Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Moise pe muntele Sinai

241Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab

24:1
Cap. 28:1.
și Abihu și
24:1
Cap. 1:5.
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ. 2Numai Moise să se apropie
24:2
Vers. 13,15,18.
de Domnul; ceilalţi să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.” 3Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot
24:3
Vers. 7. Cap. 19:8.
ce a zis Domnul.” 4Moise a
24:4
Deut. 31:9
scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat douăsprezece pietre
24:4
Gen. 28:18
31:45
pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire. 6Moise a luat jumătate
24:6
Evr. 9:18
din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. 7A luat
24:7
Evr. 9:19
cartea legământului și a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot
24:7
Vers. 3.
ce a zis Domnul.” 8Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată
24:8
Evr. 9:20
13:201 Pet. 1:2
sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Vederea lui Dumnezeu

9Moise

24:9
Vers. 1.
s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai lui Israel. 10Ei au
24:10
Gen. 32:30Jud. 13:22Is. 6:1,5Ioan 1:181 Tim. 6:161 Ioan 4:12
văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir
24:10
Ezec. 1:26
10:1Apoc. 4:3
străveziu, întocmai
24:10
Mat. 17:2
ca cerul în curăţia lui. 11El nu Și-a întins
24:11
Cap. 19:21.
mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au
24:11
Gen. 16:13
32:30Deut. 4:33Jud. 13:22
văzut pe Dumnezeu, și totuși au
24:11
Gen. 31:541 Cor. 10:18
mâncat și au băut.

Moise se suie iarăși pe munte

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

24:12
Vers. 2,15,18.
la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îţi voi da niște table
24:12
Cap. 31:18;
de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” 13Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i
24:13
Cap. 32:17;
slujea, și Moise s-a
24:13
Vers. 2.
suit pe muntele lui Dumnezeu. 14El a zis bătrânilor: „Așteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.” 15Moise s-a suit pe munte, și norul
24:15
Cap. 19:9,16.
a acoperit muntele. 16Slava
24:16
Cap. 16:10.
Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Înfăţișarea slavei Domnului era ca un foc
24:17
Cap. 3:2;
mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. 18Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise
24:18
Cap. 34:28.
a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi.

25

Porunci pentru facerea cortului

251Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice

25:2
Cap. 35:5,21.
om care-l va da cu tragere de inimă. 3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă; 4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire și păr de capră; 5piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm; 6untdelemn
25:6
Cap. 27:20.
pentru sfeșnic, mirodenii
25:6
Cap. 30:23.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25:6
Cap. 30:34.
mirositoare; 7pietre de onix și alte pietre pentru efod
25:7
Cap. 28:4,6.
(umărar) și pieptar
25:7
Cap. 28:15.
. 8Să-Mi facă un
25:8
Cap. 36:1,3,4.
locaș sfânt, și Eu voi
25:8
Cap. 29:45.
locui în mijlocul lor. 9Să faceţi cortul și toate vasele lui după
25:9
Vers. 40.
chipul pe care ţi-l voi arăta.

Chivotul și capacul ispășirii

10Să facă

25:10
Cap. 37:1.
un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate, lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, de un cot și jumătate. 11Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe dinafară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 12Să torni pentru el patru verigi de aur și să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 13Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 14Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; 15drugii
25:15
1 Împ. 8:8
vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. 16Să pui în chivot mărturia
25:16
Cap. 16:34;
pe care ţi-o voi da. 17Să faci un
25:17
Cap. 37:6.
capac al ispășirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate și lăţimea lui, de un cot și jumătate. 18Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 19să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 20Heruvimii
25:20
1 Împ. 8:71 Cron. 28:18Evr. 9:5
să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispășirii. 21Să pui capacul
25:21
Cap. 26:34.
ispășirii pe chivot
25:21
Vers. 16.
și în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da. 22Acolo
25:22
Cap. 29:42,43;
Mă voi întâlni cu tine; și de la înălţimea capacului ispășirii, dintre
25:22
Num. 7:891 Sam. 4:42 Sam. 6:22 Împ. 19:15Ps. 80:1
90:1Is. 37:16
cei doi heruvimi așezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte

23Să faci

25:23
Cap. 37:10.
o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 24S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 25Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. 26Să faci pentru masă patru verigi de aur și să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz, și în ele se vor vârî drugii, ca să ducă masa. 28Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur, și ei vor sluji la ducerea mesei. 29Să-i faci
25:29
Cap. 37:16.
farfurii, căţui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat. 30Să pui
25:30
Lev. 24:5,6
pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

Sfeșnicul

31Să faci

25:31
Cap. 37:17.
un sfeșnic de aur curat; sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. 32Din laturile lui să iasă șase braţe; trei braţe ale sfeșnicului dintr-o parte și trei braţe ale sfeșnicului din cealaltă parte. 33Pe un braţ să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braţ, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; tot așa să fie și cele șase braţe care ies din sfeșnic. 34Pe fusul sfeșnicului, să fie patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 35Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; tot așa să fie și sub cele șase braţe care ies din sfeșnic. 36Gămălioarele și braţele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. 37Să faci cele șapte candele, care vor fi
25:37
Cap. 27:21;
puse25:37 Sau: aprinse. deasupra, așa ca să lumineze
25:37
Num. 8:2
în faţă. 38Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. 39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. 40Vezi
25:40
Cap. 26:30.
să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

26

Cortul

261Cortul

26:1
Cap. 36:8.
să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie. 2Lungimea unui covor să fie de douăzeci și opt de coţi, iar lăţimea unui covor să fie de patru coţi; toate covoarele să aibă aceeași măsură. 3Cinci dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie, de asemenea, prinse împreună. 4La marginea covorului cu care se sfârșește cea dintâi împreunare de covoare, să faci niște chiotori albastre; tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. 5La cel dintâi covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină faţă în faţă. 6Apoi să faci cincizeci de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. 7
26:7
Cap. 36:14.
mai faci niște covoare de păr de capră, ca să slujească de acoperiș peste cort; să faci unsprezece covoare de acestea. 8Lungimea fiecărui covor să fie de treizeci de coţi și lăţimea fiecărui covor să fie de patru coţi; toate cele unsprezece covoare să aibă aceeași măsură. 9Pe cinci dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte șase deosebit, iar pe al șaselea covor să-l îndoiești în faţa cortului. 10Să pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea dintâi împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. 11Să faci cincizeci de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreuni astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. 12Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului, 13iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. 14
26:14
Cap. 36:19.
mai faci apoi pentru acoperișul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de piei de viţel de mare. 15Apoi să faci niște scânduri pentru cort; scândurile acestea să fie din lemn de salcâm, puse în picioare. 16Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi și lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. 17Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta; așa să faci la toate scândurile cortului. 18Să faci douăzeci de scânduri pentru cort înspre latura de miazăzi. 19Sub cele douăzeci de scânduri, să pui patruzeci de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. 20Pentru a doua latură a cortului, latura de miazănoapte, de asemenea, să faci douăzeci de scânduri, 21împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: câte două picioare sub fiecare scândură. 22Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci șase scânduri. 23Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului; 24să fie câte două la un loc, începând de jos, și bine legate la vârf cu un cerc; amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel. 25Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 26Să faci apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părţile cortului, 27cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și cinci drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus. 28Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. 29Să poleiești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i poleiești tot cu aur. 30Cortul să-l faci
26:30
Cap. 25:9,40;
după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

Cele două perdele

31Să faci

26:31
Cap. 36:35.
apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie și să aibă pe ea heruvimi. 32S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm poleiţi cu aur; stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. 33Să atârni perdeaua de copci, și în dosul perdelei să vâri chivotul
26:33
Cap. 25:16;
mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul
26:33
Lev. 16:2Evr. 9:2,3
Sfânt și Locul Preasfânt. 34Să pui
26:34
Cap. 25:21;
capacul ispășirii pe chivotul mărturiei, în Locul Preasfânt. 35Masa
26:35
Cap. 40:22.
s-o pui dincoace de perdea și sfeșnicul
26:35
Cap. 40:24.
în faţa mesei, în partea dinspre miazăzi a cortului, iar masa s-o pui înspre partea de miazănoapte. 36La intrarea cortului, să
26:36
Cap. 36:37.
mai faci o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit; aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef. 37Pentru perdeaua aceasta să faci cinci stâlpi
26:37
Cap. 36:38.
de salcâm și să-i îmbraci cu aur; stâlpii aceștia să aibă cârlige de aur și să torni pentru ei cinci picioare de aramă.