Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptor

31Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de șaizeci de coţi și lat de șase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului. 2Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. 3Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ţinuturilor s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au așezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar. 4Iar un crainic a strigat cu glas tare: „Iată ce vi se poruncește, popoare

3:4
Cap. 4:1;
, neamuri, oameni de toate limbile! 5În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ și să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar. 6Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ și nu se va închina va fi aruncat
3:6
Ier. 29:22Apoc. 13:15
chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” 7De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. 8Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câţiva haldeeni s-au apropiat
3:8
Cap. 6:12.
și au pârât pe iudei. 9Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăiești veșnic, împărate
3:9
Cap. 2:4;
! 10Ai dat o poruncă după care toţi cei ce vor auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu faţa la pământ și să se închine chipului de aur 11și, după care, oricine nu se va arunca cu faţa la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. 12Dar sunt
3:12
Cap. 2:49.
niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!” 13Atunci, Nebucadneţar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. 14Nebucadneţar a luat cuvântul și le-a zis: „Înadins oare, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei și nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat? 15Acum fiţi gata și, în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ și să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut
3:15
Exod 32:32Luca 13:9
; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Și care
3:15
Exod 5:22 Împ. 18:35
este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?” 16Șadrac, Meșac și Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi
3:16
Mat. 10:19
n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. 17Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. 18Și, chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” 19La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie și și-a schimbat faţa, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de șapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. 20Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego și să-i arunce în cuptorul aprins. 21Oamenii aceștia au fost legaţi cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. 22Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego. 23Dar acești trei oameni: Șadrac, Meșac și Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. 24Atunci, împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreșit, împărate!” 25El a luat iarăși cuvântul și a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând
3:25
Is. 43:2
slobozi în mijlocul focului și nevătămaţi, și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu
3:25
Iov 1:6
38:7Ps. 34:7
de dumnezei!” 26Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis: „Șadrac, Meșac și Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieșiţi afară și veniţi încoace!” Și Șadrac, Meșac și Abed-Nego au ieșit din mijlocul focului. 27Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra
3:27
Evr. 11:34
trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. 28Nebucadneţar a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său și a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut
3:28
Ps. 34:7,8Ier. 17:7
în El, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! 29Iată acum
3:29
Cap. 6:26.
porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego va fi
3:29
Cap. 2:5.
făcut bucăţi și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că
3:29
Cap. 6:27.
nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” 30După aceea, împăratul a înălţat pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego la mare cinste în ţinutul Babilonului.

4

Copacul cel mare

41„Nebucadneţar, împăratul, către toate

4:1
Cap. 3:4;
popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul: Să aveţi multă pace! 2Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele și minunile pe care
4:2
Cap. 3:26.
le-a făcut Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. 3Cât
4:3
Cap. 6:27.
de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie
4:3
Vers. 34. Cap. 2:44;
veșnică, și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam! 4Eu, Nebucadneţar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. 5Am visat un vis care m-a înspăimântat; gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile
4:5
Cap. 2:28,29.
duhului meu mă umpleau
4:5
Cap. 2:1.
de groază. 6Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toţi înţelepţii Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. 7Îndată au venit
4:7
Cap. 2:2.
vrăjitorii, cititorii în stele, haldeenii și ghicitorii. Le-am spus visul, și nu mi l-au putut tâlcui. 8La urmă de tot, s-a înfăţișat înaintea mea Daniel, numit
4:8
Cap. 1:7.
Beltșaţar după numele dumnezeului meu și care
4:8
Is. 63:115:11,14
are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi. I-am spus visul și am zis: 9‘Beltșaţare, căpetenia
4:9
Cap. 2:48;
vrăjitorilor, știu că ai în tine duhul dumnezeilor sfinţi și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. 10Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un
4:10
Ezec. 31:3
copac foarte înalt. 11Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălţa până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. 12Frunza lui era frumoasă și avea roade multe; în el se găsea hrană pentru toţi; fiarele
4:12
Ezec. 17:23
31:6Plâng. 4:20
câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. 13În vedeniile care-mi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer
4:13
Ps. 103:20
sfânt
4:13
Deut. 33:2Zah. 14:5Iuda 14
. 14El a strigat cu putere și a vorbit așa: «Tăiaţi
4:14
Mat. 3:10
copacul și rupeţi ramurile; scuturaţi-i frunza și risipiţi roadele; fugăriţi fiarele
4:14
Ezec. 31:12
de sub el și păsările din ramurile lui! 15Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l cu lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. 16Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri
4:16
Cap. 11:13;
peste el. 17Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să știe
4:17
Ps. 9:16
cei vii că
4:17
Cap. 2:21. Vers. 25,32. Cap. 5:21.
Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor, că o dă cui îi place și înalţă în ea pe cel mai de jos dintre oameni!» 18Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadneţar. Tu, Beltșaţar, tâlcuiește-l, fiindcă
4:18
Gen. 41:8,15
toţi înţelepţii din împărăţia mea nu pot să mi-l tâlcuiască; tu însă poţi, căci ai în tine duhul
4:18
Vers. 8.
dumnezeilor sfinţi.’ 19Atunci, Daniel, numit
4:19
Vers. 8.
Beltșaţar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: ‘Beltșaţare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea!’ Și Beltșaţar a răspuns: ‘Domnul meu, visul acesta
4:19
2 Sam. 18:32Ier. 29:7
să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui, pentru potrivnicii tăi! 20Copacul
4:20
Vers. 10-12.
pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălţa vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, 21copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toţi, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, 22ești tu
4:22
Cap. 2:38.
, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălţat până la ceruri și a cărui stăpânire
4:22
Ier. 27:6,7,8
se întinde până la marginile pământului. 23Împăratul
4:23
Vers. 13.
a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând: «Tăiaţi copacul și nimiciţi-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l cu lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele
4:23
Cap. 5:21.
câmpului până vor trece șapte vremuri peste el.» 24Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea Celui Preaînalt, care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. 25Te vor izgoni
4:25
Vers. 32. Cap. 5:21.
din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îţi vor da să mănânci iarbă
4:25
Ps. 106:20
83:18Ier. 27:5
ca la boi; vei fi udat de roua cerului și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și o dă cui vrea. 26Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăţia ta îţi va rămâne ţie îndată ce vei recunoaște stăpânirea Celui ce este în
4:26
Mat. 21:25Luca 15:18,21
ceruri. 27De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt
4:27
1 Pet. 4:8
păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociţi, și poate
4:27
Ps. 41:1
că ţi se va prelungi
4:27
1 Împ. 21:29
fericirea!’ 28Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadneţar. 29După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, 30împăratul
4:30
Prov. 16:18
a luat cuvântul și a zis: ‘Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăţiei mele și spre slava măreţiei mele?’ 31Nu se sfârșise încă vorba
4:31
Cap. 5:5.
aceasta a împăratului, și un glas
4:31
Vers. 24.
s-a coborât din cer și a zis: ‘Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! 32Te vor izgoni
4:32
Vers. 25.
din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului; îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremuri până vei recunoaște că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și că o dă cui vrea!’ 33Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. 34După trecerea
4:34
Vers. 26.
vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește
4:34
Cap. 12:7.
veșnic, Acela a cărui stăpânire
4:34
Ps. 10:167:14Mica 4:7Luca 1:1
este veșnică și a cărui împărăţie dăinuiește din neam în neam. 35Toţi
4:35
Is. 40:15,17
locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea
4:35
Ps. 115:3
135:6
cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni
4:35
Iov 34:29
nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: ‘Ce
4:35
Iov 9:12Is. 45:9Rom. 9:20
faci?’ 36În vremea aceea, mi-a venit mintea înapoi; slava
4:36
Vers. 26.
împărăţiei mele, măreţia și strălucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii și mai-marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăși peste împărăţia mea și puterea mea a crescut
4:36
Iov 42:12Prov. 22:4Mat. 6:33
. 37Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate
4:37
Ps. 33:4Apoc. 15:3
16:7
lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate
4:37
Exod 18:11
să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!”

5

Ospăţul lui Belșaţar și luarea Babilonului

51Împăratul Belșaţar a făcut

5:1
Est. 1:3
un mare ospăţ celor o mie de mai-mari ai lui și a băut vin înaintea lor. 2Și, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care
5:2
Cap. 1:2.
le luase tatăl său, Nebucadneţar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai-marii lui, nevestele și ţiitoarele lui. 3Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai-marii lui, nevestele și ţiitoarele lui. 4Au băut vin și au lăudat
5:4
Apoc. 9:20
pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. 5În clipa
5:5
Cap. 4:31.
aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în faţa sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. 6Atunci, împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii
5:6
Naum 2:10
i s-au izbit unul de altul. 7Împăratul a strigat
5:7
Cap. 2:2;
în gura mare să i se aducă cititorii
5:7
Is. 47:13
în stele, haldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înţelepţilor Babilonului: „Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănţișor de aur la gât și va avea locul al treilea
5:7
Cap. 6:2.
în cârmuirea împărăţiei.” 8Toţi înţelepţii împăratului au intrat, dar n-au putut
5:8
Cap. 2:27;
nici să citească scrisoarea și nici s-o tâlcuiască împăratului. 9Din pricina aceasta, împăratul Belșaţar s-a înspăimântat
5:9
Cap. 2:1.
foarte tare, faţa i s-a îngălbenit și mai-marii lui au rămas încremeniţi. 10Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai-marilor lui, a intrat în odaia ospăţului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: „Să trăiești veșnic, împărate
5:10
Cap. 2:4;
! Să nu te tulbure gândurile tale și să nu ţi se îngălbenească faţa! 11În împărăţia ta este
5:11
Cap. 2:48;
un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi, și, pe vremea tatălui tău, s-au găsit la el lumini, pricepere și o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai-mare
5:11
Cap. 4:9.
peste vrăjitori, cititori în stele, haldeeni, ghicitori, 12și anume pentru că
5:12
Cap. 6:3.
s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat
5:12
Cap. 1:7.
Beltșaţar, un duh înalt, știinţă și pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel, și el îţi va da tâlcuirea!” 13Atunci, Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? 14Am aflat despre tine că ai în tine duhul
5:14
Vers. 11,12.
dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înţelepciune nemaipomenită. 15Au adus înaintea mea pe înţelepţi
5:15
Vers. 7,8.
și pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. 16Am aflat că tu poţi să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele; acum
5:16
Vers. 7.
, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănţișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei!” 17Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: „Ţine-ţi darurile și dă altuia răsplătirile tale! Totuși voi citi împăratului scrierea și i-o voi tâlcui. 18Împărate, Dumnezeul
5:18
Cap. 2:37,38;
cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă și strălucire 19și, din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate
5:19
Ier. 27:7
popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia și cobora pe cine voia. 20Dar, când
5:20
Cap. 4:30,37.
i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui; 21a fost
5:21
Cap. 4:32.
izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut
5:21
Cap. 4:17,25.
că Dumnezeul cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și că o dă cui vrea. 22Dar tu, Belșaţar, fiul lui, nu ţi-ai
5:22
2 Cron. 33:23
36:12
smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. 23Ci te-ai
5:23
Vers. 3,4.
înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta și aţi băut vin cu ele, tu și mai-marii tăi, nevestele și ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care
5:23
Ps. 115:5,6
nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna
5:23
Ier. 10:23
căruia se află suflarea ta și toate căile tale! 24De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. 25Iată însă scrierea care a fost scrisă: ‘Numărat, numărat, cântărit și împărţit!5:25 În haldeeană: mene mene techel upfarsin.26Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. 27Cântărit
5:27
Iov 31:6Ps. 62:2Ier. 6:30
înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor! 28Împărţit înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită și dată mezilor
5:28
Is. 21:2
și perșilor
5:28
Cap. 6:28.
!” 29Îndată, Belșaţar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănţișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea
5:29
Vers. 7.
în cârmuirea împărăţiei. 30Dar, chiar în noaptea
5:30
Ier. 51:31,39,57
aceea, Belșaţar, împăratul haldeenilor, a fost omorât. 31Și a pus mâna pe împărăţie Darius
5:31
Cap. 9:1.
Medul, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani.