Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Înnoirea legământului

291Iată cuvintele legământului

29:1
Cap. 5:2,3.

pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb. 2Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis: „Aţi
29:2
Exod 19:4
văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui ţări: 3marile
29:3
Cap. 4:34;
7:19
încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. 4Dar Domnul
29:4
Is. 6:9,10
63:17Ioan 8:43Fapte 28:26,27Efes. 4:182 Tes. 2:11,12
nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi până în ziua de azi. 5Totuși El zice: ‘Eu v-am
29:5
Cap. 1:3;
8:2
călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele
29:5
Cap. 8:4.

nu vi s-au învechit pe voi și încălţămintea nu vi s-a învechit în picior; 6pâine n-aţi mâncat
29:6
Exod 16:12Ps. 78:24,25
și n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’ 7Aţi
29:7
Num. 21:23,24,333:1
ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, și Og, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte, ca să ne bată, și i-am bătut. 8Le-am luat ţara și am dat-o în
29:8
Num. 32:33
stăpânire rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia manasiţilor. 9Să păziţi
29:9
Cap. 4:6.
Ios. 1:71 Împ. 2:3
dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniţi, ca
29:9
Ios. 1:7
să izbutiţi în tot ce veţi face. 10Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voștri, mai-marii oștirii voastre, toţi bărbaţii din Israel, 11copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel
29:11
Ios. 9:21,23,27
ce-ţi taie lemne până la cel ce-ţi scoate apă. 12Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ
29:12
Neem. 10:29
și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, 13ca să te facă azi
29:13
Cap. 28:9.

poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a
29:13
Exod 6:7
spus și cum a jurat
29:13
Gen. 17:7
părinţilor tăi Avraam, Isaac și Iacov. 14Nu numai cu voi închei
29:14
Ier. 31:31-33Evr. 8:7,8
legământul acesta încheiat cu jurământ, 15ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât
29:15
Fapte 2:391 Cor. 7:14
și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Știţi cum am locuit în ţara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi străbătut. 17Aţi văzut urâciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul, care erau la ele. 18Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminţie a căror inimă

29:18
Cap. 11:16.

să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să
29:18
Fapte 8:23Evr. 12:15
nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. 19Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile
29:19
Num. 15:39Ecl. 11:9
inimii mele și chiar dacă aș adăuga
29:19
Is. 30:1
beţia la sete.’ 20Pe acela
29:20
Ezec. 14:7,8
Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia
29:20
Ps. 74:1
și gelozia
29:20
Ps. 79:5Ezec. 23:25
Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul îi va șterge
29:20
Cap. 9:14.

numele de sub ceruri. 21Domnul îl va
29:21
Mat. 24:51
despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel și-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. 22Vârsta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o ţară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta – 23la vederea pucioasei
29:23
Ps. 107:34Ier. 17:6Ţef. 2:9
, a sării și arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca
29:23
Gen. 19:24,25Ier. 20:16
la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia Lui –, 24toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce
29:24
1 Împ. 9:8,9Ier. 22:8,9
a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’ 25Și li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor, când i-a scos din ţara Egiptului; 26pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. 27De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări și a adus
29:27
Dan. 9:11,13,14
peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. 28Domnul i-a smuls
29:28
1 Împ. 14:152 Cron. 7:20Ps. 52:5Prov. 2:22
din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţime și i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.’ 29Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.