Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Visul lui Nebucadneţar

21În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut niște vise. Duhul îi era

2:1
Gen. 41:8
tulburat și i-a pierit somnul
2:1
Est. 6:1
. 2Împăratul
2:2
Gen. 41:8Exod 7:11
a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători și pe haldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfăţișat înaintea împăratului. 3Împăratul le-a zis: „Am visat un vis; duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela.” 4Haldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: „Veșnic să trăiești, împărate
2:4
1 Împ. 1:315:10
6:6,21
! Spune robilor tăi visul și-ţi vom arăta tâlcuirea lui!” 5Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeenilor: „Mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veţi face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veţi fi făcuţi
2:5
2 Împ. 10:27Ezra 6:11
bucăţi și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. 6Dar
2:6
Cap. 5:16.

, dacă-mi veţi spune visul și tâlcuirea lui, veţi primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneţi-mi visul și tălmăcirea lui!” 7Ei au răspuns a doua oară: „Să spună împăratul robilor săi visul, și i-l vom tălmăci!” 8Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: „Văd, cu adevărat, că voiţi să câștigaţi vreme, pentru că vedeţi că lucrul mi-a scăpat din minte. 9Dacă deci nu-mi veţi spune visul, vă așteaptă pe toţi aceeași
2:9
Est. 4:11
soartă, fiindcă vreţi să vă înţelegeţi ca să-mi spuneţi minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneţi-mi visul, ca să știu dacă sunteţi în stare să mi-l și tâlcuiţi!” 10Haldeenii au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeean! 11Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei
2:11
Vers. 28. Cap. 5:11.

, a căror locuinţă nu este printre muritori!” 12La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului. 13Hotărârea ieșise, înţelepţii începuseră să fie omorâţi și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. 14Atunci, Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înţelepţii Babilonului. 15A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: „Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră?” Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. 16Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. 17Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, 18rugându-i să ceară
2:18
Mat. 18:19
îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. 19După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie
2:19
Num. 12:6Iov 33:15,16
în timpul nopţii. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. 20Daniel a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat
2:20
Ps. 113:2
115:18
să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! Ale Lui
2:20
Ier. 32:19
sunt înţelepciunea și puterea. 21El schimbă vremurile
2:21
1 Cron. 29:30Est. 1:13
și împrejurările; El răstoarnă
2:21
Iov 12:18Ps. 75:6,7Ier. 27:5
și pune pe împăraţi; El dă înţelepciune
2:21
Iac. 1:5
înţelepţilor și pricepere celor pricepuţi! 22El descoperă
2:22
Iov 12:22Ps. 25:14
ce este adânc și ascuns; El știe
2:22
Ps. 139:11,12Evr. 4:13
ce este în întuneric și la El locuiește lumina
2:22
Cap. 5:11,14.
Iac. 1:17
. 23Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înţelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut
2:23
Vers. 18.

noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului!” 24După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus și i-a vorbit așa: „Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea!” 25Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa: „Am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea!” 26Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșaţar: „Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui?” 27Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. 28Dar
2:28
Gen. 40:8
41:16Amos 4:13
este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla
2:28
Gen. 49:1
în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. 29În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și Cel ce
2:29
Vers. 22,28.

descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. 30Însă, dacă
2:30
Gen. 41:16Fapte 3:12
mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ţi dorește
2:30
Vers. 47.

inima să știi. 31Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfăţișarea lui era înfricoșătoare. 32Capul chipului acestuia era de aur
2:32
Vers. 38.

curat; pieptul și braţele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; 33fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut. 34Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini
2:34
Cap. 8:25.
Zah. 4:62 Cor. 5:1Evr. 9:24
, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăţi. 35Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava
2:35
Ps. 1:4Osea 13:3
din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă
2:35
Ps. 37:10,36
nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte
2:35
Is. 2:2,3
mare și a umplut
2:35
Ps. 80:9
tot pământul. 36Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. 37Tu, împărate
2:37
Ezra 7:12Is. 47:5Ier. 27:6,7Ezec. 26:7Osea 8:10
, ești împăratul împăraţilor, căci
2:37
Ezra 1:2
Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie și slavă. 38El ţi-a dat în mâini, oriunde
2:38
Cap. 4:21,22.
Ier. 27:6
locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu
2:38
Vers. 32.

ești capul de aur! 39După tine, se va ridica o altă
2:39
Cap. 5:28,31.

împărăţie, mai
2:39
Vers. 32.

neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. 40Va fi o a patra
2:40
Cap. 7:7,23.

împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. 41Și, după cum ai văzut picioarele
2:41
Vers. 33.

și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 42Și, după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăţia aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. 43Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 44Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul
2:44
Vers. 28.

cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată
2:44
Cap. 4:3,34;
6:26
7:14,27Mica 4:7Luca 1:32,33
și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma
2:44
Ps. 2:9Is. 60:121 Cor. 15:24
și va nimici toate acele împărăţii și ea însăși va dăinui veșnic. 45Aceasta înseamnă piatra pe
2:45
Is. 28:16
care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.” 46Atunci, împăratul
2:46
Fapte 10:25
14:13
28:6
Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să i se aducă jertfe de mâncare și miresme
2:46
Ezra 6:10
. 47Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraţilor și El descoperă
2:47
Vers. 28.

tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!” 48Apoi, împăratul a înălţat pe Daniel și i-a dat daruri
2:48
Vers. 6.

multe și bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie
2:48
Cap. 4:9;
5:11
a tuturor înţelepţilor Babilonului. 49Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ţinutului Babilonului în mâna
2:49
Cap. 3:12.

lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas
2:49
Est. 2:19,21
3:2
la curtea împăratului.