Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vreau, în adevăr, să știţi cât de mare luptă

2:1
Filip. 1:301 Tes. 2:2
duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; 2pentru ca
2:2
2 Cor. 1:6
să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi
2:2
Cap. 3:14.
în dragoste și să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască
2:2
Filip. 3:8
taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 3în
2:3
1 Cor. 1:24
2:6,7Efes. 1:8
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii și ale știinţei. 4Spun lucrul acesta pentru ca
2:4
Rom. 16:182 Cor. 11:13Efes. 4:14
5:6
nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 5Căci măcar că
2:5
1 Cor. 5:31 Tes. 2:17
sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială
2:5
1 Cor. 14:40
care domnește între voi și la tăria
2:5
1 Pet. 5:9
credinţei voastre în Hristos. 6Astfel dar, după cum
2:6
1 Tes. 4:1Iuda 3
aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblaţi în El, 7fiind înrădăcinaţi și zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 8Luaţi seama
2:8
Ier. 29:8Rom. 16:17Efes. 5:6Evr. 13:9
ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina
2:8
Mat. 15:2Gal. 1:14
oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii
2:8
Gal. 4:3,9
, și nu după Hristos. 9Căci în El
2:9
Ioan 1:14
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 10Voi aveţi totul deplin
2:10
Ioan 1:16
în El, care
2:10
Efes. 1:20,211 Pet. 3:22
este Capul oricărei domnii
2:10
Cap. 1:16.
și stăpâniri. 11În El aţi fost tăiaţi împrejur
2:11
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29Filip. 3:3
nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea
2:11
Rom. 6:6Efes. 4:22
de trupul poftelor firii noastre pământești, 12fiind îngropaţi
2:12
Rom. 6:4
împreună cu El prin botez și înviaţi
2:12
Cap. 3:1.
în El și împreună cu El prin credinţa
2:12
Efes. 1:19
3:7
în puterea lui Dumnezeu, care
2:12
Fapte 2:24
L-a înviat din morţi. 13Pe voi
2:13
Efes. 2:1,5,6,11
, care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 14A șters
2:14
Efes. 2:15,16
zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. 15A dezbrăcat
2:15
Gen. 3:15Ps. 68:18Is. 53:12Mat. 12:29Luca 10:18
11:22Ioan 12:31
16:11Efes. 4:8Evr. 2:14
domniile și stăpânirile
2:15
Efes. 6:12
și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 16Nimeni dar să
2:16
Rom. 14:3,10,13
nu vă judece cu privire la mâncare
2:16
Rom. 14:2,171 Cor. 8:8
sau băutură, cu
2:16
Rom. 14:5Gal. 4:10
privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17care
2:17
Evr. 8:5
9:9
10:1
sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2:18
Vers. 4.
să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în
2:18
Ezec. 13:31 Tim. 1:7
lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 19și nu se ţine strâns de Capul
2:19
Efes. 4:15,16
din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 20Dacă aţi murit
2:20
Rom. 6:3,5
7:4,6Gal. 2:19Efes. 2:15
împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare
2:20
Vers. 8.
ale lumii, de ce, ca și cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: 21„Nu
2:21
Gal. 4:3,9
lua, nu gusta, nu
2:21
1 Tim. 4:3
atinge cutare lucru”? 22Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor și sunt întemeiate pe
2:22
Is. 29:13Mat. 15:9Tit 1:14
porunci și învăţături omenești, 23au
2:23
1 Tim. 4:8
, în adevăr, o înfăţișare de înţelepciune într-o închinare
2:23
Vers. 18.
voită, o smerenie și asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământești.

3

31Dacă, deci, aţi

3:1
Rom. 6:5Efes. 2:6
înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos șade
3:1
Rom. 8:34Efes. 1:20
la dreapta lui Dumnezeu. 2Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci
3:3
Rom. 6:2Gal. 2:20
voi aţi murit, și
3:3
2 Cor. 5:7
viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3:4
1 Ioan 3:2
Se va arăta Hristos, viaţa
3:4
Ioan 11:25
14:6
voastră, atunci vă veţi arăta și voi împreună cu El în
3:4
1 Cor. 15:43Filip. 3:21
slavă. 5De aceea, omorâţi
3:5
Rom. 8:13Gal. 5:24
mădularele
3:5
Rom. 6:13
voastre care sunt pe pământ: curvia
3:5
Efes. 5:3
, necurăţia, patima, pofta rea
3:5
1 Tes. 4:5
și lăcomia, care
3:5
Efes. 5:5
este o închinare la idoli. 6Din pricina
3:6
Rom. 1:18Efes. 5:6Apoc. 22:15
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării
3:6
Efes. 2:2
. 7Din
3:7
Rom. 6:19,20
7:51 Cor. 6:11Efes. 2:2Tit 3:3
numărul lor eraţi și voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8Dar
3:8
Efes. 4:22Evr. 12:1Iac. 1:211 Pet. 2:1
acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase
3:8
Efes. 4:29
5:4
care v-ar putea ieși din gură. 9Nu
3:9
Lev. 19:11Efes. 4:25
vă minţiţi unii pe alţii, întrucât
3:9
Efes. 4:22,24
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se
3:10
Rom. 12:2
înnoiește spre cunoștinţă, după
3:10
Efes. 4:23,24
chipul Celui ce l-a
3:10
Efes. 2:10
făcut. 11Aici nu mai este nici grec
3:11
Rom. 10:121 Cor. 12:13Gal. 3:28
5:6Efes. 6:8
, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci
3:11
Efes. 1:23
Hristos este totul și în toţi. 12Astfel dar
3:12
Efes. 4:24
, ca
3:12
1 Tes. 1:41 Pet. 1:22 Pet. 1:10
niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă
3:12
Gal. 5:22Efes. 4:2,32Filip. 2:1
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13Îngăduiţi-vă
3:13
Marcu 11:25Efes. 4:2,32
unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi. 14Dar
3:14
1 Pet. 4:8
mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă
3:14
Ioan 13:34Rom. 13:81 Cor. 13Efes. 5:21 Tes. 4:91 Tim. 1:51 Ioan 3:23
4:21
cu dragostea, care este legătura
3:14
Efes. 4:3
desăvârșirii. 15Pacea
3:15
Rom. 14:17Filip. 4:7
lui Hristos, la
3:15
1 Cor. 7:15
care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup
3:15
Efes. 2:16,17
4:4
, să stăpânească în inimile voastre și
3:15
Cap. 2:7;
fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă
3:16
1 Cor. 14:26Efes. 5:19
și cu cântări duhovnicești
3:16
Cap. 4:6.
, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17Și orice
3:17
1 Cor. 10:31
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi
3:17
Rom. 1:8Efes. 5:202:71 Tes. 5:18Evr. 13:15
, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18Nevestelor
3:18
Efes. 5:22Tit 2:51 Pet. 3:1
, fiţi supuse bărbaţilor voștri, cum
3:18
Efes. 5:3
se cuvine în Domnul. 19Bărbaţilor
3:19
Efes. 5:25,28,331 Pet. 3:7
, iubiţi-vă nevestele și nu ţineţi necaz
3:19
Efes. 4:31
pe ele. 20Copii
3:20
Efes. 6:1
, ascultaţi de părinţii voștri în
3:20
Efes. 5:24Tit 2:9
toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21Părinţilor
3:21
Efes. 6:4
, nu întărâtaţi pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22Robilor
3:22
Efes. 6:51 Tim. 6:1Tit 2:91 Pet. 2:18
, ascultaţi în
3:22
Vers. 20.
toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești
3:22
Filim. 16
; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23Orice
3:23
Efes. 6:6,7
faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ca unii care știţi că
3:24
Efes. 6:8
veţi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiţi
3:24
1 Cor. 7:22
Domnului Hristos. 25Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu
3:25
Rom. 2:11Efes. 6:91 Pet. 1:17Deut. 10:17
se are în vedere faţa omului.

4

41Stăpânilor, daţi

4:1
Efes. 6:9
robilor voștri ce le datoraţi și ce li se cuvine, căci știţi că și voi aveţi un Stăpân în cer. 2Stăruiţi
4:2
Luca 18:1Rom. 12:12Efes. 6:181 Tes. 5:17,18
în rugăciune, vegheaţi în ea cu
4:2
Cap. 2:7;
mulţumiri. 3Rugaţi-vă
4:3
Efes. 6:192 Tes. 3:1
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă
4:3
1 Cor. 16:92 Cor. 2:12
o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina
4:3
Mat. 13:111 Cor. 4:1Efes. 6:192:2
lui Hristos pentru
4:3
Efes. 6:20Filip. 1:7
care, iată, mă găsesc în lanţuri: 4ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5Purtaţi-vă
4:5
Efes. 5:151 Tes. 4:12
cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi
4:5
Efes. 5:16
vremea. 6Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har
4:6
Cap. 3:16.
, dreasă
4:6
Marcu 9:50
cu sare, ca să
4:6
1 Pet. 3:15
știţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 7Tot
4:7
Efes. 6:21
ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8Vi l-am
4:8
Efes. 6:22
trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9L-am trimis împreună cu Onisim
4:9
Filim. 10
, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10Aristarh
4:10
Fapte 19:29
20:4
27:2Filim. 24
, tovarășul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu
4:10
Fapte 15:372 Tim. 4:11
, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine), 11și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12Epafras
4:12
Cap. 1:7.
, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se
4:12
Rom. 15:30
luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiţi
4:12
Mat. 5:481 Cor. 2:6
14:20Filip. 3:15Evr. 5:14
și deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu. 13Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14Luca
4:14
2 Tim. 4:11
, doctorul preaiubit, și Dima
4:14
2 Tim. 4:10Filim. 24
vă trimit sănătate. 15Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea și lui Nimfa și Bisericii
4:15
Rom. 16:51 Cor. 16:19
din casa lui. 16După ce va fi citită această
4:16
1 Tes. 5:27
epistolă la voi, faceţi așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. 17Și spuneţi lui Arhip
4:17
Filim. 2
: „Ia seama să împlinești bine slujba
4:17
1 Tim. 4:6
pe care ai primit-o în Domnul.” 18Urarea de sănătate
4:18
1 Cor. 16:212 Tes. 3:17
este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă
4:18
Evr. 13:3
aminte de lanţurile mele. Harul
4:18
Evr. 13:25
să fie cu voi! Amin.