Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

REPETAREA LEGILOR ȘI PORUNCILOR

CAPITOLELE 12—26

(Neemia 9:13,14. Psalmul 119:1-4.)

Stârpirea închinării la idoli

121Iată

12:1
Cap. 6:1.
legile și poruncile pe care să le păziţi și să le împliniţi cât
12:1
Cap. 4:10.
veţi trăi în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
12:2
Exod 34:13
nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi
12:2
2 Împ. 16:4
17:10,11Ier. 3:6
înalţi, fie pe dealuri și sub orice copac verde. 3Să le surpaţi
12:3
Num. 33:52Jud. 2:2
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceţi să le piară numele din locurile acelea.

Locul și chipul adevăratei slujbe dumnezeiești

4Voi să nu

12:4
Vers. 31.
faceţi așa faţă de Domnul Dumnezeul vostru! 5Ci să-L căutaţi la locașul Lui și să mergeţi la locul pe care-l va
12:5
Vers. 11. Cap. 26:2.
alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui. 6Acolo
12:6
Lev. 17:3,4
să vă aduceţi arderile-de-tot, jertfele voastre, zeciuielile
12:6
Vers. 17. Cap. 14:22,23;
voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie și întâii născuţi din cirezile și turmele voastre. 7Acolo
12:7
Cap. 14:26.
să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă
12:7
Vers. 12:12,18.
bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. 8Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face
12:8
Jud. 17:6
21:25
ce-i place, 9fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru. 10Dar veţi trece
12:10
Cap. 11:31.
Iordanul și veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmașii voștri care vă înconjoară, și veţi locui fără frică. 11Atunci va fi un loc
12:11
Vers. 5,14,18,21,26. Cap. 14:23;
pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile-de-tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre. 12Acolo să vă
12:12
Vers. 7.
bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are
12:12
Cap. 10:9;
nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. 13Vezi să
12:13
Lev. 17:4
nu-ţi aduci arderile-de-tot în toate locurile pe care le vei vedea, 14ci să-ţi
12:14
Vers. 11.
aduci arderile-de-tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale și acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu. 15Totuși, când vei
12:15
Vers. 21.
dori, vei putea să junghii vite și să mănânci carne în toate cetăţile tale, cât îţi va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău; cel ce va fi
12:15
Vers. 22.
necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea, cum se mănâncă
12:15
Cap. 12:22;
din căprioară și din cerb. 16Numai
12:16
Gen. 9:4Lev. 7:26
17:10
sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca apa. 17Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale. 18Ci pe acestea să le
12:18
Vers. 11,12. Cap. 14:23.
mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul care va fi în cetăţile tale, și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. 19Cât vei trăi în ţara ta, vezi să nu cumva
12:19
Cap. 14:27.
să părăsești pe levit. 20Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele, cum
12:20
Gen. 15:18
28:14Exod 34:2419:8
ţi-a făgăduit, și dorinţa să mănânci carne te va face să zici: ‘Aș vrea să mănânc carne!’ vei putea să mănânci după dorinţa ta. 21Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Și așeze acolo Numele este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă și din turmă, cum ţi-am poruncit, și vei putea să mănânci din ele în cetăţile tale, după dorinţa ta. 22Să mănânci din ele cum
12:22
Vers. 15.
se mănâncă din căprioară și cerb; cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mânca și ei amândoi. 23Numai
12:23
Vers. 16.
vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele
12:23
Gen. 9:4Lev. 17:11,14
este viaţa (sufletul), și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. 24Să nu-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. 25Să nu-l mănânci, ca
12:25
Cap. 4:40.
să fii fericit tu, și copiii tăi după tine, făcând
12:25
Exod 15:261 Împ. 11:38
ce este plăcut înaintea Domnului. 26Dar lucrurile pe care vei voi să
12:26
Num. 5:9,10
18:19
le închini Domnului și darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruinţe
12:26
1 Sam. 1:21,22,24
, să te duci să le aduci în locul pe care-l va alege Domnul. 27Să-ţi aduci
12:27
Lev. 1:5,9,13
17:11
arderile-de-tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci. 28Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca
12:28
Vers. 25.
să fiţi fericiţi tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Israel să nu se ia după canaaniţi

29După ce Domnul

12:29
Exod 23:23Ios. 23:4
Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în ţara lor, 30vezi să nu
12:30
Cap. 7:16.
te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’ 31Tu
12:31
Vers. 4.
să nu faci așa faţă de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau
12:31
Lev. 18:21
20:2Ier. 32:35Ezec. 23:37
în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. 32Voi să păziţi și să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi
12:32
Cap. 4:2;
nimic la ele și să nu scoateţi nimic din ele.

13

Pedepsirea prorocilor mincinoși

131Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător

13:1
Zah. 10:2
de vise care-ţi
13:1
Mat. 24:242 Tes. 2:9
va vesti un semn sau o minune 2și se va împlini semnul
13:2
Cap. 18:22.
sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoști – și să le slujim!’, 3să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare
13:3
Cap. 8:2.
ca să știe dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. 4Voi să mergeţi după
13:4
2 Împ. 23:32 Cron. 34:31
Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi și de El să vă
13:4
Cap. 10:20;
alipiţi. 5Prorocul
13:5
Cap. 18:20.
sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei, și a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel
13:5
Cap. 17:7;
răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru cel ce aţâţă la închinarea la idoli

6Dacă

13:6
Cap. 17:2.
fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta
13:6
Gen. 16:5Prov. 5:20Mica 7:5
care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l
13:6
1 Sam. 18:1,3
20:17
iubești ca pe tine însuţi te aţâţă în taină zicând: ‘Haidem și să slujim altor dumnezei!’, dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, 7dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, 8să nu te
13:8
Prov. 1:10
învoiești și să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi și să nu-l ascunzi. 9Ci să-l omori
13:9
Cap. 17:5.
; întâi mâna
13:9
Cap. 17:7.
ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor; 10să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 11Să se facă așa, pentru ca tot
13:11
Cap. 17:13;
Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău.

Pedeapsa pentru o cetate din care ies aţâţători

12Dacă vei

13:12
Ios. 22:11Jud. 20:1,2
auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău: 13‘Niște oameni răi
13:13
1 Ioan 2:19Iuda 19
au ieșit din mijlocul tău și au amăgit
13:13
2 Împ. 17:21
pe locuitorii din cetatea lor zicând: «Haidem
13:13
Vers. 2,6.
și să slujim altor dumnezei!»’ – dumnezei pe care tu nu-i cunoști –, 14să faci cercetări, să cauţi și să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, 15atunci să treci prin ascuţișul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimicești cu desăvârșire
13:15
Exod 22:20Ios. 6:17,21
împreună cu tot ce va fi în ea și să-i treci chiar și vitele prin ascuţișul sabiei. 16Să strângi toată prada în mijlocul pieţei și să arzi de
13:16
Ios. 6:24
tot cu foc cetatea și toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman
13:16
Ios. 8:28Is. 17:1
25:2Ier. 49:2
de dărâmături și niciodată să nu fie zidită din nou. 17Nimic
13:17
Cap. 7:26.
din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă
13:17
Ios. 6:18
6:26
din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte și să te înmulţească, după cum
13:17
Gen. 22:17
26:4,24
28:14
a jurat lucrul acesta părinţilor tăi, 18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind
13:18
Cap. 12:25,28,32.
toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

14

Oprirea crestăturilor. Dobitoacele curate și necurate

141Voi sunteţi

14:1
Rom. 8:16
9:8,26Gal. 3:26
copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă
14:1
Lev. 19:28
21:5Ier. 16:6
41:5
47:51 Tes. 4:13
faceţi crestături și să nu vă radeţi între ochi pentru un mort. 2Căci tu
14:2
Lev. 20:2626:18,19
ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 3Să nu mănânci niciun lucru urâcios
14:3
Ezec. 4:14Fapte 10:13,14
. 4Iată
14:4
Lev. 11:2
dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia și capra; 5cerbul, căprioara și bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. 6Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două și rumegă. 7Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată și unghia despărţită în două. Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele și iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate. 8Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor și să nu vă atingeţi de trupurile lor
14:8
Lev. 11:26,27
moarte. 9Iată
14:9
Lev. 11:9
dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare și solzi. 10Dar
14:10
Lev. 11:13
să nu mâncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare și solzi: să le priviţi ca necurate. 11Să mâncaţi orice pasăre curată. 12Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi mânca: vulturul, zgripţorul și vulturul de mare; 13șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ţine de neamul său; 14corbul și toate soiurile lui; 15struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul și ce ţine de neamul lui; 16huhurezul, cocostârcul și lebăda; 17pelicanul, corbul de mare și eretele, 18barza, bâtlanul și ce ţine de neamul lui, pupăza și liliacul. 19Să priviţi ca necurată orice târâtoare
14:19
Lev. 11:20
care zboară: să
14:19
Lev. 11:21
nu mâncaţi din ea. 20Să mâncaţi orice pasăre curată. 21Să nu
14:21
Lev. 17:15
22:8Ezec. 4:14
mâncaţi din nicio mortăciune; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale s-o mănânce sau s-o vinzi unui străin, căci
14:21
Vers. 2.
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău.

14:21
Exod 23:19
34:26
nu fierbi iedul în laptele mamei lui.

Zeciuielile

22Să iei zeciuială

14:22
Lev. 27:30Neem. 10:37
din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an. 23Și să mănânci
14:23
Cap. 12:5-7,17,18.
înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Și așeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și întâii născuţi
14:23
Cap. 15:19,20.
din cireada și turma ta, ca să te înveţi să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. 24Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina
14:24
Cap. 12:21.
depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Și pună acolo Numele Lui. 25Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 26Acolo, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ţi va plăcea, să
14:26
Cap. 12:7,18;
le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. 27Să nu părăsești pe levitul
14:27
Cap. 12:12,18,19.
care va fi în cetăţile tale, căci n-are
14:27
Num. 18:20
nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. 28După
14:28
Cap. 26:12.
trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și s-o pui în cetăţile tale. 29Atunci
14:29
Cap. 26:12.
să vină levitul, care n-are
14:29
Vers. 27. Cap. 12:12.
nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetăţile tale și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul
14:29
Cap. 15:10.
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.