Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Înnoirea legământului

291Iată cuvintele legământului

29:1
Cap. 5:2,3.
pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb. 2Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis: „Aţi
29:2
Exod 19:4
văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui ţări: 3marile
29:3
Cap. 4:34;
încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. 4Dar Domnul
29:4
Is. 6:9,10
63:17Ioan 8:43Fapte 28:26,27Efes. 4:182 Tes. 2:11,12
nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi până în ziua de azi. 5Totuși El zice: ‘Eu v-am
29:5
Cap. 1:3;
călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele
29:5
Cap. 8:4.
nu vi s-au învechit pe voi și încălţămintea nu vi s-a învechit în picior; 6pâine n-aţi mâncat
29:6
Exod 16:12Ps. 78:24,25
și n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’ 7Aţi
29:7
Num. 21:23,24,333:1
ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, și Og, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte, ca să ne bată, și i-am bătut. 8Le-am luat ţara și am dat-o în
29:8
Num. 32:33
stăpânire rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia manasiţilor. 9Să păziţi
29:9
Cap. 4:6.
dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniţi, ca
29:9
Ios. 1:7
să izbutiţi în tot ce veţi face. 10Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voștri, mai-marii oștirii voastre, toţi bărbaţii din Israel, 11copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel
29:11
Ios. 9:21,23,27
ce-ţi taie lemne până la cel ce-ţi scoate apă. 12Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ
29:12
Neem. 10:29
și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, 13ca să te facă azi
29:13
Cap. 28:9.
poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a
29:13
Exod 6:7
spus și cum a jurat
29:13
Gen. 17:7
părinţilor tăi Avraam, Isaac și Iacov. 14Nu numai cu voi închei
29:14
Ier. 31:31-33Evr. 8:7,8
legământul acesta încheiat cu jurământ, 15ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât
29:15
Fapte 2:391 Cor. 7:14
și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Știţi cum am locuit în ţara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi străbătut. 17Aţi văzut urâciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul, care erau la ele. 18Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminţie a căror inimă

29:18
Cap. 11:16.
să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să
29:18
Fapte 8:23Evr. 12:15
nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. 19Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile
29:19
Num. 15:39Ecl. 11:9
inimii mele și chiar dacă aș adăuga
29:19
Is. 30:1
beţia la sete.’ 20Pe acela
29:20
Ezec. 14:7,8
Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia
29:20
Ps. 74:1
și gelozia
29:20
Ps. 79:5Ezec. 23:25
Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul îi va șterge
29:20
Cap. 9:14.
numele de sub ceruri. 21Domnul îl va
29:21
Mat. 24:51
despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel și-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. 22Vârsta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o ţară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta – 23la vederea pucioasei
29:23
Ps. 107:34Ier. 17:6Ţef. 2:9
, a sării și arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca
29:23
Gen. 19:24,25Ier. 20:16
la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia Lui –, 24toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce
29:24
1 Împ. 9:8,9Ier. 22:8,9
a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’ 25Și li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor, când i-a scos din ţara Egiptului; 26pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. 27De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări și a adus
29:27
Dan. 9:11,13,14
peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. 28Domnul i-a smuls
29:28
1 Împ. 14:152 Cron. 7:20Ps. 52:5Prov. 2:22
din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţime și i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.’ 29Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.

30

Făgăduinţe

301Când

30:1
Lev. 26:40
se vor întâmpla toate
30:1
Cap. 28:1.
aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la
30:1
Cap. 4:29,30.
inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, 2dacă
30:2
Neem. 1:9Is. 55:7Plâng. 3:40Ioel 2:12,13
te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3atunci
30:3
Ps. 106:45
126:1,4Ier. 29:14Plâng. 3:22,32
Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va
30:3
Ps. 147:2Ier. 32:37Ezec. 34:13
36:24
strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. 4Chiar dacă ai
30:4
Cap. 28:64.
fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5Domnul Dumnezeul tău
30:5
Cap. 10:16.
te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi și o vei stăpâni; îţi va face bine și te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta și inima seminţei tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. 8Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9Domnul
30:9
Cap. 28:11.
Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura
30:9
Cap. 28:63.
din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de

30:11
Is. 45:19
puterile tale, nici departe de tine. 12Nu
30:12
Rom. 10:6
este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 13Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 14Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.

Alegerea

15Iată, îţi pun azi înainte viaţa

30:15
Vers. 1,19. Cap. 11:26.
și binele, moartea și răul. 16Căci îţi poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulţești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, 18
30:18
Cap. 4:26;
spun astăzi că veţi pieri și nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19Iau azi cerul
30:19
Cap. 4:26;
și pământul martori împotriva voastră că
30:19
Vers. 15.
ţi-am pus înainte viaţa și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viaţa, ca să trăiești, tu și sămânţa ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa
30:20
Ps. 27:1
66:9Ioan 11:25
ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.”

31

CELE DIN URMĂ CUVINTE ALE LUI MOISE

CAPITOLELE 31—34

(Ioan 14—17.)

Iosua

311Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel: 2„Astăzi”, le-a zis el, „eu sunt

31:2
Exod 7:7
în vârstă de o sută douăzeci de ani. Nu voi mai putea merge
31:2
Num. 27:171 Împ. 3:7
în fruntea voastră, și Domnul mi-a zis: ‘Tu să
31:2
Num. 20:12
27:13
nu treci Iordanul!’ 3Domnul Dumnezeul tău va merge
31:3
Cap. 9:3.
El Însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus
31:3
Num. 27:21
Domnul. 4Domnul
31:4
Cap. 3:21.
va face neamurilor acestora cum
31:4
Num. 21:24,33
a făcut lui Sihon și Og, împăraţii amoriţilor, și ţării lor, pe care a nimicit-o. 5Domnul
31:5
Cap. 7:2.
vi le va da în mână și le veţi face după poruncile pe care vi le-am dat. 6Întăriţi-vă
31:6
Ios. 10:251 Cron. 22:13
și îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi
31:6
Cap. 1:29;
și nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși
31:6
Cap. 20:4.
cu tine, nu
31:6
Ios. 1:5Evr. 13:5
te va părăsi și nu te va lăsa.” 7Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în faţa întregului Israel: „Întărește-te
31:7
Vers. 23. Cap. 1:38;
și îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. 8Domnul
31:8
Exod 13:21,22
33:14
Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu
31:8
Ios. 1:5,91 Cron. 28:20
tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!”

Să citească legea

9Moise a scris legea aceasta și a încredinţat-o

31:9
Vers. 25. Cap. 17:18.
preoţilor, fiii lui Levi, care
31:9
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:12,15
duceau chivotul legământului Domnului, și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, pe vremea anului
31:10
Cap. 15:1.
iertării, la
31:10
Lev. 23:34
Sărbătoarea Corturilor, 11când tot Israelul va veni să se
31:11
Cap. 16:16.
înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citești
31:11
Ios. 8:34,352 Împ. 23:2Neem. 8:1
legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. 12Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii și străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 13Pentru ca și copiii lor, care
31:13
Cap. 11:2.
n-o vor cunoaște, s-o audă
31:13
Ps. 78:6,7
și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.” 14Domnul a zis lui Moise: „Iată
31:14
Num. 27:1331
că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfăţișaţi-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da
31:14
Vers. 23.
poruncile Mele.” Moise și Iosua s-au dus și s-au înfăţișat în cortul întâlnirii. 15Și Domnul
31:15
Exod 33:9
S-a arătat în cort, într-un stâlp de nor: și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. 16Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Și poporul acesta se va scula
31:16
Exod 32:6
și va curvi
31:16
Exod 34:15Jud. 2:17
după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine
31:16
Cap. 32:15.
Mă va părăsi și va călca
31:16
Jud. 2:12
10:6,13
2:20
legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el. 17În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi
31:17
2 Cron. 15:2
părăsi și-Mi voi ascunde Faţa
31:17
Cap. 32:20.
de ei. El va fi prăpădit și-l vor ajunge o mulţime de rele și necazuri și atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste
31:17
Jud. 6:13
rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul
31:17
Num. 14:42
meu?’ 18Și Eu Îmi
31:18
Vers. 17.
voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei. 19Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, și cântarea aceasta să-Mi fie martoră
31:19
Vers. 26.
împotriva copiilor lui Israel. 20Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte și miere; el va mânca, se va sătura și se va îngrășa
31:20
Cap. 32:15.
, apoi se va întoarce
31:20
Vers. 16.
la alţi dumnezei și le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti și va călca legământul Meu. 21Când va fi lovit
31:21
Vers. 17.
atunci cu o mulţime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea n-o va șterge din gura urmașilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc
31:21
Osea 5:3
13:5,6
pornirile, care se arată
31:21
Amos 5:25,26
și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da.” 22În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învăţat pe copiii lui Israel s-o cânte. 23Domnul
31:23
Vers. 14.
a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis: „Întărește-te
31:23
Vers. 7.
și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; și Eu Însumi voi fi cu tine.” 24După ce a isprăvit Moise în totul de scris
31:24
Vers. 9.
într-o carte cuvintele legii acesteia, 25a dat următoarea poruncă leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului: 26„Luaţi cartea aceasta a legii și puneţi-o
31:26
2 Împ. 22:8
lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră
31:26
Vers. 19.
împotriva ta. 27Căci eu
31:27
Cap. 9:24;
îţi cunosc duhul tău de răzvrătire
31:27
Exod 32:9
și încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea! 28Strângeţi înaintea mea pe toţi bătrânii seminţiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faţa lor și voi lua martor împotriva lor cerul
31:28
Cap. 30:19;
și pământul. 29Căci știu că după moartea mea vă
31:29
Cap. 32:5.
veţi strica și vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o și, în cele din urmă
31:29
Cap. 28:15.
, vă va ajunge
31:29
Gen. 49:1
nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre.” 30Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa întregii adunări a lui Israel: