Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Intrarea în pustie

21Ne-am întors și am plecat în pustie, pe drumul care duce la Marea Roșie, cum

2:1
Num. 14:25
îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. 2Domnul mi-a zis: 3‘Vă ajunge
2:3
Vers. 7,14.
de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte. 4Dă următoarea poruncă poporului: «Acum aveţi
2:4
Num. 20:14
să treceţi prin hotarele fraţilor voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziţi bine. 5Să nu vă încăieraţi cu ei, căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat
2:5
Gen. 36:8Ios. 24:4
în stăpânire lui Esau. 6Să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, hrana pe care o veţi mânca și să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, chiar și apa pe care o veţi bea. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ţi-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani
2:7
Cap. 8:2-4.
de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic.»’ 8Am
2:8
Jud. 11:18
trecut pe departe de fraţii noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat
2:8
1 Împ. 9:26
și de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors și am apucat spre pustia Moabului.

Pribegirea în pustie

9Domnul mi-a zis: ‘Nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ţi voi da nimic să stăpânești în ţara lui. Arul

2:9
Num. 21:28
l-am dat în stăpânire copiilor
2:9
Gen. 19:36,37
lui Lot. 10(Mai înainte, aici locuiau emimii
2:10
Gen. 14:5
: un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii
2:10
Num. 13:22,33
. 11Ei treceau drept refaimiţi, ca și anachimii, dar moabiţii îi numeau emimi. 12Seir era locuit altădată
2:12
Gen. 14:6
36:20
de horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o stăpânește și pe care i-a dat-o Domnul.) 13Acum sculaţi-vă și treceţi pârâul
2:13
Num. 21:12
Zered.’ Am trecut pârâul Zered. 14Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea
2:14
Num. 13:26
până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci și opt de ani, până
2:14
Num. 14:33
26:64
a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum
2:14
Num. 14:35Ezec. 20:15
le jurase Domnul. 15Mâna Domnului
2:15
Ps. 78:33
106:26
a fost împotriva lor, ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit. 16După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind în mijlocul poporului, 17Domnul mi-a vorbit și a zis: 18‘Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar, 19și să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor
2:19
Gen. 19:38
lui Lot.’ 20Ţara aceasta trecea, de asemenea, ca o ţară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiţii, și amoniţii îi numeau
2:20
Gen. 14:5
zamzumimi: 21un popor
2:21
Vers. 10.
mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. 22(Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, care
2:22
Gen. 36:8
locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi
2:22
Gen. 14:6
36:20-30
dinaintea lor; ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi. 23De asemenea, aviţii
2:23
Ios. 13:3
, care locuiau în sate până la Gaza
2:23
Ier. 25:20
, au fost nimiciţi de caftoriţi
2:23
Gen. 10:14Amos 9:7
, ieșiţi din Caftor, care s-au așezat în locul lor.) 24‘Sculaţi-vă, plecaţi și treceţi
2:24
Num. 21:13,14Jud. 11:18,21
pârâul Arnon. Iată, îţi dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul, și ţara lui. Începe cucerirea, fă război cu el! 25De azi
2:25
Exod 15:14,15Ios. 2:9,10
încolo, voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer; și, la auzul faimei tale, vor tremura și se vor îngrozi de tine.’

Cucerirea ţării lui Sihon, împăratul Hesbonului

26Din pustia Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului

2:26
Cap. 20:10.
, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună: 27‘Lasă-mă
2:27
Num. 21:21,22Jud. 11:19
să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga. 28Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi mânca și să-mi dai cu preţ de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec
2:28
Num. 20:19
cu piciorul, 29lucru pe care mi l-au îngăduit
2:29
Num. 20:18Jud. 11:17,18
copiii lui Esau care locuiesc în Seir și moabiţii care locuiesc în Ar – îngăduie-mi și tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul, ca să intru în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.’ 30Dar Sihon
2:30
Num. 21:23
, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul
2:30
Ios. 11:20
Dumnezeul tău i-a făcut
2:30
Exod 4:21
duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. 31Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ţi dau
2:31
Cap. 1:8.
pe Sihon și ţara lui; începe și tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moștenești.’ 32Sihon
2:32
Num. 21:23
ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ. 33Domnul
2:33
Cap. 7:2;
Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini și l-am
2:33
Num. 21:24
bătut, pe el și pe fiii lui și pe tot poporul lui. 34I-am luat atunci toate cetăţile și le-am nimicit
2:34
Cap. 7:2,26.
cu desăvârșire: bărbaţi, femei și prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar. 35Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetăţile pe care le luaserăm. 36De la Aroer
2:36
Cap. 3:12;
, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate
2:36
Ps. 44:3
în mână. 37Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc
2:37
Gen. 32:22Num. 21:24
, de cetăţile de la munte și de toate
2:37
Vers. 5,9,19.
locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le lovești.

3

Cucerirea ţării lui Og

31Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og

3:1
Num. 21:33
, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei
3:1
Cap. 1:4.
. 2Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui, și ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon
3:2
Num. 21:34
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’ 3Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui
3:3
Num. 21:35
; l-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. 4I-am luat atunci toate cetăţile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: șaizeci de cetăţi, tot ţinutul
3:4
1 Împ. 4:13
Argob, împărăţia lui Og din Basan. 5Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi și zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. 6Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului
3:6
Cap. 2:24.
; am nimicit cu desăvârșire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile și pruncii. 7Iar toate vitele și prada din cetăţi le-am luat pentru noi. 8Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon 9(sidoniţii zic Hermonului
3:9
Cap. 4:48.
Sirion, și amoriţii îl numesc Senir
3:9
1 Cron. 5:23
), 10toate cetăţile din
3:10
Cap. 4:49.
câmpie, tot Galaadul și tot Basanul
3:10
Ios. 12:5
13:11
până la Salca și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan. 11(Numai
3:11
Amos 2:9
Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul
3:11
Gen. 14:5
refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba
3:11
2 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 21:20
, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, și lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)

Împărţirea ţării de dincolo de Iordan

12Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor și gadiţilor ţinutul de la Aroer

3:12
Cap. 2:36.
, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile
3:12
Num. 32:33Ios. 12:6
13:8
lui. 13Am dat la jumătate
3:13
Ios. 13:29
din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad și toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor. 14Iair
3:14
1 Cron. 2:22
, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la
3:14
Ios. 13:132 Sam. 3:3
16:6
hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite
3:14
Num. 32:41
și azi târgurile lui Iair. 15Am dat
3:15
Num. 32:39
Galaadul lui Machir. 16Rubeniţilor și gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul
3:16
Num. 21:24Ios. 12:2
copiilor lui Amon; 17le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret
3:17
Num. 34:11
până la marea
3:17
Num. 34:12Ios. 12:3
câmpiei, Marea
3:17
Gen. 14:3
Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit. 18În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi
3:18
Num. 32:20
, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel. 19Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre – știu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraţilor voștri, ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce
3:20
Ios. 22:4
fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o.’ 21În vremea aceea, am poruncit lui Iosua
3:21
Num. 27:18
și i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: așa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge. 22Nu te teme de ei, căci Domnul
3:22
Exod 14:1420:4
Dumnezeul vostru va lupta El Însuși pentru voi.’

Moise cere să vadă ţara

23În vremea aceea, m-am rugat

3:23
2 Cor. 12:8,9
Domnului și am zis: 24‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea
3:24
Cap. 11:2.
Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul
3:24
Exod 15:112 Sam. 7:22Ps. 71:19
86:8
89:6,8
acela, în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? 25Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd
3:25
Exod 3:8
ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoși și Libanul!’ 26Dar Domnul
3:26
Num. 20:12
27:1431:234:4Ps. 106:32
S-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta. 27Suie-te
3:27
Num. 27:12
pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. 28
3:28
Num. 27:18,2331:3,7
porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’ 29Și am rămas astfel în
3:29
Cap. 4:43;
vale, în dreptul Bet-Peorului.

4

Îndemn

41Acum, Israele, ascultă legile

4:1
Lev. 19:37
20:8
22:318:1Ezec. 20:11Rom. 10:5
și poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
4:2
Cap. 12:32.
n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. 3Aţi văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor
4:3
Num. 25:4Ios. 22:17Ps. 106:28,29
: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. 4Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. 5Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 6Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta
4:6
Iov 28:28Ps. 19:7
111:10Prov. 1:7
va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ 7Care este, în adevăr, neamul
4:7
2 Sam. 7:23
acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii
4:7
Ps. 46:1
145:18
148:14Is. 55:6
lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9Numai ia seama asupra ta și veghează
4:9
Prov. 4:23
cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu
4:9
Prov. 3:1,3
4:21
cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii și să-ţi iasă din inimă; fă-le
4:9
Gen. 18:1911:19Ps. 78:5,6Efes. 6:4
cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. 10Adu-ţi aminte de ziua
4:10
Exod 19:9,16
20:18Evr. 12:18,19
când te-ai înfăţișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să înveţe și pe copiii lor să le păzească.’ 11Voi v-aţi apropiat și aţi stat la poalele muntelui. Muntele
4:11
Exod 19:18
era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. 12Și Domnul
4:12
Cap. 5:4,22.
v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul
4:12
Vers. 33,36.
cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar
4:12
Exod 20:221 Împ. 19:12
un glas. 13El Și-a vestit
4:13
Cap. 9:9,11.
legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece
4:13
Exod 34:28
Porunci, și le-a scris pe
4:13
Exod 24:12
31:18
două table de piatră. 14În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit
4:14
Exod 21:123
să vă învăţ legi și porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 15Fiindcă n-aţi văzut niciun chip
4:15
Is. 40:18
în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi
4:15
Ios. 23:11
cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16ca nu cumva să vă
4:16
Exod 32:7
stricaţi și să vă faceţi
4:16
Exod 20:4,5
un chip cioplit sau o înfăţișare a vreunui idol, sau chipul
4:16
Rom. 1:23
vreunui om, sau chipul vreunei femei, 17sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, 18sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. 19Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi
4:19
Cap. 17:3.
ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea
4:19
Gen. 2:12 Împ. 17:16
21:3
cerurilor, să fii târât să te închini
4:19
Rom. 1:25
înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg. 20Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos
4:20
1 Împ. 8:51Ier. 11:4
din cuptorul de fier al Egiptului, ca
4:20
Exod 19:532:9
să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi. 21Și Domnul S-a mâniat
4:21
Num. 20:123:26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. 22Eu
4:22
2 Pet. 1:13-15
voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu
4:22
Cap. 3:27.
voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece și veţi stăpâni ţara
4:22
Cap. 3:25.
aceea bună. 23Vegheaţi asupra voastră, ca
4:23
Vers. 9.
să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să
4:23
Vers. 16.
nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţișare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci. 24Căci Domnul
4:24
Exod 24:17Is. 33:14Evr. 12:29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4:24
Exod 20:5Is. 42:8
Dumnezeu gelos.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

25Când vei avea copii

4:25
Vers. 16.
și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţișări ale vreunui lucru, dacă veţi face
4:25
2 Împ. 17:17
ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi, 26iau astăzi martori
4:26
Cap. 30:18,19.
împotriva voastră cerul și pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot. 27Domnul vă va împrăștia
4:27
Lev. 26:33Neem. 1:8
printre popoare și nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. 28Și acolo
4:28
Cap. 28:64.
veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot
4:28
Ps. 115:4,5
135:15,16Is. 44:9
46:7
nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. 29Și, dacă de acolo
4:29
Lev. 26:39,402 Cron. 15:4Neem. 1:9Is. 55:6,7Ier. 29:12-14
vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. 30Și după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de
4:30
Gen. 49:1Ier. 23:20Osea 3:5
pe urmă, te vei întoarce
4:30
Ioel 2:12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui, 31căci Domnul Dumnezeul tău
4:31
2 Cron. 30:9Neem. 9:31Ps. 116:5Iona 4:2
este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

Dumnezeul lui Israel mai presus de orice

32Întreabă

4:32
Iov 8:8
vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine
4:32
Mat. 24:31
a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? 33A fost
4:33
Exod 24:11
33:20
vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? 34A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări
4:34
Cap. 7:19;
, semne
4:34
Exod 7:3
, minuni și lupte, cu mână
4:34
Exod 13:3
tare și braţ
4:34
Exod 6:6
întins, și cu minuni
4:34
Cap. 26:8;
înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri? 35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt
4:35
Cap. 32:39.
Dumnezeu afară de El. 36Din cer
4:36
Exod 19:9,19
20:18,22
24:16Evr. 12:18
, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37El a
4:37
Cap. 10:15.
iubit pe părinţii tăi și de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuși te-a scos
4:37
Exod 13:3,9,14
din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38El
4:38
Cap. 7:1;
a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor și să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39Să știi dar în ziua aceasta și pune-ţi în inimă că numai Domnul
4:39
Vers. 35.
este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. 40Păzește
4:40
Lev. 22:31
dar legile și poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca
4:40
Cap. 5:16;
să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci, Moise a ales

4:41
Num. 35:6,14
trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit, 42pentru ca
4:42
Cap. 19:4.
să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi. 43Aceste cetăţi erau: Beţer
4:43
Ios. 20:8
, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, și Golan, în Basan, la manasiţi.

Cele Zece Porunci

44Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. 45Iată învăţăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46Aceasta era dincoace de Iordan, în vale

4:46
Cap. 3:29.
, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon și care a fost bătut
4:46
Num. 21:24
de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. 47Ei au pus mâna pe ţara lui și pe ţara lui
4:47
Num. 21:35
Og, împăratul Basanului. Acești doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48Ţinutul lor se întindea de la Aroer
4:48
Cap. 2:36;
, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este
4:48
Cap. 3:9.
Hermonul, 49și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele
4:49
Cap. 3:17.
muntelui Pisga.