Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Rânduirea meșterilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Să

31:2
Cap. 35:30;
știi că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul
31:2
1 Cron. 2:20
lui Hur, din seminţia lui Iuda. 3L-am umplut
31:3
Cap. 35:31.
cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări, 4i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 5să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. 6Și iată că i-am dat ca ajutor pe
31:6
Cap. 35:34.
Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere
31:6
Cap. 28:3;
în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: 7cortul
31:7
Cap. 36:8.
întâlnirii
31:7
Cap. 37:1.
, chivotul mărturiei
31:7
Cap. 37:6.
, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului; 8masa
31:8
Cap. 37:10.
cu uneltele ei
31:8
Cap. 37:17.
, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii; 9altarul
31:9
Cap. 38:1.
arderilor-de-tot cu toate uneltele lui, ligheanul
31:9
Cap. 38:8.
cu piciorul lui; 10veșmintele
31:10
Cap. 39:1,41.
pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești; 11untdelemnul
31:11
Cap. 30:25,31;
pentru ungere și tămâia
31:11
Cap. 30:34;
mirositoare pentru Sfântul Locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ţi le-am dat.”

Ţinerea Sabatului

12Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 13„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să

31:13
Lev. 19:3,30
26:2Ezec. 20:12,20
44:24
nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 14Să ţineţi
31:14
Cap. 20:8.
Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine
31:14
Cap. 35:2.
îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15Să lucrezi șase
31:15
Cap. 20:9.
zile, dar a
31:15
Gen. 2:220:10
șaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea. 16Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. 17Aceasta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn
31:17
Vers. 13.
veșnic, căci în șase
31:17
Gen. 1:31
2:2
zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit și a răsuflat.’”

Tablele Legii

18Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele

31:18
Cap. 24:12;
două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

32

Viţelul de aur

321Poporul, văzând că Moise

32:1
Cap. 24:18.
zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis
32:1
Fapte 7:40
: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să
32:1
Cap. 13:21.
meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!” 2Aaron le-a răspuns: „Scoateţi
32:2
Jud. 8:24-27
cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceţi-i la mine.” 3Și toţi și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. 4El
32:4
Cap. 20:23.
i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un viţel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!” 5Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a
32:5
Lev. 23:2,4,21,372 Împ. 10:292 Cron. 30:5
strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 6A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire
32:6
1 Cor. 10:7
. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Domnul a zis lui Moise

32:7
Vers. 1. Cap. 33:1.
: „Scoală și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a
32:7
Gen. 6:11,12Deut. 4:16
32:5Jud. 2:19Osea 9:9
stricat. 8Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o
32:8
Cap. 20:3,4,23.
poruncisem Eu; și-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: ‘Israele
32:8
1 Împ. 12:28
, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’” 9Domnul a zis lui Moise: „Văd
32:9
Cap. 38:3,5;
că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10Acum
32:10
Deut. 9:14,19
, lasă-Mă; mânia
32:10
Cap. 22:24.
Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, dar pe
32:10
Num. 14:12
tine te voi face strămoșul unui neam mare.” 11Moise
32:11
Deut. 9:18,26-29Ps. 74:1,2
106:23
s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? 12Pentru ce
32:12
Num. 14:13Deut. 9:28
32:27
să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi și ca să-i șteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale și
32:12
Vers. 14.
lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te
32:13
Gen. 22:16Evr. 6:13
pe Tine Însuţi: ‘Voi
32:13
Gen. 12:7
13:15
15:7,18
26:4
28:13
35:11,12
înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată ţara aceasta de care am vorbit, și ei o vor stăpâni în veac.’” 14Și Domnul S-a
32:14
Deut. 32:262 Sam. 24:161 Cron. 21:15Ps. 106:45Ier. 18:8
26:13,19Ioel 2:13Iona 3:10
4:2
lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Mânia lui Moise

15Moise

32:15
Deut. 9:15
s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte și pe alta. 16Tablele
32:16
Cap. 31:18.
erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table. 17Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!” 18Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!” 19Și, pe când se apropia de tabără, a văzut
32:19
Deut. 9:16,17
viţelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. 20A luat
32:20
Deut. 9:21
viţelul pe care-l făcuseră ei și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe faţa apei și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea. 21Moise a zis lui Aaron
32:21
Gen. 20:9
26:10
: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” 22Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur
32:22
Cap. 14:11;
știi că poporul acesta este pornit la rău. 23Ei mi-au zis
32:23
Vers. 1.
: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!’ 24Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc și din el a
32:24
Vers. 1.
ieșit viţelul acesta.”

Măcelul

25Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu

32:25
2 Cron. 28:19
, spre batjocura vrăjmașilor săi; 26s-a așezat la ușa taberei și a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Și toţi copiii lui Levi s-au strâns la el. 27El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi și străbateţi tabăra de la o poartă la alta și fiecare să
32:27
Num. 25:5Deut. 33:9
omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa.’” 28Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 29Moise
32:29
Num. 25:11-13Deut. 13:6-11
33:9,101 Sam. 15:18,22Prov. 21:3Zah. 13:3Mat. 10:37
a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

Moise se roagă pentru popor

30A doua zi, Moise a zis poporului

32:30
1 Sam. 12:20,23Luca 15:18
: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate
32:30
2 Sam. 16:12Amos 5:15
că voi
32:30
Num. 25:13
căpăta iertare pentru păcatul vostru.” 31Moise s-a
32:31
Deut. 9:18
întors la Domnul și a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu
32:31
Cap. 20:2.
de aur. 32Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă
32:32
Ps. 69:28Rom. 9:3
din
32:32
Ps. 56:8
139:16Dan. 12:1Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
17:8
20:12,15
21:27
22:19
cartea Ta pe care ai scris-o!” 33Domnul a zis lui Moise: „Pe
32:33
Lev. 23:30Ezec. 18:4
cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. 34Du-te dar și du poporul unde ţi-am spus. Iată
32:34
Cap. 33:2.
, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua
32:34
Deut. 32:35Amos 3:14Rom. 2:5,6
răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!” 35Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că
32:35
2 Sam. 12:9Fapte 7:41
făcuse viţelul făurit de Aaron.

33

Moise se roagă pentru poporul amărât

331Domnul a zis lui Moise: „Du-te și pornește de aici cu

33:1
Cap. 32:7.
poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘Seminţei
33:1
Gen. 12:7
tale o voi da!’ 2Voi
33:2
Cap. 32:34;
trimite înaintea ta un înger și voi
33:2
Deut. 7:22Ios. 24:11
izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 3Suie-te în
33:3
Cap. 3:8.
ţara aceasta unde curge lapte și miere. Dar
33:3
Vers. 15,17.
Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc
33:3
Cap. 32:9;
pe drum, căci ești un popor
33:3
Cap. 23:21;
încăpăţânat.” 4Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au
33:4
Num. 14:1,39
întristat și
33:4
Lev. 10:62 Sam. 19:241 Împ. 21:272 Împ. 19:1Ezra 9:3Est. 4:1,4Iov 1:20
2:12Is. 32:11Ezec. 24:17,23
26:16
nimeni nu și-a pus podoabele pe el. 5Și Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: ‘Voi
33:5
Vers. 3.
sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aș sui în
33:5
Num. 16:45,46
mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, și voi
33:5
Deut. 8:2Ps. 139:23
vedea ce-ţi voi face.’” 6Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb.

Moise mergând la cort

7Moise a luat cortul lui și l-a

33:7
Cap. 29:42,43.
întins afară din tabără, la o depărtare oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Și toţi cei ce
33:7
Deut. 4:292 Sam. 21:1
întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. 8Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la
33:8
Num. 16:27
ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. 9Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului, și Domnul
33:9
Cap. 25:22;
vorbea cu Moise. 10Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului; tot poporul se scula și se arunca
33:10
Cap. 4:31.
cu faţa la pământ la ușa cortului lui. 11Domnul
33:11
Gen. 32:30Num. 12:8Deut. 34:10
vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.

Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu

12Moise a zis Domnului: „Iată

33:12
Cap. 32:34.
, Tu îmi zici: ‘Du pe poporul acesta!’ Și nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis: ‘Eu
33:12
Vers. 17.
te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!’ 13Acum, dacă
33:13
Cap. 34:9.
am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi
33:13
Ps. 25:4
27:11
86:11
119:33
căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul acesta este poporul
33:13
Deut. 9:26,29Ioel 2:17
Tău!” 14Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi
33:14
Cap. 13:21;
cu tine și îţi voi da
33:14
Deut. 3:20Ios. 21:44
22:4
23:1Ps. 95:11
odihnă.” 15Moise i-a zis: „Dacă
33:15
Vers. 3. Cap. 34:9.
nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu
33:16
Num. 14:14
când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi
33:16
Cap. 34:10.
deosebiţi, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” 17Domnul a zis lui Moise: „Voi
33:17
Gen. 19:21Iac. 5:16
face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai
33:17
Vers. 16.
căpătat trecere înaintea Mea și te cunosc pe nume!” 18Moise a zis: „Arată-mi
33:18
Vers. 20.
slava Ta!” 19Domnul a răspuns: „Voi
33:19
Cap. 34:5-7.
face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă
33:19
Rom. 9:15,16,18
îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” 20Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate
33:20
Gen. 32:30Deut. 5:24Jud. 6:22
13:22Is. 6:5Apoc. 1:16,17
omul să Mă vadă și să trăiască!” 21Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. 22Și când va trece slava Mea, te voi pune în
33:22
Is. 2:21
crăpătura stâncii și te voi acoperi
33:22
Ps. 91:1,4
cu mâna Mea până voi trece. 23Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu
33:23
Vers. 20.
se poate vedea.”