Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Daniel în groapa leilor

61Darius a găsit cu cale să pună

6:1
Est. 1:1
peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia; 2a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. 3Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh
6:3
Cap. 5:12.
înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia. 4Atunci
6:4
Ecl. 4:4
, căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. 5Atunci, oamenii aceștia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” 6Apoi, aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: „Să trăiești veșnic, împărate
6:6
Neem. 2:3
Darius! 7Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa timp de treizeci de zile rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. 8Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea
6:8
Est. 1:19
8:8
mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată.” 9În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. 10Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre
6:10
1 Împ. 8:44,48Ps. 5:7Iona 2:4
Ierusalim, și de trei
6:10
Ps. 55:17Fapte 2:1,2,15
3:1
10:9
ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. 11Atunci, oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. 12Apoi, s-au înfăţișat
6:12
Cap. 3:8.
înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul acesta este adevărat, după legea
6:12
Vers. 8.
mezilor și perșilor, care nu se poate schimba!” 13Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: „Daniel, unul
6:13
Cap. 1:6;
din prinșii de război ai lui Iuda, nu
6:13
Cap. 3:12.
ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi!” 14Împăratul s-a mâhnit
6:14
Marcu 6:26
foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și, până la asfinţitul soarelui, s-a trudit să-l scape. 15Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: „Să știi, împărate, că, după legea
6:15
Vers. 8.
mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba!” 16Atunci, împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujești, să te scape!” 17Au adus
6:17
Plâng. 3:53
o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul
6:17
Mat. 27:66
a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai-marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. 18Împăratul s-a întors apoi în palatul său. A petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare și n-a putut
6:18
Cap. 2:1.
să doarmă. 19În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. 20Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul
6:20
Cap. 3:15.
tău, căruia Îi slujești necurmat, să te scape de lei?” 21Și Daniel a zis împăratului: „Veșnic să trăiești
6:21
Cap. 2:4.
, împărate! 22Dumnezeul
6:22
Cap. 3:28.
meu a trimis pe îngerul Său și a închis
6:22
Evr. 11:33
gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” 23Atunci, împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere
6:23
Evr. 11:33
în Dumnezeul său. 24Împăratul a poruncit să aducă
6:24
Deut. 19:19
pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Și au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii
6:24
Est. 9:10Deut. 24:162 Împ. 14:6
lor și nevestele lor; și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmiţat oasele. 25După aceea
6:25
Cap. 4:1.
, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belșug! 26Poruncesc
6:26
Cap. 3:29.
ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă
6:26
Ps. 99:1
și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci
6:26
Cap. 4:34.
El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic; împărăţia Lui nu se va nimici
6:26
Cap. 2:44;
niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. 27El izbăvește și mântuiește, El face semne
6:27
Cap. 4:3.
și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” 28Daniel a dus-o bine sub domnia
6:28
Cap. 1:21.
lui Darius și sub domnia lui Cirus
6:28
Ezra 1:1,2
Persanul.

7

Vedeniile lui Daniel

71În anul dintâi al lui Belșaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat

7:1
Num. 12:6Amos 3:7
un vis și a avut vedenii
7:1
Cap. 2:28.
în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. 2Daniel a început și a zis: „În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. 3Și patru fiare mari au ieșit
7:3
Apoc. 13:1
din mare, deosebite una de alta. 4Cea dintâi semăna cu un
7:4
Deut. 28:492 Sam. 1:23Ier. 4:7,13
48:40Ezec. 17:3Hab. 1:8
leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. 5Și iată
7:5
Cap. 2:39.
că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, între dinţi, și i s-a zis: ‘Scoală-te și mănâncă multă carne!’ 6După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete
7:6
Cap. 8:8,22.
și i s-a dat stăpânire. 7După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra
7:7
Cap. 2:40. Vers. 19,23.
fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinţi mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece
7:7
Cap. 2:41.
coarne. 8M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt
7:8
Vers. 20,21,24. Cap. 8:9.
corn mic a ieșit din mijlocul lor și, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om
7:8
Apoc. 9:7
și o gură
7:8
Ps. 12:3Apoc. 13:5
care vorbea cu trufie. 9Mă uitam
7:9
Apoc. 20:4
la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit
7:9
Ps. 90:2
de zile a șezut jos. Haina
7:9
Ps. 104:2Apoc. 1:14
Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roţile
7:9
Ezec. 1:15,16
lui, ca un foc aprins. 10Un râu
7:10
Ps. 50:3
97:3Is. 30:33
66:15
de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii
7:10
1 Împ. 22:19Ps. 68:17Evr. 12:22Apoc. 5:11
de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata
7:10
Apoc. 20:4,12
și s-au deschis cărţile. 11Eu mă uitam
7:11
Apoc. 19:20
mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc, ca să fie ars. 12Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme și un ceas anumit. 13M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul
7:13
Ezec. 1:26Mat. 24:30
26:64Apoc. 1:7,13
14:14
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit
7:13
Vers. 9.
de zile și a fost adus înaintea Lui. 14I s-a
7:14
Ps. 2:6-8
8:6
110:1,2Mat. 11:27
28:18Ioan 3:351 Cor. 15:27Efes. 1:22
dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele
7:14
Cap. 3:4.
, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire
7:14
Ps. 145:13Mica 4:7Luca 1:33Ioan 12:34Evr. 12:28
veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 15Eu, Daniel, m-am tulburat
7:15
Vers. 28.
cu duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. 16M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: 17‘Aceste
7:17
Vers. 3.
patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ. 18Dar
7:18
Is. 60:12-142 Tim. 2:11,12Apoc. 2:26,27
3:21
20:4
sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia și vor stăpâni împărăţia în veci, din veșnicie în veșnicie.’ 19În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra
7:19
Vers. 7.
– care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă: avea dinţi de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea – 20și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfăţișare mai mare decât celelalte coarne. 21Am văzut, de asemenea, cum cornul
7:21
Cap. 8:12,24;
acesta a făcut război sfinţilor și i-a biruit, 22până
7:22
Vers. 9.
când a venit Cel Îmbătrânit de zile și a făcut
7:22
Vers. 18.
dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, și a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia. 23El mi-a vorbit așa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie
7:23
Cap. 2:40.
care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și-l va zdrobi. 24Cele zece coarne
7:24
Vers. 7,8,20.
înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî trei împăraţi. 25El va rosti
7:25
Is. 37:23Apoc. 13:5,6
vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri
7:25
Apoc. 17:6
18:24
pe sfinţii Celui Preaînalt și se va încumeta
7:25
Cap. 2:21.
să schimbe vremurile și legea, și sfinţii
7:25
Apoc. 13:7
vor fi daţi în mâinile lui timp
7:25
Cap. 12:7.
de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. 26Apoi va veni judecata
7:26
Vers. 10,22.
și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. 27Dar domnia
7:27
Vers. 14,18,22.
, stăpânirea și puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui
7:27
Cap. 2:44.
este o împărăţie veșnică și toate puterile
7:27
Is. 60:12
Îi vor sluji și-L vor asculta!’ 28Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile
7:28
Vers. 15. Cap. 8:27;
mele și mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat
7:28
Luca 2:19,51
cuvintele acestea în inima mea.”

8

81În anul al treilea al domniei împăratului Belșaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte

8:1
Cap. 7:1.
. 2Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa
8:2
Est. 1:2
, în ţinutul Elam, și, în timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. 3Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec și avea două coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. 4Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte și spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia
8:4
Cap. 5:19;
și a ajuns puternic. 5Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un ţap de la apus și a cutreierat toată faţa pământului, fără să se atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn
8:5
Vers. 21.
mare între ochi. 6A venit până la berbecul care avea coarne și pe care-l văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. 7L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare, și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui. 8Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari
8:8
Cap. 7:6. Vers. 22. Cap. 11:4.
, în cele patru vânturi ale cerurilor. 9Dintr-unul
8:9
Cap. 7:8;
din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi
8:9
Cap. 11:25.
, spre răsărit și spre ţara
8:9
Ps. 48:2Ezec. 20:6,15
cea minunată. 10S-a înălţat
8:10
Cap. 11:28.
până la oștirea cerurilor
8:10
Is. 14:13
, a doborât
8:10
Apoc. 12:4
la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. 11S-a înălţat
8:11
Ier. 48:26,42
până la căpetenia
8:11
Cap. 11:31;
oștirii, i-a smuls
8:11
Ios. 5:14
jertfa necurmată
8:11
Exod 29:38Num. 28:3Ezec. 46:13
și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. 12Oastea
8:12
Cap. 11:31.
a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul
8:12
Ps. 119:43,142Is. 59:14
la pământ și a izbutit
8:12
Vers. 4. Cap. 11:28,36.
în ce a început. 13Am auzit pe un sfânt
8:13
Cap. 4:13;
vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când vor fi călcate în picioare Sfântul Locaș și oștirea?” 14Și el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineţi; apoi Sfântul Locaș va fi curăţit!” 15Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam
8:15
Cap. 12:8.
s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfăţișarea unui om
8:15
Ezec. 1:26
. 16Și am auzit un glas de om în mijlocul râului
8:16
Cap. 12:6,7.
Ulai, care a strigat și a zis: „Gavrile
8:16
Cap. 9:21.
, tâlcuiește-i vedenia aceasta!” 17El a venit atunci lângă locul unde eram și, la apropierea lui, m-am înspăimântat și am căzut
8:17
Ezec. 1:28Apoc. 1:17
cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului!” 18Pe când
8:18
Cap. 10:9,10.
îmi vorbea el, am căzut cu faţa la pământ leșinat. El m-a atins
8:18
Ezec. 2:2
și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. 19Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește
8:19
Cap. 9:27;
vremea sfârșitului. 20Berbecul
8:20
Vers. 3.
pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor și perșilor. 21Ţapul
8:21
Vers. 5.
însă este împărăţia Greciei, și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat
8:21
Cap. 11:3.
. 22Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt
8:22
Vers. 8. Cap. 11:4.
sunt patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. 23La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat
8:23
Vers. 6.
fără rușine
8:23
Deut. 28:50
și viclean. 24El va fi tare, dar
8:24
Apoc. 17:13,17
nu prin puterea lui însuși; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti
8:24
Vers. 12. Cap. 11:36.
în tot ce va începe, va nimici
8:24
Vers. 10. Cap. 7:25.
pe cei puternici și chiar pe poporul sfinţilor. 25Din pricina propășirii
8:25
Cap. 11:21,23,24.
lui și izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa
8:25
Vers. 11. Cap. 11:36.
, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniștiţi și se va ridica
8:25
Vers. 11. Cap. 11:36.
împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini
8:25
Iov 34:20Plâng. 4:6
omenești. 26Iar vedenia
8:26
Cap. 10:1.
cu serile și dimineţile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește
8:26
Ezec. 12:2712:4,9Apoc. 22:10
vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate.” 27Eu
8:27
Cap. 7:28;
, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile
8:27
Cap. 6:2,3.
împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, și
8:27
Vers. 6.
nimeni nu știa.