Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin

1:1
2 Cor. 1:1
voia lui Dumnezeu, către sfinţii
1:1
Rom. 1:72 Cor. 1:1
care sunt în Efes și
1:1
1 Cor. 4:17Col. 1:2
credincioșii în Hristos Isus: 2Har
1:2
Gal. 1:3Tit 1:4
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 3Binecuvântat
1:3
2 Cor. 1:31 Pet. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 4În El, Dumnezeu ne-a
1:4
Rom. 8:282 Tes. 2:132 Tim. 1:9Iac. 2:51 Pet. 1:2
2:9
ales înainte
1:4
1 Pet. 1:2,20
de întemeierea lumii, ca să fim
1:4
Luca 1:755:27Col. 1:221 Tes. 4:7Tit 2:12
sfinţi și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5ne-a rânduit mai
1:5
Rom. 8:29,30
dinainte să fim înfiaţi
1:5
Ioan 1:12Rom. 8:152 Cor. 6:18Gal. 4:51 Ioan 3:1
prin Isus Hristos, după
1:5
Mat. 11:26Luca 12:321 Cor. 1:21
buna plăcere a voiei Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe
1:6
Rom. 3:24
5:15
care ni l-a dat în Preaiubitul Lui
1:6
Mat. 3:17
17:5Ioan 3:35
10:17
. 7În
1:7
Fapte 20:28Rom. 3:24Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,19Apoc. 5:9
El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
1:7
Rom. 2:4
3:24
9:233:8,16Filip. 4:19
harului Său 8pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înţelepciune și de pricepere; 9căci a binevoit să ne descopere
1:9
Rom. 16:25Col. 1:26
taina voiei Sale după planul pe care-l
1:9
Cap. 3:11.
2 Tim. 1:9
alcătuise în Sine Însuși, 10ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea
1:10
Gal. 4:4Evr. 1:2
9:101 Pet. 1:20
vremurilor, spre
1:10
1 Cor. 3:22,23
11:33:15
a-Și uni iarăși într-unul în Hristos toate
1:10
Filip. 2:9,10Col. 1:20
lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ. 11În El
1:11
Fapte 20:32
26:18Rom. 8:17Col. 1:12
3:24Tit 3:7Iac. 2:51 Pet. 1:4
am fost făcuţi și moștenitori, fiind rânduiţi mai
1:11
Vers. 5.

dinainte, după
1:11
Is. 46:10,11
hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale, 12ca
1:12
Vers. 6,14.
2 Tes. 2:13
să slujim de laudă slavei Sale, noi, care
1:12
Iac. 1:18
mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13Și voi, după ce aţi auzit cuvântul
1:13
Ioan 1:172 Cor. 6:7
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El și aţi fost pecetluiţi cu
1:13
2 Cor. 1:22
Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14și care
1:14
2 Cor. 1:22
5:5
este o arvună a moștenirii noastre, pentru
1:14
Luca 21:28Rom. 8:32
răscumpărarea celor
1:14
Fapte 20:28
câștigaţi de Dumnezeu, spre
1:14
Vers. 6,12.
1 Pet. 2:9
lauda slavei Lui. 15De aceea și eu, de când am auzit
1:15
Col. 1:4Filim. 5
despre credinţa în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16nu
1:16
Rom. 1:9Filip. 1:3,4Col. 1:31 Tes. 1:22 Tes. 1:3
încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17Și mă rog ca Dumnezeul
1:17
Ioan 20:17
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1:17
Col. 1:9
vă dea un duh de înţelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui 18și să vă lumineze ochii
1:18
Fapte 26:18
inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea
1:18
Cap. 2:12;
4:4
chemării Lui, care este bogăţia slavei moștenirii
1:18
Vers. 11.

Lui în sfinţi 19și care este faţă de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după
1:19
Cap. 3:7.
Col. 1:29
2:12
lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat
1:20
Fapte 2:24,33
din morţi și L-a pus
1:20
Ps. 110:1Fapte 7:55,56Col. 3:1Evr. 1:3
10:12
să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, 21mai
1:21
Filip. 2:9,10Col. 2:10Evr. 1:4
presus de orice domnie
1:21
Rom. 8:38Col. 1:16
2:15
, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I-a pus totul
1:22
Ps. 8:6Mat. 28:181 Cor. 15:27Evr. 2:8
sub picioare și L-a dat căpetenie
1:22
Cap. 4:15,16.
Col. 1:18Evr. 2:7
peste toate lucrurile Bisericii, 23care
1:23
Rom. 12:5
este trupul Lui, plinătatea
1:23
1 Cor. 12:12,27
Celui ce
1:23
Cap. 4:12;
5:23,30Col. 1:18,24
împlinește totul în toţi.