Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Visul lui Nebucadneţar

21În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut niște vise. Duhul îi era

2:1
Gen. 41:8
tulburat și i-a pierit somnul
2:1
Est. 6:1
. 2Împăratul
2:2
Gen. 41:8Exod 7:11
a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători și pe haldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfăţișat înaintea împăratului. 3Împăratul le-a zis: „Am visat un vis; duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela.” 4Haldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: „Veșnic să trăiești, împărate
2:4
1 Împ. 1:315:10
6:6,21
! Spune robilor tăi visul și-ţi vom arăta tâlcuirea lui!” 5Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeenilor: „Mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veţi face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veţi fi făcuţi
2:5
2 Împ. 10:27Ezra 6:11
bucăţi și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. 6Dar
2:6
Cap. 5:16.
, dacă-mi veţi spune visul și tâlcuirea lui, veţi primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneţi-mi visul și tălmăcirea lui!” 7Ei au răspuns a doua oară: „Să spună împăratul robilor săi visul, și i-l vom tălmăci!” 8Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: „Văd, cu adevărat, că voiţi să câștigaţi vreme, pentru că vedeţi că lucrul mi-a scăpat din minte. 9Dacă deci nu-mi veţi spune visul, vă așteaptă pe toţi aceeași
2:9
Est. 4:11
soartă, fiindcă vreţi să vă înţelegeţi ca să-mi spuneţi minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneţi-mi visul, ca să știu dacă sunteţi în stare să mi-l și tâlcuiţi!” 10Haldeenii au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeean! 11Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei
2:11
Vers. 28. Cap. 5:11.
, a căror locuinţă nu este printre muritori!” 12La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului. 13Hotărârea ieșise, înţelepţii începuseră să fie omorâţi și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. 14Atunci, Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înţelepţii Babilonului. 15A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: „Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră?” Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. 16Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. 17Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, 18rugându-i să ceară
2:18
Mat. 18:19
îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. 19După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie
2:19
Num. 12:6Iov 33:15,16
în timpul nopţii. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. 20Daniel a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat
2:20
Ps. 113:2
115:18
să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! Ale Lui
2:20
Ier. 32:19
sunt înţelepciunea și puterea. 21El schimbă vremurile
2:21
1 Cron. 29:30Est. 1:13
și împrejurările; El răstoarnă
2:21
Iov 12:18Ps. 75:6,7Ier. 27:5
și pune pe împăraţi; El dă înţelepciune
2:21
Iac. 1:5
înţelepţilor și pricepere celor pricepuţi! 22El descoperă
2:22
Iov 12:22Ps. 25:14
ce este adânc și ascuns; El știe
2:22
Ps. 139:11,12Evr. 4:13
ce este în întuneric și la El locuiește lumina
2:22
Cap. 5:11,14.
. 23Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înţelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut
2:23
Vers. 18.
noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului!” 24După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus și i-a vorbit așa: „Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea!” 25Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa: „Am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea!” 26Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșaţar: „Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui?” 27Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. 28Dar
2:28
Gen. 40:8
41:16Amos 4:13
este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla
2:28
Gen. 49:1
în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. 29În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și Cel ce
2:29
Vers. 22,28.
descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. 30Însă, dacă
2:30
Gen. 41:16Fapte 3:12
mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ţi dorește
2:30
Vers. 47.
inima să știi. 31Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfăţișarea lui era înfricoșătoare. 32Capul chipului acestuia era de aur
2:32
Vers. 38.
curat; pieptul și braţele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; 33fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut. 34Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini
2:34
Cap. 8:25.
, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăţi. 35Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava
2:35
Ps. 1:4Osea 13:3
din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă
2:35
Ps. 37:10,36
nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte
2:35
Is. 2:2,3
mare și a umplut
2:35
Ps. 80:9
tot pământul. 36Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. 37Tu, împărate
2:37
Ezra 7:12Is. 47:5Ier. 27:6,7Ezec. 26:7Osea 8:10
, ești împăratul împăraţilor, căci
2:37
Ezra 1:2
Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie și slavă. 38El ţi-a dat în mâini, oriunde
2:38
Cap. 4:21,22.
locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu
2:38
Vers. 32.
ești capul de aur! 39După tine, se va ridica o altă
2:39
Cap. 5:28,31.
împărăţie, mai
2:39
Vers. 32.
neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. 40Va fi o a patra
2:40
Cap. 7:7,23.
împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. 41Și, după cum ai văzut picioarele
2:41
Vers. 33.
și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 42Și, după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăţia aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. 43Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 44Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul
2:44
Vers. 28.
cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată
2:44
Cap. 4:3,34;
și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma
2:44
Ps. 2:9Is. 60:121 Cor. 15:24
și va nimici toate acele împărăţii și ea însăși va dăinui veșnic. 45Aceasta înseamnă piatra pe
2:45
Is. 28:16
care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.” 46Atunci, împăratul
2:46
Fapte 10:25
14:13
28:6
Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să i se aducă jertfe de mâncare și miresme
2:46
Ezra 6:10
. 47Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraţilor și El descoperă
2:47
Vers. 28.
tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!” 48Apoi, împăratul a înălţat pe Daniel și i-a dat daruri
2:48
Vers. 6.
multe și bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie
2:48
Cap. 4:9;
a tuturor înţelepţilor Babilonului. 49Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ţinutului Babilonului în mâna
2:49
Cap. 3:12.
lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas
2:49
Est. 2:19,21
3:2
la curtea împăratului.

3

Cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptor

31Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de șaizeci de coţi și lat de șase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului. 2Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. 3Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ţinuturilor s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au așezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar. 4Iar un crainic a strigat cu glas tare: „Iată ce vi se poruncește, popoare

3:4
Cap. 4:1;
, neamuri, oameni de toate limbile! 5În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ și să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar. 6Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ și nu se va închina va fi aruncat
3:6
Ier. 29:22Apoc. 13:15
chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” 7De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. 8Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câţiva haldeeni s-au apropiat
3:8
Cap. 6:12.
și au pârât pe iudei. 9Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăiești veșnic, împărate
3:9
Cap. 2:4;
! 10Ai dat o poruncă după care toţi cei ce vor auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu faţa la pământ și să se închine chipului de aur 11și, după care, oricine nu se va arunca cu faţa la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. 12Dar sunt
3:12
Cap. 2:49.
niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!” 13Atunci, Nebucadneţar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. 14Nebucadneţar a luat cuvântul și le-a zis: „Înadins oare, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei și nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat? 15Acum fiţi gata și, în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ și să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut
3:15
Exod 32:32Luca 13:9
; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Și care
3:15
Exod 5:22 Împ. 18:35
este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?” 16Șadrac, Meșac și Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi
3:16
Mat. 10:19
n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. 17Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. 18Și, chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” 19La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie și și-a schimbat faţa, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de șapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. 20Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego și să-i arunce în cuptorul aprins. 21Oamenii aceștia au fost legaţi cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. 22Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego. 23Dar acești trei oameni: Șadrac, Meșac și Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. 24Atunci, împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreșit, împărate!” 25El a luat iarăși cuvântul și a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând
3:25
Is. 43:2
slobozi în mijlocul focului și nevătămaţi, și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu
3:25
Iov 1:6
38:7Ps. 34:7
de dumnezei!” 26Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieșiţi afară și veniţi încoace!” Și Șadrac, Meșac și Abed-Nego au ieșit din mijlocul focului. 27Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra
3:27
Evr. 11:34
trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. 28Nebucadneţar a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său și a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut
3:28
Ps. 34:7,8Ier. 17:7
în El, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! 29Iată acum
3:29
Cap. 6:26.
porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego va fi
3:29
Cap. 2:5.
făcut bucăţi și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că
3:29
Cap. 6:27.
nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” 30După aceea, împăratul a înălţat pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego la mare cinste în ţinutul Babilonului.

4

Copacul cel mare

41„Nebucadneţar, împăratul, către toate

4:1
Cap. 3:4;
popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul: Să aveţi multă pace! 2Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele și minunile pe care
4:2
Cap. 3:26.
le-a făcut Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. 3Cât
4:3
Cap. 6:27.
de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie
4:3
Vers. 34. Cap. 2:44;
veșnică, și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam! 4Eu, Nebucadneţar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. 5Am visat un vis care m-a înspăimântat; gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile
4:5
Cap. 2:28,29.
duhului meu mă umpleau
4:5
Cap. 2:1.
de groază. 6Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toţi înţelepţii Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. 7Îndată au venit
4:7
Cap. 2:2.
vrăjitorii, cititorii în stele, haldeenii și ghicitorii. Le-am spus visul, și nu mi l-au putut tâlcui. 8La urmă de tot, s-a înfăţișat înaintea mea Daniel, numit
4:8
Cap. 1:7.
Beltșaţar după numele dumnezeului meu și care
4:8
Is. 63:115:11,14
are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi. I-am spus visul și am zis: 9‘Beltșaţare, căpetenia
4:9
Cap. 2:48;
vrăjitorilor, știu că ai în tine duhul dumnezeilor sfinţi și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. 10Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un
4:10
Ezec. 31:3
copac foarte înalt. 11Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălţa până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. 12Frunza lui era frumoasă și avea roade multe; în el se găsea hrană pentru toţi; fiarele
4:12
Ezec. 17:23
31:6Plâng. 4:20
câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. 13În vedeniile care-mi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer
4:13
Ps. 103:20
sfânt
4:13
Deut. 33:2Zah. 14:5Iuda 14
. 14El a strigat cu putere și a vorbit așa: «Tăiaţi
4:14
Mat. 3:10
copacul și rupeţi ramurile; scuturaţi-i frunza și risipiţi roadele; fugăriţi fiarele
4:14
Ezec. 31:12
de sub el și păsările din ramurile lui! 15Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l cu lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. 16Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri
4:16
Cap. 11:13;
peste el. 17Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să știe
4:17
Ps. 9:16
cei vii că
4:17
Cap. 2:21. Vers. 25,32. Cap. 5:21.
Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor, că o dă cui îi place și înalţă în ea pe cel mai de jos dintre oameni!» 18Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadneţar. Tu, Beltșaţar, tâlcuiește-l, fiindcă
4:18
Gen. 41:8,15
toţi înţelepţii din împărăţia mea nu pot să mi-l tâlcuiască; tu însă poţi, căci ai în tine duhul
4:18
Vers. 8.
dumnezeilor sfinţi.’ 19Atunci, Daniel, numit
4:19
Vers. 8.
Beltșaţar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: ‘Beltșaţare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea!’ Și Beltșaţar a răspuns: ‘Domnul meu, visul acesta
4:19
2 Sam. 18:32Ier. 29:7
să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui, pentru potrivnicii tăi! 20Copacul
4:20
Vers. 10-12.
pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălţa vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, 21copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toţi, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, 22ești tu
4:22
Cap. 2:38.
, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălţat până la ceruri și a cărui stăpânire
4:22
Ier. 27:6,7,8
se întinde până la marginile pământului. 23Împăratul
4:23
Vers. 13.
a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând: «Tăiaţi copacul și nimiciţi-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l cu lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele
4:23
Cap. 5:21.
câmpului până vor trece șapte vremuri peste el.» 24Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea Celui Preaînalt, care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. 25Te vor izgoni
4:25
Vers. 32. Cap. 5:21.
din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îţi vor da să mănânci iarbă
4:25
Ps. 106:20
83:18Ier. 27:5
ca la boi; vei fi udat de roua cerului și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și o dă cui vrea. 26Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăţia ta îţi va rămâne ţie îndată ce vei recunoaște stăpânirea Celui ce este în
4:26
Mat. 21:25Luca 15:18,21
ceruri. 27De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt
4:27
1 Pet. 4:8
păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociţi, și poate
4:27
Ps. 41:1
că ţi se va prelungi
4:27
1 Împ. 21:29
fericirea!’ 28Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadneţar. 29După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, 30împăratul
4:30
Prov. 16:18
a luat cuvântul și a zis: ‘Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăţiei mele și spre slava măreţiei mele?’ 31Nu se sfârșise încă vorba
4:31
Cap. 5:5.
aceasta a împăratului, și un glas
4:31
Vers. 24.
s-a coborât din cer și a zis: ‘Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! 32Te vor izgoni
4:32
Vers. 25.
din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului; îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremuri până vei recunoaște că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și că o dă cui vrea!’ 33Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. 34După trecerea
4:34
Vers. 26.
vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește
4:34
Cap. 12:7.
veșnic, Acela a cărui stăpânire
4:34
Ps. 10:167:14Mica 4:7Luca 1:1
este veșnică și a cărui împărăţie dăinuiește din neam în neam. 35Toţi
4:35
Is. 40:15,17
locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea
4:35
Ps. 115:3
135:6
cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni
4:35
Iov 34:29
nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: ‘Ce
4:35
Iov 9:12Is. 45:9Rom. 9:20
faci?’ 36În vremea aceea, mi-a venit mintea înapoi; slava
4:36
Vers. 26.
împărăţiei mele, măreţia și strălucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii și mai-marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăși peste împărăţia mea și puterea mea a crescut
4:36
Iov 42:12Prov. 22:4Mat. 6:33
. 37Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate
4:37
Ps. 33:4Apoc. 15:3
16:7
lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate
4:37
Exod 18:11
să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!”