Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111În anul

11:1
Cap. 9:1.

dintâi al lui Darius
11:1
Cap. 5:31.

Medul, eram și eu la el, ca să-l ajut și să-l sprijin. 2Acum, îţi voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi și, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va răscula totul împotriva împărăţiei Greciei. 3Dar se va ridica un împărat viteaz
11:3
Cap. 7:6;
8:5
, care va stăpâni cu o mare putere și va face
11:3
Cap. 8:4. Vers. 16,36.

ce va voi. 4Și, cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăţia
11:4
Cap. 8:8.

lui și va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică
11:4
Cap. 8:22.

pe cât era sub el, căci va fi făcută bucăţele și va trece la alţii, afară de aceștia. 5Împăratul de la miazăzi va ajunge tare. Dar unul din mai-marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăţie. 6După câţiva ani, se vor uni, și fata împăratului de la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. 7În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. 8Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte. 9Acesta va porni împotriva împărăţiei împăratului de la miazăzi, dar se va întoarce iarăși în ţara sa. 10Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulţime de oști, care va înainta, se va revărsa
11:10
Is. 8:8
ca un râu care iese din matcă și-l vor împinge iarăși înapoi până
11:10
Vers. 7.

la cetăţuie. 11Împăratul de la miazăzi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miazănoapte; va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miazănoapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. 12Atunci, inima împăratului se va îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui. 13Căci împăratul de la miazănoapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea dintâi și, după câtăva vreme, după câţiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. 14În vremea aceea, se vor ridica mulţi împotriva împăratului de la miazăzi, și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. 15Împăratul de la miazănoapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetăţile întărite. Oștile de la miazăzi, nici chiar floarea oamenilor împăratului nu vor putea să ţină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. 16Cel ce va merge împotriva lui va face
11:16
Cap. 8:4,7. Vers. 3,36.

ce va voi și nimeni
11:16
Ios. 1:15
nu i se va împotrivi; el se va opri în ţara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. 17Își va pune de gând
11:17
2 Cron. 20:3
să ia în stăpânire toată împărăţia lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică-sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va
11:17
Cap. 9:26.

izbândi. 18Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să i-o aducă și o va întoarce asupra lui. 19Apoi se va îndrepta spre cetăţuile ţării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l
11:19
Iov 20:8Ps. 37:36Ezec. 26:21
vor mai găsi. 20Cel ce-i va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăţiei, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. 21În locul lui se va ridica
11:21
Cap. 7:8;
8:9,23,25
un om dispreţuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăţie prin uneltire. 22Oștile
11:22
Vers. 10.

se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie
11:22
Cap. 8:10,11,25.

a legământului. 23După ce se vor uni cu el, el va întrebuinţa
11:23
Cap. 8:25.

o viclenie; va porni și va birui cu puţină lume. 24Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile și bogăţiile; va urzi la planuri împotriva cetăţuilor, și aceasta va ţine o vreme. 25Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri, cu puterea și mânia lui, împotriva împăratului de la miazăzi. Și împăratul de la miazăzi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să ţină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. 26Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea; oștile lui se vor împrăștia ca un râu
11:26
Vers. 10,22.

și morţii vor cădea în mare număr. 27Cei doi împăraţi nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârșitul
11:27
Vers. 29,35,42. Cap. 8:19.

nu va veni decât la vremea hotărâtă. 28Când se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii, în inima
11:28
Vers. 22.

lui va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în ţara lui. 29La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de la miazăzi, dar, de data aceasta
11:29
Vers. 25.

, lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte
11:29
Vers. 23.

. 30Ci niște corăbii
11:30
Num. 24:24Ier. 2:10
din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt
11:30
Vers. 28.

, nu va sta cu mâinile în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. 31Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca
11:31
Cap. 8:11;
12:11
Sfântul Locaș, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. 32Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. 33Înţelepţii
11:33
Mal. 2:7
poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie
11:33
Evr. 11:35
și de flacără, de robie și de jaf. 34Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, și mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie. 35Chiar și din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi
11:35
Cap. 12:10.
1 Pet. 1:7
, curăţiţi și albiţi până la vremea sfârșitului
11:35
Cap. 8:17,19. Vers. 40.

, căci sfârșitul
11:35
Vers. 29.

nu va fi decât la vremea hotărâtă. 36Împăratul va face
11:36
Vers. 16.

ce va voi; se va înălţa
11:36
Cap. 7:8,25;
8:252 Tes. 2:4Apoc. 13:5,6
, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii și va spune lucruri nemaiauzite împotriva
11:36
Cap. 8:11,24,25.

Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va
11:36
Cap. 9:27.

împlini. 37Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa
11:37
1 Tim. 4:3
femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă
11:37
Is. 14:132 Tes. 2:4
de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi. 38În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinţii săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preţ. 39Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulţi și le va împărţi moșii ca răsplată. 40La vremea sfârșitului
11:40
Vers. 35.

, împăratul de la miazăzi se va împunge cu el. Și împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună
11:40
Is. 21:1Zah. 9:14
peste el, cu care și călăreţi
11:40
Ezec. 38:4,15Apoc. 9:16
și cu multe corăbii; va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu
11:40
Vers. 10,22.

și le va îneca. 41Va intra și în ţara cea minunată, și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul
11:41
Is. 11:14
, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. 42Își va întinde mâna peste felurite ţări și nici ţara Egiptului nu va scăpa. 43Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el
11:43
Exod 11:8Jud. 4:10
. 44Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miazănoapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulţi. 45Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele
11:45
Ps. 48:22 Tes. 2:4
cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge
11:45
2 Tes. 2:8Apoc. 19:20
sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor.