Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Tablele cele noi

101În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie

10:1
Exod 34:1,2
două table de piatră ca cele dintâi și suie-te la Mine, pe munte; fă și
10:1
Exod 25:10
un chivot de lemn. 2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le
10:2
Exod 25:16,21
pui în chivot.’ 3Am făcut un chivot de lemn de salcâm
10:3
Exod 25:5,10
37:1
, am tăiat
10:3
Exod 34:4
două table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. 4Domnul a scris
10:4
Exod 34:28
pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă fuseseră
10:4
Exod 20:1
spuse pe munte, din mijlocul focului
10:4
Exod 19:1818:16
, în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. 5M-am întors apoi și m-am coborât
10:5
Exod 34:29
de pe munte, am pus
10:5
Exod 40:20
tablele în chivotul pe care-l făcusem, și ele au rămas
10:5
1 Împ. 8:9
acolo, cum îmi poruncise Domnul. 6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan
10:6
Num. 33:31
la Mosera. Acolo
10:6
Num. 20:28
33:38
a murit Aaron și a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei. 7Apoi, de acolo
10:7
Num. 33:32,33
au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape. 8În vremea aceea, Domnul a despărţit
10:8
Num. 3:6
4:4
8:14
16:9
seminţia lui Levi și i-a poruncit să
10:8
Num. 4:15
ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10:8
Cap. 18:5.
Domnului ca să-I slujească și să binecuvânteze poporul în Numele
10:8
Lev. 9:22Num. 6:23
Lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. 9De aceea
10:9
Num. 18:20,24Ezec. 44:28
Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu fraţii lui: Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Eu am rămas
10:10
Exod 34:28
pe munte, ca și mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. Domnul
10:10
Exod 32:14,33,34
33:17
m-a ascultat și de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească. 11Domnul mi-a
10:11
Exod 32:34
33:1
zis: ‘Scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.’

Ce cere Dumnezeu

12Acum, Israele, ce alta cere

10:12
Mica 6:8
de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
10:12
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să
10:12
Cap. 5:33.
umbli în toate căile Lui, să iubești
10:12
Cap. 6:5;
și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca
10:13
Cap. 6:24.
să fii fericit? 14Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10:14
1 Împ. 8:27Ps. 115:16
148:4
și cerurile cerurilor, pământul
10:14
Gen. 14:19Exod 19:5Ps. 24:1
și tot ce cuprinde el. 15Și numai de
10:15
Cap. 4:37.
părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; și după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi. 16Să vă tăiaţi dar inima
10:16
Lev. 26:41Ier. 4:4Rom. 2:28,29Col. 2:11
împrejur și să nu vă mai înţepeniţi gâtul
10:16
Cap. 9:6,13.
. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10:17
Ios. 22:22Ps. 136:2Dan. 2:47
11:36
dumnezeilor, Domnul
10:17
Apoc. 17:14
19:16
domnilor, Dumnezeul
10:17
Cap. 7:21.
cel mare, puternic și înfricoșat, care nu
10:17
2 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa oamenilor și nu primește daruri; 18care face dreptate
10:18
Ps. 68:5
146:9
orfanului și văduvei, care iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte. 19
10:19
Lev. 19:33,34
iubiţi pe străin, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20Să te temi
10:20
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te
10:20
Cap. 11:22;
alipești de El și pe Numele
10:20
Ps. 63:11
Lui să juri. 21El
10:21
Exod 15:2Ps. 22:3Ier. 17:14
este slava ta, El este Dumnezeul tău. El
10:21
1 Sam. 12:242 Sam. 7:23Ps. 106:21,22
a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ţi le-au văzut ochii. 22Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr
10:22
Gen. 46:27Exod 1:5Fapte 7:14
de șaptezeci de inși; acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca
10:22
Gen. 15:5
stelele cerului.

11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său

111Să iubești

11:1
Cap. 10:12;
dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești
11:1
Zah. 3:7
totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2Recunoașteţi astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele
11:2
Cap. 8:5.
Domnului Dumnezeului vostru, mărimea
11:2
Cap. 5:24.
Lui, mâna
11:2
Cap. 7:19.
Lui cea tare și braţul Lui cel întins, 3semnele
11:3
Ps. 78:12
135:9
Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui ţări. 4Recunoașteţi ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum
11:4
Exod 14:27,28
15:9,10Ps. 106:11
a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut
11:6
Num. 16:1,31
27:3Ps. 106:17
lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7Căci aţi văzut cu ochii
11:7
Cap. 5:3;
voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi
11:8
Ios. 1:6,7
pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire 9și să aveţi zile
11:9
Cap. 4:40;
multe în ţara pe care
11:9
Cap. 9:5.
Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, lor și seminţei lor, ţară
11:9
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 10Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieșit, unde
11:10
Zah. 14:18
îţi aruncai sămânţa în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11Ţara
11:11
Cap. 8:7.
pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12este o ţară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra
11:12
1 Împ. 9:3
căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13Dacă veţi asculta
11:13
Vers. 22. Cap. 6:17.
de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi
11:13
Cap. 10:12.
pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veţi sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14El
11:14
Lev. 26:4
va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie
11:14
Ioel 2:23Iac. 5:7
timpurie și ploaie târzie, și-ţi vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15de asemenea, va
11:15
Ps. 104:14
da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca
11:15
Cap. 6:11.
și te vei sătura. 16Vedeţi să nu vi se amăgească inima
11:16
Cap. 29:18.
și să vă abateţi ca să slujiţi
11:16
Cap. 8:19;
altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor. 17Căci atunci Domnul S-ar aprinde
11:17
Cap. 6:15.
de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile
11:17
1 Împ. 8:352 Cron. 6:26
7:13
și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și aţi pieri curând
11:17
Cap. 4:26;
din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.

Îndemn la păzirea poruncilor

18Puneţi-vă

11:18
Cap. 6:6;
dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi
11:18
Cap. 6:8.
ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19Să învăţaţi
11:19
Cap. 4:9,10;
pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20Să le
11:20
Cap. 6:9.
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale. 21Și atunci, zilele voastre
11:21
Cap. 4:40;
și zilele copiilor voștri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât
11:21
Ps. 72:5
89:29
vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci dacă veţi
11:22
Vers. 13. Cap. 6:17.
păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui și vă veţi alipi
11:22
Cap. 10:20;
de El, 23Domnul va izgoni
11:23
Cap. 4:38;
dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri
11:23
Cap. 9:1.
, care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24Orice loc
11:24
Ios. 1:3
14:9
pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din
11:24
Gen. 15:18Exod 23:31Num. 34:3
pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25Nimeni
11:25
Cap. 7:24.
nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum
11:25
Cap. 2:25.
v-a spus, frica
11:25
Exod 23:27
și groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.

Binecuvântarea și blestemul

26Iată

11:26
Cap. 30:1,15,19.
, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27binecuvântarea
11:27
Cap. 28:2.
, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28blestemul
11:28
Cap. 28:15.
, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoașteţi. 29Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea
11:29
Cap. 27:12,13.
pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Munţii aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii
11:30
Gen. 12:6Jud. 7:1
More. 31Căci veţi
11:31
Cap. 9:1.
trece Iordanul și veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi și să locuiţi în ea. 32Să păziţi și
11:32
Cap. 5:32;
să împliniţi toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.

12

REPETAREA LEGILOR ȘI PORUNCILOR

CAPITOLELE 12—26

(Neemia 9:13,14. Psalmul 119:1-4.)

Stârpirea închinării la idoli

121Iată

12:1
Cap. 6:1.
legile și poruncile pe care să le păziţi și să le împliniţi cât
12:1
Cap. 4:10.
veţi trăi în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
12:2
Exod 34:13
nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi
12:2
2 Împ. 16:4
17:10,11Ier. 3:6
înalţi, fie pe dealuri și sub orice copac verde. 3Să le surpaţi
12:3
Num. 33:52Jud. 2:2
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceţi să le piară numele din locurile acelea.

Locul și chipul adevăratei slujbe dumnezeiești

4Voi să nu

12:4
Vers. 31.
faceţi așa faţă de Domnul Dumnezeul vostru! 5Ci să-L căutaţi la locașul Lui și să mergeţi la locul pe care-l va
12:5
Vers. 11. Cap. 26:2.
alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui. 6Acolo
12:6
Lev. 17:3,4
să vă aduceţi arderile-de-tot, jertfele voastre, zeciuielile
12:6
Vers. 17. Cap. 14:22,23;
voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie și întâii născuţi din cirezile și turmele voastre. 7Acolo
12:7
Cap. 14:26.
să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă
12:7
Vers. 12:12,18.
bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. 8Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face
12:8
Jud. 17:6
21:25
ce-i place, 9fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru. 10Dar veţi trece
12:10
Cap. 11:31.
Iordanul și veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmașii voștri care vă înconjoară, și veţi locui fără frică. 11Atunci va fi un loc
12:11
Vers. 5,14,18,21,26. Cap. 14:23;
pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile-de-tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre. 12Acolo să vă
12:12
Vers. 7.
bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are
12:12
Cap. 10:9;
nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. 13Vezi să
12:13
Lev. 17:4
nu-ţi aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea, 14ci să-ţi
12:14
Vers. 11.
aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale și acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu. 15Totuși, când vei
12:15
Vers. 21.
dori, vei putea să junghii vite și să mănânci carne în toate cetăţile tale, cât îţi va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău; cel ce va fi
12:15
Vers. 22.
necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea, cum se mănâncă
12:15
Cap. 12:22;
din căprioară și din cerb. 16Numai
12:16
Gen. 9:4Lev. 7:26
17:10
sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa. 17Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale. 18Ci pe acestea să le
12:18
Vers. 11,12. Cap. 14:23.
mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul care va fi în cetăţile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. 19Cât vei trăi în ţara ta, vezi să nu cumva
12:19
Cap. 14:27.
să părăsești pe levit. 20Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele, cum
12:20
Gen. 15:18
28:14Exod 34:2419:8
ţi-a făgăduit, și dorinţa să mănânci carne te va face să zici: ‘Aș vrea să mănânc carne!’ vei putea să mănânci după dorinţa ta. 21Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Și așeze acolo Numele este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă și din turmă, cum ţi-am poruncit, și vei putea să mănânci din ele în cetăţile tale, după dorinţa ta. 22Să mănânci din ele cum
12:22
Vers. 15.
se mănâncă din căprioară și cerb; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mânca și ei amândoi. 23Numai
12:23
Vers. 16.
vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele
12:23
Gen. 9:4Lev. 17:11,14
este viaţa (sufletul), și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. 24Să nu-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. 25Să nu-l mănânci, ca
12:25
Cap. 4:40.
să fii fericit tu, și copiii tăi după tine, făcând
12:25
Exod 15:261 Împ. 11:38
ce este plăcut înaintea Domnului. 26Dar lucrurile pe care vei voi să
12:26
Num. 5:9,10
18:19
le închini Domnului și darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruinţe
12:26
1 Sam. 1:21,22,24
, să te duci să le aduci în locul pe care-l va alege Domnul. 27Să-ţi aduci
12:27
Lev. 1:5,9,13
17:11
arderile-de-tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci. 28Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca
12:28
Vers. 25.
să fiţi fericiţi tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Israel să nu se ia după canaaniţi

29După ce Domnul

12:29
Exod 23:23Ios. 23:4
Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în ţara lor, 30vezi să nu
12:30
Cap. 7:16.
te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’ 31Tu
12:31
Vers. 4.
să nu faci așa faţă de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau
12:31
Lev. 18:21
20:2Ier. 32:35Ezec. 23:37
în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. 32Voi să păziţi și să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi
12:32
Cap. 4:2;
nimic la ele și să nu scoateţi nimic din ele.