Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Dacă, deci, aţi

3:1
Rom. 6:5Efes. 2:6
înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos șade
3:1
Rom. 8:34Efes. 1:20
la dreapta lui Dumnezeu. 2Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci
3:3
Rom. 6:2Gal. 2:20
voi aţi murit, și
3:3
2 Cor. 5:7
viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3:4
1 Ioan 3:2
Se va arăta Hristos, viaţa
3:4
Ioan 11:25
14:6
voastră, atunci vă veţi arăta și voi împreună cu El în
3:4
1 Cor. 15:43Filip. 3:21
slavă. 5De aceea, omorâţi
3:5
Rom. 8:13Gal. 5:24
mădularele
3:5
Rom. 6:13
voastre care sunt pe pământ: curvia
3:5
Efes. 5:3
, necurăţia, patima, pofta rea
3:5
1 Tes. 4:5
și lăcomia, care
3:5
Efes. 5:5
este o închinare la idoli. 6Din pricina
3:6
Rom. 1:18Efes. 5:6Apoc. 22:15
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării
3:6
Efes. 2:2
. 7Din
3:7
Rom. 6:19,20
7:51 Cor. 6:11Efes. 2:2Tit 3:3
numărul lor eraţi și voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8Dar
3:8
Efes. 4:22Evr. 12:1Iac. 1:211 Pet. 2:1
acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase
3:8
Efes. 4:29
5:4
care v-ar putea ieși din gură. 9Nu
3:9
Lev. 19:11Efes. 4:25
vă minţiţi unii pe alţii, întrucât
3:9
Efes. 4:22,24
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se
3:10
Rom. 12:2
înnoiește spre cunoștinţă, după
3:10
Efes. 4:23,24
chipul Celui ce l-a
3:10
Efes. 2:10
făcut. 11Aici nu mai este nici grec
3:11
Rom. 10:121 Cor. 12:13Gal. 3:28
5:6Efes. 6:8
, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci
3:11
Efes. 1:23
Hristos este totul și în toţi. 12Astfel dar
3:12
Efes. 4:24
, ca
3:12
1 Tes. 1:41 Pet. 1:22 Pet. 1:10
niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă
3:12
Gal. 5:22Efes. 4:2,32Filip. 2:1
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13Îngăduiţi-vă
3:13
Marcu 11:25Efes. 4:2,32
unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi. 14Dar
3:14
1 Pet. 4:8
mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă
3:14
Ioan 13:34Rom. 13:81 Cor. 13Efes. 5:21 Tes. 4:91 Tim. 1:51 Ioan 3:23
4:21
cu dragostea, care este legătura
3:14
Efes. 4:3
desăvârșirii. 15Pacea
3:15
Rom. 14:17Filip. 4:7
lui Hristos, la
3:15
1 Cor. 7:15
care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup
3:15
Efes. 2:16,17
4:4
, să stăpânească în inimile voastre și
3:15
Cap. 2:7;
fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă
3:16
1 Cor. 14:26Efes. 5:19
și cu cântări duhovnicești
3:16
Cap. 4:6.
, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17Și orice
3:17
1 Cor. 10:31
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi
3:17
Rom. 1:8Efes. 5:202:71 Tes. 5:18Evr. 13:15
, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18Nevestelor
3:18
Efes. 5:22Tit 2:51 Pet. 3:1
, fiţi supuse bărbaţilor voștri, cum
3:18
Efes. 5:3
se cuvine în Domnul. 19Bărbaţilor
3:19
Efes. 5:25,28,331 Pet. 3:7
, iubiţi-vă nevestele și nu ţineţi necaz
3:19
Efes. 4:31
pe ele. 20Copii
3:20
Efes. 6:1
, ascultaţi de părinţii voștri în
3:20
Efes. 5:24Tit 2:9
toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21Părinţilor
3:21
Efes. 6:4
, nu întărâtaţi pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22Robilor
3:22
Efes. 6:51 Tim. 6:1Tit 2:91 Pet. 2:18
, ascultaţi în
3:22
Vers. 20.
toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești
3:22
Filim. 16
; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23Orice
3:23
Efes. 6:6,7
faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ca unii care știţi că
3:24
Efes. 6:8
veţi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiţi
3:24
1 Cor. 7:22
Domnului Hristos. 25Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu
3:25
Rom. 2:11Efes. 6:91 Pet. 1:17Deut. 10:17
se are în vedere faţa omului.

4

41Stăpânilor, daţi

4:1
Efes. 6:9
robilor voștri ce le datoraţi și ce li se cuvine, căci știţi că și voi aveţi un Stăpân în cer. 2Stăruiţi
4:2
Luca 18:1Rom. 12:12Efes. 6:181 Tes. 5:17,18
în rugăciune, vegheaţi în ea cu
4:2
Cap. 2:7;
mulţumiri. 3Rugaţi-vă
4:3
Efes. 6:192 Tes. 3:1
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă
4:3
1 Cor. 16:92 Cor. 2:12
o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina
4:3
Mat. 13:111 Cor. 4:1Efes. 6:192:2
lui Hristos pentru
4:3
Efes. 6:20Filip. 1:7
care, iată, mă găsesc în lanţuri: 4ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5Purtaţi-vă
4:5
Efes. 5:151 Tes. 4:12
cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi
4:5
Efes. 5:16
vremea. 6Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har
4:6
Cap. 3:16.
, dreasă
4:6
Marcu 9:50
cu sare, ca să
4:6
1 Pet. 3:15
știţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 7Tot
4:7
Efes. 6:21
ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8Vi l-am
4:8
Efes. 6:22
trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9L-am trimis împreună cu Onisim
4:9
Filim. 10
, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10Aristarh
4:10
Fapte 19:29
20:4
27:2Filim. 24
, tovarășul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu
4:10
Fapte 15:372 Tim. 4:11
, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine), 11și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12Epafras
4:12
Cap. 1:7.
, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se
4:12
Rom. 15:30
luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiţi
4:12
Mat. 5:481 Cor. 2:6
14:20Filip. 3:15Evr. 5:14
și deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu. 13Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14Luca
4:14
2 Tim. 4:11
, doctorul preaiubit, și Dima
4:14
2 Tim. 4:10Filim. 24
vă trimit sănătate. 15Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea și lui Nimfa și Bisericii
4:15
Rom. 16:51 Cor. 16:19
din casa lui. 16După ce va fi citită această
4:16
1 Tes. 5:27
epistolă la voi, faceţi așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. 17Și spuneţi lui Arhip
4:17
Filim. 2
: „Ia seama să împlinești bine slujba
4:17
1 Tim. 4:6
pe care ai primit-o în Domnul.” 18Urarea de sănătate
4:18
1 Cor. 16:212 Tes. 3:17
este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă
4:18
Evr. 13:3
aminte de lanţurile mele. Harul
4:18
Evr. 13:25
să fie cu voi! Amin.