Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Făgăduinţe

301Când

30:1
Lev. 26:40
se vor întâmpla toate
30:1
Cap. 28:1.
aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la
30:1
Cap. 4:29,30.
inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, 2dacă
30:2
Neem. 1:9Is. 55:7Plâng. 3:40Ioel 2:12,13
te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3atunci
30:3
Ps. 106:45
126:1,4Ier. 29:14Plâng. 3:22,32
Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va
30:3
Ps. 147:2Ier. 32:37Ezec. 34:13
36:24
strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. 4Chiar dacă ai
30:4
Cap. 28:64.
fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5Domnul Dumnezeul tău
30:5
Cap. 10:16.
te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi și o vei stăpâni; îţi va face bine și te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta și inima seminţei tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. 8Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9Domnul
30:9
Cap. 28:11.
Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura
30:9
Cap. 28:63.
din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de

30:11
Is. 45:19
puterile tale, nici departe de tine. 12Nu
30:12
Rom. 10:6
este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 13Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 14Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.

Alegerea

15Iată, îţi pun azi înainte viaţa

30:15
Vers. 1,19. Cap. 11:26.
și binele, moartea și răul. 16Căci îţi poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulţești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, 18
30:18
Cap. 4:26;
spun astăzi că veţi pieri și nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19Iau azi cerul
30:19
Cap. 4:26;
și pământul martori împotriva voastră că
30:19
Vers. 15.
ţi-am pus înainte viaţa și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viaţa, ca să trăiești, tu și sămânţa ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa
30:20
Ps. 27:1
66:9Ioan 11:25
ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.”

31

CELE DIN URMĂ CUVINTE ALE LUI MOISE

CAPITOLELE 31—34

(Ioan 14—17.)

Iosua

311Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel: 2„Astăzi”, le-a zis el, „eu sunt

31:2
Exod 7:7
în vârstă de o sută douăzeci de ani. Nu voi mai putea merge
31:2
Num. 27:171 Împ. 3:7
în fruntea voastră, și Domnul mi-a zis: ‘Tu să
31:2
Num. 20:12
27:13
nu treci Iordanul!’ 3Domnul Dumnezeul tău va merge
31:3
Cap. 9:3.
El Însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus
31:3
Num. 27:21
Domnul. 4Domnul
31:4
Cap. 3:21.
va face neamurilor acestora cum
31:4
Num. 21:24,33
a făcut lui Sihon și Og, împăraţii amoriţilor, și ţării lor, pe care a nimicit-o. 5Domnul
31:5
Cap. 7:2.
vi le va da în mână și le veţi face după poruncile pe care vi le-am dat. 6Întăriţi-vă
31:6
Ios. 10:251 Cron. 22:13
și îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi
31:6
Cap. 1:29;
și nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși
31:6
Cap. 20:4.
cu tine, nu
31:6
Ios. 1:5Evr. 13:5
te va părăsi și nu te va lăsa.” 7Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în faţa întregului Israel: „Întărește-te
31:7
Vers. 23. Cap. 1:38;
și îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. 8Domnul
31:8
Exod 13:21,22
33:14
Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu
31:8
Ios. 1:5,91 Cron. 28:20
tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!”

Să citească legea

9Moise a scris legea aceasta și a încredinţat-o

31:9
Vers. 25. Cap. 17:18.
preoţilor, fiii lui Levi, care
31:9
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:12,15
duceau chivotul legământului Domnului, și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, pe vremea anului
31:10
Cap. 15:1.
iertării, la
31:10
Lev. 23:34
Sărbătoarea Corturilor, 11când tot Israelul va veni să se
31:11
Cap. 16:16.
înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citești
31:11
Ios. 8:34,352 Împ. 23:2Neem. 8:1
legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. 12Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii și străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 13Pentru ca și copiii lor, care
31:13
Cap. 11:2.
n-o vor cunoaște, s-o audă
31:13
Ps. 78:6,7
și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.” 14Domnul a zis lui Moise: „Iată
31:14
Num. 27:1331
că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfăţișaţi-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da
31:14
Vers. 23.
poruncile Mele.” Moise și Iosua s-au dus și s-au înfăţișat în cortul întâlnirii. 15Și Domnul
31:15
Exod 33:9
S-a arătat în cort, într-un stâlp de nor: și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. 16Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Și poporul acesta se va scula
31:16
Exod 32:6
și va curvi
31:16
Exod 34:15Jud. 2:17
după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine
31:16
Cap. 32:15.
Mă va părăsi și va călca
31:16
Jud. 2:12
10:6,13
2:20
legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el. 17În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi
31:17
2 Cron. 15:2
părăsi și-Mi voi ascunde Faţa
31:17
Cap. 32:20.
de ei. El va fi prăpădit și-l vor ajunge o mulţime de rele și necazuri și atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste
31:17
Jud. 6:13
rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul
31:17
Num. 14:42
meu?’ 18Și Eu Îmi
31:18
Vers. 17.
voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei. 19Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, și cântarea aceasta să-Mi fie martoră
31:19
Vers. 26.
împotriva copiilor lui Israel. 20Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte și miere; el va mânca, se va sătura și se va îngrășa
31:20
Cap. 32:15.
, apoi se va întoarce
31:20
Vers. 16.
la alţi dumnezei și le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti și va călca legământul Meu. 21Când va fi lovit
31:21
Vers. 17.
atunci cu o mulţime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea n-o va șterge din gura urmașilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc
31:21
Osea 5:3
13:5,6
pornirile, care se arată
31:21
Amos 5:25,26
și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da.” 22În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învăţat pe copiii lui Israel s-o cânte. 23Domnul
31:23
Vers. 14.
a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis: „Întărește-te
31:23
Vers. 7.
și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; și Eu Însumi voi fi cu tine.” 24După ce a isprăvit Moise în totul de scris
31:24
Vers. 9.
într-o carte cuvintele legii acesteia, 25a dat următoarea poruncă leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului: 26„Luaţi cartea aceasta a legii și puneţi-o
31:26
2 Împ. 22:8
lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră
31:26
Vers. 19.
împotriva ta. 27Căci eu
31:27
Cap. 9:24;
îţi cunosc duhul tău de răzvrătire
31:27
Exod 32:9
și încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea! 28Strângeţi înaintea mea pe toţi bătrânii seminţiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faţa lor și voi lua martor împotriva lor cerul
31:28
Cap. 30:19;
și pământul. 29Căci știu că după moartea mea vă
31:29
Cap. 32:5.
veţi strica și vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o și, în cele din urmă
31:29
Cap. 28:15.
, vă va ajunge
31:29
Gen. 49:1
nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre.” 30Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa întregii adunări a lui Israel:

32

Cântarea lui Moise

321„Luaţi aminte

32:1
Cap. 4:26;
, ceruri, și voi vorbi;

Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!

2Ca ploaia să curgă

32:2
Is. 55:10,111 Cor. 3:6-8
învăţăturile mele,

Ca roua să cadă cuvântul meu,

Ca ploaia

32:2
Ps. 72:6Mica 5:7
repede pe verdeaţă,

Ca picăturile de ploaie pe iarbă!

3Căci voi vesti Numele Domnului.

Daţi

32:3
1 Cron. 29:11
slavă Dumnezeului nostru!

4El este

32:4
2 Sam. 22:3
23:3Ps. 18:2,31,46Hab. 1:12
Stânca; lucrările
32:4
2 Sam. 22:31
Lui sunt desăvârșite,

Căci toate

32:4
Dan. 4:37Apoc. 15:3
căile Lui sunt drepte;

El este un Dumnezeu

32:4
Ier. 10:10
credincios și fără nedreptate
32:4
Iov 34:10Ps. 92:15
,

El este drept și curat.

5Ei s-au stricat

32:5
Cap. 31:29.
;

Netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor!

Neam îndărătnic

32:5
Mat. 17:17Luca 9:41Filip. 2:15
și stricat!

6Pe Domnul Îl răsplătiţi

32:6
Ps. 116:12
astfel?!

Popor nechibzuit și fără înţelepciune!

Nu este El oare Tatăl

32:6
Is. 63:16
tău, care te-a făcut
32:6
Ps. 74:2
,

Te-a întocmit

32:6
Vers. 15.
și ţi-a dat fiinţă?

7Adu-ţi aminte de zilele din vechime,

Socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni,

Întreabă pe tatăl

32:7
Exod 13:14Ps. 44:1
78:3,4
tău, și te va învăţa,

Pe bătrânii tăi, și îţi vor spune.

8Când Cel Preaînalt a dat

32:8
Zah. 9:2Fapte 17:26
o moștenire neamurilor,

Când a despărţit

32:8
Gen. 11:8
pe copiii oamenilor,

A pus hotare popoarelor

După numărul copiilor lui Israel,

9Căci partea

32:9
Exod 15:16
19:51 Sam. 10:1Ps. 78:71
Domnului este poporul Lui,

Iacov este partea Lui de moștenire.

10El l-a găsit într-un ţinut pustiu

32:10
Cap. 8:15.
,

Într-o singurătate plină de urlete înfricoșate;

L-a înconjurat, l-a îngrijit

32:10
Cap. 4:36.

Și l-a păzit

32:10
Ps. 17:8Prov. 7:2Zah. 2:8
ca lumina ochiului Lui.

11Ca vulturul

32:11
Exod 19:4Is. 31:5
46:4
63:9Osea 11:3
care își scutură cuibul,

Zboară deasupra puilor,

Își întinde aripile, îi ia

Și-i poartă pe penele lui,

12Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său,

Și nu era niciun dumnezeu străin cu El.

13L-a suit

32:13
Cap. 33:29.
pe înălţimile ţării,

Și Israel a mâncat roadele câmpului;

I-a dat să sugă

32:13
Iov 29:6Ps. 81:16
miere din stâncă,

Untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,

14Untul de la vaci și laptele oilor,

Cu grăsimea mieilor,

A berbecilor din Basan și a ţapilor,

Cu grăsimea grâului

32:14
Ps. 81:16
147:14
,

Și ai băut vinul, sângele

32:14
Gen. 49:11
strugurelui.

15Israel

32:15
Cap. 33:5,26.
s-a îngrășat și a azvârlit
32:15
1 Sam. 2:29
din picior;

Te-ai

32:15
Cap. 31:20.
îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lăţit!

Și a părăsit

32:15
Cap. 31:16.
pe Dumnezeu, Ziditorul
32:15
Vers. 6.
lui,

A nesocotit Stânca

32:15
2 Sam. 22:47Ps. 89:26
95:1
mântuirii lui,

16L-au

32:16
1 Împ. 14:221 Cor. 10:22
întărâtat la gelozie prin dumnezei străini,

L-au mâniat prin urâciuni;

17Au adus jertfe

32:17
Lev. 17:7Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei,

Unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau,

Dumnezei noi, veniţi de curând,

De care nu se temuseră părinţii voștri.

18Ai părăsit Stânca

32:18
Is. 17:10
cea care te-a născut

Și ai uitat

32:18
Ier. 2:32
pe Dumnezeul care te-a întocmit.

19Domnul a văzut lucrul

32:19
Jud. 2:14
acesta și S-a mâniat,

S-a supărat

32:19
Is. 1:2
pe fiii și fiicele Lui.

20El a zis: ‘Îmi

32:20
Cap. 31:17.
voi ascunde Faţa de ei

Și voi vedea care le va fi sfârșitul,

Căci sunt un neam stricat,

Sunt niște copii

32:20
Is. 30:9Mat. 17:17
necredincioși.

21Mi-au

32:21
Vers. 16.
întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu,

M-au mâniat

32:21
1 Sam. 12:211 Împ. 16:13,26Ps. 31:6Ier. 8:19
10:8
14:22Iona 2:8Fapte 14:15
prin idolii lor deșerţi.

Și Eu îi

32:21
Osea 1:10Rom. 10:19
voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor.

Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.

22Căci

32:22
Ier. 15:14
17:4Plâng. 4:11
focul mâniei Mele s-a aprins

Și va arde până în fundul Locuinţei morţilor,

Va nimici pământul și roadele lui,

Va arde temeliile munţilor.

23Voi

32:23
Is. 26:15
îngrămădi toate nenorocirile peste ei,

Îmi voi

32:23
Ps. 7:12,13Ezec. 5:16
arunca toate săgeţile împotriva lor.

24Vor fi topiţi de foame, stinși de friguri

Și de boli cumplite;

Voi trimite în ei dinţii fiarelor

32:24
Lev. 26:22
sălbatice

Și otrava șerpilor.

25Afară

32:25
Plâng. 1:20Ezec. 7:152 Cor. 7:5
vor pieri de sabie

Și înăuntru vor pieri de groază:

Și tânărul, și fata,

Și copilul de ţâţă, ca și bătrânul.

26Voiam să

32:26
Ezec. 20:13,14,23
zic: «Îi voi lua cu o suflare»,

Le voi șterge pomenirea dintre oameni!

27Dar Mă tem de ocările vrăjmașului,

Mă tem ca nu cumva vrăjmașii lor să se amăgească

Și să

32:27
Ps. 140:8
zică: «Mâna noastră cea puternică,

Și nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.»

28Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simţ

Și nu-i pricepere în ei

32:28
Is. 27:11Ier. 4:22
.

29Dacă ar fi fost

32:29
Cap. 5:29.
înţelepţi, ar înţelege

Și s-ar gândi

32:29
Is. 47:7Plâng. 1:9
la ce li se va întâmpla.

30Cum ar urmări unul

32:30
Lev. 26:8Ios. 23:102 Cron. 24:24Is. 30:17
singur o mie din ei

Și cum ar pune doi pe fugă zece mii,

Dacă nu i-ar fi vândut

32:30
Ps. 44:12Is. 50:1
52:3
Stânca,

Dacă nu i-ar fi vândut Domnul?

31Căci

32:31
1 Sam. 2:2
stânca lor nu este ca Stânca noastră,

Vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privinţă

32:31
1 Sam. 4:8Ier. 40:3
.

32Ci viţa

32:32
Is. 1:10
lor este din sadul Sodomei

Și din ţinutul Gomorei;

Strugurii lor sunt struguri otrăviţi,

Bobiţele lor sunt amare;

33Vinul lor este venin

32:33
Ps. 58:4
de șerpi,

Este otravă

32:33
Ps. 140:3Rom. 3:13
cumplită de aspidă.

34Oare nu este ascuns

32:34
Iov 14:17Ier. 2:22Osea 13:12Rom. 2:5
lucrul acesta la Mine,

Pecetluit în comorile Mele?

35A Mea

32:35
Ps. 94:1Rom. 12:19Evr. 10:30
este răzbunarea și

Eu voi răsplăti

Când va începe să le alunece piciorul!

Căci ziua nenorocirii lor

32:35
2 Pet. 2:3
este aproape

Și ceea ce-i așteaptă nu va zăbovi.’

36Domnul

32:36
Ps. 135:14
va judeca pe poporul Său,

Dar va avea milă

32:36
Jud. 2:18Ps. 106:45Ier. 31:20Ioel 2:14
de robii Săi,

Văzând că puterea le este sleită

Și că nu

32:36
1 Împ. 14:10
21:212 Împ. 9:8
14:26
mai este nici rob, nici slobod.

37El va zice: ‘Unde sunt dumnezeii

32:37
Jud. 10:14Ier. 2:28
lor,

Stânca aceea care le slujea de adăpost,

38Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor,

Care beau vinul jertfelor lor de băutură?

Să se scoale să vă ajute

Și să vă ocrotească!

39Să știţi dar că Eu sunt

32:39
Ps. 102:27Is. 41:4
48:12
Dumnezeu

Și că nu

32:39
Cap. 4:35.
este alt dumnezeu afară de Mine;

Eu dau

32:39
1 Sam. 2:62 Împ. 5:7Iov 5:18Ps. 68:20Osea 6:1
viaţă și Eu omor,

Eu rănesc și Eu tămăduiesc,

Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.

40Căci Îmi

32:40
Gen. 14:22Exod 6:8Num. 14:30
ridic mâna spre cer

Și zic: «Cât este de adevărat că trăiesc în veci,

41Atât este de adevărat că, atunci când voi

32:41
Is. 27:1
34:5
66:16Ezec. 21:9,10,14,20
ascuţi fulgerul sabiei Mele

Și voi pune mâna să fac judecată,

Mă voi răzbuna

32:41
Is. 1:24Naum 1:2
împotriva potrivnicilor Mei

Și voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc;

42Sabia Mea le va înghiţi carnea

Și-Mi voi îmbăta

32:42
Ier. 46:10
săgeţile de sânge,

De sângele celor uciși și prinși,

Din capetele fruntașilor

32:42
Iov 13:24Ier. 30:14Plâng. 2:5
vrăjmașului.»’

43Neamuri, cântaţi

32:43
Rom. 15:10
laudele poporului Lui!

Căci Domnul răzbună

32:43
Apoc. 6:10
19:2
sângele robilor Săi,

El Se răzbună

32:43
Vers. 41.
împotriva potrivnicilor Săi

Și face ispășire pentru

32:43
Ps. 85:1
ţara Lui, pentru poporul Lui.”

44Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el. 45După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, 46le-a zis: „Puneţi-vă

32:46
Cap. 6:6;
la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa
32:47
Cap. 30:19.
voastră și prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire după ce veţi trece Iordanul.”

Domnul vorbește lui Moise

48În aceeași zi, Domnul

32:48
Num. 27:12,13
a vorbit lui Moise și a zis: 49„Suie-te pe muntele
32:49
Num. 33:47,48
acesta Abarim, pe muntele Nebo, în ţara Moabului, în faţa Ierihonului, și privește ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron
32:50
Num. 20:25,28
33:38
, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui, 51pentru că aţi
32:51
Num. 20:11-13
27:14
păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Ţin, și nu M-aţi
32:51
Lev. 10:3
sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. 52Tu vei
32:52
Num. 27:12
vedea doar de departe ţara dinaintea ta, dar nu vei intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.”