Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Împotriva Moabului

21Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Moabului

2:1
Is. 15
16Ier. 48:1Ezec. 25:8Ţef. 2:8
, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a ars, a ars
2:1
2 Împ. 3:27
până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului, 2de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului
2:2
Ier. 48:41
, și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor
2:2
Cap. 1:14.
de război și al sunetului trâmbiţei. 3Voi nimici cu desăvârșire pe judecător
2:3
Num. 24:17Ier. 48:7
din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el”, zice Domnul.

Împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că

2:4
Lev. 26:14,15Neem. 1:7Dan. 9:11
au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii
2:4
Is. 28:15Ier. 16:19,20Rom. 1:25
cei mincinoși după care
2:4
Ezec. 20:13,16,18,24,30
au umblat și părinţii lor, 5de aceea
2:5
Ier. 17:27Osea 8:14
voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului.”

Împotriva lui Israel

6Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut

2:6
Is. 29:21
pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălţăminte. 7Ei doresc să vadă ţărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare
2:7
Is. 10:2
dreptul celor nenorociţi. Fiul
2:7
Ezec. 22:11
și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească
2:7
Lev. 20:3Ezec. 36:20Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt. 8Se întind lângă fiecare altar
2:8
Ezec. 23:411 Cor. 8:10
10:21
pe haine luate ca zălog
2:8
Exod 22:26
și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiţi de ei. 9Și totuși Eu am nimicit
2:9
Num. 21:24Deut. 2:31Ios. 24:8
dinaintea lor pe amoriţi, care erau cât cedrii de înalţi
2:9
Num. 13:28,32,33
și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele
2:9
Is. 5:24Mal. 4:1
din vârf până în rădăcini. 10Și Eu v-am scos
2:10
Exod 12:51Mica 6:4
din ţara Egiptului și v-am povăţuit
2:10
Deut. 2:7
8:2
patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor. 11Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei
2:11
Num. 6:2Jud. 13:5
dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. 12„Iar voi aţi dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-aţi poruncit
2:12
Is. 30:10Ier. 11:21Mica 2:6
: ‘Nu prorociţi!’ 13Iată
2:13
Is. 1:14
, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 14așa că cel iute nu va putea să fugă
2:14
Ier. 9:23
, iar cel tare
2:14
Ps. 33:16
nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viaţa. 15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să ţină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călăreţul
2:15
Ps. 33:17
nu-și va scăpa viaţa, 16iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea”, zice Domnul.

3

Mustrări și ameninţări

31Ascultaţi cuvântul acesta pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din ţara Egiptului: 2„Eu v-am ales numai

3:2
Deut. 7:6
10:15Ps. 147:19
pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea
3:2
Dan. 9:12Mat. 11:22Luca 12:47Rom. 2:91 Pet. 4:17
vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.” 3Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? 4Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? 5Cade pasărea în laţul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? 6Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire
3:6
Is. 45:7
într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? 7Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere
3:7
Gen. 6:13
18:17Ps. 25:14Ioan 15:15
taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. 8Leul
3:8
Cap. 1:2.
răcnește: cine
3:8
Fapte 4:20
5:20,291 Cor. 9:16
nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci? 9Strigaţi de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele ţării Egiptului și spuneţi: „Strângeţi-vă pe munţii Samariei și vedeţi ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea! 10Nu
3:10
Ier. 4:22
sunt în stare să lucreze cu neprihănire”, zice Domnul, „ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire.” 11De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul
3:11
2 Împ. 17:3,6
18:9-11
va împresura ţara, îţi va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite!” 12Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colţul unui pat și pe covoare de Damasc! 13Ascultaţi și spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov”, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor: 14„În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. 15Voi surpa casele de iarnă
3:15
Ier. 36:22
și casele de vară
3:15
Jud. 3:20
; palatele de fildeș se vor duce și casele
3:15
1 Împ. 22:39
cele multe se vor nimici”, zice Domnul.

4

41Ascultaţi cuvântul acesta, juncane

4:1
Ps. 22:12Ezec. 39:18
din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi și ziceţi bărbaţilor voștri: „Daţi-ne să bem!” 2Domnul Dumnezeu
4:2
Ps. 89:35
a jurat pe sfinţenia Lui și a zis: „Iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele
4:2
Ier. 16:16Hab. 1:15
și rămășiţa voastră, cu undiţe de pescari; 3veţi ieși
4:3
Ezec. 12:5,12
prin spărturi, fiecare drept înainte, și veţi fi lepădate în Harmon”, zice Domnul. 4„Duceţi-vă
4:4
Ezec. 20:39
numai la Betel și păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal
4:4
Osea 4:15
12:11
și păcătuiţi și mai mult! Aduceţi-vă
4:4
Num. 28:3,4
jertfele în fiecare dimineaţă și zeciuielile
4:4
Deut. 14:28
la fiecare trei zile! 5Faceţi să fumege jertfe de mulţumire
4:5
Lev. 7:13
23:17
făcute cu aluat! Trâmbiţaţi-vă, vestiţi-vă darurile de mâncare de bunăvoie
4:5
Lev. 22:18,21Deut. 12:6
! Căci așa
4:5
Ps. 81:12
vă place, copii ai lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. 6„Și Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetăţile voastre și lipsa de pâine în toate locuinţele voastre. Cu toate acestea, tot
4:6
Is. 26:11Ier. 5:3Hag. 2:17
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 7„N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; într-un ogor a plouat, și altul, în care n-a plouat, s-a uscat. 8Două, trei cetăţi s-au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot
4:8
Vers. 6,10,11.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 9„V-am
4:9
Deut. 28:22Hag. 2:17
lovit cu rugină în grâu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele
4:9
Ioel 1:4
2:25
. Cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 10„Am trimis în voi ciuma, ca
4:10
Exod 9:3,6
12:29Deut. 28:27,60Ps. 78:50
în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și, cu toate acestea, tot
4:10
Vers. 6.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 11„V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora
4:11
Gen. 19:24,25Is. 13:19Ier. 49:18
, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și aţi fost
4:11
Zah. 3:2Iuda 23
ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot
4:11
Vers. 6.
nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul. 12„De aceea îţi voi face astfel, Israele, și, fiindcă îţi voi face astfel, pregătește-te
4:12
Ezec. 13:5
22:30Luca 14:31,32
să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!” 13Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul și spune omului
4:13
Ps. 139:2Dan. 2:28
până și gândurile lui. El preface zorile
4:13
Cap. 5:8;
în întuneric și umblă
4:13
Deut. 32:13
33:29Mica 1:3
pe înălţimile pământului: Domnul
4:13
Is. 47:4Ier. 10:169:6
Dumnezeul oștirilor este Numele Lui.