Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Daniel în groapa leilor

61Darius a găsit cu cale să pună

6:1
Est. 1:1
peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia; 2a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. 3Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh
6:3
Cap. 5:12.

înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia. 4Atunci
6:4
Ecl. 4:4
, căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. 5Atunci, oamenii aceștia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” 6Apoi, aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: „Să trăiești veșnic, împărate
6:6
Neem. 2:3
Darius! 7Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa timp de treizeci de zile rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. 8Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea
6:8
Est. 1:19
8:8
mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată.” 9În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. 10Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre
6:10
1 Împ. 8:44,48Ps. 5:7Iona 2:4
Ierusalim, și de trei
6:10
Ps. 55:17Fapte 2:1,2,15
3:1
10:9
ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. 11Atunci, oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. 12Apoi, s-au înfăţișat
6:12
Cap. 3:8.

înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul acesta este adevărat, după legea
6:12
Vers. 8.

mezilor și perșilor, care nu se poate schimba!” 13Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: „Daniel, unul
6:13
Cap. 1:6;
5:13
din prinșii de război ai lui Iuda, nu
6:13
Cap. 3:12.

ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi!” 14Împăratul s-a mâhnit
6:14
Marcu 6:26
foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și, până la asfinţitul soarelui, s-a trudit să-l scape. 15Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: „Să știi, împărate, că, după legea
6:15
Vers. 8.

mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba!” 16Atunci, împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujești, să te scape!” 17Au adus
6:17
Plâng. 3:53
o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul
6:17
Mat. 27:66
a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai-marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. 18Împăratul s-a întors apoi în palatul său. A petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare și n-a putut
6:18
Cap. 2:1.

să doarmă. 19În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. 20Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul
6:20
Cap. 3:15.

tău, căruia Îi slujești necurmat, să te scape de lei?” 21Și Daniel a zis împăratului: „Veșnic să trăiești
6:21
Cap. 2:4.

, împărate! 22Dumnezeul
6:22
Cap. 3:28.

meu a trimis pe îngerul Său și a închis
6:22
Evr. 11:33
gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” 23Atunci, împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere
6:23
Evr. 11:33
în Dumnezeul său. 24Împăratul a poruncit să aducă
6:24
Deut. 19:19
pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Și au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii
6:24
Est. 9:10Deut. 24:162 Împ. 14:6
lor și nevestele lor; și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmiţat oasele. 25După aceea
6:25
Cap. 4:1.

, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belșug! 26Poruncesc
6:26
Cap. 3:29.

ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă
6:26
Ps. 99:1
și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci
6:26
Cap. 4:34.

El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic; împărăţia Lui nu se va nimici
6:26
Cap. 2:44;
4:3,34
7:14,27Luca 1:33
niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. 27El izbăvește și mântuiește, El face semne
6:27
Cap. 4:3.

și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” 28Daniel a dus-o bine sub domnia
6:28
Cap. 1:21.

lui Darius și sub domnia lui Cirus
6:28
Ezra 1:1,2
Persanul.