Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Vedenii asupra prăbușirii lui Israel

71Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului. 2Și, după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare

7:2
Is. 51:19
? Căci este așa de slab!” 3Atunci, Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întâmpla una ca aceasta”, a zis Domnul. 4Domnul
7:4
Deut. 32:36Iona 3:10Iac. 5:16
Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. 5Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare
7:5
Vers. 2,3.
Iacov? Căci este așa de slab!” 6Atunci, Domnul S-a căit și de lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu se va întâmpla”, a zis Domnul Dumnezeu. 7El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. 8Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Și Domnul a zis: „Iată, voi
7:8
2 Împ. 21:13Is. 28:17
34:11Plâng. 2:8
pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel și nu-l
7:8
Cap. 8:2.
voi mai ierta, 9ci înălţimile
7:9
Gen. 26:23
46:18:14
lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și Mă voi ridica
7:9
2 Împ. 15:10
împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.” 10Atunci, Amaţia, preotul din Betel
7:10
1 Împ. 12:32
, a trimis să spună lui Ieroboam
7:10
2 Împ. 14:23
, împăratul lui Israel: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui! 11Căci iată ce zice Amos: ‘Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!’” 12Și Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, și fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă-ţi pâinea acolo și acolo prorocește. 13Dar nu mai proroci la Betel
7:13
Cap. 2:12.
, căci este
7:13
1 Împ. 12:32
13:1
un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăţiei!” 14Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sunt nici proroc, nici fiu
7:14
1 Împ. 20:352 Împ. 2:5
4:38
6:1
de proroc, ci sunt
7:14
Cap. 1:1.
păstor și strângător de smochine de Egipt. 15Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: ‘Du-te și prorocește poporului Meu Israel!’ 16Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu, care zici: ‘Nu proroci
7:16
Ezec. 21:2Mica 2:6
împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!’ 17Din pricina aceasta
7:17
Ier. 28:12
29:21,25,31,32
, iată ce zice Domnul: ‘Nevastă-ta
7:17
Is. 13:16Plâng. 5:11Osea 4:13Zah. 14:2
va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!’”

8

81Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. 2El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coș cu poame coapte.” Și Domnul mi-a zis: „A venit sfârșitul

8:2
Ezec. 7:2
poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta
8:2
Cap. 7:8.
! 3În ziua aceea, cântecele Templului
8:3
Cap. 5:23.
se vor preface în gemete”, zice Domnul Dumnezeu. „Pretutindeni vor arunca
8:3
Cap. 6:9,10.
în tăcere o mulţime de trupuri moarte.” 4Ascultaţi lucrul acesta, voi, care mâncaţi
8:4
Ps. 14:4Prov. 30:14
pe cel lipsit și prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară! 5Voi, care ziceţi: „Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, și Sabatul
8:5
Neem. 13:15,16
, ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa
8:5
Mica 6:10,11
și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? 6Apoi, vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint
8:6
Cap. 2:6.
și pe sărac, pe o pereche de încălţăminte și vom vinde codina în loc de grâu.” 7Domnul a jurat pe slava
8:7
Cap. 6:8.
lui Iacov: „Niciodată
8:7
Osea 8:13
9:9
nu voi uita niciuna din faptele lor! 8Nu se va cutremura ţara
8:8
Osea 4:3
din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca râul, ridicându-se și coborându-se iarăși ca râul
8:8
Cap. 9:5.
Egiptului? 9În ziua aceea”, zice Domnul Dumnezeu, „voi face să asfinţească soarele
8:9
Iov 5:14Is. 13:10
59:9,10Ier. 15:9Mica 3:6
la amiază și voi întuneca pământul ziua-n amiaza mare. 10Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările, în bociri pentru morţi; voi acoperi toate coapsele cu saci
8:10
Is. 15:2,3Ier. 48:37Ezec. 7:18
27:31
și voi face toate capetele pleșuve; voi arunca ţara într-o jale
8:10
Ier. 6:26Zah. 12:10
ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. 11Iată, vin zile”, zice Domnul Dumnezeu, „când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea
8:11
1 Sam. 3:1Ps. 74:9Ezec. 7:26
cuvintelor Domnului. 12Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace și încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi. 13În ziua aceea, se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. 14Ei, care jură
8:14
Osea 4:15
acum pe păcatul
8:14
Deut. 9:21
Samariei și zic: ‘Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!’ și ‘Pe drumul
8:14
Cap. 5:5.
Beer-Șebei!’ vor cădea și nu se vor mai scula.”

9

91Am văzut pe Domnul stând pe altar. Și a zis: „Lovește pragul de sus al porţii, ca să se cutremure ușorii, și sfărâmă-i

9:1
Ps. 68:21Hab. 3:13
peste capetele lor, ale tuturor. Rămășiţa lor însă o voi pierde cu sabia, așa că niciunul
9:1
Cap. 2:14.
din ei nu va putea să scape fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa. 2De ar pătrunde chiar până în Locuinţa morţilor
9:2
Ps. 139:8
, și de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri
9:2
Iov 20:6Ier. 51:53Obad. 4
, și de acolo îi voi coborî. 3De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, și acolo îi voi căuta și-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, și acolo
9:3
Lev. 26:33Deut. 28:65Ezec. 5:12
voi porunci șarpelui să-i muște. 4De ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor, și acolo voi porunci sabiei să-i piardă; voi pune astfel ochii
9:4
Lev. 17:10Ier. 44:11
pe ei ca să le fac rău, nu bine.” 5Domnul Dumnezeul oștirilor atinge pământul și se topește
9:5
Mica 1:4
și toţi locuitorii lui jelesc
9:5
Cap. 8:8.
. Se înalţă ca râul Nil și se coboară ca râul Egiptului. 6El Și-a zidit cămara
9:6
Ps. 104:3,13
în ceruri, Și-a întemeiat bolta deasupra pământului; cheamă apele
9:6
Cap. 5:8.
mării și le varsă pe faţa pământului. Domnul
9:6
Cap. 4:13.
este Numele Lui! 7„Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca și copiii etiopienilor, copii ai lui Israel?”, zice Domnul. „N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului ca și pe filisteni
9:7
Ier. 47:4
din Caftor
9:7
Deut. 2:23Ier. 47:4
și pe sirieni din Chir
9:7
Cap. 1:5.
? 8Iată, Domnul Dumnezeu are ochii
9:8
Vers. 4.
pironiţi peste împărăţia aceasta vinovată, ca s-o nimicesc
9:8
Ier. 30:11
31:35,36Obad. 16,17
de pe faţa pământului; totuși nu voi nimici de tot casa lui Iacov”, zice Domnul. 9„Căci, iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ! 10Toţi păcătoșii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic
9:10
Cap. 6:3.
: ‘Nu ne va ajunge nenorocirea și nu va veni peste noi.’ 11În vremea aceea
9:11
Fapte 15:16,17
voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și-l voi zidi iarăși cum era odinioară, 12ca să stăpânească
9:12
Obad. 19
rămășiţa Edomului
9:12
Num. 24:18
și toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu”, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. 13„Iată, vin
9:13
Lev. 26:5
zile”, zice Domnul, „când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii, pe cel ce împrăștie sămânţa, când mustul va picura din
9:13
Ioel 3:18
munţi și va curge de pe toate dealurile. 14Voi aduce înapoi
9:14
Ier. 30:3
pe prinșii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăși
9:14
Is. 61:4
65:21Ezec. 36:33-36
cetăţile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. 15Îi voi sădi în ţara lor și nu vor mai fi smulși
9:15
Is. 60:21Ier. 32:41Ezec. 34:28Ioel 3:20
din ţara pe care le-am dat-o”, zice Domnul Dumnezeul tău.