Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Legi privitoare la dreptate

231Să nu răspândești zvonuri

23:1
Vers. 7.
neadevărate
23:1
Cap. 20:16.
. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2
23:2
Gen. 7:1
19:4,7Ios. 24:151 Sam. 15:91 Împ. 19:10Iov 31:34Prov. 1:10,11,15
4:14Mat. 27:24,26Marcu 15:15Luca 23:23Fapte 24:27
25:9
nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată
23:2
Vers. 6,7.
să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. 3Să nu părtinești pe sărac la judecată. 4Dacă
23:4
Deut. 22:1Iov 31:29Prov. 24:17
25:21Mat. 5:44Rom. 12:201 Tes. 5:15
întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 5Dacă vezi
23:5
Deut. 22:4
măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar. 6La judecată, să nu te atingi de dreptul
23:6
Vers. 2.
săracului. 7Ferește-te de o învinuire
23:7
Vers. 1.
nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat
23:7
Deut. 27:25Ps. 94:21Prov. 17:15,26Ier. 7:6Mat. 27:4
și pe cel drept, căci nu voi ierta
23:7
Cap. 34:7.
pe cel vinovat. 8Să nu primești
23:8
Deut. 16:191 Sam. 8:3
12:32 Cron. 19:7Ps. 26:10Prov. 15:27
17:8,23
29:4Is. 1:23
5:23
33:15Ezec. 22:12Amos 5:12Fapte 24:26
daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepţi. 9Să nu asuprești pe străin
23:9
Cap. 22:21.
; știţi ce simte străinul, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Dragostea de aproapele

10Timp de șase

23:10
Lev. 25:3,4
ani, să semeni pământul și să-i strângi rodul. 11Dar în al șaptelea, să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp.

Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12Timp de șase

23:12
Cap. 20:8,9.
zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. 13Să păziţi
23:13
Deut. 4:9Ios. 22:5Ps. 39:1Efes. 5:151 Tim. 4:16
tot ce v-am spus și să nu rostiţi numele
23:13
Num. 32:38Deut. 12:3Ios. 23:7Ps. 16:4Osea 2:17Zah. 13:2
altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

Păzirea sărbătorilor

14De trei

23:14
Cap. 34:23.
ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15Să ţii Sărbătoarea
23:15
Cap. 12:15;
Azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt – și să nu
23:15
Cap. 34:20.
vii cu mâinile goale înaintea Mea. 16Să ţii Sărbătoarea
23:16
Cap. 34:22.
Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; și să ţii Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17De trei ori
23:17
Cap. 34:23.
pe an, toată partea bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu. 18Să n-aduci cu pâine
23:18
Cap. 12:8;
dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa. 19Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
23:19
Cap. 22:29;
celor dintâi roade ale pământului.

23:19
Cap. 34:26.
nu fierbi un ied în laptele mamei lui.

Dumnezeu izgonește pe canaaniţi

20Iată

23:20
Cap. 14:19;
, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 21Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești
23:21
Num. 14:11Ps. 78:40,56Efes. 4:30Evr. 3:10,16
Lui, pentru că nu vă va
23:21
Cap. 32:34.
ierta păcatele, căci Numele
23:21
Is. 9:6Ier. 23:6Ioan 10:30,38
Meu este în El. 22Dar, dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmașul
23:22
Gen. 12:3Deut. 30:7Ier. 30:20
vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Îngerul
23:23
Vers. 20. Cap. 33:2.
Meu va merge înaintea ta și te va
23:23
Ios. 24:8,11
duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi și iebusiţi și-i voi nimici. 24Să nu
23:24
Cap. 20:5.
te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei
23:24
Lev. 18:3Deut. 12:30,31
după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le
23:24
Cap. 34:13.
nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. 25Voi să slujiţi
23:25
Deut. 6:13
10:12,20
11:13,14
13:4Ios. 22:5
24:14,15,21,241 Sam. 7:3
12:20,24Mat. 4:10
Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta
23:25
Deut. 7:13
28:5,8
pâinea și apele și va
23:25
Cap. 15:26.
depărta boala din mijlocul tău. 26Nu
23:26
Deut. 7:14
28:4Iov 21:10Mal. 3:10,11
va fi în ţara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie
23:26
Gen. 25:8
35:291 Cron. 23:1Iov 5:26
42:17Ps. 55:23
90:10
deplin. 27Voi trimite groaza
23:27
Gen. 35:5Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9,111 Sam. 14:152 Cron. 14:14
Mea înaintea ta, voi pune pe
23:27
Deut. 7:23
fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. 28Voi trimite
23:28
Deut. 7:20Ios. 24:12
viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi și hetiţi. 29Nu-i
23:29
Deut. 7:22
voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp. 30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea ţării. 31Îţi voi întinde
23:31
Gen. 15:18Num. 34:3Deut. 11:24Ios. 1:41 Împ. 4:21,24Ps. 72:8
hotarele de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi
23:31
Ios. 21:44Jud. 1:4
11:21
da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i vei izgoni dinaintea ta. 32
23:32
Cap. 34:12,15.
nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o
23:33
Cap. 34:12.
cursă pentru tine.”

24

Moise pe muntele Sinai

241Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab

24:1
Cap. 28:1.
și Abihu și
24:1
Cap. 1:5.
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ. 2Numai Moise să se apropie
24:2
Vers. 13,15,18.
de Domnul; ceilalţi să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.” 3Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot
24:3
Vers. 7. Cap. 19:8.
ce a zis Domnul.” 4Moise a
24:4
Deut. 31:9
scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat douăsprezece pietre
24:4
Gen. 28:18
31:45
pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire. 6Moise a luat jumătate
24:6
Evr. 9:18
din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. 7A luat
24:7
Evr. 9:19
cartea legământului și a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot
24:7
Vers. 3.
ce a zis Domnul.” 8Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată
24:8
Evr. 9:20
13:201 Pet. 1:2
sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Vederea lui Dumnezeu

9Moise

24:9
Vers. 1.
s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai lui Israel. 10Ei au
24:10
Gen. 32:30Jud. 13:22Is. 6:1,5Ioan 1:181 Tim. 6:161 Ioan 4:12
văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir
24:10
Ezec. 1:26
10:1Apoc. 4:3
străveziu, întocmai
24:10
Mat. 17:2
ca cerul în curăţia lui. 11El nu Și-a întins
24:11
Cap. 19:21.
mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au
24:11
Gen. 16:13
32:30Deut. 4:33Jud. 13:22
văzut pe Dumnezeu, și totuși au
24:11
Gen. 31:541 Cor. 10:18
mâncat și au băut.

Moise se suie iarăși pe munte

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

24:12
Vers. 2,15,18.
la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îţi voi da niște table
24:12
Cap. 31:18;
de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” 13Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i
24:13
Cap. 32:17;
slujea, și Moise s-a
24:13
Vers. 2.
suit pe muntele lui Dumnezeu. 14El a zis bătrânilor: „Așteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.” 15Moise s-a suit pe munte, și norul
24:15
Cap. 19:9,16.
a acoperit muntele. 16Slava
24:16
Cap. 16:10.
Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Înfăţișarea slavei Domnului era ca un foc
24:17
Cap. 3:2;
mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. 18Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise
24:18
Cap. 34:28.
a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi.

25

Porunci pentru facerea cortului

251Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice

25:2
Cap. 35:5,21.
om care-l va da cu tragere de inimă. 3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă; 4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire și păr de capră; 5piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm; 6untdelemn
25:6
Cap. 27:20.
pentru sfeșnic, mirodenii
25:6
Cap. 30:23.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25:6
Cap. 30:34.
mirositoare; 7pietre de onix și alte pietre pentru efod
25:7
Cap. 28:4,6.
(umărar) și pieptar
25:7
Cap. 28:15.
. 8Să-Mi facă un
25:8
Cap. 36:1,3,4.
locaș sfânt, și Eu voi
25:8
Cap. 29:45.
locui în mijlocul lor. 9Să faceţi cortul și toate vasele lui după
25:9
Vers. 40.
chipul pe care ţi-l voi arăta.

Chivotul și capacul ispășirii

10Să facă

25:10
Cap. 37:1.
un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate, lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, de un cot și jumătate. 11Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe dinafară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 12Să torni pentru el patru verigi de aur și să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 13Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 14Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; 15drugii
25:15
1 Împ. 8:8
vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. 16Să pui în chivot mărturia
25:16
Cap. 16:34;
pe care ţi-o voi da. 17Să faci un
25:17
Cap. 37:6.
capac al ispășirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate și lăţimea lui, de un cot și jumătate. 18Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 19să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 20Heruvimii
25:20
1 Împ. 8:71 Cron. 28:18Evr. 9:5
să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispășirii. 21Să pui capacul
25:21
Cap. 26:34.
ispășirii pe chivot
25:21
Vers. 16.
și în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da. 22Acolo
25:22
Cap. 29:42,43;
Mă voi întâlni cu tine; și de la înălţimea capacului ispășirii, dintre
25:22
Num. 7:891 Sam. 4:42 Sam. 6:22 Împ. 19:15Ps. 80:1
90:1Is. 37:16
cei doi heruvimi așezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte

23Să faci

25:23
Cap. 37:10.
o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 24S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 25Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. 26Să faci pentru masă patru verigi de aur și să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz, și în ele se vor vârî drugii, ca să ducă masa. 28Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur, și ei vor sluji la ducerea mesei. 29Să-i faci
25:29
Cap. 37:16.
farfurii, căţui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat. 30Să pui
25:30
Lev. 24:5,6
pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

Sfeșnicul

31Să faci

25:31
Cap. 37:17.
un sfeșnic de aur curat; sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. 32Din laturile lui să iasă șase braţe; trei braţe ale sfeșnicului dintr-o parte și trei braţe ale sfeșnicului din cealaltă parte. 33Pe un braţ să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braţ, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; tot așa să fie și cele șase braţe care ies din sfeșnic. 34Pe fusul sfeșnicului, să fie patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 35Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; tot așa să fie și sub cele șase braţe care ies din sfeșnic. 36Gămălioarele și braţele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. 37Să faci cele șapte candele, care vor fi
25:37
Cap. 27:21;
puse25:37 Sau: aprinse. deasupra, așa ca să lumineze
25:37
Num. 8:2
în faţă. 38Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. 39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. 40Vezi
25:40
Cap. 26:30.
să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.