Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Pământul făgăduit și mulţumirea către Dumnezeu

81

8:1
Cap. 4:1;
păziţi și să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voștri. 2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit
8:2
Cap. 1:3;
Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce
8:2
Exod 16:4
, ca să-ţi
8:2
2 Cron. 32:31Ioan 2:25
cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. 3Astfel, te-a smerit, te-a lăsat
8:3
Exod 16:2,3
să suferi de foame și te-a hrănit
8:3
Exod 16:12,14,35
cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăiește
8:3
Ps. 104:29Mat. 4:4Luca 4:4
numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 4Haina
8:4
Cap. 29:5.
nu ţi s-a învechit pe tine și nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani. 5Recunoaște
8:5
2 Sam. 7:14Ps. 89:32Prov. 3:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. 6Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca
8:6
Cap. 5:33.
să umbli în căile Lui, și să te temi de El. 7Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară
8:7
Cap. 11:10-12.
bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care ţâșnesc din văi și munţi; 8ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; ţară cu măslini și cu miere; 9ţară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară
8:9
Cap. 33:25.
ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munţi vei scoate aramă. 10Când
8:10
Cap. 6:11,12.
vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12Când vei mânca
8:12
Cap. 28:47;
și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, 13când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul și aurul și crescându-ţi tot ce ai, 14ia seama să nu ţi se umfle inima
8:14
1 Cor. 4:7
de mândrie și să nu
8:14
Ps. 106:21
uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, 15care te-a
8:15
Is. 63:12-14Ier. 2:6
dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi
8:15
Num. 21:6Osea 13:5
înfocaţi și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ţi ţâșnească
8:15
Num. 20:11Ps. 78:15
114:8
apă din stânca cea mai tare 16și care ţi-a dat să mănânci în pustie mana
8:16
Vers. 3.
aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ţi facă
8:16
Ier. 24:5,6Evr. 12:11
bine apoi. 17Vezi să
8:17
Cap. 9:4.
nu zici în inima ta: ‘Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogăţii.’ 18Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El
8:18
Prov. 10:22Osea 2:8
îţi va da putere să le câștigi, ca să
8:18
Cap. 7:8,12.
întărească legământul încheiat cu părinţii voștri prin jurământ, cum face astăzi. 19Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă
8:19
Cap. 4:26;
spun hotărât azi că veţi pieri. 20Veţi pieri ca
8:20
Dan. 9:11,12
și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.

9

Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele! Astăzi vei trece

9:1
Cap. 11:31.
Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri
9:1
Cap. 4:38;
mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăţi mari și întărite
9:1
Cap. 1:28.
până la cer, 2pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii
9:2
Num. 13:22,28,32,33
lui Anac, pe care-i cunoști și despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’ 3Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge
9:3
Cap. 31:3.
El Însuși înaintea ta, ca un foc
9:3
Cap. 4:24.
mistuitor; El îi va
9:3
Cap. 7:23.
nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni
9:3
Exod 23:31
, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul. 4Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu
9:4
Cap. 8:17.
zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii
9:4
Gen. 15:16Lev. 18:24,25
neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. 5Nu, nu pentru
9:5
Tit 3:5
bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul
9:5
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:4
28:13
prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpăţânat
9:6
Vers. 13.
. 7Adu-ţi aminte și nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua
9:7
Exod 14:11
16:2
17:2Num. 11:4
20:2
25:2
când ai ieșit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost! 8La Horeb
9:8
Exod 32:4Ps. 106:19
, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. 9Când m-am
9:9
Exod 24:12,15
suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas
9:9
Exod 24:18
34:28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, 10și
9:10
Exod 31:18
Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era
9:10
Exod 19:17
20:110:4
18:16
adunat. 11După acele patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te
9:12
Exod 32:7
și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut
9:12
Cap. 31:29.
curând de la calea pe care le-am arătat-o: și-au făcut un chip turnat.’ 13Domnul mi-a zis: ‘Eu văd
9:13
Exod 32:9
că poporul acesta este un popor tare
9:13
Vers. 6. Cap. 10:16;
încăpăţânat. 14Lasă-mă
9:14
Exod 32:10
să-i nimicesc și să le șterg numele
9:14
Cap. 29:20.
de sub ceruri, iar
9:14
Num. 14:12
pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta.’ 15M-am întors
9:15
Exod 32:15
și m-am coborât de pe munte, care era
9:15
Exod 19:185:23
tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. 16M-am uitat
9:16
Exod 32:19
, și iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul. 17Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. 18M-am aruncat
9:18
Exod 34:28Ps. 106:23
cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi. 19Căci mă
9:19
Exod 32:10,11
îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul
9:19
Exod 32:14
33:17Ps. 106:23
m-a ascultat și de data aceasta. 20Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. 21Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava
9:21
Exod 32:20Is. 31:7
păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. 22Apoi, la
9:22
Num. 11:1,3,5
Tabeera, la Masa
9:22
Exod 17:7
și la Chibrot-Hataava
9:22
Num. 11:4,34
, voi iarăși aţi aţâţat mânia Domnului. 23Și când
9:23
Num. 13:3
14:1
v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă și luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut
9:23
Ps. 106:24,25
credinţă în El și n-aţi ascultat glasul Lui. 24V-aţi tot
9:24
Cap. 31:27.
răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. 25M-am aruncat
9:25
Vers. 18.
cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile și patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. 26M-am rugat
9:26
Exod 32:11
Domnului și am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. 27Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, 28ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că
9:28
Exod 32:12Num. 14:16
Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.» 29Totuși ei
9:29
Cap. 4:20.
sunt poporul Tău și moștenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică și cu braţul Tău cel întins.’

10

Tablele cele noi

101În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie

10:1
Exod 34:1,2
două table de piatră ca cele dintâi și suie-te la Mine, pe munte; fă și
10:1
Exod 25:10
un chivot de lemn. 2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le
10:2
Exod 25:16,21
pui în chivot.’ 3Am făcut un chivot de lemn de salcâm
10:3
Exod 25:5,10
37:1
, am tăiat
10:3
Exod 34:4
două table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. 4Domnul a scris
10:4
Exod 34:28
pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă fuseseră
10:4
Exod 20:1
spuse pe munte, din mijlocul focului
10:4
Exod 19:1818:16
, în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. 5M-am întors apoi și m-am coborât
10:5
Exod 34:29
de pe munte, am pus
10:5
Exod 40:20
tablele în chivotul pe care-l făcusem, și ele au rămas
10:5
1 Împ. 8:9
acolo, cum îmi poruncise Domnul. 6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan
10:6
Num. 33:31
la Mosera. Acolo
10:6
Num. 20:28
33:38
a murit Aaron și a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei. 7Apoi, de acolo
10:7
Num. 33:32,33
au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape. 8În vremea aceea, Domnul a despărţit
10:8
Num. 3:6
4:4
8:14
16:9
seminţia lui Levi și i-a poruncit să
10:8
Num. 4:15
ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea
10:8
Cap. 18:5.
Domnului ca să-I slujească și să binecuvânteze poporul în Numele
10:8
Lev. 9:22Num. 6:23
Lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. 9De aceea
10:9
Num. 18:20,24Ezec. 44:28
Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu fraţii lui: Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. 10Eu am rămas
10:10
Exod 34:28
pe munte, ca și mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. Domnul
10:10
Exod 32:14,33,34
33:17
m-a ascultat și de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească. 11Domnul mi-a
10:11
Exod 32:34
33:1
zis: ‘Scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.’

Ce cere Dumnezeu

12Acum, Israele, ce alta cere

10:12
Mica 6:8
de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi
10:12
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să
10:12
Cap. 5:33.
umbli în toate căile Lui, să iubești
10:12
Cap. 6:5;
și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, 13să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca
10:13
Cap. 6:24.
să fii fericit? 14Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile
10:14
1 Împ. 8:27Ps. 115:16
148:4
și cerurile cerurilor, pământul
10:14
Gen. 14:19Exod 19:5Ps. 24:1
și tot ce cuprinde el. 15Și numai de
10:15
Cap. 4:37.
părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; și după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi. 16Să vă tăiaţi dar inima
10:16
Lev. 26:41Ier. 4:4Rom. 2:28,29Col. 2:11
împrejur și să nu vă mai înţepeniţi gâtul
10:16
Cap. 9:6,13.
. 17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul
10:17
Ios. 22:22Ps. 136:2Dan. 2:47
11:36
dumnezeilor, Domnul
10:17
Apoc. 17:14
19:16
domnilor, Dumnezeul
10:17
Cap. 7:21.
cel mare, puternic și înfricoșat, care nu
10:17
2 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa oamenilor și nu primește daruri; 18care face dreptate
10:18
Ps. 68:5
146:9
orfanului și văduvei, care iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte. 19
10:19
Lev. 19:33,34
iubiţi pe străin, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20Să te temi
10:20
Cap. 6:13.
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te
10:20
Cap. 11:22;
alipești de El și pe Numele
10:20
Ps. 63:11
Lui să juri. 21El
10:21
Exod 15:2Ps. 22:3Ier. 17:14
este slava ta, El este Dumnezeul tău. El
10:21
1 Sam. 12:242 Sam. 7:23Ps. 106:21,22
a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ţi le-au văzut ochii. 22Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr
10:22
Gen. 46:27Exod 1:5Fapte 7:14
de șaptezeci de inși; acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca
10:22
Gen. 15:5
stelele cerului.