Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul

3:1
Fapte 21:33
28:17,20Filip. 1:7,13,14,16Col. 4:3,182 Tim. 1:8
2:9Filim. 1,11
lui Isus Hristos pentru
3:1
Gal. 5:9Col. 1:242 Tim. 2:10
voi, neamurilor… 2(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131 Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui
3:2
Fapte 9:15
13:2Rom. 12:3Gal. 1:16
Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3Prin
3:3
Fapte 22:17,21
26:17,18
descoperire
3:3
Gal. 1:12
dumnezeiască am
3:3
Rom. 16:25Col. 1:26,27
luat cunoștinţă de taina aceasta, despre care
3:3
Cap. 1:9,10.
vă scrisei în puţine cuvinte. 4Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre
3:4
1 Cor. 4:1
taina lui Hristos, 5care
3:5
Fapte 10:28Rom. 16:25
n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum
3:5
Cap. 2:20.
a fost descoperită acum sfinţilor apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. 6Că adică neamurile sunt
3:6
Gal. 3:28,29
împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc
3:6
Cap. 2:15,16.
un singur trup cu noi și iau parte
3:6
Gal. 3:14
cu noi la aceeași făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23,25
slujitor am fost făcut eu, după
3:7
Rom. 1:5
darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea
3:7
Rom. 15:18Col. 1:29
puterii Lui. 8Da, mie
3:8
1 Cor. 15:91 Tim. 1:13,15
, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să
3:8
Gal. 1:16
2:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
vestesc neamurilor bogăţiile
3:8
Cap. 1:7.
nepătrunse ale lui Hristos 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine
3:9
Vers. 3. Cap. 1:9.
ascunse
3:9
Rom. 16:251 Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
Ps. 33:6Ioan 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
a făcut toate lucrurile, 10pentru ca
3:10
1 Pet. 1:12
domniile și stăpânirile
3:10
Rom. 8:38Col. 1:61 Pet. 3:22
din locurile cerești să
3:10
1 Cor. 2:71 Tim. 3:16
cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după
3:11
Cap. 1:9.
planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem, prin credinţa în El, slobozenia și apropierea
3:12
Cap. 2:18.
de Dumnezeu cu
3:12
Evr. 4:16
încredere. 13Vă rog iarăși
3:13
Fapte 14:22Filip. 1:141 Tes. 3:3
să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru
3:13
Vers. 1.
voi: aceasta este
3:13
2 Cor. 1:6
slava voastră.) 14…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15din care își trage numele orice
3:15
Cap. 1:10.
familie, în ceruri și pe pământ, 16și-L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Filip. 4:19Col. 1:27
bogăţia slavei Sale, să
3:16
Cap. 6:10.
vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222 Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Ioan 14:23
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, având rădăcina și temelia puse în dragoste, 18
3:18
Cap. 1:18.
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care
3:18
Rom. 10:3,11,12
sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălţimea 19și să cunoașteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștinţă, ca să ajungeţi plini de
3:19
Ioan 1:16Col. 2:9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar a Celui
3:20
Rom. 16:25Iuda 24
ce, prin
3:20
1 Cor. 2:9
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus
3:20
Vers. 7.
mai mult decât cerem sau gândim noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

4

41Vă sfătuiesc dar eu

4:1
Cap. 3:1.
, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi
4:1
Filip. 1:27Col. 1:101 Tes. 2:12
într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2cu
4:2
Fapte 20:19Gal. 5:22,23Col. 3:12,13
toată smerenia și blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3și căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii
4:3
Col. 3:14
. 4Este un
4:4
Rom. 12:51 Cor. 12:12,13
singur trup, un
4:4
1 Cor. 12:4,11
singur Duh, după cum și voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde
4:4
Cap. 1:18.
a chemării voastre. 5Este un
4:5
1 Cor. 1:13
8:6
12:52 Cor. 11:4
singur Domn, o
4:5
Vers. 13.
singură credinţă, un singur botez
4:5
Gal. 3:27,28Evr. 6:6
. 6Este un
4:6
Mal. 2:101 Cor. 8:6
12:6
singur Dumnezeu și Tată al tuturor
4:6
Rom. 11:36
, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi și care este în toţi. 7Dar fiecăruia
4:7
Rom. 12:3,61 Cor. 12:11
din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8De aceea este zis: „S-a suit
4:8
Ps. 68:18Iuda 5,12Col. 2:15
sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.” 9Și
4:9
Ioan 3:13
6:33,62
acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? 10Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a
4:10
Fapte 1:9,111 Tim. 3:16Evr. 4:14
7:26
8:1
9:24
suit mai presus de toate cerurile, ca
4:10
Fapte 2:33
să umple toate lucrurile. 11Și El
4:11
1 Cor. 12:28
a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evangheliști
4:11
Fapte 21:82 Tim. 4:5
, pe alţii păstori
4:11
Fapte 20:28
și învăţători
4:11
Rom. 12:7
12pentru
4:12
1 Cor. 12:7
desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru
4:12
1 Cor. 14:26
zidirea trupului
4:12
Cap. 1:23.
lui Hristos, 13până vom ajunge toţi la unirea credinţei și
4:13
Col. 2:2
a cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare
4:13
1 Cor. 14:20Col. 1:28
, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14ca să nu mai fim copii
4:14
Is. 28:91 Cor. 14:20
, plutind
4:14
Evr. 13:9
încoace și încolo, purtaţi de orice vânt
4:14
Mat. 11:7
de învăţătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
4:14
Rom. 16:182 Cor. 2:17
mijloacele de amăgire, 15ci, credincioși
4:15
Zah. 8:162 Cor. 4:21 Ioan 3:18
adevărului, în dragoste, să
4:15
Cap. 1:22. Cap. 2:21.
creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel
4:15
Col. 1:18
ce este Capul, Hristos. 16Din
4:16
Col. 2:19
El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei și se zidește în dragoste. 17Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să
4:17
Cap. 2:1-3. Vers. 22.
nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în
4:17
Rom. 1:21
deșertăciunea gândurilor lor, 18având mintea întunecată
4:18
Fapte 26:18
, fiind străini
4:18
Cap. 2:12.
de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neștiinţei în care se află în urma împietririi
4:18
Rom. 1:21
inimii lor. 19Ei
4:19
1 Tim. 4:2
și-au pierdut orice pic de simţire, s-au
4:19
Rom. 1:24,261 Pet. 4:3
dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20Dar voi n-aţi învăţat așa pe Hristos; 21dacă
4:21
Cap. 1:13.
, cel puţin, L-aţi ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să
4:22
Col. 2:11
3:8,9Evr. 12:11 Pet. 2:1
vă dezbrăcaţi de omul
4:22
Rom. 6:6Col. 3:7
cel vechi care se strică după
4:22
1 Pet. 4:3
poftele înșelătoare 23și să vă înnoiţi
4:23
Rom. 12:2Col. 3:10
în duhul minţii voastre 24și să
4:24
Rom. 6:42 Cor. 5:17Gal. 6:15Col. 3:10
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut
4:24
Cap. 2:10.
după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul. 25De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună
4:25
Zah. 8:16Col. 3:9
aproapelui său adevărul”, pentru că suntem
4:25
Rom. 12:5
mădulare unii altora. 26„Mâniaţi-vă
4:26
Ps. 4:4
37:8
și nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27și să nu
4:27
2 Cor. 2:10,11Iac. 4:71 Pet. 5:9
daţi prilej diavolului. 28Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze
4:28
Fapte 20:351 Tes. 4:112 Tes. 3:8,11,12
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui
4:28
Luca 3:11
lipsit. 29Niciun
4:29
Mat. 12:36Col. 3:8
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul
4:29
Col. 4:61 Tes. 5:11
bun, pentru
4:29
Col. 3:16
zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. 30
4:30
Is. 7:13
63:10Ezec. 16:431 Tes. 5:19
nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4:30
Cap. 1:13.
care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării
4:30
Luca 21:28Rom. 8:23
. 31Orice
4:31
Col. 3:8,19
amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
4:31
Tit 3:2Iac. 4:111 Pet. 2:1
și orice fel
4:31
Tit 3:3
de răutate să piară din mijlocul vostru. 32Dimpotrivă, fiţi
4:32
2 Cor. 2:10Col. 3:12,13
buni unii cu alţii, miloși și iertaţi-vă
4:32
Mat. 6:14Marcu 11:25
unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

5

51Urmaţi

5:1
Mat. 5:45,48Luca 6:36
dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiţi. 2Trăiţi
5:2
Ioan 13:34
15:121 Tes. 4:91 Ioan 3:11,23
4:21
în dragoste, după cum
5:2
Gal. 1:4
2:20Evr. 7:27
9:14,26
10:10,121 Ioan 3:16
și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros”
5:2
Gen. 8:21Lev. 1:92 Cor. 2:15
lui Dumnezeu. 3Curvia
5:3
Rom. 6:131 Cor. 6:182 Cor. 12:21Col. 3:51 Tes. 4:3
sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici
5:3
1 Cor. 5:1
să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinţi. 4Să nu se audă nici
5:4
Mat. 12:35
cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care
5:4
Rom. 1:28
nu sunt cuviincioase
5:4
1 Cor. 6:9Gal. 5:19,21
, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 5Căci știţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli
5:5
Col. 3:51 Tim. 6:17
, n-are
5:5
Gal. 5:21Apoc. 22:15
parte de moștenire în Împărăţia lui Hristos și a lui Dumnezeu. 6Nimeni
5:6
Ier. 29:8Mat. 24:4Col. 2:4,8,182 Tes. 2:3
să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine
5:6
Rom. 1:18
mânia lui Dumnezeu peste
5:6
Cap. 2:2.
oamenii neascultători. 7Să nu vă întovărășiţi dar deloc cu ei. 8Odinioară eraţi
5:8
Is. 9:2Mat. 4:16Fapte 26:18Rom. 1:214:18Tit 3:31 Pet. 2:9
întuneric, dar acum sunteţi
5:8
Ioan 8:12
12:462 Cor. 3:18
4:61 Tes. 5:51 Ioan 2:9
lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii
5:8
Luca 16:8Ioan 12:36
ai luminii. 9Căci roada
5:9
Gal. 5:22
luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 10Cercetaţi
5:10
Rom. 12:2Filip. 1:101 Tes. 5:211 Tim. 2:3
ce este plăcut înaintea Domnului 11și nu
5:11
1 Cor. 5:9,11
10:202 Cor. 6:142 Tes. 3:6,14
luaţi deloc parte la lucrările
5:11
Rom. 6:21
13:12Gal. 6:8
neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le
5:11
Lev. 19:171 Tim. 5:20
. 12Căci
5:12
Rom. 1:24,26
e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13Dar toate
5:13
Ioan 3:20,21Evr. 4:13
aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14De aceea zice: „Deșteaptă-te
5:14
Is. 60:1Rom. 13:11,121 Cor. 15:341 Tes. 5:6
tu, care dormi, scoală-te
5:14
Ioan 5:25Rom. 6:4,5Col. 3:1
din morţi, și Hristos te va lumina.” 15Luaţi seama
5:15
Col. 4:5
deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca niște neînţelepţi, ci ca niște înţelepţi. 16Răscumpăraţi
5:16
Gal. 6:10Col. 4:5
vremea, căci
5:16
Ecl. 11:2
12:1Ioan 12:35
zilele sunt rele. 17De aceea
5:17
Col. 4:5
nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi
5:17
Rom. 12:2
care
5:17
1 Tes. 4:3
5:18
este voia Domnului. 18Nu
5:18
Prov. 20:1
23:20,30Is. 5:11,22Luca 21:34
vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19Vorbiţi între voi cu
5:19
Fapte 16:251 Cor. 14:26Col. 3:16Iac. 5:13
psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântaţi și aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20Mulţumiţi
5:20
Ps. 34:1Is. 63:7Col. 3:171 Tes. 5:182 Tes. 1:3
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în
5:20
Evr. 13:151 Pet. 2:5
4:11
Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21Supuneţi-vă
5:21
Filip. 2:31 Pet. 5:5
unii altora în frica lui Hristos. 22Nevestelor
5:22
Gen. 3:161 Cor. 14:34Col. 3:18Tit 2:51 Pet. 3:1
, fiţi supuse bărbaţilor voștri ca
5:22
Cap. 6:5.
Domnului, 23căci bărbatul
5:23
1 Cor. 11:3
este capul nevestei, după cum și Hristos
5:23
Cap. 1:22;
este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în
5:24
Col. 3:20,22Tit 2:9
toate lucrurile. 25Bărbaţilor
5:25
Col. 3:191 Pet. 3:7
, iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a
5:25
Fapte 20:28Gal. 1:4
2:20
dat pe Sine pentru ea, 26ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin
5:26
Ioan 3:5Tit 3:5Evr. 10:221 Ioan 5:6
botezul cu apă prin Cuvânt
5:26
Ioan 15:3
17:17
, 27ca
5:27
2 Cor. 11:2Col. 1:22
să înfăţișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată
5:27
Cânt. 4:7
, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci
5:27
Cap. 1:4.
sfântă și fără prihană. 28Tot așa trebuie să-și iubească și bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 29Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 30pentru că noi
5:30
Gen. 2:23Rom. 12:51 Cor. 6:15
12:27
suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 31„De aceea
5:31
Gen. 2:24Mat. 19:5Marcu 10:7,8
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi
5:31
1 Cor. 6:16
vor fi un singur trup.” 32Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). 33Încolo, fiecare din
5:33
Vers. 25.
voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să
5:33
1 Pet. 3:6
se teamă de bărbat.