Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Mai mult face un nume

7:1
Prov. 15:30
22:1
bun decât untdelemnul mirositor, și ziua morţii decât ziua nașterii. 2Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârșitul oricărui om, și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. 3Mai
7:3
2 Cor. 7:10
bună este întristarea decât râsul, căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 4Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 5Mai
7:5
Ps. 141:5Prov. 13:18
15:31,32
bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 6Căci
7:6
Ps. 118:12
râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. 7Averea luată prin silă înnebunește pe cel înţelept și
7:7
Exod 23:8Deut. 16:19
mita strică inima. 8Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel
7:8
Prov. 14:29
bun la suflet decât cel îngâmfat. 9Nu
7:9
Prov. 14:17
16:32Iac. 1:19
te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. 10Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?” Căci nu din înţelepciune întrebi așa. 11Înţelepciunea preţuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei
7:11
Cap. 11:7.
ce văd soarele. 12Căci ocrotire dă și înţelepciunea, ocrotire dă și argintul; dar un folos mai mult al știinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. 13Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu! Cine
7:13
Iov 12:14Is. 14:27
poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? 14În
7:14
Cap. 3:4.
ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una, și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. 15Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană
7:15
Cap. 8:14.
care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. 16Nu
7:16
Prov. 25:16
fi prea neprihănit și
7:16
Rom. 12:3
nu te arăta prea înţelept. Pentru
7:16
Iov 15:32Ps. 55:23Prov. 10:27
ce să te pierzi singur? 17Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? 18Bine este să ţii la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. 19Înţelepciunea
7:19
Prov. 21:22
24:5
face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate. 20Fiindcă pe pământ nu este niciun
7:20
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Prov. 20:9Rom. 3:231 Ioan 1:8
om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască. 21Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău! 22Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alţii. 23Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune. Am
7:23
Rom. 1:22
zis: „Mă voi înţelepţi.” Dar înţelepciunea a rămas departe de mine. 24Cu mult mai departe
7:24
Iov 28:12,201 Tim. 6:16
decât era mai înainte și ce adâncă
7:24
Rom. 11:33
! Cine o va putea găsi? 25M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
7:25
Cap. 1:17;
cu gând să înţeleg, să adâncesc și să caut înţelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutăţii și rătăcirea prostiei. 26Și
7:26
Prov. 5:3,4
22:14
am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laţ și ale cărei mâini sunt niște lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. 27Iată ce am găsit, zice Eclesiastul
7:27
Cap. 1:1,2.
, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul; 28iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un
7:28
Iov 33:23Ps. 12:1
om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. 29Numai iată ce am găsit: că
7:29
Gen. 1:27
Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei
7:29
Gen. 3:6,7
umblă cu multe șiretenii.

8

81Cine este ca cel înţelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea

8:1
Prov. 4:8,9
17:24Fapte 6:15
omului îi luminează faţa, și asprimea
8:1
Deut. 28:50
feţei i se schimbă. 2Eu îţi spun: Păzește poruncile împăratului din pricina
8:2
1 Cron. 29:24Ezec. 17:18Rom. 13:5
jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. 3Nu
8:3
Cap. 10:4.
te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, 4pentru că vorba împăratului are putere. Cine
8:4
Iov 34:18
poate zice: „Ce faci?” 5Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaște și vremea, și judecata. 6Căci pentru
8:6
Cap. 3:1.
orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. 7Dar
8:7
Prov. 24:229:12
10:14
el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. 8Omul
8:8
Ps. 49:6,7
nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 9Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om, ca să-l facă nenorocit. 10Atunci am văzut pe cei răi îngropaţi și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitaţi în
8:10
Iov 14:5
cetate. Și aceasta este o deșertăciune! 11Pentru că
8:11
Ps. 10:6
50:21Is. 26:10
nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. 12Totuși, măcar că păcătosul face
8:12
Is. 65:20Rom. 2:5
de o sută de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei
8:12
Ps. 37:11,18,19Prov. 1:32,33Is. 3:10,11Mat. 25:34,41
ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. 13Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se petrece pe pământ: și anume sunt oameni neprihăniţi cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le
8:14
Ps. 73:147:15
9:1,2,3
merge ca și celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. 15Am lăudat
8:15
Cap. 2:24;
dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească; iată ce trebuie să-l însoţească în mijlocul muncii lui, în zilele vieţii pe care i le dă Dumnezeu sub soare. 16Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte –, 17am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul
8:17
Iov 5:9Rom. 11:33
nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și, chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot
8:17
Ps. 73:16
nu poate să găsească.

9

91Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniţi

9:1
Cap. 8:14.
și înţelepţi și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: atât dragostea, cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor. 2Tuturor
9:2
Iov 21:7Ps. 73:3,12,13Mal. 3:15
li se întâmplă toate deopotrivă: aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat, ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă, ca și cel ce n-aduce jertfă; cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure! 3Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toţi. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea? Se duc la cei morţi. 4Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. 5Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei
9:5
Iov 14:21Is. 63:16
morţi nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea
9:5
Iov 7:8-10Is. 26:14
li se uită. 6Și dragostea lor, și ura lor, și pizma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. 7Du-te dar de mănâncă-ţi
9:7
Cap. 8:15.
pâinea cu bucurie și bea-ţi cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. 8Hainele să-ţi fie albe în orice vreme și untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. 9Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieţii tale deșarte, pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci
9:9
Cap. 2:10,24;
aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. 10Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știinţă, nici înţelepciune! 11Am mai văzut
9:11
Amos 2:14,15Ier. 9:23
apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înţelepţi câștigă pâinea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. 12Căci omul nu-și
9:12
Cap. 8:7.
cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laţ; ca și ei sunt prinși
9:12
Prov. 29:6Luca 12:20,39
17:261 Tes. 5:3
și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. 13Am mai văzut următoarea înţelepciune sub soare și mi s-a părut mare. 14Era
9:14
2 Sam. 20:16-22
o mică cetate, cu puţini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. 15În ea se afla un om sărac, dar înţelept, care a scăpat cetatea cu înţelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. 16Atunci am zis
9:16
Prov. 21:22
24:5
: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!” Totuși, înţelepciunea
9:16
Marcu 6:2,3
săracului este dispreţuită și nimeni nu-l ascultă. 17Cuvintele înţelepţilor, ascultate în liniște, sunt mai de preţ decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. 18Înţelepciunea este mai
9:18
Vers. 16.
de preţ decât sculele de război, dar un
9:18
Ios. 7:1,11,12
singur păcătos nimicește mult bine.