Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ospăţul lui Ahașveroș

11Era pe vremea lui Ahașveroș

1:1
Ezra 4:6Dan. 9:1
, a acelui Ahașveroș care domnea de la India
1:1
Cap. 8:9.
până în Etiopia, peste
1:1
Dan. 6:1
o sută douăzeci și șapte de ţinuturi. 2Împăratul Ahașveroș ședea
1:2
1 Împ. 1:46
atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa
1:2
Neem. 1:1
, în capitală. 3În al treilea an al domniei lui, a dat
1:3
Gen. 40:20Marcu 6:21
un ospăţ tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpeteniile oștirii perșilor și mezilor, mai-marii și capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui. 4El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de o sută optzeci de zile. 5După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut șapte zile, în curtea grădinii casei împărătești. 6Covoare albe, verzi și albastre erau legate, cu funii de in subţire și de purpură, de niște verigi de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur
1:6
Cap. 7:8.
și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. 7Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului. 8Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. 9Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăţ femeilor în casa împărătească a împăratului Ahașveroș.

Neascultarea împărătesei Vasti

10A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă

1:10
2 Sam. 13:28
de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona
1:10
Cap. 7:9.
, Bigta, Abagta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahașveroș, 11să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor și mai-marilor săi, căci era frumoasă la chip. 12Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. 13Atunci, împăratul a vorbit cu înţelepţii
1:13
Ier. 10:7Dan. 2:12Mat. 2:1
care
1:13
1 Cron. 12:32
cunoșteau obiceiurile vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului – înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. 14Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, șapte
1:14
Ezra 7:14
domnitori ai Persiei și Mediei, care
1:14
2 Împ. 25:19
vedeau faţa împăratului și care aveau locul întâi în împărăţie. 15„Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahașveroș prin fameni?” 16Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și faţă de toţi domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș. 17Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștinţa tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească
1:17
Efes. 5:33
bărbaţii. Ele vor zice: ‘Împăratul Ahașveroș a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, și ea nu s-a dus.’ 18Și, din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot așa tuturor căpeteniilor împăratului; de aici va veni mult dispreţ și mânie. 19Dacă împăratul găsește cu cale, să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahașveroș. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.” 21Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori, și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. 22A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut
1:22
Cap. 8:9.
după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân
1:22
Efes. 5:22-241 Tim. 2:12
în casa lui și că va vorbi limba poporului său.

2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahașveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea

2:1
Cap. 1:19,20.
luată cu privire la ea. 2Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. 3Împăratul să pună în toate ţinuturile din împărăţia lui dregători însărcinaţi să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. 4Și fata care-i va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti.” Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. 5În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, 6care
2:6
2 Împ. 24:14,152 Cron. 36:10,20Ier. 24:1
fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 7El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata
2:7
Vers. 15.
unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. 8Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns
2:8
Vers. 3.
un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru găteală
2:9
Vers. 3,12.
și hrană, i-a dat șapte slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. 10Estera
2:10
Vers. 20.
nu și-a făcut cunoscute nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. 11Și, în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curţii casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. 12Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahașveroș, după ce timp de douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ungându-se șase luni cu untdelemn de mirt și șase luni cu miresme de mirozne femeiești. 13Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și, când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. 14Se ducea seara, și a doua zi dimineaţa trecea în a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Șaașgaz, famenul împăratului și păzitorul ţiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat, decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. 15Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata
2:15
Vers. 7.
lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 16Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui. 17Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. 18Împăratul a dat
2:18
Cap. 1:3.
un mare ospăţ tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăţ în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ţinuturilor și a împărţit daruri cu o dărnicie împărătească.

Mardoheu descoperă o uneltire împotriva împăratului

19A doua oară, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la

2:19
Vers. 21. Cap. 3:2.
poarta împăratului. 20Estera
2:20
Vers. 10.
nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. 21În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiţi de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahașveroș. 22Mardoheu a avut cunoștinţă de lucrul acesta și a dat de știre
2:22
Cap. 6:2.
împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. 23Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzuraţi de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în Cartea
2:23
Cap. 6:2.
Cronicilor în faţa împăratului.