Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Tablele cele noi

101În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie

10:1
Exod 34:1,2
două table de piatră ca cele dintâi și suie-te la Mine, pe munte; fă și
10:1
Exod 25:10
un chivot de lemn. 2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le
10:2
Exod 25:16,21
pui în chivot.’ 3Am făcut un chivot de lemn de salcâm
10:3
Exod 25:5,10
37:1
, am tăiat
10:3
Exod 34:4
două table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. 4Domnul a scris
10:4
Exod 34:28
pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă fuseseră
10:4
Exod 20:1
spuse pe munte, din mijlocul focului
10:4
Exod 19:1818:16
, în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. 5M-am întors apoi și m-am coborât
10:5
Exod 34:29
de pe munte, am pus
10:5
Exod 40:20
tablele în chivotul pe care-l făcusem, și ele au rămas
10:5
1 Împ. 8:9
acolo, cum îmi poruncise Domnul. 6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan
10:6
Num. 33:31
la Mosera. Acolo
10:6
Num. 20:28
33:38
a murit Aaron și a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei. 7Apoi, de acolo
10:7
Num. 33:32,33
au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape. 8În vremea aceea, Domnul a despărţit
10:8
Num. 3:6
4:4
8:14
16:9
seminţia lui Levi și i-a poruncit să
10:8
Num. 4:15
ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10:8
Cap. 18:5.

Domnului ca să-I slujească și să binecuvânteze poporul în Numele
10:8
Lev. 9:22Num. 6:23
Lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. 9De aceea
10:9
Num. 18:20,24Ezec. 44:28
Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu fraţii lui: Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Eu am rămas
10:10
Exod 34:28
pe munte, ca și mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. Domnul
10:10
Exod 32:14,33,34
33:17
m-a ascultat și de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească. 11Domnul mi-a
10:11
Exod 32:34
33:1
zis: ‘Scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.’

Ce cere Dumnezeu

12Acum, Israele, ce alta cere

10:12
Mica 6:8
de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
10:12
Cap. 6:13.

de Domnul Dumnezeul tău, să
10:12
Cap. 5:33.

umbli în toate căile Lui, să iubești
10:12
Cap. 6:5;
11:13
30:16,20Mat. 22:37
și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca
10:13
Cap. 6:24.

să fii fericit? 14Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10:14
1 Împ. 8:27Ps. 115:16
148:4
și cerurile cerurilor, pământul
10:14
Gen. 14:19Exod 19:5Ps. 24:1
și tot ce cuprinde el. 15Și numai de
10:15
Cap. 4:37.

părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; și după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi. 16Să vă tăiaţi dar inima
10:16
Lev. 26:41Ier. 4:4Rom. 2:28,29Col. 2:11
împrejur și să nu vă mai înţepeniţi gâtul
10:16
Cap. 9:6,13.

. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10:17
Ios. 22:22Ps. 136:2Dan. 2:47
11:36
dumnezeilor, Domnul
10:17
Apoc. 17:14
19:16
domnilor, Dumnezeul
10:17
Cap. 7:21.

cel mare, puternic și înfricoșat, care nu
10:17
2 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa oamenilor și nu primește daruri; 18care face dreptate
10:18
Ps. 68:5
146:9
orfanului și văduvei, care iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte. 19
10:19
Lev. 19:33,34
iubiţi pe străin, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20Să te temi
10:20
Cap. 6:13.
Mat. 4:10Luca 4:8
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te
10:20
Cap. 11:22;
13:4
alipești de El și pe Numele
10:20
Ps. 63:11
Lui să juri. 21El
10:21
Exod 15:2Ps. 22:3Ier. 17:14
este slava ta, El este Dumnezeul tău. El
10:21
1 Sam. 12:242 Sam. 7:23Ps. 106:21,22
a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ţi le-au văzut ochii. 22Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr
10:22
Gen. 46:27Exod 1:5Fapte 7:14
de șaptezeci de inși; acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca
10:22
Gen. 15:5
stelele cerului.