Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Vedeniile lui Daniel

71În anul dintâi al lui Belșaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat

7:1
Num. 12:6Amos 3:7
un vis și a avut vedenii
7:1
Cap. 2:28.
în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. 2Daniel a început și a zis: „În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. 3Și patru fiare mari au ieșit
7:3
Apoc. 13:1
din mare, deosebite una de alta. 4Cea dintâi semăna cu un
7:4
Deut. 28:492 Sam. 1:23Ier. 4:7,13
48:40Ezec. 17:3Hab. 1:8
leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. 5Și iată
7:5
Cap. 2:39.
că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, între dinţi, și i s-a zis: ‘Scoală-te și mănâncă multă carne!’ 6După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete
7:6
Cap. 8:8,22.
și i s-a dat stăpânire. 7După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra
7:7
Cap. 2:40. Vers. 19,23.
fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinţi mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece
7:7
Cap. 2:41.
coarne. 8M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt
7:8
Vers. 20,21,24. Cap. 8:9.
corn mic a ieșit din mijlocul lor și, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om
7:8
Apoc. 9:7
și o gură
7:8
Ps. 12:3Apoc. 13:5
care vorbea cu trufie. 9Mă uitam
7:9
Apoc. 20:4
la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit
7:9
Ps. 90:2
de zile a șezut jos. Haina
7:9
Ps. 104:2Apoc. 1:14
Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roţile
7:9
Ezec. 1:15,16
lui, ca un foc aprins. 10Un râu
7:10
Ps. 50:3
97:3Is. 30:33
66:15
de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii
7:10
1 Împ. 22:19Ps. 68:17Evr. 12:22Apoc. 5:11
de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata
7:10
Apoc. 20:4,12
și s-au deschis cărţile. 11Eu mă uitam
7:11
Apoc. 19:20
mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc, ca să fie ars. 12Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme și un ceas anumit. 13M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul
7:13
Ezec. 1:26Mat. 24:30
26:64Apoc. 1:7,13
14:14
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit
7:13
Vers. 9.
de zile și a fost adus înaintea Lui. 14I s-a
7:14
Ps. 2:6-8
8:6
110:1,2Mat. 11:27
28:18Ioan 3:351 Cor. 15:27Efes. 1:22
dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele
7:14
Cap. 3:4.
, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire
7:14
Ps. 145:13Mica 4:7Luca 1:33Ioan 12:34Evr. 12:28
veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 15Eu, Daniel, m-am tulburat
7:15
Vers. 28.
cu duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. 16M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: 17‘Aceste
7:17
Vers. 3.
patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ. 18Dar
7:18
Is. 60:12-142 Tim. 2:11,12Apoc. 2:26,27
3:21
20:4
sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia și vor stăpâni împărăţia în veci, din veșnicie în veșnicie.’ 19În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra
7:19
Vers. 7.
– care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă: avea dinţi de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea – 20și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfăţișare mai mare decât celelalte coarne. 21Am văzut, de asemenea, cum cornul
7:21
Cap. 8:12,24;
acesta a făcut război sfinţilor și i-a biruit, 22până
7:22
Vers. 9.
când a venit Cel Îmbătrânit de zile și a făcut
7:22
Vers. 18.
dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, și a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia. 23El mi-a vorbit așa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie
7:23
Cap. 2:40.
care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și-l va zdrobi. 24Cele zece coarne
7:24
Vers. 7,8,20.
înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî trei împăraţi. 25El va rosti
7:25
Is. 37:23Apoc. 13:5,6
vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri
7:25
Apoc. 17:6
18:24
pe sfinţii Celui Preaînalt și se va încumeta
7:25
Cap. 2:21.
să schimbe vremurile și legea, și sfinţii
7:25
Apoc. 13:7
vor fi daţi în mâinile lui timp
7:25
Cap. 12:7.
de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. 26Apoi va veni judecata
7:26
Vers. 10,22.
și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. 27Dar domnia
7:27
Vers. 14,18,22.
, stăpânirea și puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui
7:27
Cap. 2:44.
este o împărăţie veșnică și toate puterile
7:27
Is. 60:12
Îi vor sluji și-L vor asculta!’ 28Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile
7:28
Vers. 15. Cap. 8:27;
mele și mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat
7:28
Luca 2:19,51
cuvintele acestea în inima mea.”

8

81În anul al treilea al domniei împăratului Belșaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte

8:1
Cap. 7:1.
. 2Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa
8:2
Est. 1:2
, în ţinutul Elam, și, în timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. 3Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec și avea două coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. 4Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte și spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia
8:4
Cap. 5:19;
și a ajuns puternic. 5Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un ţap de la apus și a cutreierat toată faţa pământului, fără să se atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn
8:5
Vers. 21.
mare între ochi. 6A venit până la berbecul care avea coarne și pe care-l văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. 7L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare, și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui. 8Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari
8:8
Cap. 7:6. Vers. 22. Cap. 11:4.
, în cele patru vânturi ale cerurilor. 9Dintr-unul
8:9
Cap. 7:8;
din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi
8:9
Cap. 11:25.
, spre răsărit și spre ţara
8:9
Ps. 48:2Ezec. 20:6,15
cea minunată. 10S-a înălţat
8:10
Cap. 11:28.
până la oștirea cerurilor
8:10
Is. 14:13
, a doborât
8:10
Apoc. 12:4
la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. 11S-a înălţat
8:11
Ier. 48:26,42
până la căpetenia
8:11
Cap. 11:31;
oștirii, i-a smuls
8:11
Ios. 5:14
jertfa necurmată
8:11
Exod 29:38Num. 28:3Ezec. 46:13
și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. 12Oastea
8:12
Cap. 11:31.
a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul
8:12
Ps. 119:43,142Is. 59:14
la pământ și a izbutit
8:12
Vers. 4. Cap. 11:28,36.
în ce a început. 13Am auzit pe un sfânt
8:13
Cap. 4:13;
vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când vor fi călcate în picioare Sfântul Locaș și oștirea?” 14Și el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineţi; apoi Sfântul Locaș va fi curăţit!” 15Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam
8:15
Cap. 12:8.
s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfăţișarea unui om
8:15
Ezec. 1:26
. 16Și am auzit un glas de om în mijlocul râului
8:16
Cap. 12:6,7.
Ulai, care a strigat și a zis: „Gavrile
8:16
Cap. 9:21.
, tâlcuiește-i vedenia aceasta!” 17El a venit atunci lângă locul unde eram și, la apropierea lui, m-am înspăimântat și am căzut
8:17
Ezec. 1:28Apoc. 1:17
cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului!” 18Pe când
8:18
Cap. 10:9,10.
îmi vorbea el, am căzut cu faţa la pământ leșinat. El m-a atins
8:18
Ezec. 2:2
și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. 19Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește
8:19
Cap. 9:27;
vremea sfârșitului. 20Berbecul
8:20
Vers. 3.
pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor și perșilor. 21Ţapul
8:21
Vers. 5.
însă este împărăţia Greciei, și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat
8:21
Cap. 11:3.
. 22Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt
8:22
Vers. 8. Cap. 11:4.
sunt patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. 23La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat
8:23
Vers. 6.
fără rușine
8:23
Deut. 28:50
și viclean. 24El va fi tare, dar
8:24
Apoc. 17:13,17
nu prin puterea lui însuși; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti
8:24
Vers. 12. Cap. 11:36.
în tot ce va începe, va nimici
8:24
Vers. 10. Cap. 7:25.
pe cei puternici și chiar pe poporul sfinţilor. 25Din pricina propășirii
8:25
Cap. 11:21,23,24.
lui și izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa
8:25
Vers. 11. Cap. 11:36.
, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniștiţi și se va ridica
8:25
Vers. 11. Cap. 11:36.
împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini
8:25
Iov 34:20Plâng. 4:6
omenești. 26Iar vedenia
8:26
Cap. 10:1.
cu serile și dimineţile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește
8:26
Ezec. 12:2712:4,9Apoc. 22:10
vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate.” 27Eu
8:27
Cap. 7:28;
, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile
8:27
Cap. 6:2,3.
împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, și
8:27
Vers. 6.
nimeni nu știa.

9

91În anul dintâi

9:1
Cap. 1:21;
al lui Darius, fiul lui Ahașveroș, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeenilor, 2în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuia să treacă șaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul
9:2
2 Cron. 36:21Ier. 25:11,12
29:10
Ieremia. 3Și mi-am întors
9:3
Neem. 1:4Ier. 29:12,13Iac. 4:8-10
faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. 4M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și I-am făcut următoarea mărturisire:

„Doamne

9:4
Exod 20:6Deut. 7:9Neem. 1:5
9:32
Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu, care ţii legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale! 5Noi
9:5
1 Împ. 8:47,48Neem. 1:6,7
9:33,34Ps. 106:6Is. 64:5-7Ier. 14:7
am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. 6N-am ascultat
9:6
2 Cron. 36:15,16
pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noștri, căpeteniilor noastre, părinţilor noștri și către tot poporul ţării. 7Tu, Doamne, ești
9:7
Neem. 9:33
drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine! 8Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de rușine
9:8
Vers. 7.
, da, nouă, împăraţilor noștri, căpeteniilor noastre și părinţilor noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! 9La Domnul Dumnezeul nostru
9:9
Neem. 9:17Ps. 130:4,7
însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! 10N-am ascultat
9:10
Vers. 6.
glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi, prorocii, 11ci tot Israelul
9:11
Is. 1:4-6Ier. 8:5,10
a călcat Legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea, ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea
9:11
Lev. 26:14Deut. 27:15
28:15
29:20
30:17,18
31:17
32:19Plâng. 2:17
lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 12El a împlinit
9:12
Zah. 1:6
astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre, care ne-au cârmuit, și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat
9:12
Plâng. 1:12
2:13Ezec. 5:9Amos 3:2
o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. 13După cum
9:13
Lev. 26:14Deut. 28:15Plâng. 2:17
este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi, și noi n-am rugat
9:13
Is. 9:13Ier. 2:30
5:3Osea 7:7,10
pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. 14De aceea, și Domnul a îngrijit
9:14
Ier. 31:28
44:27
ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru
9:14
Neem. 9:33
este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat
9:14
Vers. 10.
glasul Lui. 15Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos
9:15
Exod 6:1,6
32:111 Împ. 8:51Neem. 1:10Ier. 32:21
pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ţi-ai făcut un Nume
9:15
Exod 14:18Neem. 9:10Ier. 32:20
, așa cum este și astăzi: noi am păcătuit
9:15
Vers. 5.
, am săvârșit nelegiuire. 16Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta
9:16
1 Sam. 12:7Ps. 31:1
71:2Mica 6:4,5
, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele
9:16
Vers. 20.
Tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor
9:16
Exod 20:5
părinţilor noștri sunt Ierusalimul
9:16
Plâng. 2:15,16
și poporul Tău de ocara
9:16
Ps. 44:13,14
79:4
tuturor celor ce ne înconjoară. 17Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și, pentru dragostea
9:17
Plâng. 5:18
Domnului, fă
9:17
Vers. 19.
să strălucească Faţa Ta peste Sfântul Tău Locaș pustiit
9:17
Num. 6:25Ps. 67:1
80:3,7,19Ioan 16:24
! 18Pleacă
9:18
Is. 37:17
urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și privește
9:18
Exod 3:7Ps. 80:14
la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat Numele
9:18
Ier. 25:29
Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. 19Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine
9:19
Ps. 79:9,10
102:15,16
, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!” 20Pe când
9:20
Ps. 32:5Is. 65:24
încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu; 21pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril
9:21
Cap. 8:16.
, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins
9:21
Cap. 8:18;
în clipa
9:21
1 Împ. 18:36
când se aducea jertfa de seară. 22El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. 23Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul, și eu
9:23
Cap. 10:12.
vin să ţi-l vestesc; căci tu ești preaiubit
9:23
Cap. 10:11,19.
și scump. Ia aminte
9:23
Mat. 24:15
dar la cuvântul acesta și înţelege vedenia! 24Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor
9:24
Is. 53:10
, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii
9:24
Is. 53:11Ier. 23:5,6Evr. 9:12Apoc. 14:6
veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea
9:24
Ps. 45:7Luca 1:35Ioan 1:41Evr. 9:11
Sfântului sfinţilor. 25Să știi
9:25
Vers. 23.
dar și să înţelegi că, de la
9:25
Ezra 4:24
6:1,15
7:1Neem. 2:1,3,5,6,8
darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia)
9:25
Ioan 1:41
4:25
, la Cârmuitorul
9:25
Is. 55:4
, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, pieţele și gropile vor fi zidite din nou, și anume
9:25
Neem. 4:8,16-18
6:15
în vremuri de strâmtorare. 26După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul
9:26
Is. 53:8Marcu 9:12Luca 24:46
va fi stârpit și nu
9:26
1 Pet. 2:21
3:18
va avea nimic. Poporul
9:26
Mat. 22:7
unui domn care va veni va nimici
9:26
Luca 19:44
cetatea și Sfântul Locaș
9:26
Mat. 24:2
, și sfârșitul
9:26
Mat. 24:6,14
lui va fi ca printr-un potop
9:26
Is. 8:7,8Naum 1:8
; este hotărât că războiul va ţine până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. 27El va face un legământ
9:27
Is. 42:6
55:3Ier. 31:31Ezec. 16:60-62
trainic cu mulţi timp de o săptămână
9:27
Is. 53:11Mat. 26:28Rom. 5:15,19Evr. 9:28
, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești
9:27
Mat. 24:15Marcu 13:14Luca 21:20
va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul
9:27
Is. 10:22,23
28:22Luca 21:24Rom. 11:26
hotărât.”