Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Drepturile preoţilor și leviţilor

181Preoţii, leviţii și toată seminţia lui Levi să nu aibă

18:1
Num. 18:20
26:62
nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc
18:1
Num. 18:8,91 Cor. 9:13
în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea
18:3
Lev. 7:30-34
preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi
18:4
Exod 22:29Num. 18:12,24
roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el
18:5
Exod 28:1Num. 3:10
l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă
18:5
Cap. 10:8;
slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuiește
18:6
Num. 35:2,3
el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege
18:6
Cap. 12:5.
Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca
18:7
2 Cron. 31:2
toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte
18:8
2 Cron. 31:4Neem. 12:44,47
la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.

Ghicirea și vrăjitoria

9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi

18:9
Lev. 18:26,27,30
să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă
18:10
Lev. 18:21
pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul
18:10
Lev. 19:26,31
20:27Is. 8:19
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător
18:11
Lev. 20:27
, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe
18:11
1 Sam. 28:7
pe morţi. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina
18:12
Lev. 18:24,25
acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc

18:15
Vers. 18.
ca mine: să ascultaţi de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării
18:16
Cap. 9:10.
poporului, când ziceai: ‘Să nu
18:16
Exod 20:19Evr. 12:19
mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine
18:17
Cap. 5:28.
. 18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un
18:18
Vers. 15.
proroc ca tine, voi pune
18:18
Is. 51:16Ioan 17:8
cuvintele Mele în gura lui și el
18:18
Ioan 4:25
8:28
12:49,50
le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva
18:19
Fapte 3:23
nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul
18:20
Cap. 13:5.
care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi
18:20
Cap. 13:1,2.
în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce
18:22
Ier. 28:9
va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla
18:22
Cap. 13:2.
, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală
18:22
Vers. 20.
: să n-ai teamă de el.

19

Cetăţile de scăpare

191După ce Domnul Dumnezeul tău va

19:1
Cap. 12:29.
nimici toate neamurile acelea a căror ţară ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetăţile și în casele lor, 2să desparţi trei cetăţi
19:2
Exod 21:13Num. 35:11,14Ios. 20:2
în mijlocul ţării pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. 3Să faci drumuri și să împarţi în trei ţinutul ţării pe care ţi-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci așa, pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetăţile acestea. 4Legea
19:4
Num. 35:15
aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo, ca să-și scape viaţa, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 5Așa, de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om; ridică securea cu mâna, ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și-l omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetăţile acestea ca să-și scape viaţa, 6pentru ca
19:6
Num. 35:12
nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, și să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproapelui său. 7De aceea îţi dau porunca aceasta: Să desparţi trei cetăţi. 8Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi
19:8
Gen. 15:18
hotarele, cum a jurat părinţilor tăi, și-ţi va da toată ţara pe care a făgăduit părinţilor tăi că ţi-o va da – 9numai să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli totdeauna pe căile Lui –, atunci
19:9
Ios. 20:7,8
să mai adaugi trei cetăţi la cele trei, 10pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul ţării pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, și astfel să fii vinovat de omor. 11Dar dacă
19:11
Exod 21:12Num. 35:16,24Prov. 28:17
un om fuge într-una din aceste cetăţi după ce a întins laţuri aproapelui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a pricinuit moartea, 12bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui, ca să moară. 13Să n-ai milă de
19:13
Cap. 13:8;
el și să
19:13
Num. 35:33,341 Împ. 2:31
ștergi din Israel sângele celui nevinovat, ca să fii fericit.

Martorii mincinoși

14

19:14
Cap. 27:17.
nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoșii tăi, în moștenirea pe care o vei avea în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. 15Un singur
19:15
Num. 35:30Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:11 Tim. 5:19Evr. 10:28
martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. 16Când
19:16
Ps. 27:12
35:11
un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, 17cei doi oameni cu pricina să se înfăţișeze înaintea
19:17
Cap. 17:9;
Domnului, înaintea preoţilor și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. 18Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, 19atunci
19:19
Prov. 19:5,9Dan. 6:24
să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi
19:19
Cap. 13:5;
astfel răul din mijlocul tău. 20În felul acesta, ceilalţi vor
19:20
Cap. 17:13;
auzi și se vor teme, și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. 21Să n-ai
19:21
Vers. 13.
nicio milă, ci să ceri viaţă
19:21
Exod 21:23,24Lev. 24:20Mat. 5:38
pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.

20

Scutirile de militărie

201Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care

20:1
Ps. 20:7Is. 31:1
și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine
20:1
Num. 23:212 Cron. 13:12
32:7,8
. 2La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului. 3Să le spună: ‘Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă înspăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor. 4Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată
20:4
Cap. 1:30;
pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască.’ 5Mai-marii oștirii să vorbească apoi poporului și să zică: ‘Cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. 6Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. 7Cine
20:7
Cap. 24:5.
s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și s-o ia altul.’ 8Mai-marii oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună: ‘Cine este
20:8
Jud. 7:3
fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.’ 9După ce mai-marii oștirii vor isprăvi de vorbit poporului, să așeze pe căpeteniile oștirii în fruntea poporului.

Cum să se poarte cu cetăţile vrăjmașe

10Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o

20:10
2 Sam. 20:18,20
îmbii cu pace. 11Dacă primește pacea și-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir și să-ţi fie supus. 12Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. 13Și, după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci
20:13
Num. 31:7
prin ascuţișul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. 14Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele
20:14
Ios. 8:2
și tot ce va mai fi în cetate, toată prada, și să mănânci
20:14
Ios. 22:8
toată prada vrăjmașilor tăi pe care ţi-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. 15Așa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. 16Dar în cetăţile
20:16
Num. 21:2,3,35
33:52Ios. 11:14
popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viaţă nimic care suflă. 17Ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, 18ca
20:18
Cap. 7:4;
să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor și să păcătuiţi
20:18
Exod 23:33
astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. 19Dacă vei împresura multe zile o cetate cu care ești în război, ca s-o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? 20Numai copacii pe care-i vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, până va cădea.