Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Porunca pentru iudei

81În aceeași zi, împăratul Ahașveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie

8:1
Cap. 2:7.
cu el. 2Împăratul și-a scos inelul
8:2
Cap. 3:10.
pe care-l luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. 3Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutăţii lui Haman, Agaghitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. 4Împăratul a întins toiagul
8:4
Cap. 4:11;
împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. 5Ea a zis atunci: „Dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecerea înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului. 6Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea
8:6
Neem. 2:3
care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu?” 7Împăratul Ahașveroș a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu: „Iată, am
8:7
Vers. 1.
dat Esterei casa lui Haman, și el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. 8Scrieţi dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiţi cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi
8:8
Cap. 1:19.
desfiinţată.” 9Logofeţii împăratului au fost chemaţi
8:9
Rut 3:12
în vremea aceea, în a douăzeci și treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oștirii, dregătorilor și mai-marilor celor o sută douăzeci și șapte de ţinuturi așezate de la India
8:9
Cap. 1:1.
la Etiopia, fiecărui ţinut după
8:9
Cap. 1:22;
scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. 10Au scris
8:10
1 Împ. 21:8
în numele împăratului Ahașveroș și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători călări pe cai și catâri născuţi din iepe. 11Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viaţa, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toţi aceia din fiecare popor și din fiecare ţinut care ar lua armele să-i lovească și să le prade
8:11
Cap. 9:10,15,16.
averile. 12Aceasta să se facă într-o singură zi
8:12
Cap. 3:13;
în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș, și anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar. 13Aceste scrisori cuprindeau hotărârea
8:13
Cap. 3:14,15.
care trebuia vestită în fiecare ţinut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. 14Alergătorii călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. 15Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subţire și de purpură. Cetatea Susa
8:15
Cap. 3:15.
striga și se bucura. 16Pentru iudei nu era decât fericire
8:16
Ps. 97:11
și bucurie, veselie și slavă. 17În fiecare ţinut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungeau porunca împăratului și hotărârea lui, au fost între iudei bucurie și veselie, ospeţe și zile
8:17
1 Sam. 25:8
de sărbătoare. Și mulţi oameni dintre popoarele ţării s-au făcut
8:17
Ps. 18:43
iudei, căci îi apucase frica
8:17
Gen. 35:5Exod 15:16Deut. 2:25
11:25
de iudei.

9

Răzbunarea iudeilor

91În luna

9:1
Cap. 8:12.
a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care
9:1
Cap. 3:13.
avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească
9:1
2 Sam. 22:41
peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. 2Iudeii s-au strâns
9:2
Cap. 8:11. Vers. 16.
în cetăţile lor, în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă
9:2
Ps. 71:13,24
. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica
9:2
Cap. 8:17.
de ei apucase pe toate popoarele! 3Și toţi mai-marii ţinuturilor, căpeteniile oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. 4Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ţinuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic
9:4
2 Sam. 3:11 Cron. 11:9Prov. 4:18
. 5Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toţi vrăjmașii lor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrăjmașii lor. 6În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit cinci sute de oameni 7și au înjunghiat pe Parșandata, Dalfon, Aspata, 8Porata, Adalia, Aridata, 9Parmașta, Arizai, Aridai și Vaiezata, 10cei zece
9:10
Cap. 5:11.
fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașul iudeilor. Dar n-au pus mâna
9:10
Cap. 8:11.
pe averile lor. 11În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră uciși în capitala Susa a ajuns la cunoștinţa împăratului. 12Și împăratul a zis împărătesei Estera: „Iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa cinci sute de oameni și pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ţinuturi ale împăratului? Care-ţi
9:12
Cap. 5:6;
este cererea? Ea îţi va fi împlinită. Ce mai dorești? Vei căpăta.” 13Estera a răspuns: „Dacă împăratul găsește cu cale, să fie îngăduit iudeilor care sunt la Susa să facă și mâine după
9:13
Cap. 8:11.
porunca de azi și să spânzure
9:13
2 Sam. 21:6,9
pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.” 14Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștinţa poporului din Susa. Au spânzurat pe cei zece fii ai lui Haman. 15Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns
9:15
Vers. 2. Cap. 8:11.
din nou în a paisprezecea zi a lunii Adar și au ucis în Susa trei sute de oameni. Dar n-au pus
9:15
Vers. 10.
mâna pe averile lor. 16Ceilalţi iudei din celelalte ţinuturi ale împăratului s-au strâns
9:16
Vers. 2. Cap. 8:11.
și și-au apărat viaţa. Au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, și au ucis șaptezeci și cinci de mii din cei ce le erau vrăjmași. Dar
9:16
Cap. 8:11.
n-au pus mâna pe averile lor.

Sărbătoarea Purim

17Aceste lucruri s-au întâmplat în a treisprezecea zi a lunii Adar. În ziua a paisprezecea, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăţ și de bucurie. 18Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua a treisprezecea

9:18
Vers. 11,15.
și a paisprezecea, dar în ziua a cincisprezecea s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăţ și de bucurie. 19De aceea, iudeii de la ţară, care locuiesc în cetăţi fără ziduri, au făcut din ziua a paisprezecea a lunii Adar o zi
9:19
Deut. 16:11,14
de bucurie, de ospăţ și de
9:19
Cap. 8:17.
sărbătoare, în care își trimit
9:19
Vers. 22.
daruri unii altora. 20Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ţinuturile împăratului Ahașveroș, de aproape și din depărtare. 21Le poruncea să prăznuiască în fiecare an zilele a paisprezecea și a cincisprezecea ale lunii Adar, 22ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor. Le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse
9:22
Ps. 30:11
în bucurie și jalea lor, în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăţ și de bucurie, când să-și trimită
9:22
Vers. 19.
daruri de mâncare unii altora și să împartă daruri celor lipsiţi. 23Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. 24Căci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmașul tuturor iudeilor, făcuse planul
9:24
Cap. 3:6,7.
să-i piardă și aruncase Pur, adică sorţul, ca să-i omoare și să-i nimicească. 25Dar Estera, venind
9:25
Vers. 13,14. Cap. 7:5;
înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă
9:25
Cap. 7:10.
asupra capului lui Haman planul cel rău pe care-l făcuse împotriva iudeilor și să-i spânzure pe lemn pe el și pe fiii lui. 26De aceea, zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur.

Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori

9:26
Vers. 20.
, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră, 27iudeii au luat pentru ei, pentru sămânţa lor și pentru toţi cei ce se vor lipi
9:27
Cap. 8:17.
de ei hotărârea și îndatorirea de neschimbat ca să prăznuiască în fiecare an aceste două zile, în felul rânduit și la vremea hotărâtă. 28Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ţinut și în fiecare cetate. Și zilele acestea, Purim, nu trebuiau desfiinţate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea aminte de ele printre urmașii lor. 29Împărăteasa Estera, fata lui Abihail
9:29
Cap. 2:15.
, și iudeul Mardoheu au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea
9:29
Cap. 8:10. Vers. 20.
privitoare la Purim. 30Au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele o sută douăzeci și șapte
9:30
Cap. 1:1.
de ţinuturi ale împăratului Ahașveroș. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, 31întărind ţinerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduiseră iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei și cum și le rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânţa lor, cu prilejul postului
9:31
Cap. 4:3,16.
lor și ţipetelor lor. 32Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim, și lucrul acesta a fost scris în carte.

10

Lauda lui Mardoheu

101Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra ţării și asupra ostroavelor

10:1
Gen. 10:5Ps. 72:10Is. 24:15
mării. 2Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care
10:2
Cap. 8:15;
a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor mezilor și perșilor? 3Căci iudeul Mardoheu era cel dintâi
10:3
Gen. 41:402 Cron. 28:7
după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între iudei și iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat
10:3
Neem. 2:10Ps. 122:8,9
binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.