Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Cucerirea ţării lui Og

31Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og

3:1
Num. 21:33
, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei
3:1
Cap. 1:4.
. 2Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui, și ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon
3:2
Num. 21:34
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’ 3Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui
3:3
Num. 21:35
; l-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. 4I-am luat atunci toate cetăţile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: șaizeci de cetăţi, tot ţinutul
3:4
1 Împ. 4:13
Argob, împărăţia lui Og din Basan. 5Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi și zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. 6Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului
3:6
Cap. 2:24.
; am nimicit cu desăvârșire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile și pruncii. 7Iar toate vitele și prada din cetăţi le-am luat pentru noi. 8Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon 9(sidoniţii zic Hermonului
3:9
Cap. 4:48.
Sirion, și amoriţii îl numesc Senir
3:9
1 Cron. 5:23
), 10toate cetăţile din
3:10
Cap. 4:49.
câmpie, tot Galaadul și tot Basanul
3:10
Ios. 12:5
13:11
până la Salca și Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan. 11(Numai
3:11
Amos 2:9
Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul
3:11
Gen. 14:5
refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba
3:11
2 Sam. 12:26Ier. 49:2Ezec. 21:20
, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, și lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)

Împărţirea ţării de dincolo de Iordan

12Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor și gadiţilor ţinutul de la Aroer

3:12
Cap. 2:36.
, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile
3:12
Num. 32:33Ios. 12:6
13:8
lui. 13Am dat la jumătate
3:13
Ios. 13:29
din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad și toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor. 14Iair
3:14
1 Cron. 2:22
, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la
3:14
Ios. 13:132 Sam. 3:3
16:6
hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite
3:14
Num. 32:41
și azi târgurile lui Iair. 15Am dat
3:15
Num. 32:39
Galaadul lui Machir. 16Rubeniţilor și gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul
3:16
Num. 21:24Ios. 12:2
copiilor lui Amon; 17le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret
3:17
Num. 34:11
până la marea
3:17
Num. 34:12Ios. 12:3
câmpiei, Marea
3:17
Gen. 14:3
Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit. 18În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi
3:18
Num. 32:20
, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel. 19Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre – știu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraţilor voștri, ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce
3:20
Ios. 22:4
fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o.’ 21În vremea aceea, am poruncit lui Iosua
3:21
Num. 27:18
și i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: așa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge. 22Nu te teme de ei, căci Domnul
3:22
Exod 14:1420:4
Dumnezeul vostru va lupta El Însuși pentru voi.’

Moise cere să vadă ţara

23În vremea aceea, m-am rugat

3:23
2 Cor. 12:8,9
Domnului și am zis: 24‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea
3:24
Cap. 11:2.
Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul
3:24
Exod 15:112 Sam. 7:22Ps. 71:19
86:8
89:6,8
acela, în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? 25Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd
3:25
Exod 3:8
ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoși și Libanul!’ 26Dar Domnul
3:26
Num. 20:12
27:1431:234:4Ps. 106:32
S-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta. 27Suie-te
3:27
Num. 27:12
pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. 28
3:28
Num. 27:18,2331:3,7
porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’ 29Și am rămas astfel în
3:29
Cap. 4:43;
vale, în dreptul Bet-Peorului.

4

Îndemn

41Acum, Israele, ascultă legile

4:1
Lev. 19:37
20:8
22:318:1Ezec. 20:11Rom. 10:5
și poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
4:2
Cap. 12:32.
n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. 3Aţi văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor
4:3
Num. 25:4Ios. 22:17Ps. 106:28,29
: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. 4Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. 5Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 6Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta
4:6
Iov 28:28Ps. 19:7
111:10Prov. 1:7
va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ 7Care este, în adevăr, neamul
4:7
2 Sam. 7:23
acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii
4:7
Ps. 46:1
145:18
148:14Is. 55:6
lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9Numai ia seama asupra ta și veghează
4:9
Prov. 4:23
cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu
4:9
Prov. 3:1,3
4:21
cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii și să-ţi iasă din inimă; fă-le
4:9
Gen. 18:1911:19Ps. 78:5,6Efes. 6:4
cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. 10Adu-ţi aminte de ziua
4:10
Exod 19:9,16
20:18Evr. 12:18,19
când te-ai înfăţișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să înveţe și pe copiii lor să le păzească.’ 11Voi v-aţi apropiat și aţi stat la poalele muntelui. Muntele
4:11
Exod 19:18
era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. 12Și Domnul
4:12
Cap. 5:4,22.
v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul
4:12
Vers. 33,36.
cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar
4:12
Exod 20:221 Împ. 19:12
un glas. 13El Și-a vestit
4:13
Cap. 9:9,11.
legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece
4:13
Exod 34:28
Porunci, și le-a scris pe
4:13
Exod 24:12
31:18
două table de piatră. 14În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit
4:14
Exod 21:123
să vă învăţ legi și porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 15Fiindcă n-aţi văzut niciun chip
4:15
Is. 40:18
în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi
4:15
Ios. 23:11
cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16ca nu cumva să vă
4:16
Exod 32:7
stricaţi și să vă faceţi
4:16
Exod 20:4,5
un chip cioplit sau o înfăţișare a vreunui idol, sau chipul
4:16
Rom. 1:23
vreunui om, sau chipul vreunei femei, 17sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, 18sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. 19Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi
4:19
Cap. 17:3.
ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea
4:19
Gen. 2:12 Împ. 17:16
21:3
cerurilor, să fii târât să te închini
4:19
Rom. 1:25
înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg. 20Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos
4:20
1 Împ. 8:51Ier. 11:4
din cuptorul de fier al Egiptului, ca
4:20
Exod 19:532:9
să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi. 21Și Domnul S-a mâniat
4:21
Num. 20:123:26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. 22Eu
4:22
2 Pet. 1:13-15
voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu
4:22
Cap. 3:27.
voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece și veţi stăpâni ţara
4:22
Cap. 3:25.
aceea bună. 23Vegheaţi asupra voastră, ca
4:23
Vers. 9.
să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să
4:23
Vers. 16.
nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţișare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci. 24Căci Domnul
4:24
Exod 24:17Is. 33:14Evr. 12:29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4:24
Exod 20:5Is. 42:8
Dumnezeu gelos.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

25Când vei avea copii

4:25
Vers. 16.
și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţișări ale vreunui lucru, dacă veţi face
4:25
2 Împ. 17:17
ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi, 26iau astăzi martori
4:26
Cap. 30:18,19.
împotriva voastră cerul și pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot. 27Domnul vă va împrăștia
4:27
Lev. 26:33Neem. 1:8
printre popoare și nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. 28Și acolo
4:28
Cap. 28:64.
veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot
4:28
Ps. 115:4,5
135:15,16Is. 44:9
46:7
nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. 29Și, dacă de acolo
4:29
Lev. 26:39,402 Cron. 15:4Neem. 1:9Is. 55:6,7Ier. 29:12-14
vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. 30Și după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de
4:30
Gen. 49:1Ier. 23:20Osea 3:5
pe urmă, te vei întoarce
4:30
Ioel 2:12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui, 31căci Domnul Dumnezeul tău
4:31
2 Cron. 30:9Neem. 9:31Ps. 116:5Iona 4:2
este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

Dumnezeul lui Israel mai presus de orice

32Întreabă

4:32
Iov 8:8
vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine
4:32
Mat. 24:31
a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? 33A fost
4:33
Exod 24:11
33:20
vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? 34A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări
4:34
Cap. 7:19;
, semne
4:34
Exod 7:3
, minuni și lupte, cu mână
4:34
Exod 13:3
tare și braţ
4:34
Exod 6:6
întins, și cu minuni
4:34
Cap. 26:8;
înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri? 35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt
4:35
Cap. 32:39.
Dumnezeu afară de El. 36Din cer
4:36
Exod 19:9,19
20:18,22
24:16Evr. 12:18
, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37El a
4:37
Cap. 10:15.
iubit pe părinţii tăi și de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuși te-a scos
4:37
Exod 13:3,9,14
din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38El
4:38
Cap. 7:1;
a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor și să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39Să știi dar în ziua aceasta și pune-ţi în inimă că numai Domnul
4:39
Vers. 35.
este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. 40Păzește
4:40
Lev. 22:31
dar legile și poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca
4:40
Cap. 5:16;
să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci, Moise a ales

4:41
Num. 35:6,14
trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit, 42pentru ca
4:42
Cap. 19:4.
să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi. 43Aceste cetăţi erau: Beţer
4:43
Ios. 20:8
, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, și Golan, în Basan, la manasiţi.

Cele Zece Porunci

44Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. 45Iată învăţăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46Aceasta era dincoace de Iordan, în vale

4:46
Cap. 3:29.
, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon și care a fost bătut
4:46
Num. 21:24
de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. 47Ei au pus mâna pe ţara lui și pe ţara lui
4:47
Num. 21:35
Og, împăratul Basanului. Acești doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48Ţinutul lor se întindea de la Aroer
4:48
Cap. 2:36;
, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este
4:48
Cap. 3:9.
Hermonul, 49și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele
4:49
Cap. 3:17.
muntelui Pisga.

5

51Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le și împliniţi-le cu scumpătate. 2Domnul

5:2
Exod 19:5
Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. 3Nu
5:3
Mat. 13:17Evr. 8:9
cu părinţii noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici. 4Domnul v-a vorbit faţă
5:4
Exod 19:9,19
20:2234:10
în faţă pe munte, din mijlocul focului. 5Eu am stat
5:5
Exod 20:21Gal. 3:19
atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci
5:5
Exod 19:16
20:18
24:2
vă era frică de foc și nu v-aţi suit pe munte. El a zis: 6‘Eu sunt
5:6
Exod 20:2Lev. 26:1Ps. 81:10
Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 7
5:7
Exod 20:3
n-ai alţi dumnezei afară de Mine. 8Să nu-ţi
5:8
Exod 20:4
faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ. 9Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
5:9
Exod 34:7
pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 10și Mă îndur
5:10
Ier. 32:18Dan. 9:4
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 11Să nu
5:11
Exod 20:7Lev. 19:12Mat. 5:33
iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 12Ţine ziua
5:12
Exod 20:8
de odihnă ca s-o sfinţești, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13Șase zile
5:13
Exod 23:12
35:2Ezec. 20:12
să lucrezi și să-ţi faci toate treburile. 14Dar ziua a șaptea este ziua
5:14
Gen. 2:2Exod 16:29,30Evr. 4:4
de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15Adu-ţi
5:15
Cap. 15:15;
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului, și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu
5:15
Cap. 4:34,37.
mână tare și cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. 16Cinstește
5:16
Exod 20:12Lev. 19:3Efes. 6:2,3Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile
5:16
Cap. 4:40.
multe și să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 17Să nu ucizi
5:17
Exod 20:13Mat. 5:21
. 18Să nu preacurvești
5:18
Exod 20:14Luca 18:20Iac. 2:11
. 19Să nu furi
5:19
Exod 20:15Rom. 13:9
. 20
5:20
Exod 20:16
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 21
5:21
Exod 20:17Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Rom. 7:7
13:9
nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’ 22Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris
5:22
Exod 24:12
31:18
pe două table de piatră și mi le-a dat. 23Când aţi auzit
5:23
Exod 20:18,19
glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toţi de mine 24și aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi I-am auzit glasul
5:24
Exod 19:19
din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, și totuși au
5:24
Cap. 4:33.
rămas vii. 25Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom
5:25
Cap. 18:16.
auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26Cine este
5:26
Cap. 4:33.
, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, și totuși să fi rămas viu? 27Apropie-te
5:27
Exod 20:19Evr. 12:19
mai bine tu și ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, și noi vom asculta și vom face.’ 28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Și Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au
5:28
Cap. 18:17.
zis este bine. 29O, de
5:29
Cap. 32:29.
ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile
5:29
Cap. 11:1.
Mele, ca să
5:29
Cap. 4:40.
fie fericiţi pe vecie, ei și copiii lor! 30Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.» 31Dar tu rămâi aici, cu Mine, și-ţi voi spune
5:31
Gal. 3:19
toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’ 32Luaţi seama dar să faceţi așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu
5:32
Cap. 17:20;
vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. 33Să urmaţi în totul calea
5:33
Cap. 10:12.
pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi și să
5:33
Cap. 4:40.
fiţi fericiţi și să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.