Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Cuvântarea de apărare a lui Ștefan

71Marele preot a zis: „Așa stau lucrurile?” 2Ștefan a răspuns: „Fraţilor

7:2
Cap. 22:1.

și părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. 3Și i-a zis: ‘Ieși
7:3
Gen. 12:1
din ţara ta și din familia ta și du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.’ 4El a ieșit atunci
7:4
Gen. 11:31
12:4,5
din ţara haldeenilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum. 5Din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit
7:5
Gen. 12:7
13:15
15:3,8
17:8
26:3
că i-o va da în stăpânire lui și seminţei lui după el, măcar că n-avea niciun copil. 6Dumnezeu i-a spus că sămânţa
7:6
Gen. 15:13,16
lui va locui într-o ţară străină, va fi robită și va fi chinuită patru
7:6
Exod 12:40Gal. 3:17
sute de ani. 7‘Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu’, a zis Dumnezeu. ‘După aceea, vor ieși și-Mi vor
7:7
Exod 3:12
sluji în locul acesta.’ 8Apoi i-a dat
7:8
Gen. 17:9-11
legământul tăierii împrejur, și astfel
7:8
Gen. 21:2-4
Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta, Isaac
7:8
Gen. 25:26
a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov
7:8
Gen. 29:31
30:5
35:18,23
, pe cei doisprezece patriarhi. 9Iar
7:9
Gen. 37:4,11,28Ps. 105:17
patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar
7:9
Gen. 39:2,21,23
Dumnezeu a fost cu el 10și l-a izbăvit din toate necazurile lui; i-a dat înţelepciune și trecere
7:10
Gen. 41:37
42:6
înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. 11A venit
7:11
Gen. 41:54
o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare, și părinţii noștri nu găseau merinde. 12Iacov
7:12
Gen. 42:1
a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinţii noștri întâiași dată acolo. 13Și
7:13
Gen. 45:4,16
când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de fraţii săi, și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. 14Apoi
7:14
Gen. 45:9,27
, Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată
7:14
Gen. 46:27Deut. 10:22
familia lui, șaptezeci și cinci de suflete. 15Iacov
7:15
Gen. 46:5
s-a coborât în Egipt, unde a murit
7:15
Gen. 49:33Exod 1:6
, el și părinţii noștri. 16Și
7:16
Exod 13:19Ios. 24:32
au fost strămutaţi la Sihem și puși în mormântul
7:16
Gen. 23:16
33:19
pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor, în Sihem. 17Se apropia vremea
7:17
Gen. 15:13
când trebuia să se împlinească făgăduinţa pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a
7:17
Exod 1:7-9Ps. 105:24,25
crescut și s-a înmulţit în Egipt, 18până când s-a ridicat un alt împărat, care nu cunoștea pe Iosif. 19Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinţii noștri, până acolo ca să-și
7:19
Exod 1:22
lepede pruncii, ca să nu trăiască.

Vremea lui Moise

20Pe

7:20
Exod 2:2
vremea aceasta s-a născut Moise, care era
7:20
Evr. 11:23
frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. 21Și când a fost
7:21
Exod 2:3-10
lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. 22Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor și era puternic
7:22
Luca 24:19
în cuvinte și în fapte. 23El
7:23
Exod 2:11,12
avea patruzeci de ani când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel. 24A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. 25Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. 26A
7:26
Exod 2:13
doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. ‘Oamenilor’, a zis el, ‘voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?’ 27Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis: ‘Cine
7:27
Luca 12:14
te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? 28Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?’ 29La
7:29
Exod 2:15,22
4:20
18:3,4
auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. 30Peste
7:30
Exod 3:2
patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. 31Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, 32care i-a zis: ‘Eu
7:32
Mat. 22:32Evr. 11:16
sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.’ Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. 33Domnul
7:33
Exod 3:5Ios. 5:15
i-a zis: ‘Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. 34Am
7:34
Exod 3:7
văzut suferinţa poporului Meu, care este în Egipt, le-am auzit gemetele și M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.’ 35Pe acest Moise de care se lepădaseră ei, când au zis: ‘Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător?’ Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul
7:35
Exod 14:19Num. 20:16
îngerului, care i se arătase în rug. 36El
7:36
Exod 12:41
33:1
i-a scos din Egipt și a făcut
7:36
Exod 7:11,14Ps. 105:27
minuni și semne în Egipt, la
7:36
Exod 14:21,27-29
Marea Roșie și
7:36
Exod 16:1,35
în pustie, patruzeci de ani. 37Acest Moise a zis fiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voștri un proroc
7:37
Deut. 18:15,18
ca mine: de el
7:37
Mat. 17:5
să ascultaţi.’ 38El
7:38
Exod 19:3,17
este acela care, în adunarea israeliţilor din pustie, cu îngerul
7:38
Is. 63:9Gal. 3:19Evr. 2:2
care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinţii noștri, a
7:38
Exod 21:1Deut. 5:27,31
33:4Ioan 1:17
primit cuvinte
7:38
Rom. 3:2
vii, ca să ni le dea nouă. 39Părinţii noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și, în inimile lor, s-au întors spre Egipt 40și
7:40
Exod 32:1
au zis lui Aaron: ‘Fă-ne niște dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut.’ 41Și
7:41
Deut. 9:16Ps. 106:19
în zilele acelea, au făcut un viţel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. 42Atunci, Dumnezeu S-a
7:42
Ps. 81:12Ezec. 20:25,39Rom. 1:242 Tes. 2:11
întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii
7:42
Deut. 4:19
17:32 Împ. 17:16
21:3Ier. 19:13
cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: ‘Mi-aţi adus voi vite junghiate și jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă
7:42
Amos 5:25,26
a lui Israel? 43Aţi purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-aţi făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.’ 44Părinţii noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise Cel ce a spus lui Moise să-l
7:44
Exod 25:40
26:30Evr. 8:5
facă după chipul pe care-l văzuse. 45Și
7:45
Ios. 3:14
părinţii noștri l-au adus, la rândul lor, sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara stăpânită de neamurile pe
7:45
Neem. 9:24Ps. 44:2
78:55
care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinţilor noștri, și a rămas acolo până în zilele lui David. 46David
7:46
1 Sam. 16:12 Sam. 7:1Ps. 89:19
a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a
7:46
1 Împ. 8:171 Cron. 22:7Ps. 132:4,5
cerut să ridice o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacov. 47Și
7:47
1 Împ. 6:1
8:201 Cron. 17:122 Cron. 3:1
Solomon a fost acela care I-a zidit o casă. 48Dar
7:48
1 Împ. 8:272 Cron. 2:6
6:18
Cel Preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: 49‘Cerul
7:49
Is. 66:1,2Mat. 5:34,35
23:22
este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? 50N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?’…

Uciderea lui Ștefan cu pietre

51Oameni tari

7:51
Exod 32:9
33:3Is. 48:4
la cerbice, netăiaţi împrejur
7:51
Lev. 26:41Deut. 10:16Ier. 4:4
6:10
9:26Ezec. 44:9
cu inima și cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voștri, așa faceţi și voi. 52Pe
7:52
2 Cron. 36:16Mat. 21:35
23:34,371 Tes. 2:15
care din proroci nu i-au prigonit părinţii voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui
7:52
Cap. 3:14.

Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum și L-aţi omorât, 53voi, care
7:53
Exod 20:1Gal. 3:19Evr. 2:2
aţi primit Legea dată prin îngeri, și n-aţi păzit-o!…” 54Când
7:54
Cap. 5:33.

au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinţi împotriva lui. 55Dar Ștefan, plin
7:55
Cap. 6:5.

de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu 56și a zis: „Iată, văd
7:56
Ezec. 1:1Mat. 3:16
cerurile deschise și pe Fiul
7:56
Dan. 7:13
omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 57Ei au început atunci să răcnească, și-au astupat urechile și s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. 58L-au târât
7:58
1 Împ. 21:13Luca 4:29Evr. 13:12
afară din cetate și l-au
7:58
Lev. 24:16
ucis cu pietre. Martorii
7:58
Deut. 13:9,10
17:722:20
și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. 59Și aruncau cu pietre în Ștefan, care
7:59
Cap. 9:14.

se ruga și zicea: „Doamne Isuse, primește
7:59
Ps. 31:5Luca 23:46
duhul meu!” 60Apoi, a îngenuncheat
7:60
Cap. 9:40;
20:36
21:5
și a strigat cu glas tare: „Doamne
7:60
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34
, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Și după aceste vorbe, a adormit.