Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Noile table

341Domnul a zis lui Moise: „Taie

34:1
Cap. 32:16,19.
două table de piatră ca cele dintâi și Eu
34:1
Vers. 28.
voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat. 2Fii gata dis-de-dimineaţă și suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai
34:2
Cap. 19:20;
; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. 3Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele
34:3
Cap. 19:12,13,21.
, și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.” 4Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit
34:5
Cap. 33:19.
Numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu
34:6
Num. 14:182 Cron. 30:9Neem. 9:17Ps. 86:15
103:8
111:4
112:4
116:5
145:8Ioel 2:13
plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate
34:6
Ps. 31:19Rom. 2:4
și credincioșie
34:6
Ps. 57:10
108:4
, 7care
34:7
Cap. 20:6.
Își ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
34:7
Ps. 103:3
30:4Dan. 9:9Efes. 4:321 Ioan 1:9
fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește
34:7
Cap. 23:7,21.
pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinţilor în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!”

Înnoirea legământului

8Îndată, Moise s-a plecat

34:8
Cap. 4:31.
până la pământ și s-a închinat. 9El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul
34:9
Cap. 33:15,16.
nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat
34:9
Cap. 33:3.
, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea
34:9
Deut. 32:9Ps. 28:9
33:12
78:62
94:14Ier. 10:16Zah. 2:12
Ta!” 10Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac
34:10
Deut. 5:2
29:12,14
un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni
34:10
Deut. 4:322 Sam. 7:23Ps. 77:14
78:12
147:20
care n-au avut loc în nicio ţară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate
34:10
Deut. 10:21Ps. 145:6Is. 64:3
. 11Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc
34:11
Deut. 5:32
6:3,25
12:28,32
28:1
azi. Iată, voi
34:11
Cap. 33:2.
izgoni dinaintea ta pe amoriţi, canaaniţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 12Să nu cumva să
34:12
Cap. 23:32.
faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă
34:12
Cap. 23:33.
pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. 13Dimpotrivă, să le dărâmaţi
34:13
Cap. 23:24.
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ
34:13
Deut. 7:5
12:2Jud. 6:252 Împ. 18:4
23:142 Cron. 31:1
34:3,4
idolii. 14Să nu te închini
34:14
Cap. 20:3,5.
înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos
34:14
Is. 9:6
57:15
, este un Dumnezeu
34:14
Cap. 20:5.
gelos. 15Ferește-te
34:15
Vers. 12.
să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind
34:15
Deut. 31:16Jud. 2:17Ier. 3:9Ezec. 6:9
înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească
34:15
Num. 25:21 Cor. 10:27
și pe tine și să mănânci
34:15
Ps. 106:281 Cor. 8:4,7,10
din jertfele lor; 16ca nu cumva să iei din fetele
34:16
Deut. 7:31 Împ. 11:2Ezra 9:2Neem. 13:25
lor neveste fiilor tăi și, astfel, fetele lor, curvind
34:16
Num. 25:1,21 Împ. 11:4
înaintea dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17Să nu-ţi faci
34:17
Cap. 32:8.
un dumnezeu turnat.

Sărbătorile

18Să ţii Sărbătoarea Azimilor

34:18
Cap. 12:15;
: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor
34:18
Cap. 13:4.
ai ieșit din Egipt. 19Orice întâi
34:19
Cap. 13:2,12;
născut este al Meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. 20Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut
34:20
Cap. 13:13.
al măgăriţei, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și să nu te înfăţișezi cu mâinile
34:20
Cap. 23:15.
goale înaintea Mea. 21Șase zile
34:21
Cap. 20:9;
să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și a seceratului. 22Să ţii
34:22
Cap. 23:16.
Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului, și Sărbătoarea Strângerii Roadelor la sfârșitul anului. 23De trei
34:23
Cap. 23:14,17.
ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi
34:24
Cap. 33:2.
izgoni neamurile dinaintea ta și-ţi voi
34:24
Deut. 12:20
19:8
întinde hotarele și nimeni nu-ţi va
34:24
Gen. 35:52 Cron. 17:10Prov. 16:7Fapte 18:10
pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. 25Să n-aduci
34:25
Cap. 23:18.
cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea, și carnea din
34:25
Cap. 12:10.
jertfa praznicului Paștelor să nu fie ţinută în timpul nopţii până dimineaţa. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34:26
Cap. 23:19.
celor dintâi roade ale pământului.

Iedul

34:26
Cap. 23:19.
să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 27Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele
34:27
Vers. 10.
acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” 28Moise
34:28
Cap. 24:18.
a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a
34:28
Vers. 1. Cap. 31:18;
scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci.

Slava lui Moise

29Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două

34:29
Cap. 32:15.
table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea
34:29
Mat. 17:22 Cor. 3:7,13
feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. 30Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. 31Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. 32După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el
34:32
Cap. 24:3.
le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă
34:33
2 Cor. 3:13
pe faţă. 34Când intra
34:34
2 Cor. 3:16
Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.

35

Sabatul

351Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată

35:1
Cap. 34:32.
lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceţi: 2Șase
35:2
Cap. 20:9;
zile să lucraţi, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3Să n-aprindeţi
35:3
Cap. 16:23.
foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”

Daruri pentru facerea cortului

4Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată

35:4
Cap. 25:1,2.
ce a poruncit Domnul. 5Luaţi din ce aveţi și aduceţi un prinos Domnului. Fiecare
35:5
Cap. 25:2.
să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire și păr de capră; 7piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm, 8untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii
35:8
Cap. 25:6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10Toţi
35:10
Cap. 31:6.
cei iscusiţi dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35:11
Cap. 26:1.
, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12chivotul
35:12
Cap. 25:10.
și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13masa
35:13
Cap. 25:23;
și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14sfeșnicul
35:14
Cap. 25:31.
cu uneltele lui, candelele lui și
35:14
Cap. 30:1.
untdelemnul pentru sfeșnic; 15altarul
35:15
Cap. 30:23.
pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia
35:15
Cap. 30:34.
mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16altarul
35:16
Cap. 27:1.
pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17pânzele
35:17
Cap. 27:9.
curţii, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curţii; 18ţărușii cortului, ţărușii curţii și funiile lor; 19veșmintele
35:19
Cap. 31:10;
preoţești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești.” 20Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21Toţi cei cu tragere
35:21
Vers. 22,26,29. Cap. 25:2;
de inimă și bunăvoinţă au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22Au venit îndată bărbaţii și femeile, toţi cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23Toţi
35:23
1 Cron. 29:8
cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subţire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare le-au adus. 24Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25Toate femeile
35:25
Cap. 28:3;
iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire. 26Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27Fruntașii
35:27
1 Cron. 29:6Ezra 2:68
poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28mirodenii
35:28
Cap. 30:23.
și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Toţi copiii lui Israel, bărbaţi și femei, pe care-i trăgea
35:29
Vers. 21.
inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.

Chemarea meșterilor

30Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știţi că Domnul

35:30
Cap. 31:2.
a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. 31L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări. 32I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34I-a dat și darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât și lui Oholiab
35:34
Cap. 31:6.
, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35I-a umplut
35:35
Vers. 31. Cap. 31:3,6.
cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”

36

Dărnicia poporului

361Beţaleel, Oholiab și toţi bărbaţii iscusiţi

36:1
Cap. 28:3;
în care pusese Domnul înţelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș
36:1
Cap. 25:8.
, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab și pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea
36:2
Cap. 35:21,26.
cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. 3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră
36:3
Cap. 35:27.
copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineaţă daruri de bunăvoie. 4Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5și au venit de au spus lui Moise: „Poporul
36:5
2 Cor. 8:2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

Clădirea cortului

8Toţi

36:8
Cap. 26:1.
bărbaţii iscusiţi și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire și răsucit, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie. 9Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc. 11Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea dintâi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 12Au făcut cincizeci
36:12
Cap. 26:5.
de chiotori la cel dintâi covor și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faţa alteia. 13Au făcut cincizeci de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. 14Au făcut
36:14
Cap. 26:7.
niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coţi și lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeași măsură. 16Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte. 17Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 18Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. 19Au făcut
36:19
Cap. 26:14.
pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra. 20Scândurile
36:20
Cap. 26:15.
pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, așezate în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coţi și lăţimea unei scânduri era de un cot și jumătate. 22Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scândurile cortului. 23Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi. 24Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. 25Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, 26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. 27Au făcut apoi șase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund; 29acestea erau făcute din două bucăţi, începând de la partea de jos, și bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. 30Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 31Au făcut cinci drugi
36:31
Cap. 26:26.
din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului, 32cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului și cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus; 33drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt. 34Au poleit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele, și drugii i-au poleit cu aur.

Cele două perdele

35Perdeaua

36:35
Cap. 26:31.
dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie și au făcut heruvimi pe ea. 36Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. 37Pentru ușa cortului au făcut o perdea
36:37
Cap. 26:36.
din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef. 38Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele și beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.