Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Vă sfătuiesc dar eu

4:1
Cap. 3:1.
Filim. 1,9
, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi
4:1
Filip. 1:27Col. 1:101 Tes. 2:12
într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2cu
4:2
Fapte 20:19Gal. 5:22,23Col. 3:12,13
toată smerenia și blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3și căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii
4:3
Col. 3:14
. 4Este un
4:4
Rom. 12:51 Cor. 12:12,13
singur trup, un
4:4
1 Cor. 12:4,11
singur Duh, după cum și voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde
4:4
Cap. 1:18.

a chemării voastre. 5Este un
4:5
1 Cor. 1:13
8:6
12:52 Cor. 11:4
singur Domn, o
4:5
Vers. 13.
Iuda 3
singură credinţă, un singur botez
4:5
Gal. 3:27,28Evr. 6:6
. 6Este un
4:6
Mal. 2:101 Cor. 8:6
12:6
singur Dumnezeu și Tată al tuturor
4:6
Rom. 11:36
, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi și care este în toţi. 7Dar fiecăruia
4:7
Rom. 12:3,61 Cor. 12:11
din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8De aceea este zis: „S-a suit
4:8
Ps. 68:18Iuda 5,12Col. 2:15
sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor.” 9Și
4:9
Ioan 3:13
6:33,62
acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? 10Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a
4:10
Fapte 1:9,111 Tim. 3:16Evr. 4:14
7:26
8:1
9:24
suit mai presus de toate cerurile, ca
4:10
Fapte 2:33
să umple toate lucrurile. 11Și El
4:11
1 Cor. 12:28
a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evangheliști
4:11
Fapte 21:82 Tim. 4:5
, pe alţii păstori
4:11
Fapte 20:28
și învăţători
4:11
Rom. 12:7
12pentru
4:12
1 Cor. 12:7
desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru
4:12
1 Cor. 14:26
zidirea trupului
4:12
Cap. 1:23.
Col. 1:24
lui Hristos, 13până vom ajunge toţi la unirea credinţei și
4:13
Col. 2:2
a cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare
4:13
1 Cor. 14:20Col. 1:28
, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14ca să nu mai fim copii
4:14
Is. 28:91 Cor. 14:20
, plutind
4:14
Evr. 13:9
încoace și încolo, purtaţi de orice vânt
4:14
Mat. 11:7
de învăţătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
4:14
Rom. 16:182 Cor. 2:17
mijloacele de amăgire, 15ci, credincioși
4:15
Zah. 8:162 Cor. 4:21 Ioan 3:18
adevărului, în dragoste, să
4:15
Cap. 1:22. Cap. 2:21.

creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel
4:15
Col. 1:18
ce este Capul, Hristos. 16Din
4:16
Col. 2:19
El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei și se zidește în dragoste. 17Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să
4:17
Cap. 2:1-3. Vers. 22.
Col. 3:71 Pet. 4:3
nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în
4:17
Rom. 1:21
deșertăciunea gândurilor lor, 18având mintea întunecată
4:18
Fapte 26:18
, fiind străini
4:18
Cap. 2:12.
Gal. 4:81 Tes. 4:5
de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neștiinţei în care se află în urma împietririi
4:18
Rom. 1:21
inimii lor. 19Ei
4:19
1 Tim. 4:2
și-au pierdut orice pic de simţire, s-au
4:19
Rom. 1:24,261 Pet. 4:3
dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20Dar voi n-aţi învăţat așa pe Hristos; 21dacă
4:21
Cap. 1:13.

, cel puţin, L-aţi ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să
4:22
Col. 2:11
3:8,9Evr. 12:11 Pet. 2:1
vă dezbrăcaţi de omul
4:22
Rom. 6:6Col. 3:7
cel vechi care se strică după
4:22
1 Pet. 4:3
poftele înșelătoare 23și să vă înnoiţi
4:23
Rom. 12:2Col. 3:10
în duhul minţii voastre 24și să
4:24
Rom. 6:42 Cor. 5:17Gal. 6:15Col. 3:10
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut
4:24
Cap. 2:10.

după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul. 25De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună
4:25
Zah. 8:16Col. 3:9
aproapelui său adevărul”, pentru că suntem
4:25
Rom. 12:5
mădulare unii altora. 26„Mâniaţi-vă
4:26
Ps. 4:4
37:8
și nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27și să nu
4:27
2 Cor. 2:10,11Iac. 4:71 Pet. 5:9
daţi prilej diavolului. 28Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze
4:28
Fapte 20:351 Tes. 4:112 Tes. 3:8,11,12
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui
4:28
Luca 3:11
lipsit. 29Niciun
4:29
Mat. 12:36Col. 3:8
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul
4:29
Col. 4:61 Tes. 5:11
bun, pentru
4:29
Col. 3:16
zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. 30
4:30
Is. 7:13
63:10Ezec. 16:431 Tes. 5:19
nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4:30
Cap. 1:13.

care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării
4:30
Luca 21:28Rom. 8:23
. 31Orice
4:31
Col. 3:8,19
amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
4:31
Tit 3:2Iac. 4:111 Pet. 2:1
și orice fel
4:31
Tit 3:3
de răutate să piară din mijlocul vostru. 32Dimpotrivă, fiţi
4:32
2 Cor. 2:10Col. 3:12,13
buni unii cu alţii, miloși și iertaţi-vă
4:32
Mat. 6:14Marcu 11:25
unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.