Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Haman capătă omorârea iudeilor

31După aceste lucruri, împăratul Ahașveroș a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul

3:1
Num. 24:71 Sam. 15:8
. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el. 2Toţi slujitorii împăratului care stăteau la poarta
3:2
Cap. 2:19.
împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca
3:2
Vers. 5.
genunchiul și nu se închina. 3Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: „Pentru ce
3:3
Vers. 2.
calci porunca împăratului?” 4Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. 5Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și
3:5
Vers. 2. Cap. 5:9.
pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de
3:5
Dan. 3:19
mânie, 6dar a crezut că e prea puţin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu, și a voit
3:6
Ps. 83:4
să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toţi iudeii care se aflau în toată împărăţia lui Ahașveroș. 7În luna întâi, adică luna Nisan, în al doisprezecelea an al împăratului Ahașveroș, au aruncat Pur
3:7
Cap. 9:24.
, adică sorţul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a douăsprezecea, adică luna Adar. 8Atunci, Haman a zis împăratului Ahașveroș: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi
3:8
Ezra 4:13Fapte 16:20
deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. 9Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, și eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbașilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.” 10Împăratul și-a scos
3:10
Gen. 41:42
inelul
3:10
Cap. 8:2,8.
din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmașul iudeilor. 11Și împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc și argintul, și pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.” 12Logofeţii împăratului au fost chemaţi
3:12
Cap. 8:9.
în a treisprezecea zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai-marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ţinut și căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea
3:12
Cap. 1:22;
lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele
3:12
1 Împ. 21:8
împăratului Ahașveroș și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. 13Scrisorile au fost trimise
3:13
Cap. 8:10.
prin alergători în toate ţinuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toţi iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi
3:13
Cap. 8:12.
, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, și să li se prade
3:13
Cap. 8:11.
averile. 14Aceste scrisori
3:14
Cap. 8:13,14.
cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ţinut, și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. 15Alergătorii au plecat în grabă mare, după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și, pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa
3:15
Cap. 8:15.
era îngrozită.

4

Groaza și postul iudeilor

41Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat

4:1
2 Sam. 1:11
hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat
4:1
Ios. 7:6Ezec. 27:30
cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte
4:1
Gen. 27:34
amare, 2și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. 3În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau și se boceau și mulţi se culcau în sac și cenușă. 4Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. 5Atunci, Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. 6Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului. 7Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma
4:7
Cap. 3:9.
de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. 8I-a dat și cuprinsul
4:8
Cap. 3:14,15.
poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. 9Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: 11„Toţi slujitorii împăratului și poporul din ţinuturile împăratului știu că este o lege
4:11
Dan. 2:9
care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea
4:11
Cap. 5:1.
dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia
4:11
Cap. 5:2;
îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.” 12Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, 13Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii pentru că ești în casa împăratului. 14Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veţi pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 15Estera a trimis să spună lui Mardoheu: 16„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa și postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile
4:16
Cap. 5:1.
, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și, dacă
4:16
Gen. 43:14
va fi să pier, voi pieri.” 17Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.

5

Estera merge la împărat

51A treia

5:1
Cap. 4:16.
zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru
5:1
Cap. 4:11;
a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în faţa ușii casei. 2Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere
5:2
Prov. 21:1
înaintea lui. Și împăratul
5:2
Cap. 4:11;
a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate
5:3
Marcu 6:23
din împărăţie, îţi voi da.” 4Estera a răspuns: „Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.” 5Și împăratul a zis: „Duceţi-vă îndată și aduceţi pe Haman, cum dorește Estera.” Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera. 6Și, pe când beau
5:6
Cap. 7:2.
vin, împăratul a zis Esterei: „Care
5:6
Cap. 9:12.
este cererea ta? Ea îţi va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.” 7Estera a răspuns: „Iată ce cer și ce doresc. 8Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul, să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorinţa să mai vină împăratul cu Haman și la ospăţul pe care li-l voi pregăti, și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”

Planul lui Haman

9Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula

5:9
Cap. 3:5.
, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10A știut totuși să se stăpânească
5:10
2 Sam. 13:22
și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă-sa Zereș. 11Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor
5:11
Cap. 9:7.
săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care i-l dăduse mai presus
5:11
Cap. 3:1.
de căpeteniile și slujitorii împăratului. 12Și a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. 13Dar toate acestea n-au niciun preţ pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului.” 14Nevastă-sa Zereș și toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare
5:14
Cap. 7:9.
înaltă de cincizeci de coţi și mâine dimineaţă cere
5:14
Cap. 6:4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească
5:14
Cap. 7:10.
spânzurătoarea.