Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin

1:1
2 Cor. 1:1
voia lui Dumnezeu, către sfinţii
1:1
Rom. 1:72 Cor. 1:1
care sunt în Efes și
1:1
1 Cor. 4:17Col. 1:2
credincioșii în Hristos Isus: 2Har
1:2
Gal. 1:3Tit 1:4
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 3Binecuvântat
1:3
2 Cor. 1:31 Pet. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 4În El, Dumnezeu ne-a
1:4
Rom. 8:282 Tes. 2:132 Tim. 1:9Iac. 2:51 Pet. 1:2
2:9
ales înainte
1:4
1 Pet. 1:2,20
de întemeierea lumii, ca să fim
1:4
Luca 1:755:27Col. 1:221 Tes. 4:7Tit 2:12
sfinţi și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5ne-a rânduit mai
1:5
Rom. 8:29,30
dinainte să fim înfiaţi
1:5
Ioan 1:12Rom. 8:152 Cor. 6:18Gal. 4:51 Ioan 3:1
prin Isus Hristos, după
1:5
Mat. 11:26Luca 12:321 Cor. 1:21
buna plăcere a voiei Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe
1:6
Rom. 3:24
5:15
care ni l-a dat în Preaiubitul Lui
1:6
Mat. 3:17
17:5Ioan 3:35
10:17
. 7În
1:7
Fapte 20:28Rom. 3:24Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,19Apoc. 5:9
El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
1:7
Rom. 2:4
3:24
9:233:8,16Filip. 4:19
harului Său 8pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înţelepciune și de pricepere; 9căci a binevoit să ne descopere
1:9
Rom. 16:25Col. 1:26
taina voiei Sale după planul pe care-l
1:9
Cap. 3:11.
alcătuise în Sine Însuși, 10ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea
1:10
Gal. 4:4Evr. 1:2
9:101 Pet. 1:20
vremurilor, spre
1:10
1 Cor. 3:22,23
11:33:15
a-Și uni iarăși într-unul în Hristos toate
1:10
Filip. 2:9,10Col. 1:20
lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ. 11În El
1:11
Fapte 20:32
26:18Rom. 8:17Col. 1:12
3:24Tit 3:7Iac. 2:51 Pet. 1:4
am fost făcuţi și moștenitori, fiind rânduiţi mai
1:11
Vers. 5.
dinainte, după
1:11
Is. 46:10,11
hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale, 12ca
1:12
Vers. 6,14.
să slujim de laudă slavei Sale, noi, care
1:12
Iac. 1:18
mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13Și voi, după ce aţi auzit cuvântul
1:13
Ioan 1:172 Cor. 6:7
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El și aţi fost pecetluiţi cu
1:13
2 Cor. 1:22
Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14și care
1:14
2 Cor. 1:22
5:5
este o arvună a moștenirii noastre, pentru
1:14
Luca 21:28Rom. 8:32
răscumpărarea celor
1:14
Fapte 20:28
câștigaţi de Dumnezeu, spre
1:14
Vers. 6,12.
lauda slavei Lui. 15De aceea și eu, de când am auzit
1:15
Col. 1:4Filim. 5
despre credinţa în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16nu
1:16
Rom. 1:9Filip. 1:3,4Col. 1:31 Tes. 1:22 Tes. 1:3
încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17Și mă rog ca Dumnezeul
1:17
Ioan 20:17
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1:17
Col. 1:9
vă dea un duh de înţelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui 18și să vă lumineze ochii
1:18
Fapte 26:18
inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea
1:18
Cap. 2:12;
chemării Lui, care este bogăţia slavei moștenirii
1:18
Vers. 11.
Lui în sfinţi 19și care este faţă de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după
1:19
Cap. 3:7.
lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat
1:20
Fapte 2:24,33
din morţi și L-a pus
1:20
Ps. 110:1Fapte 7:55,56Col. 3:1Evr. 1:3
10:12
să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, 21mai
1:21
Filip. 2:9,10Col. 2:10Evr. 1:4
presus de orice domnie
1:21
Rom. 8:38Col. 1:16
2:15
, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I-a pus totul
1:22
Ps. 8:6Mat. 28:181 Cor. 15:27Evr. 2:8
sub picioare și L-a dat căpetenie
1:22
Cap. 4:15,16.
peste toate lucrurile Bisericii, 23care
1:23
Rom. 12:5
este trupul Lui, plinătatea
1:23
1 Cor. 12:12,27
Celui ce
1:23
Cap. 4:12;
împlinește totul în toţi.

2

21Voi

2:1
Ioan 5:24Col. 2:13
eraţi
2:1
Vers. 5. Cap. 4:18.
morţi în greșelile și în păcatele voastre, 2în
2:2
1 Cor. 6:11Col. 1:21
3:71 Ioan 5:19
care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul
2:2
Cap. 6:12.
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării
2:2
Cap. 5:6.
. 3Între
2:3
Tit 3:31 Pet. 4:3
ei eram și noi toţi odinioară, când trăiam în poftele
2:3
Gal. 5:16
firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram
2:3
Ps. 51:5Rom. 5:12,14
din fire copii ai mâniei, ca și ceilalţi. 4Dar Dumnezeu, care este bogat
2:4
Rom. 10:12
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5măcar
2:5
Rom. 5:6,8,10
că eram morţi în greșelile noastre, ne-a
2:5
Rom. 6:4,5Col. 2:12,13
3:1
adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești
2:6
Cap. 1:20.
, în Hristos Isus, 7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea
2:7
Tit 3:4Rom. 3:24
Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8Căci
2:8
Vers. 5.
prin har aţi fost mântuiţi, prin
2:8
Rom. 4:162 Tim. 1:9
credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul
2:8
Mat. 16:17Ioan 6:44,65Rom. 10:14,15,17Filip. 1:29
lui Dumnezeu. 9Nu
2:9
Rom. 3:20,27,28
4:2
9:11
11:61 Cor. 1:29-312 Tim. 1:9Tit 3:5
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea
2:10
Deut. 32:6Ps. 100:3Is. 19:25
29:23
44:21Ioan 3:3,51 Cor. 3:92 Cor. 5:5,17Tit 2:14
Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
2:10
Cap. 1:4.
pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naștere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur și care sunt tăiaţi împrejur în trup
2:11
1 Cor. 12:2Col. 2:21
2:13
de mâna omului, 12aduceţi-vă aminte
2:12
Rom. 2:28,29Col. 2:11
că în vremea aceea
2:12
Cap. 4:18.
eraţi fără Hristos, fără
2:12
Ezec. 13:9Ioan 10:16
drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele
2:12
Rom. 9:4,8
făgăduinţei, fără
2:12
1 Tes. 4:13
nădejde și fără
2:12
Gal. 4:81 Tes. 4:5
Dumnezeu în lume. 13Dar acum
2:13
Gal. 3:28
, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi
2:13
Fapte 2:39
, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14Căci El
2:14
Mica 5:5Ioan 16:33Fapte 10:36Rom. 5:1Col. 1:20
este pacea noastră, care din doi a
2:14
Ioan 10:16Gal. 3:28
făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea 15și, în trupul Lui, a înlăturat
2:15
Col. 2:14,20
vrăjmășia
2:15
Col. 1:22
dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuși un singur om
2:15
2 Cor. 5:17Gal. 6:15
nou, făcând astfel pace, 16și a împăcat
2:16
Col. 1:20-22
pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit
2:16
Rom. 6:6
8:3Col. 2:14
vrăjmășia. 17El a venit astfel
2:17
Is. 57:19Zah. 9:10Fapte 2:39
10:36Rom. 5:1
să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, și pace celor
2:17
Ps. 148:14
ce erau aproape. 18Căci prin
2:18
Ioan 10:9
14:6Rom. 5:2Evr. 4:16
10:19,201 Pet. 3:18
El și unii, și alţii avem intrare la Tatăl, într-un
2:18
1 Cor. 12:13
Duh. 19Așadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni
2:19
Filip. 3:20Evr. 12:22,23
cu sfinţii, oameni din casa
2:19
Gal. 6:10
lui Dumnezeu, 20fiind zidiţi
2:20
1 Cor. 3:9,101 Pet. 2:4,5
pe
2:20
Mat. 16:18Gal. 2:9Apoc. 21:14
temelia apostolilor
2:20
1 Cor. 12:28
și prorocilor, piatra
2:20
Ps. 118:22Is. 28:16Mat. 21:42
din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21În El
2:21
Cap. 4:15,16.
toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu
2:21
1 Cor. 3:17
6:192 Cor. 6:16
sfânt în Domnul. 22Și prin
2:22
1 Pet. 2:5
El și voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.