Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Daniel la Babilon

11În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit

1:1
2 Împ. 24:12 Cron. 36:6
împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. 2Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, și o parte
1:2
Ier. 27:19,20
din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Șinear
1:2
Gen. 10:10
11:2Is. 11:11Zah. 5:11
, în casa dumnezeului său, le-a pus
1:2
2 Cron. 36:7
în casa vistieriei dumnezeului său. 3Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viţă boierească, 4niște tineri fără
1:4
Lev. 24:19,20
vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestraţi cu înţelepciune
1:4
Fapte 7:22
în orice ramură a știinţei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i înveţe scrierea și limba haldeenilor. 5Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba
1:5
Gen. 41:461 Împ. 10:8
împăratului. 6Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. 7Căpetenia
1:7
Gen. 41:452 Împ. 24:17
famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume: lui Daniel
1:7
Cap. 4:8;
5:12
i-a pus numele Beltșaţar; lui Hanania, Șadrac; lui Mișael, Meșac și lui Azaria, Abed-Nego. 8Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele
1:8
Deut. 32:38Ezec. 4:13Osea 9:3
alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. 9Dumnezeu a făcut
1:9
Gen. 39:21Ps. 106:46Prov. 16:7
ca Daniel să capete bunăvoinţă și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. 10Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: „Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncaţi și să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră și să-mi puneţi astfel capul în primejdie înaintea împăratului.” 11Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: 12„Încearcă pe robii tăi zece zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut; 13să te uiţi apoi la faţa noastră și la a celorlalţi tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!” 14El i-a ascultat în privinţa aceasta și i-a încercat zece zile. 15După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă și mai grași decât toţi tinerii care mâncau din bucatele împăratului. 16Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. 17Dumnezeu a dat
1:17
1 Împ. 3:12Iac. 1:5,17
acestor patru tineri știinţă și pricepere
1:17
Fapte 7:22
pentru tot felul de scrieri și înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput
1:17
Num. 12:62 Cron. 26:510:1
în toate vedeniile și în toate visele. 18La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar. 19Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar, între toţi tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiţi în slujba
1:19
Gen. 41:46
împăratului. 20În toate
1:20
1 Împ. 10:1
lucrurile care cereau înţelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui. 21Așa a dus-o
1:21
Cap. 6:28;
10:1
Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus.