Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Vai de cei ce trăiesc

6:1
Luca 6:24
fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai-marii
6:1
Exod 19:4
aceștia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!… 2Treceţi
6:2
Ier. 2:10
la Calne
6:2
Is. 10:9
și vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul
6:2
2 Împ. 18:34
cel mare și coborâţi-vă în Gat
6:2
2 Cron. 26:6
, la filisteni. Sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare
6:2
Naum 3:8
decât cele două împărăţii ale voastre și este ţinutul lor mai întins decât al vostru?… 3Credeţi
6:3
Ezec. 12:27
că ziua nenorocirii
6:3
Cap. 5:18;
este departe și faceţi să se apropie
6:3
Cap. 5:12. Vers. 12.
domnia silniciei
6:3
Ps. 94:20
. 4Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor; mănâncă miei din turmă și viţei puși la îngrășat. 5Aiurează
6:5
Is. 5:12
în sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David
6:5
1 Cron. 23:5
în instrumentele de muzică. 6Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn și nu se întristează de prăpădul
6:6
Gen. 37:25
lui Iosif! 7De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi. 8Domnul
6:8
Ier. 51:14Evr. 6:13,17
Dumnezeu a jurat pe Sine Însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria
6:8
Ps. 47:4Ezec. 24:12
lui Iacov și-i urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea.” 9Și, dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri. 10Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, și va întreba pe cel din fundul casei: „Mai este cineva cu tine?”, acela va răspunde: „Nimeni…” Iar celălalt va zice: „Tăcere
6:10
Cap. 5:13.
! Căci
6:10
Cap. 8:3.
nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!” 11Căci iată că Domnul
6:11
Is. 55:11
poruncește să se dărâme casa cea mare
6:11
Cap. 3:15.
și să se facă bucăţi casa cea mică. 12Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă
6:12
Osea 10:4
și roada dreptăţii în pelin? 13Vă bucuraţi de lucruri de nimic și ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere?” 14„De aceea, iată, voi ridica
6:14
Ier. 5:15
împotriva voastră, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului
6:14
Num. 34:81 Împ. 8:65
până la pârâul pustiei.”

7

Vedenii asupra prăbușirii lui Israel

71Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului. 2Și, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare

7:2
Is. 51:19
? Căci este așa de slab!” 3Atunci, Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întâmpla una ca aceasta”, a zis Domnul. 4Domnul
7:4
Deut. 32:36Iona 3:10Iac. 5:16
Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. 5Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare
7:5
Vers. 2,3.
Iacov? Căci este așa de slab!” 6Atunci, Domnul S-a căit și de lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu se va întâmpla”, a zis Domnul Dumnezeu. 7El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. 8Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Și Domnul a zis: „Iată, voi
7:8
2 Împ. 21:13Is. 28:17
34:11Plâng. 2:8
pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel și nu-l
7:8
Cap. 8:2.
voi mai ierta, 9ci înălţimile
7:9
Gen. 26:23
46:18:14
lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și Mă voi ridica
7:9
2 Împ. 15:10
împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.” 10Atunci, Amaţia, preotul din Betel
7:10
1 Împ. 12:32
, a trimis să spună lui Ieroboam
7:10
2 Împ. 14:23
, împăratul lui Israel: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui! 11Căci iată ce zice Amos: ‘Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!’” 12Și Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, și fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo și acolo prorocește. 13Dar nu mai proroci la Betel
7:13
Cap. 2:12.
, căci este
7:13
1 Împ. 12:32
13:1
un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăţiei!” 14Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sunt nici proroc, nici fiu
7:14
1 Împ. 20:352 Împ. 2:5
4:38
6:1
de proroc, ci sunt
7:14
Cap. 1:1.
păstor și strângător de smochine de Egipt. 15Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: ‘Du-te și prorocește poporului Meu Israel!’ 16Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu, care zici: ‘Nu proroci
7:16
Ezec. 21:2Mica 2:6
împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!’ 17Din pricina aceasta
7:17
Ier. 28:12
29:21,25,31,32
, iată ce zice Domnul: ‘Nevastă-ta
7:17
Is. 13:16Plâng. 5:11Osea 4:13Zah. 14:2
va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!’”

8

81Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. 2El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coș cu poame coapte.” Și Domnul mi-a zis: „A venit sfârșitul

8:2
Ezec. 7:2
poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta
8:2
Cap. 7:8.
! 3În ziua aceea, cântecele Templului
8:3
Cap. 5:23.
se vor preface în gemete”, zice Domnul Dumnezeu. „Pretutindeni vor arunca
8:3
Cap. 6:9,10.
în tăcere o mulţime de trupuri moarte.” 4Ascultaţi lucrul acesta, voi, care mâncaţi
8:4
Ps. 14:4Prov. 30:14
pe cel lipsit și prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară! 5Voi, care ziceţi: „Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, și Sabatul
8:5
Neem. 13:15,16
, ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa
8:5
Mica 6:10,11
și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? 6Apoi, vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint
8:6
Cap. 2:6.
și pe sărac, pe o pereche de încălţăminte și vom vinde codina în loc de grâu.” 7Domnul a jurat pe slava
8:7
Cap. 6:8.
lui Iacov: „Niciodată
8:7
Osea 8:13
9:9
nu voi uita niciuna din faptele lor! 8Nu se va cutremura ţara
8:8
Osea 4:3
din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca râul, ridicându-se și coborându-se iarăși ca râul
8:8
Cap. 9:5.
Egiptului? 9În ziua aceea”, zice Domnul Dumnezeu, „voi face să asfinţească soarele
8:9
Iov 5:14Is. 13:10
59:9,10Ier. 15:9Mica 3:6
la amiază și voi întuneca pământul ziua-n amiaza mare. 10Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările, în bociri pentru morţi; voi acoperi toate coapsele cu saci
8:10
Is. 15:2,3Ier. 48:37Ezec. 7:18
27:31
și voi face toate capetele pleșuve; voi arunca ţara într-o jale
8:10
Ier. 6:26Zah. 12:10
ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. 11Iată, vin zile”, zice Domnul Dumnezeu, „când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea
8:11
1 Sam. 3:1Ps. 74:9Ezec. 7:26
cuvintelor Domnului. 12Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace și încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi. 13În ziua aceea, se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. 14Ei, care jură
8:14
Osea 4:15
acum pe păcatul
8:14
Deut. 9:21
Samariei și zic: ‘Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!’ și ‘Pe drumul
8:14
Cap. 5:5.
Beer-Șebei!’ vor cădea și nu se vor mai scula.”