Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ospăţul lui Ahașveroș

11Era pe vremea lui Ahașveroș

1:1
Ezra 4:6Dan. 9:1
, a acelui Ahașveroș care domnea de la India
1:1
Cap. 8:9.

până în Etiopia, peste
1:1
Dan. 6:1
o sută douăzeci și șapte de ţinuturi. 2Împăratul Ahașveroș ședea
1:2
1 Împ. 1:46
atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa
1:2
Neem. 1:1
, în capitală. 3În al treilea an al domniei lui, a dat
1:3
Gen. 40:20Marcu 6:21
un ospăţ tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpeteniile oștirii perșilor și mezilor, mai-marii și capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui. 4El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de o sută optzeci de zile. 5După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut șapte zile, în curtea grădinii casei împărătești. 6Covoare albe, verzi și albastre erau legate, cu funii de in subţire și de purpură, de niște verigi de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur
1:6
Cap. 7:8.
Ezec. 23:41Amos 6:4
și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. 7Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului. 8Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. 9Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăţ femeilor în casa împărătească a împăratului Ahașveroș.

Neascultarea împărătesei Vasti

10A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă

1:10
2 Sam. 13:28
de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona
1:10
Cap. 7:9.

, Bigta, Abagta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahașveroș, 11să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor și mai-marilor săi, căci era frumoasă la chip. 12Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. 13Atunci, împăratul a vorbit cu înţelepţii
1:13
Ier. 10:7Dan. 2:12Mat. 2:1
care
1:13
1 Cron. 12:32
cunoșteau obiceiurile vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului – înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. 14Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, șapte
1:14
Ezra 7:14
domnitori ai Persiei și Mediei, care
1:14
2 Împ. 25:19
vedeau faţa împăratului și care aveau locul întâi în împărăţie. 15„Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahașveroș prin fameni?” 16Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și faţă de toţi domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș. 17Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștinţa tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească
1:17
Efes. 5:33
bărbaţii. Ele vor zice: ‘Împăratul Ahașveroș a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, și ea nu s-a dus.’ 18Și, din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot așa tuturor căpeteniilor împăratului; de aici va veni mult dispreţ și mânie. 19Dacă împăratul găsește cu cale, să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahașveroș. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.” 21Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori, și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. 22A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut
1:22
Cap. 8:9.

după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân
1:22
Efes. 5:22-241 Tim. 2:12
în casa lui și că va vorbi limba poporului său.