Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Voi

2:1
Ioan 5:24Col. 2:13
eraţi
2:1
Vers. 5. Cap. 4:18.
morţi în greșelile și în păcatele voastre, 2în
2:2
1 Cor. 6:11Col. 1:21
3:71 Ioan 5:19
care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul
2:2
Cap. 6:12.
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării
2:2
Cap. 5:6.
. 3Între
2:3
Tit 3:31 Pet. 4:3
ei eram și noi toţi odinioară, când trăiam în poftele
2:3
Gal. 5:16
firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram
2:3
Ps. 51:5Rom. 5:12,14
din fire copii ai mâniei, ca și ceilalţi. 4Dar Dumnezeu, care este bogat
2:4
Rom. 10:12
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5măcar
2:5
Rom. 5:6,8,10
că eram morţi în greșelile noastre, ne-a
2:5
Rom. 6:4,5Col. 2:12,13
3:1
adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești
2:6
Cap. 1:20.
, în Hristos Isus, 7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea
2:7
Tit 3:4Rom. 3:24
Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8Căci
2:8
Vers. 5.
prin har aţi fost mântuiţi, prin
2:8
Rom. 4:162 Tim. 1:9
credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul
2:8
Mat. 16:17Ioan 6:44,65Rom. 10:14,15,17Filip. 1:29
lui Dumnezeu. 9Nu
2:9
Rom. 3:20,27,28
4:2
9:11
11:61 Cor. 1:29-312 Tim. 1:9Tit 3:5
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea
2:10
Deut. 32:6Ps. 100:3Is. 19:25
29:23
44:21Ioan 3:3,51 Cor. 3:92 Cor. 5:5,17Tit 2:14
Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
2:10
Cap. 1:4.
pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naștere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur și care sunt tăiaţi împrejur în trup
2:11
1 Cor. 12:2Col. 2:21
2:13
de mâna omului, 12aduceţi-vă aminte
2:12
Rom. 2:28,29Col. 2:11
că în vremea aceea
2:12
Cap. 4:18.
eraţi fără Hristos, fără
2:12
Ezec. 13:9Ioan 10:16
drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele
2:12
Rom. 9:4,8
făgăduinţei, fără
2:12
1 Tes. 4:13
nădejde și fără
2:12
Gal. 4:81 Tes. 4:5
Dumnezeu în lume. 13Dar acum
2:13
Gal. 3:28
, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi
2:13
Fapte 2:39
, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14Căci El
2:14
Mica 5:5Ioan 16:33Fapte 10:36Rom. 5:1Col. 1:20
este pacea noastră, care din doi a
2:14
Ioan 10:16Gal. 3:28
făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea 15și, în trupul Lui, a înlăturat
2:15
Col. 2:14,20
vrăjmășia
2:15
Col. 1:22
dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuși un singur om
2:15
2 Cor. 5:17Gal. 6:15
nou, făcând astfel pace, 16și a împăcat
2:16
Col. 1:20-22
pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit
2:16
Rom. 6:6
8:3Col. 2:14
vrăjmășia. 17El a venit astfel
2:17
Is. 57:19Zah. 9:10Fapte 2:39
10:36Rom. 5:1
să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, și pace celor
2:17
Ps. 148:14
ce erau aproape. 18Căci prin
2:18
Ioan 10:9
14:6Rom. 5:2Evr. 4:16
10:19,201 Pet. 3:18
El și unii, și alţii avem intrare la Tatăl, într-un
2:18
1 Cor. 12:13
Duh. 19Așadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni
2:19
Filip. 3:20Evr. 12:22,23
cu sfinţii, oameni din casa
2:19
Gal. 6:10
lui Dumnezeu, 20fiind zidiţi
2:20
1 Cor. 3:9,101 Pet. 2:4,5
pe
2:20
Mat. 16:18Gal. 2:9Apoc. 21:14
temelia apostolilor
2:20
1 Cor. 12:28
și prorocilor, piatra
2:20
Ps. 118:22Is. 28:16Mat. 21:42
din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21În El
2:21
Cap. 4:15,16.
toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu
2:21
1 Cor. 3:17
6:192 Cor. 6:16
sfânt în Domnul. 22Și prin
2:22
1 Pet. 2:5
El și voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

3

31Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul

3:1
Fapte 21:33
28:17,20Filip. 1:7,13,14,16Col. 4:3,182 Tim. 1:8
2:9Filim. 1,11
lui Isus Hristos pentru
3:1
Gal. 5:9Col. 1:242 Tim. 2:10
voi, neamurilor… 2(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131 Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui
3:2
Fapte 9:15
13:2Rom. 12:3Gal. 1:16
Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3Prin
3:3
Fapte 22:17,21
26:17,18
descoperire
3:3
Gal. 1:12
dumnezeiască am
3:3
Rom. 16:25Col. 1:26,27
luat cunoștinţă de taina aceasta, despre care
3:3
Cap. 1:9,10.
vă scrisei în puţine cuvinte. 4Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre
3:4
1 Cor. 4:1
taina lui Hristos, 5care
3:5
Fapte 10:28Rom. 16:25
n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum
3:5
Cap. 2:20.
a fost descoperită acum sfinţilor apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. 6Că adică neamurile sunt
3:6
Gal. 3:28,29
împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc
3:6
Cap. 2:15,16.
un singur trup cu noi și iau parte
3:6
Gal. 3:14
cu noi la aceeași făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23,25
slujitor am fost făcut eu, după
3:7
Rom. 1:5
darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea
3:7
Rom. 15:18Col. 1:29
puterii Lui. 8Da, mie
3:8
1 Cor. 15:91 Tim. 1:13,15
, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să
3:8
Gal. 1:16
2:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
vestesc neamurilor bogăţiile
3:8
Cap. 1:7.
nepătrunse ale lui Hristos 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine
3:9
Vers. 3. Cap. 1:9.
ascunse
3:9
Rom. 16:251 Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
Ps. 33:6Ioan 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
a făcut toate lucrurile, 10pentru ca
3:10
1 Pet. 1:12
domniile și stăpânirile
3:10
Rom. 8:38Col. 1:61 Pet. 3:22
din locurile cerești să
3:10
1 Cor. 2:71 Tim. 3:16
cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după
3:11
Cap. 1:9.
planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem, prin credinţa în El, slobozenia și apropierea
3:12
Cap. 2:18.
de Dumnezeu cu
3:12
Evr. 4:16
încredere. 13Vă rog iarăși
3:13
Fapte 14:22Filip. 1:141 Tes. 3:3
să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru
3:13
Vers. 1.
voi: aceasta este
3:13
2 Cor. 1:6
slava voastră.) 14…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15din care își trage numele orice
3:15
Cap. 1:10.
familie, în ceruri și pe pământ, 16și-L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Filip. 4:19Col. 1:27
bogăţia slavei Sale, să
3:16
Cap. 6:10.
vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222 Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Ioan 14:23
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, având rădăcina și temelia puse în dragoste, 18
3:18
Cap. 1:18.
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care
3:18
Rom. 10:3,11,12
sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălţimea 19și să cunoașteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștinţă, ca să ajungeţi plini de
3:19
Ioan 1:16Col. 2:9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar a Celui
3:20
Rom. 16:25Iuda 24
ce, prin
3:20
1 Cor. 2:9
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus
3:20
Vers. 7.
mai mult decât cerem sau gândim noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

4

41Vă sfătuiesc dar eu

4:1
Cap. 3:1.
, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi
4:1
Filip. 1:27Col. 1:101 Tes. 2:12
într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2cu
4:2
Fapte 20:19Gal. 5:22,23Col. 3:12,13
toată smerenia și blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3și căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii
4:3
Col. 3:14
. 4Este un
4:4
Rom. 12:51 Cor. 12:12,13
singur trup, un
4:4
1 Cor. 12:4,11
singur Duh, după cum și voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde
4:4
Cap. 1:18.
a chemării voastre. 5Este un
4:5
1 Cor. 1:13
8:6
12:52 Cor. 11:4
singur Domn, o
4:5
Vers. 13.
singură credinţă, un singur botez
4:5
Gal. 3:27,28Evr. 6:6
. 6Este un
4:6
Mal. 2:101 Cor. 8:6
12:6
singur Dumnezeu și Tată al tuturor
4:6
Rom. 11:36
, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi și care este în toţi. 7Dar fiecăruia
4:7
Rom. 12:3,61 Cor. 12:11
din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8De aceea este zis: „S-a suit
4:8
Ps. 68:18Iuda 5,12Col. 2:15
sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.” 9Și
4:9
Ioan 3:13
6:33,62
acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? 10Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a
4:10
Fapte 1:9,111 Tim. 3:16Evr. 4:14
7:26
8:1
9:24
suit mai presus de toate cerurile, ca
4:10
Fapte 2:33
să umple toate lucrurile. 11Și El
4:11
1 Cor. 12:28
a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evangheliști
4:11
Fapte 21:82 Tim. 4:5
, pe alţii păstori
4:11
Fapte 20:28
și învăţători
4:11
Rom. 12:7
12pentru
4:12
1 Cor. 12:7
desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru
4:12
1 Cor. 14:26
zidirea trupului
4:12
Cap. 1:23.
lui Hristos, 13până vom ajunge toţi la unirea credinţei și
4:13
Col. 2:2
a cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare
4:13
1 Cor. 14:20Col. 1:28
, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14ca să nu mai fim copii
4:14
Is. 28:91 Cor. 14:20
, plutind
4:14
Evr. 13:9
încoace și încolo, purtaţi de orice vânt
4:14
Mat. 11:7
de învăţătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
4:14
Rom. 16:182 Cor. 2:17
mijloacele de amăgire, 15ci, credincioși
4:15
Zah. 8:162 Cor. 4:21 Ioan 3:18
adevărului, în dragoste, să
4:15
Cap. 1:22. Cap. 2:21.
creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel
4:15
Col. 1:18
ce este Capul, Hristos. 16Din
4:16
Col. 2:19
El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei și se zidește în dragoste. 17Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să
4:17
Cap. 2:1-3. Vers. 22.
nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în
4:17
Rom. 1:21
deșertăciunea gândurilor lor, 18având mintea întunecată
4:18
Fapte 26:18
, fiind străini
4:18
Cap. 2:12.
de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neștiinţei în care se află în urma împietririi
4:18
Rom. 1:21
inimii lor. 19Ei
4:19
1 Tim. 4:2
și-au pierdut orice pic de simţire, s-au
4:19
Rom. 1:24,261 Pet. 4:3
dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20Dar voi n-aţi învăţat așa pe Hristos; 21dacă
4:21
Cap. 1:13.
, cel puţin, L-aţi ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să
4:22
Col. 2:11
3:8,9Evr. 12:11 Pet. 2:1
vă dezbrăcaţi de omul
4:22
Rom. 6:6Col. 3:7
cel vechi care se strică după
4:22
1 Pet. 4:3
poftele înșelătoare 23și să vă înnoiţi
4:23
Rom. 12:2Col. 3:10
în duhul minţii voastre 24și să
4:24
Rom. 6:42 Cor. 5:17Gal. 6:15Col. 3:10
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut
4:24
Cap. 2:10.
după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul. 25De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună
4:25
Zah. 8:16Col. 3:9
aproapelui său adevărul”, pentru că suntem
4:25
Rom. 12:5
mădulare unii altora. 26„Mâniaţi-vă
4:26
Ps. 4:4
37:8
și nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27și să nu
4:27
2 Cor. 2:10,11Iac. 4:71 Pet. 5:9
daţi prilej diavolului. 28Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze
4:28
Fapte 20:351 Tes. 4:112 Tes. 3:8,11,12
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui
4:28
Luca 3:11
lipsit. 29Niciun
4:29
Mat. 12:36Col. 3:8
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul
4:29
Col. 4:61 Tes. 5:11
bun, pentru
4:29
Col. 3:16
zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. 30
4:30
Is. 7:13
63:10Ezec. 16:431 Tes. 5:19
nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4:30
Cap. 1:13.
care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării
4:30
Luca 21:28Rom. 8:23
. 31Orice
4:31
Col. 3:8,19
amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
4:31
Tit 3:2Iac. 4:111 Pet. 2:1
și orice fel
4:31
Tit 3:3
de răutate să piară din mijlocul vostru. 32Dimpotrivă, fiţi
4:32
2 Cor. 2:10Col. 3:12,13
buni unii cu alţii, miloși și iertaţi-vă
4:32
Mat. 6:14Marcu 11:25
unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.