Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Închinarea la idoli

171Să n-aduci

17:1
Cap. 15:21.
jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

2Se

17:2
Cap. 13:6.
va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce
17:2
Ios. 7:11,15
23:16Jud. 2:202 Împ. 18:12Osea 8:1
legământul Lui, 3care să meargă după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după Soare
17:3
Cap. 4:19.
, Lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu
17:3
Ier. 7:22,23,31
19:5
32:35
n-am poruncit. 4De îndată ce vei
17:4
Cap. 13:12,14.
lua cunoștinţă și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, 5atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre
17:5
Lev. 24:14,16Ios. 7:25
sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. 6Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia
17:6
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. 7Întâi mâna
17:7
Cap. 13:9.
martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoţi
17:7
Vers. 12. Cap. 13:5;
astfel răul din mijlocul tău.

Scaunul de judecată

8Dacă ţi

17:8
2 Cron. 19:10Hag. 2:11Mal. 2:7
se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor
17:8
Exod 21:13,20,22,28
22:2Num. 35:11,16,19
, la o neînţelegere sau la o rănire și va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii tale, să te scoli și să te
17:8
Cap. 12:5;
sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 9Să te
17:9
Ier. 18:18
duci la preoţi, leviţi și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător
17:9
Cap. 19:17.
, să-i întrebi, și ei îţi vor spune
17:9
Ezec. 44:24
hotărârea legii. 10Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 11Să faci după legea pe care te vor învăţa și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12Omul
17:12
Num. 15:30Ezra 10:8Osea 4:4
care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus
17:12
Cap. 18:5,7.
acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi
17:12
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul lui Israel, 13pentru ca tot
17:13
Cap. 13:11;
poporul să audă, să se teamă și să nu se mai îngâmfe.

Lege pentru împărat

14După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce-ţi vei așeza locuinţa și vei zice: ‘Vreau să pun peste

17:14
1 Sam. 8:5,19,20
mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’, 15să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l
17:15
1 Sam. 9:15
10:24
16:121 Cron. 22:10
va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din
17:15
Ier. 30:21
mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău. 16Dar să n-aibă mulţi cai
17:16
1 Împ. 4:26
10:26,28Ps. 20:7
și să nu întoarcă
17:16
Is. 31:1Ezec. 17:15
pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul
17:16
Exod 13:17Num. 14:3,4
v-a zis: ‘Să nu vă mai
17:16
Cap. 28:68.
întoarceţi pe drumul acela.’ 17Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată
17:17
1 Împ. 11:3,4
inima, și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. 18Când se va așeza
17:18
2 Împ. 11:12
pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii
17:18
Cap. 31:9,26.
din neamul leviţilor. 19Va trebui
17:19
Ios. 1:8Ps. 119:97,98
s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, 20pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui și să nu se abată
17:20
Cap. 5:32.
de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.

18

Drepturile preoţilor și leviţilor

181Preoţii, leviţii și toată seminţia lui Levi să nu aibă

18:1
Num. 18:20
26:62
nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc
18:1
Num. 18:8,91 Cor. 9:13
în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea
18:3
Lev. 7:30-34
preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi
18:4
Exod 22:29Num. 18:12,24
roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el
18:5
Exod 28:1Num. 3:10
l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă
18:5
Cap. 10:8;
slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuiește
18:6
Num. 35:2,3
el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege
18:6
Cap. 12:5.
Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca
18:7
2 Cron. 31:2
toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte
18:8
2 Cron. 31:4Neem. 12:44,47
la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.

Ghicirea și vrăjitoria

9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi

18:9
Lev. 18:26,27,30
să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă
18:10
Lev. 18:21
pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul
18:10
Lev. 19:26,31
20:27Is. 8:19
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător
18:11
Lev. 20:27
, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe
18:11
1 Sam. 28:7
pe morţi. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina
18:12
Lev. 18:24,25
acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc

18:15
Vers. 18.
ca mine: să ascultaţi de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării
18:16
Cap. 9:10.
poporului, când ziceai: ‘Să nu
18:16
Exod 20:19Evr. 12:19
mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine
18:17
Cap. 5:28.
. 18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un
18:18
Vers. 15.
proroc ca tine, voi pune
18:18
Is. 51:16Ioan 17:8
cuvintele Mele în gura lui și el
18:18
Ioan 4:25
8:28
12:49,50
le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva
18:19
Fapte 3:23
nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul
18:20
Cap. 13:5.
care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi
18:20
Cap. 13:1,2.
în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce
18:22
Ier. 28:9
va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla
18:22
Cap. 13:2.
, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală
18:22
Vers. 20.
: să n-ai teamă de el.

19

Cetăţile de scăpare

191După ce Domnul Dumnezeul tău va

19:1
Cap. 12:29.
nimici toate neamurile acelea a căror ţară ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetăţile și în casele lor, 2să desparţi trei cetăţi
19:2
Exod 21:13Num. 35:11,14Ios. 20:2
în mijlocul ţării pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. 3Să faci drumuri și să împarţi în trei ţinutul ţării pe care ţi-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci așa, pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetăţile acestea. 4Legea
19:4
Num. 35:15
aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo, ca să-și scape viaţa, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 5Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om; ridică securea cu mâna, ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și-l omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetăţile acestea ca să-și scape viaţa, 6pentru ca
19:6
Num. 35:12
nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, și să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproapelui său. 7De aceea îţi dau porunca aceasta: Să desparţi trei cetăţi. 8Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi
19:8
Gen. 15:18
hotarele, cum a jurat părinţilor tăi, și-ţi va da toată ţara pe care a făgăduit părinţilor tăi că ţi-o va da – 9numai să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli totdeauna pe căile Lui –, atunci
19:9
Ios. 20:7,8
să mai adaugi trei cetăţi la cele trei, 10pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul ţării pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, și astfel să fii vinovat de omor. 11Dar dacă
19:11
Exod 21:12Num. 35:16,24Prov. 28:17
un om fuge într-una din aceste cetăţi după ce a întins laţuri aproapelui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a pricinuit moartea, 12bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui, ca să moară. 13Să n-ai milă de
19:13
Cap. 13:8;
el și să
19:13
Num. 35:33,341 Împ. 2:31
ștergi din Israel sângele celui nevinovat, ca să fii fericit.

Martorii mincinoși

14

19:14
Cap. 27:17.
nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoșii tăi, în moștenirea pe care o vei avea în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. 15Un singur
19:15
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. 16Când
19:16
Ps. 27:12
35:11
un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, 17cei doi oameni cu pricina să se înfăţișeze înaintea
19:17
Cap. 17:9;
Domnului, înaintea preoţilor și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. 18Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, 19atunci
19:19
Prov. 19:5,9Dan. 6:24
să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi
19:19
Cap. 13:5;
astfel răul din mijlocul tău. 20În felul acesta, ceilalţi vor
19:20
Cap. 17:13;
auzi și se vor teme, și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. 21Să n-ai
19:21
Vers. 13.
nicio milă, ci să ceri viaţă
19:21
Exod 21:23,24Lev. 24:20Mat. 5:38
pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.