Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol

1:1
Efes. 1:1
al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 2către sfinţii și fraţii credincioși în
1:2
1 Cor. 4:17Efes. 6:21Gal. 1:3
Hristos, care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 3Mulţumim
1:3
1 Cor. 1:4Efes. 1:16Filip. 1:3
4:6
lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, 4și am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus și despre dragostea
1:4
Efes. 1:15Filim. 5Evr. 6:10
pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii 5din pricina nădejdii care vă așteaptă
1:5
2 Tim. 4:81 Pet. 1:4
în ceruri și despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 6care a ajuns până la voi și
1:6
Mat. 24:14Marcu 16:15Rom. 10:18
este în toată lumea, unde dă
1:6
Marcu 4:8Ioan 15:16Filip. 1:11
roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care aţi auzit și aţi cunoscut harul
1:6
2 Cor. 6:1Efes. 3:2Tit 2:111 Pet. 5:12
lui Dumnezeu, în adevăr, 7cum aţi învăţat de la Epafras
1:7
Cap. 4:12.
, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor
1:7
2 Cor. 11:231 Tim. 4:6
al lui Hristos pentru voi 8și ne-a vorbit despre dragostea
1:8
Rom. 15:30
voastră în Duhul. 9De aceea
1:9
Efes. 1:15,16
și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să
1:9
1 Cor. 1:5
vă umpleţi de cunoștinţa
1:9
Rom. 12:2Efes. 1:17
voiei Lui, în orice fel de înţelepciune
1:9
Efes. 1:8
și pricepere duhovnicească; 10pentru ca
1:10
Efes. 4:1Filip. 1:271 Tes. 2:12
astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca
1:10
1 Tes. 4:1
să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade
1:10
Ioan 15:162 Cor. 9:8Filip. 1:11Tit 3:1Evr. 13:21
în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștinţa lui Dumnezeu, 11întăriţi
1:11
Efes. 3:16
6:10
cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare
1:11
Efes. 4:2
și îndelungă răbdare cu bucurie
1:11
Fapte 5:41Rom. 5:3
, 12mulţumind
1:12
Efes. 5:20Fapte 26:18Efes. 1:11
Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moștenirea sfinţilor, în lumină. 13El ne-a izbăvit de sub puterea
1:13
Efes. 6:12Evr. 2:141 Pet. 2:9
întunericului și
1:13
1 Tes. 2:122 Pet. 1:11
ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14în
1:14
Efes. 1:7
care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 15El este chipul
1:15
2 Cor. 4:4Evr. 1:3
Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut
1:15
Apoc. 3:14
din toată zidirea. 16Pentru că prin El
1:16
Ioan 1:31 Cor. 8:6Efes. 3:6Evr. 1:2
au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii
1:16
Rom. 8:38Efes. 1:211 Pet. 3:22
, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El
1:16
Rom. 11:36Evr. 2:10
și pentru El. 17El
1:17
Ioan 1:1,3
17:51 Cor. 8:6
este mai înainte de toate lucrurile și toate se ţin prin El. 18El
1:18
1 Cor. 11:3Efes. 1:10,22
4:15
5:23
este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut
1:18
Fapte 26:231 Cor. 15:20,23Apoc. 1:5
dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. 19Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în
1:19
Ioan 1:16
3:343:11
El 20și să împace totul
1:20
Efes. 2:14-16
cu Sine
1:20
2 Cor. 5:18
prin El, atât
1:20
Efes. 1:10
ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21Și pe voi, care
1:21
Efes. 2:1,2,12,19
4:18
odinioară eraţi străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele
1:21
Tit 1:15,16
, El v-a împăcat acum 22prin
1:22
Efes. 2:15,16
trupul Lui de carne, prin moarte, ca
1:22
Luca 1:75Efes. 5:271 Tes. 4:7Tit 2:14Iuda 24
să vă facă să vă înfăţișaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană și fără vină; 23negreșit, dacă rămâneţi și mai departe întemeiaţi
1:23
Efes. 3:17
și neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi
1:23
Ioan 15:6
de la nădejdea Evangheliei pe care aţi
1:23
Rom. 10:18
auzit-o, care a fost propovăduită oricărei
1:23
Vers. 6.
făpturi de sub cer și al cărei
1:23
Fapte 1:172 Cor. 3:6
4:1
5:18Efes. 3:71 Tim. 2:7
slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24Mă bucur acum
1:24
Rom. 5:32 Cor. 7:4
în suferinţele mele pentru
1:24
Efes. 3:1,13
voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește
1:24
2 Cor. 1:5,6Filip. 3:102 Tim. 1:8
2:10
suferinţelor lui Hristos, pentru
1:24
Efes. 1:23
trupul Lui, care este Biserica. 25Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia
1:25
1 Cor. 9:17Gal. 2:7Efes. 3:2
pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 26Vreau să zic: taina
1:26
Rom. 16:251 Cor. 2:7Efes. 3:9
ţinută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar
1:26
Mat. 13:112 Tim. 1:10
descoperită acum sfinţilor Lui, 27cărora
1:27
2 Cor. 2:14
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia
1:27
Rom. 9:23Efes. 1:7
3:8
slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea
1:27
1 Tim. 1:1
slavei. 28Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim
1:28
Fapte 20:20,27,31
pe orice om și învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca
1:28
2 Cor. 11:2Efes. 5:27
să înfăţișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 29Iată la
1:29
1 Cor. 15:10
ce lucrez eu și mă lupt
1:29
Cap. 2:1.
după lucrarea puterii
1:29
Efes. 1:19
3:7,20
Lui, care lucrează cu tărie în mine.

2

21Vreau, în adevăr, să știţi cât de mare luptă

2:1
Filip. 1:301 Tes. 2:2
duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; 2pentru ca
2:2
2 Cor. 1:6
să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi
2:2
Cap. 3:14.
în dragoste și să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască
2:2
Filip. 3:8
taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 3în
2:3
1 Cor. 1:24
2:6,7Efes. 1:8
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii și ale știinţei. 4Spun lucrul acesta pentru ca
2:4
Rom. 16:182 Cor. 11:13Efes. 4:14
5:6
nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 5Căci măcar că
2:5
1 Cor. 5:31 Tes. 2:17
sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială
2:5
1 Cor. 14:40
care domnește între voi și la tăria
2:5
1 Pet. 5:9
credinţei voastre în Hristos. 6Astfel dar, după cum
2:6
1 Tes. 4:1Iuda 3
aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblaţi în El, 7fiind înrădăcinaţi și zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 8Luaţi seama
2:8
Ier. 29:8Rom. 16:17Efes. 5:6Evr. 13:9
ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina
2:8
Mat. 15:2Gal. 1:14
oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii
2:8
Gal. 4:3,9
, și nu după Hristos. 9Căci în El
2:9
Ioan 1:14
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 10Voi aveţi totul deplin
2:10
Ioan 1:16
în El, care
2:10
Efes. 1:20,211 Pet. 3:22
este Capul oricărei domnii
2:10
Cap. 1:16.
și stăpâniri. 11În El aţi fost tăiaţi împrejur
2:11
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29Filip. 3:3
nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea
2:11
Rom. 6:6Efes. 4:22
de trupul poftelor firii noastre pământești, 12fiind îngropaţi
2:12
Rom. 6:4
împreună cu El prin botez și înviaţi
2:12
Cap. 3:1.
în El și împreună cu El prin credinţa
2:12
Efes. 1:19
3:7
în puterea lui Dumnezeu, care
2:12
Fapte 2:24
L-a înviat din morţi. 13Pe voi
2:13
Efes. 2:1,5,6,11
, care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 14A șters
2:14
Efes. 2:15,16
zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. 15A dezbrăcat
2:15
Gen. 3:15Ps. 68:18Is. 53:12Mat. 12:29Luca 10:18
11:22Ioan 12:31
16:11Efes. 4:8Evr. 2:14
domniile și stăpânirile
2:15
Efes. 6:12
și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 16Nimeni dar să
2:16
Rom. 14:3,10,13
nu vă judece cu privire la mâncare
2:16
Rom. 14:2,171 Cor. 8:8
sau băutură, cu
2:16
Rom. 14:5Gal. 4:10
privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17care
2:17
Evr. 8:5
9:9
10:1
sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2:18
Vers. 4.
să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în
2:18
Ezec. 13:31 Tim. 1:7
lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 19și nu se ţine strâns de Capul
2:19
Efes. 4:15,16
din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 20Dacă aţi murit
2:20
Rom. 6:3,5
7:4,6Gal. 2:19Efes. 2:15
împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare
2:20
Vers. 8.
ale lumii, de ce, ca și cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: 21„Nu
2:21
Gal. 4:3,9
lua, nu gusta, nu
2:21
1 Tim. 4:3
atinge cutare lucru”? 22Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor și sunt întemeiate pe
2:22
Is. 29:13Mat. 15:9Tit 1:14
porunci și învăţături omenești, 23au
2:23
1 Tim. 4:8
, în adevăr, o înfăţișare de înţelepciune într-o închinare
2:23
Vers. 18.
voită, o smerenie și asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământești.

3

31Dacă, deci, aţi

3:1
Rom. 6:5Efes. 2:6
înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos șade
3:1
Rom. 8:34Efes. 1:20
la dreapta lui Dumnezeu. 2Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci
3:3
Rom. 6:2Gal. 2:20
voi aţi murit, și
3:3
2 Cor. 5:7
viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3:4
1 Ioan 3:2
Se va arăta Hristos, viaţa
3:4
Ioan 11:25
14:6
voastră, atunci vă veţi arăta și voi împreună cu El în
3:4
1 Cor. 15:43Filip. 3:21
slavă. 5De aceea, omorâţi
3:5
Rom. 8:13Gal. 5:24
mădularele
3:5
Rom. 6:13
voastre care sunt pe pământ: curvia
3:5
Efes. 5:3
, necurăţia, patima, pofta rea
3:5
1 Tes. 4:5
și lăcomia, care
3:5
Efes. 5:5
este o închinare la idoli. 6Din pricina
3:6
Rom. 1:18Efes. 5:6Apoc. 22:15
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării
3:6
Efes. 2:2
. 7Din
3:7
Rom. 6:19,20
7:51 Cor. 6:11Efes. 2:2Tit 3:3
numărul lor eraţi și voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8Dar
3:8
Efes. 4:22Evr. 12:1Iac. 1:211 Pet. 2:1
acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase
3:8
Efes. 4:29
5:4
care v-ar putea ieși din gură. 9Nu
3:9
Lev. 19:11Efes. 4:25
vă minţiţi unii pe alţii, întrucât
3:9
Efes. 4:22,24
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se
3:10
Rom. 12:2
înnoiește spre cunoștinţă, după
3:10
Efes. 4:23,24
chipul Celui ce l-a
3:10
Efes. 2:10
făcut. 11Aici nu mai este nici grec
3:11
Rom. 10:121 Cor. 12:13Gal. 3:28
5:6Efes. 6:8
, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci
3:11
Efes. 1:23
Hristos este totul și în toţi. 12Astfel dar
3:12
Efes. 4:24
, ca
3:12
1 Tes. 1:41 Pet. 1:22 Pet. 1:10
niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă
3:12
Gal. 5:22Efes. 4:2,32Filip. 2:1
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13Îngăduiţi-vă
3:13
Marcu 11:25Efes. 4:2,32
unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi. 14Dar
3:14
1 Pet. 4:8
mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă
3:14
Ioan 13:34Rom. 13:81 Cor. 13Efes. 5:21 Tes. 4:91 Tim. 1:51 Ioan 3:23
4:21
cu dragostea, care este legătura
3:14
Efes. 4:3
desăvârșirii. 15Pacea
3:15
Rom. 14:17Filip. 4:7
lui Hristos, la
3:15
1 Cor. 7:15
care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup
3:15
Efes. 2:16,17
4:4
, să stăpânească în inimile voastre și
3:15
Cap. 2:7;
fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă
3:16
1 Cor. 14:26Efes. 5:19
și cu cântări duhovnicești
3:16
Cap. 4:6.
, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17Și orice
3:17
1 Cor. 10:31
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi
3:17
Rom. 1:8Efes. 5:202:71 Tes. 5:18Evr. 13:15
, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18Nevestelor
3:18
Efes. 5:22Tit 2:51 Pet. 3:1
, fiţi supuse bărbaţilor voștri, cum
3:18
Efes. 5:3
se cuvine în Domnul. 19Bărbaţilor
3:19
Efes. 5:25,28,331 Pet. 3:7
, iubiţi-vă nevestele și nu ţineţi necaz
3:19
Efes. 4:31
pe ele. 20Copii
3:20
Efes. 6:1
, ascultaţi de părinţii voștri în
3:20
Efes. 5:24Tit 2:9
toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21Părinţilor
3:21
Efes. 6:4
, nu întărâtaţi pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22Robilor
3:22
Efes. 6:51 Tim. 6:1Tit 2:91 Pet. 2:18
, ascultaţi în
3:22
Vers. 20.
toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești
3:22
Filim. 16
; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23Orice
3:23
Efes. 6:6,7
faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ca unii care știţi că
3:24
Efes. 6:8
veţi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiţi
3:24
1 Cor. 7:22
Domnului Hristos. 25Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu
3:25
Rom. 2:11Efes. 6:91 Pet. 1:17Deut. 10:17
se are în vedere faţa omului.