Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Petru și Ioan la Sinedriu

41Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoţii, căpitanul Templului și saducheii, 2foarte necăjiţi

4:2
Mat. 22:23
că învăţau pe norod și vesteau în Isus învierea din morţi. 3Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. 4Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaţilor credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 5A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 6cu marele preot Ana
4:6
Luca 3:2Ioan 11:49
18:13
, Caiafa, Ioan, Alexandru și toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi. 7Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu
4:7
Exod 2:14Mat. 21:23
ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?” 8Atunci
4:8
Luca 12:11,12
Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 9Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 10s-o știţi toţi și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţișează înaintea voastră pe deplin sănătos în
4:10
Cap. 3:6,16.

Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe
4:10
Cap. 2:4.

care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11El
4:11
Ps. 118:22Is. 28:16Mat. 21:42
este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’. 12În nimeni altul nu este mântuire, căci nu
4:12
Mat. 1:211 Tim. 2:5,6
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 13Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât
4:13
Mat. 11:251 Cor. 1:27
știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. 14Dar, fiindcă vedeau lângă
4:14
Cap. 3:11.

ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei 16și au zis: „Ce
4:16
Ioan 11:47
vom face oamenilor acestora? Căci este știut
4:16
Cap. 3:9,10.

de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 17Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18Și după ce i-au chemat
4:18
Cap. 5:40.

, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 19Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă
4:19
Cap. 5:29.

este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, 20căci
4:20
Cap. 1:8;
2:32
22:151 Ioan 1:1,3
noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 21I-au ameninţat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina
4:21
Mat. 21:26Luca 20:6,19
22:2
norodului, fiindcă
4:21
Cap. 3:7,8.

toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.

Petru și Ioan la ai lor

23După

4:23
Cap. 12:12.

ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă și bătrânii. 24Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care
4:24
2 Împ. 19:15
ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 25Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce
4:25
Ps. 2:1
se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 26Împăraţii pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.’ 27În
4:27
Mat. 26:3Luca 22:2
23:1,8
adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt
4:27
Luca 1:35
, Isus, pe
4:27
Luca 4:18Ioan 10:36
care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, 28ca
4:28
Cap. 2:23;
3:18
să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 29Și acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să
4:29
Vers. 13,31. Cap. 9:27;
13:46
14:3
19:8
26:26
28:31Efes. 6:19
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30și întinde-Ţi mâna, ca
4:30
Cap. 2:43;
5:12
să se facă tămăduiri, minuni și semne prin
4:30
Cap. 3:6,16.

Numele Robului
4:30
Vers. 27.

Tău celui sfânt, Isus.” 31După ce s-au rugat ei, s-a
4:31
Cap. 2:2,4;
16:26
cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt și
4:31
Vers. 29.

vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Unirea și dragostea credincioșilor

32Mulţimea celor ce crezuseră era

4:32
Cap. 5:12.
Rom. 15:5,62 Cor. 13:11Filip. 1:27
2:21 Pet. 3:8
o inimă și un suflet. Niciunul
4:32
Cap. 2:44.

nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 33Apostolii mărturiseau cu multă
4:33
Cap. 1:8.

putere despre
4:33
Cap. 1:22.

învierea Domnului Isus. Și un mare
4:33
Cap. 2:47.

har era peste toţi. 34Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi
4:34
Cap. 2:45.

cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35și-l
4:35
Vers. 37. Cap. 5:2.

puneau la picioarele apostolilor, apoi
4:35
Cap. 2:45;
6:1
se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru, 37a vândut un ogor pe care-l avea
4:37
Vers. 34,35. Cap. 5:1,2.

, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.