Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahașveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea

2:1
Cap. 1:19,20.
luată cu privire la ea. 2Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. 3Împăratul să pună în toate ţinuturile din împărăţia lui dregători însărcinaţi să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. 4Și fata care-i va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti.” Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. 5În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, 6care
2:6
2 Împ. 24:14,152 Cron. 36:10,20Ier. 24:1
fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 7El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata
2:7
Vers. 15.
unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. 8Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns
2:8
Vers. 3.
un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru găteală
2:9
Vers. 3,12.
și hrană, i-a dat șapte slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. 10Estera
2:10
Vers. 20.
nu și-a făcut cunoscute nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. 11Și, în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curţii casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. 12Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahașveroș, după ce timp de douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ungându-se șase luni cu untdelemn de mirt și șase luni cu miresme de mirozne femeiești. 13Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și, când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. 14Se ducea seara, și a doua zi dimineaţa trecea în a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Șaașgaz, famenul împăratului și păzitorul ţiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat, decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. 15Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata
2:15
Vers. 7.
lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 16Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui. 17Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. 18Împăratul a dat
2:18
Cap. 1:3.
un mare ospăţ tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăţ în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ţinuturilor și a împărţit daruri cu o dărnicie împărătească.

Mardoheu descoperă o uneltire împotriva împăratului

19A doua oară, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la

2:19
Vers. 21. Cap. 3:2.
poarta împăratului. 20Estera
2:20
Vers. 10.
nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. 21În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiţi de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahașveroș. 22Mardoheu a avut cunoștinţă de lucrul acesta și a dat de știre
2:22
Cap. 6:2.
împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. 23Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzuraţi de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în Cartea
2:23
Cap. 6:2.
Cronicilor în faţa împăratului.

3

Haman capătă omorârea iudeilor

31După aceste lucruri, împăratul Ahașveroș a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul

3:1
Num. 24:71 Sam. 15:8
. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el. 2Toţi slujitorii împăratului care stăteau la poarta
3:2
Cap. 2:19.
împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca
3:2
Vers. 5.
genunchiul și nu se închina. 3Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: „Pentru ce
3:3
Vers. 2.
calci porunca împăratului?” 4Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. 5Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și
3:5
Vers. 2. Cap. 5:9.
pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de
3:5
Dan. 3:19
mânie, 6dar a crezut că e prea puţin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu, și a voit
3:6
Ps. 83:4
să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toţi iudeii care se aflau în toată împărăţia lui Ahașveroș. 7În luna întâi, adică luna Nisan, în al doisprezecelea an al împăratului Ahașveroș, au aruncat Pur
3:7
Cap. 9:24.
, adică sorţul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a douăsprezecea, adică luna Adar. 8Atunci, Haman a zis împăratului Ahașveroș: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi
3:8
Ezra 4:13Fapte 16:20
deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. 9Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, și eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbașilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.” 10Împăratul și-a scos
3:10
Gen. 41:42
inelul
3:10
Cap. 8:2,8.
din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmașul iudeilor. 11Și împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc și argintul, și pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.” 12Logofeţii împăratului au fost chemaţi
3:12
Cap. 8:9.
în a treisprezecea zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai-marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ţinut și căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea
3:12
Cap. 1:22;
lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele
3:12
1 Împ. 21:8
împăratului Ahașveroș și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. 13Scrisorile au fost trimise
3:13
Cap. 8:10.
prin alergători în toate ţinuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toţi iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi
3:13
Cap. 8:12.
, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, și să li se prade
3:13
Cap. 8:11.
averile. 14Aceste scrisori
3:14
Cap. 8:13,14.
cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ţinut, și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. 15Alergătorii au plecat în grabă mare, după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și, pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa
3:15
Cap. 8:15.
era îngrozită.

4

Groaza și postul iudeilor

41Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat

4:1
2 Sam. 1:11
hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat
4:1
Ios. 7:6Ezec. 27:30
cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte
4:1
Gen. 27:34
amare, 2și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. 3În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau și se boceau și mulţi se culcau în sac și cenușă. 4Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. 5Atunci, Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. 6Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului. 7Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma
4:7
Cap. 3:9.
de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. 8I-a dat și cuprinsul
4:8
Cap. 3:14,15.
poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. 9Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: 11„Toţi slujitorii împăratului și poporul din ţinuturile împăratului știu că este o lege
4:11
Dan. 2:9
care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea
4:11
Cap. 5:1.
dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia
4:11
Cap. 5:2;
îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.” 12Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, 13Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii pentru că ești în casa împăratului. 14Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veţi pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 15Estera a trimis să spună lui Mardoheu: 16„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa și postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile
4:16
Cap. 5:1.
, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și, dacă
4:16
Gen. 43:14
va fi să pier, voi pieri.” 17Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.