Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Cucerirea ţării lui Og

31Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og

3:1
Num. 21:33
, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei
3:1
Cap. 1:4.

. 2Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui, și ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon
3:2
Num. 21:34
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’ 3Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui
3:3
Num. 21:35
; l-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. 4I-am luat atunci toate cetăţile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: șaizeci de cetăţi, tot ţinutul
3:4
1 Împ. 4:13
Argob, împărăţia lui Og din Basan. 5Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi și zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. 6Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului
3:6
Cap. 2:24.
Ps. 135:10-12
136:19-21
; am nimicit cu desăvârșire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile și pruncii. 7Iar toate vitele și prada din cetăţi le-am luat pentru noi. 8Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon 9(sidoniţii zic Hermonului
3:9
Cap. 4:48.
Ps. 29:6
Sirion, și amoriţii îl numesc Senir
3:9
1 Cron. 5:23
), 10toate cetăţile din
3:10
Cap. 4:49.

câmpie, tot Galaadul și tot Basanul
3:10
Ios. 12:5
13:11
până la Salca și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan. 11(Numai
3:11
Amos 2:9
Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul
3:11
Gen. 14:5
refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba
3:11
2 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 21:20
, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, și lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)

Împărţirea ţării de dincolo de Iordan

12Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor și gadiţilor ţinutul de la Aroer

3:12
Cap. 2:36.
Ios. 12:2
, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile
3:12
Num. 32:33Ios. 12:6
13:8
lui. 13Am dat la jumătate
3:13
Ios. 13:29
din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad și toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor. 14Iair
3:14
1 Cron. 2:22
, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la
3:14
Ios. 13:132 Sam. 3:3
16:6
hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite
3:14
Num. 32:41
și azi târgurile lui Iair. 15Am dat
3:15
Num. 32:39
Galaadul lui Machir. 16Rubeniţilor și gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul
3:16
Num. 21:24Ios. 12:2
copiilor lui Amon; 17le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret
3:17
Num. 34:11
până la marea
3:17
Num. 34:12Ios. 12:3
câmpiei, Marea
3:17
Gen. 14:3
Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit. 18În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi
3:18
Num. 32:20
, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel. 19Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre – știu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraţilor voștri, ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce
3:20
Ios. 22:4
fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o.’ 21În vremea aceea, am poruncit lui Iosua
3:21
Num. 27:18
și i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: așa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge. 22Nu te teme de ei, căci Domnul
3:22
Exod 14:1420:4
Dumnezeul vostru va lupta El Însuși pentru voi.’

Moise cere să vadă ţara

23În vremea aceea, m-am rugat

3:23
2 Cor. 12:8,9
Domnului și am zis: 24‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea
3:24
Cap. 11:2.

Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul
3:24
Exod 15:112 Sam. 7:22Ps. 71:19
86:8
89:6,8
acela, în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? 25Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd
3:25
Exod 3:8
ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoși și Libanul!’ 26Dar Domnul
3:26
Num. 20:12
27:1431:234:4Ps. 106:32
S-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta. 27Suie-te
3:27
Num. 27:12
pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. 28
3:28
Num. 27:18,2331:3,7
porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’ 29Și am rămas astfel în
3:29
Cap. 4:43;
34:6
vale, în dreptul Bet-Peorului.