Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Nimicirea canaaniţilor și a idolilor lor

71Când Domnul Dumnezeul tău te

7:1
Cap. 31:3.
va aduce în ţara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi
7:1
Gen. 15:19Exod 33:2
, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și pe iebusiţi, șapte neamuri mai mari
7:1
Cap. 4:38;
la număr și mai puternice decât tine, 2când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini
7:2
Vers. 23. Cap. 23:14.
și le vei bate, să
7:2
Num. 33:52Ios. 6:17
8:24
9:24
10:28,40
11:11,12
le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ
7:2
Exod 23:32
34:12,15,16Jud. 2:2Ios. 2:14
9:18Jud. 1:24
cu ele și să n-ai milă de ele. 3Să nu
7:3
Ios. 23:121 Împ. 11:2Ezra 9:2
te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, 4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde
7:4
Cap. 6:15.
de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. 5Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele
7:5
Exod 23:24
34:13
, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor și să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7:6
Exod 19:626:19Ps. 50:5Ier. 2:3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales
7:6
Exod 19:5Amos 3:21 Pet. 2:9
ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 7Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteţi cel mai
7:7
Cap. 10:22.
mic dintre toate popoarele. 8Ci pentru că
7:8
Cap. 10:15.
Domnul vă iubește, pentru că a vrut să
7:8
Exod 32:13Ps. 105:8-10Luca 1:55,72,73
ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voștri, pentru aceea
7:8
Exod 13:3,14
v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios
7:9
Is. 49:71 Cor. 1:9
10:132 Cor. 1:181 Tes. 5:242 Tes. 3:32 Tim. 2:13Evr. 11:111 Ioan 1:9
și Își
7:9
Exod 20:6Neem. 1:5Dan. 9:4
ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. 10Dar răsplătește
7:10
Is. 59:18Num. 1:2
îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire
7:10
Cap. 32:35.
celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată. 11De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ţi le dau azi și împlinește-le.

Noi îndemnuri

12Dacă

7:12
Lev. 26:3
veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul
7:12
Ps. 105:8,9Luca 1:55,72,73
și îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. 13El te va iubi
7:13
Ioan 14:21
, te va binecuvânta și te va înmulţi; va
7:13
Cap. 28:4.
binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va
7:14
Exod 23:26
fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. 15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime
7:15
Exod 9:14
15:26
rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. 16Să nimicești
7:16
Vers. 2.
toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire
7:16
Cap. 13:8;
de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă
7:16
Exod 23:33Jud. 8:27Ps. 106:36
pentru tine. 17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’ 18Să nu
7:18
Cap. 31:6.
te temi de ele. Adu-ţi
7:18
Ps. 105:5
aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt; 19adu-ţi aminte de marile încercări
7:19
Cap. 4:34;
pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și viespi
7:20
Exod 23:28Ios. 24:12
bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. 21Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7:21
Num. 11:20
14:9,14,42
16:3Ios. 3:10
tău, Dumnezeul cel
7:21
Cap. 10:17.
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7:22
Exod 23:29,30
Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. 24Pe împăraţii
7:24
Ios. 10:24,25,42
12:1
lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub
7:24
Exod 17:1425:19
29:20
ceruri; niciunul
7:24
Cap. 11:25.
din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici. 25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le
7:25
Vers. 5.
ardeţi în foc. Să
7:25
Ios. 7:1,21
nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o
7:25
Jud. 8:27
cursă, căci ele sunt o urâciune
7:25
Cap. 17:1.
înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este
7:26
Lev. 27:28Ios. 6:17,18
7:1
un lucru blestemat.

8

Pământul făgăduit și mulţumirea către Dumnezeu

81

8:1
Cap. 4:1;
păziţi și să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voștri. 2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit
8:2
Cap. 1:3;
Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce
8:2
Exod 16:4
, ca să-ţi
8:2
2 Cron. 32:31Ioan 2:25
cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. 3Astfel, te-a smerit, te-a lăsat
8:3
Exod 16:2,3
să suferi de foame și te-a hrănit
8:3
Exod 16:12,14,35
cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăiește
8:3
Ps. 104:29Mat. 4:4Luca 4:4
numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 4Haina
8:4
Cap. 29:5.
nu ţi s-a învechit pe tine și nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani. 5Recunoaște
8:5
2 Sam. 7:14Ps. 89:32Prov. 3:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. 6Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca
8:6
Cap. 5:33.
să umbli în căile Lui, și să te temi de El. 7Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară
8:7
Cap. 11:10-12.
bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care ţâșnesc din văi și munţi; 8ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; ţară cu măslini și cu miere; 9ţară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară
8:9
Cap. 33:25.
ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munţi vei scoate aramă. 10Când
8:10
Cap. 6:11,12.
vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12Când vei mânca
8:12
Cap. 28:47;
și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, 13când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul și aurul și crescându-ţi tot ce ai, 14ia seama să nu ţi se umfle inima
8:14
1 Cor. 4:7
de mândrie și să nu
8:14
Ps. 106:21
uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, 15care te-a
8:15
Is. 63:12-14Ier. 2:6
dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi
8:15
Num. 21:6Osea 13:5
înfocaţi și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ţi ţâșnească
8:15
Num. 20:11Ps. 78:15
114:8
apă din stânca cea mai tare 16și care ţi-a dat să mănânci în pustie mana
8:16
Vers. 3.
aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ţi facă
8:16
Ier. 24:5,6Evr. 12:11
bine apoi. 17Vezi să
8:17
Cap. 9:4.
nu zici în inima ta: ‘Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogăţii.’ 18Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El
8:18
Prov. 10:22Osea 2:8
îţi va da putere să le câștigi, ca să
8:18
Cap. 7:8,12.
întărească legământul încheiat cu părinţii voștri prin jurământ, cum face astăzi. 19Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă
8:19
Cap. 4:26;
spun hotărât azi că veţi pieri. 20Veţi pieri ca
8:20
Dan. 9:11,12
și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.

9

Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele! Astăzi vei trece

9:1
Cap. 11:31.
Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri
9:1
Cap. 4:38;
mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăţi mari și întărite
9:1
Cap. 1:28.
până la cer, 2pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii
9:2
Num. 13:22,28,32,33
lui Anac, pe care-i cunoști și despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’ 3Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge
9:3
Cap. 31:3.
El Însuși înaintea ta, ca un foc
9:3
Cap. 4:24.
mistuitor; El îi va
9:3
Cap. 7:23.
nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni
9:3
Exod 23:31
, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul. 4Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu
9:4
Cap. 8:17.
zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii
9:4
Gen. 15:16Lev. 18:24,25
neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. 5Nu, nu pentru
9:5
Tit 3:5
bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul
9:5
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:4
28:13
prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpăţânat
9:6
Vers. 13.
. 7Adu-ţi aminte și nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua
9:7
Exod 14:11
16:2
17:2Num. 11:4
20:2
25:2
când ai ieșit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost! 8La Horeb
9:8
Exod 32:4Ps. 106:19
, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. 9Când m-am
9:9
Exod 24:12,15
suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas
9:9
Exod 24:18
34:28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, 10și
9:10
Exod 31:18
Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era
9:10
Exod 19:17
20:110:4
18:16
adunat. 11După acele patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te
9:12
Exod 32:7
și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut
9:12
Cap. 31:29.
curând de la calea pe care le-am arătat-o: și-au făcut un chip turnat.’ 13Domnul mi-a zis: ‘Eu văd
9:13
Exod 32:9
că poporul acesta este un popor tare
9:13
Vers. 6. Cap. 10:16;
încăpăţânat. 14Lasă-mă
9:14
Exod 32:10
să-i nimicesc și să le șterg numele
9:14
Cap. 29:20.
de sub ceruri, iar
9:14
Num. 14:12
pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta.’ 15M-am întors
9:15
Exod 32:15
și m-am coborât de pe munte, care era
9:15
Exod 19:185:23
tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. 16M-am uitat
9:16
Exod 32:19
, și iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul. 17Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. 18M-am aruncat
9:18
Exod 34:28Ps. 106:23
cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi. 19Căci mă
9:19
Exod 32:10,11
îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul
9:19
Exod 32:14
33:17Ps. 106:23
m-a ascultat și de data aceasta. 20Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. 21Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava
9:21
Exod 32:20Is. 31:7
păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. 22Apoi, la
9:22
Num. 11:1,3,5
Tabeera, la Masa
9:22
Exod 17:7
și la Chibrot-Hataava
9:22
Num. 11:4,34
, voi iarăși aţi aţâţat mânia Domnului. 23Și când
9:23
Num. 13:3
14:1
v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă și luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut
9:23
Ps. 106:24,25
credinţă în El și n-aţi ascultat glasul Lui. 24V-aţi tot
9:24
Cap. 31:27.
răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. 25M-am aruncat
9:25
Vers. 18.
cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile și patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. 26M-am rugat
9:26
Exod 32:11
Domnului și am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. 27Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, 28ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că
9:28
Exod 32:12Num. 14:16
Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.» 29Totuși ei
9:29
Cap. 4:20.
sunt poporul Tău și moștenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică și cu braţul Tău cel întins.’