Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Ospăţul lui Belșaţar și luarea Babilonului

51Împăratul Belșaţar a făcut

5:1
Est. 1:3
un mare ospăţ celor o mie de mai-mari ai lui și a băut vin înaintea lor. 2Și, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care
5:2
Cap. 1:2.
le luase tatăl său, Nebucadneţar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai-marii lui, nevestele și ţiitoarele lui. 3Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai-marii lui, nevestele și ţiitoarele lui. 4Au băut vin și au lăudat
5:4
Apoc. 9:20
pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. 5În clipa
5:5
Cap. 4:31.
aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în faţa sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. 6Atunci, împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii
5:6
Naum 2:10
i s-au izbit unul de altul. 7Împăratul a strigat
5:7
Cap. 2:2;
în gura mare să i se aducă cititorii
5:7
Is. 47:13
în stele, haldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înţelepţilor Babilonului: „Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănţișor de aur la gât și va avea locul al treilea
5:7
Cap. 6:2.
în cârmuirea împărăţiei.” 8Toţi înţelepţii împăratului au intrat, dar n-au putut
5:8
Cap. 2:27;
nici să citească scrisoarea și nici s-o tâlcuiască împăratului. 9Din pricina aceasta, împăratul Belșaţar s-a înspăimântat
5:9
Cap. 2:1.
foarte tare, faţa i s-a îngălbenit și mai-marii lui au rămas încremeniţi. 10Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai-marilor lui, a intrat în odaia ospăţului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: „Să trăiești veșnic, împărate
5:10
Cap. 2:4;
! Să nu te tulbure gândurile tale și să nu ţi se îngălbenească faţa! 11În împărăţia ta este
5:11
Cap. 2:48;
un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi, și, pe vremea tatălui tău, s-au găsit la el lumini, pricepere și o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai-mare
5:11
Cap. 4:9.
peste vrăjitori, cititori în stele, haldeeni, ghicitori, 12și anume pentru că
5:12
Cap. 6:3.
s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat
5:12
Cap. 1:7.
Beltșaţar, un duh înalt, știinţă și pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel, și el îţi va da tâlcuirea!” 13Atunci, Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? 14Am aflat despre tine că ai în tine duhul
5:14
Vers. 11,12.
dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înţelepciune nemaipomenită. 15Au adus înaintea mea pe înţelepţi
5:15
Vers. 7,8.
și pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. 16Am aflat că tu poţi să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele; acum
5:16
Vers. 7.
, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănţișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei!” 17Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: „Ţine-ţi darurile și dă altuia răsplătirile tale! Totuși voi citi împăratului scrierea și i-o voi tâlcui. 18Împărate, Dumnezeul
5:18
Cap. 2:37,38;
cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă și strălucire 19și, din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate
5:19
Ier. 27:7
popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia și cobora pe cine voia. 20Dar, când
5:20
Cap. 4:30,37.
i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui; 21a fost
5:21
Cap. 4:32.
izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut
5:21
Cap. 4:17,25.
că Dumnezeul cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și că o dă cui vrea. 22Dar tu, Belșaţar, fiul lui, nu ţi-ai
5:22
2 Cron. 33:23
36:12
smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. 23Ci te-ai
5:23
Vers. 3,4.
înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta și aţi băut vin cu ele, tu și mai-marii tăi, nevestele și ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care
5:23
Ps. 115:5,6
nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna
5:23
Ier. 10:23
căruia se află suflarea ta și toate căile tale! 24De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. 25Iată însă scrierea care a fost scrisă: ‘Numărat, numărat, cântărit și împărţit!5:25 În haldeeană: mene mene techel upfarsin.26Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. 27Cântărit
5:27
Iov 31:6Ps. 62:2Ier. 6:30
înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor! 28Împărţit înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită și dată mezilor
5:28
Is. 21:2
și perșilor
5:28
Cap. 6:28.
!” 29Îndată, Belșaţar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănţișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea
5:29
Vers. 7.
în cârmuirea împărăţiei. 30Dar, chiar în noaptea
5:30
Ier. 51:31,39,57
aceea, Belșaţar, împăratul haldeenilor, a fost omorât. 31Și a pus mâna pe împărăţie Darius
5:31
Cap. 9:1.
Medul, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani.

6

Daniel în groapa leilor

61Darius a găsit cu cale să pună

6:1
Est. 1:1
peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia; 2a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. 3Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh
6:3
Cap. 5:12.
înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia. 4Atunci
6:4
Ecl. 4:4
, căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. 5Atunci, oamenii aceștia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” 6Apoi, aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: „Să trăiești veșnic, împărate
6:6
Neem. 2:3
Darius! 7Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa timp de treizeci de zile rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. 8Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea
6:8
Est. 1:19
8:8
mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată.” 9În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. 10Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre
6:10
1 Împ. 8:44,48Ps. 5:7Iona 2:4
Ierusalim, și de trei
6:10
Ps. 55:17Fapte 2:1,2,15
3:1
10:9
ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. 11Atunci, oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. 12Apoi, s-au înfăţișat
6:12
Cap. 3:8.
înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul acesta este adevărat, după legea
6:12
Vers. 8.
mezilor și perșilor, care nu se poate schimba!” 13Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: „Daniel, unul
6:13
Cap. 1:6;
din prinșii de război ai lui Iuda, nu
6:13
Cap. 3:12.
ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi!” 14Împăratul s-a mâhnit
6:14
Marcu 6:26
foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și, până la asfinţitul soarelui, s-a trudit să-l scape. 15Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: „Să știi, împărate, că, după legea
6:15
Vers. 8.
mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba!” 16Atunci, împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujești, să te scape!” 17Au adus
6:17
Plâng. 3:53
o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul
6:17
Mat. 27:66
a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai-marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. 18Împăratul s-a întors apoi în palatul său. A petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare și n-a putut
6:18
Cap. 2:1.
să doarmă. 19În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. 20Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul
6:20
Cap. 3:15.
tău, căruia Îi slujești necurmat, să te scape de lei?” 21Și Daniel a zis împăratului: „Veșnic să trăiești
6:21
Cap. 2:4.
, împărate! 22Dumnezeul
6:22
Cap. 3:28.
meu a trimis pe îngerul Său și a închis
6:22
Evr. 11:33
gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” 23Atunci, împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere
6:23
Evr. 11:33
în Dumnezeul său. 24Împăratul a poruncit să aducă
6:24
Deut. 19:19
pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Și au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii
6:24
Est. 9:10Deut. 24:162 Împ. 14:6
lor și nevestele lor; și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmiţat oasele. 25După aceea
6:25
Cap. 4:1.
, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belșug! 26Poruncesc
6:26
Cap. 3:29.
ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă
6:26
Ps. 99:1
și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci
6:26
Cap. 4:34.
El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic; împărăţia Lui nu se va nimici
6:26
Cap. 2:44;
niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. 27El izbăvește și mântuiește, El face semne
6:27
Cap. 4:3.
și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” 28Daniel a dus-o bine sub domnia
6:28
Cap. 1:21.
lui Darius și sub domnia lui Cirus
6:28
Ezra 1:1,2
Persanul.

7

Vedeniile lui Daniel

71În anul dintâi al lui Belșaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat

7:1
Num. 12:6Amos 3:7
un vis și a avut vedenii
7:1
Cap. 2:28.
în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. 2Daniel a început și a zis: „În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. 3Și patru fiare mari au ieșit
7:3
Apoc. 13:1
din mare, deosebite una de alta. 4Cea dintâi semăna cu un
7:4
Deut. 28:492 Sam. 1:23Ier. 4:7,13
48:40Ezec. 17:3Hab. 1:8
leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. 5Și iată
7:5
Cap. 2:39.
că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, între dinţi, și i s-a zis: ‘Scoală-te și mănâncă multă carne!’ 6După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete
7:6
Cap. 8:8,22.
și i s-a dat stăpânire. 7După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra
7:7
Cap. 2:40. Vers. 19,23.
fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinţi mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece
7:7
Cap. 2:41.
coarne. 8M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt
7:8
Vers. 20,21,24. Cap. 8:9.
corn mic a ieșit din mijlocul lor și, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om
7:8
Apoc. 9:7
și o gură
7:8
Ps. 12:3Apoc. 13:5
care vorbea cu trufie. 9Mă uitam
7:9
Apoc. 20:4
la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit
7:9
Ps. 90:2
de zile a șezut jos. Haina
7:9
Ps. 104:2Apoc. 1:14
Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roţile
7:9
Ezec. 1:15,16
lui, ca un foc aprins. 10Un râu
7:10
Ps. 50:3
97:3Is. 30:33
66:15
de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii
7:10
1 Împ. 22:19Ps. 68:17Evr. 12:22Apoc. 5:11
de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata
7:10
Apoc. 20:4,12
și s-au deschis cărţile. 11Eu mă uitam
7:11
Apoc. 19:20
mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc, ca să fie ars. 12Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme și un ceas anumit. 13M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul
7:13
Ezec. 1:26Mat. 24:30
26:64Apoc. 1:7,13
14:14
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit
7:13
Vers. 9.
de zile și a fost adus înaintea Lui. 14I s-a
7:14
Ps. 2:6-8
8:6
110:1,2Mat. 11:27
28:18Ioan 3:351 Cor. 15:27Efes. 1:22
dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele
7:14
Cap. 3:4.
, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire
7:14
Ps. 145:13Mica 4:7Luca 1:33Ioan 12:34Evr. 12:28
veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 15Eu, Daniel, m-am tulburat
7:15
Vers. 28.
cu duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. 16M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: 17‘Aceste
7:17
Vers. 3.
patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ. 18Dar
7:18
Is. 60:12-142 Tim. 2:11,12Apoc. 2:26,27
3:21
20:4
sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia și vor stăpâni împărăţia în veci, din veșnicie în veșnicie.’ 19În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra
7:19
Vers. 7.
– care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă: avea dinţi de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea – 20și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfăţișare mai mare decât celelalte coarne. 21Am văzut, de asemenea, cum cornul
7:21
Cap. 8:12,24;
acesta a făcut război sfinţilor și i-a biruit, 22până
7:22
Vers. 9.
când a venit Cel Îmbătrânit de zile și a făcut
7:22
Vers. 18.
dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, și a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia. 23El mi-a vorbit așa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie
7:23
Cap. 2:40.
care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și-l va zdrobi. 24Cele zece coarne
7:24
Vers. 7,8,20.
înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî trei împăraţi. 25El va rosti
7:25
Is. 37:23Apoc. 13:5,6
vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri
7:25
Apoc. 17:6
18:24
pe sfinţii Celui Preaînalt și se va încumeta
7:25
Cap. 2:21.
să schimbe vremurile și legea, și sfinţii
7:25
Apoc. 13:7
vor fi daţi în mâinile lui timp
7:25
Cap. 12:7.
de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. 26Apoi va veni judecata
7:26
Vers. 10,22.
și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. 27Dar domnia
7:27
Vers. 14,18,22.
, stăpânirea și puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui
7:27
Cap. 2:44.
este o împărăţie veșnică și toate puterile
7:27
Is. 60:12
Îi vor sluji și-L vor asculta!’ 28Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile
7:28
Vers. 15. Cap. 8:27;
mele și mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat
7:28
Luca 2:19,51
cuvintele acestea în inima mea.”