afară pe apostoli. 35Apoi le-a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi oamenilor acestora. 36Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape patru sute de bărbaţi. El a fost omorât, și toţi cei ce îl urmaseră au fost risipiţi și nimiciţi. 37După el s-a ivit Iuda Galileeanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui: a pierit și el, și toţi cei ce-l urmaseră au fost risipiţi. 38Și acum, eu vă spun: Nu mai necăjiţi pe oamenii aceștia și lăsaţi-i în pace! Dacă
5:38
Prov. 21:30Is. 8:10Mat. 15:13
încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; 39dar
5:39
Luca 21:151 Cor. 1:25
, dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi
5:39
Cap. 7:51;
împotriva lui Dumnezeu.” 40Ei au ascultat de el. Și, după ce au chemat
5:40
Cap. 4:18.
pe apostoli, au pus să-i bată
5:40
Mat. 10:17
23:34Marcu 13:9
cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus și le-au dat drumul. 41Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat
5:41
Mat. 5:12Rom. 5:32 Cor. 12:10Filip. 1:29Evr. 10:34Iac. 1:21 Pet. 4:13,16
că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui. 42Și în fiecare zi, în
5:42
Cap. 2:46.
Templu și acasă, nu încetau
5:42
Cap. 4:20,29.
să înveţe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.