Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Sabatul

351Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată

35:1
Cap. 34:32.
lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceţi: 2Șase
35:2
Cap. 20:9;
zile să lucraţi, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3Să n-aprindeţi
35:3
Cap. 16:23.
foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”

Daruri pentru facerea cortului

4Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată

35:4
Cap. 25:1,2.
ce a poruncit Domnul. 5Luaţi din ce aveţi și aduceţi un prinos Domnului. Fiecare
35:5
Cap. 25:2.
să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire și păr de capră; 7piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm, 8untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii
35:8
Cap. 25:6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10Toţi
35:10
Cap. 31:6.
cei iscusiţi dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35:11
Cap. 26:1.
, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12chivotul
35:12
Cap. 25:10.
și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13masa
35:13
Cap. 25:23;
și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14sfeșnicul
35:14
Cap. 25:31.
cu uneltele lui, candelele lui și
35:14
Cap. 30:1.
untdelemnul pentru sfeșnic; 15altarul
35:15
Cap. 30:23.
pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia
35:15
Cap. 30:34.
mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16altarul
35:16
Cap. 27:1.
pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17pânzele
35:17
Cap. 27:9.
curţii, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curţii; 18ţărușii cortului, ţărușii curţii și funiile lor; 19veșmintele
35:19
Cap. 31:10;
preoţești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești.” 20Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21Toţi cei cu tragere
35:21
Vers. 22,26,29. Cap. 25:2;
de inimă și bunăvoinţă au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22Au venit îndată bărbaţii și femeile, toţi cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23Toţi
35:23
1 Cron. 29:8
cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subţire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare le-au adus. 24Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25Toate femeile
35:25
Cap. 28:3;
iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire. 26Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27Fruntașii
35:27
1 Cron. 29:6Ezra 2:68
poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28mirodenii
35:28
Cap. 30:23.
și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Toţi copiii lui Israel, bărbaţi și femei, pe care-i trăgea
35:29
Vers. 21.
inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.

Chemarea meșterilor

30Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știţi că Domnul

35:30
Cap. 31:2.
a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. 31L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări. 32I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34I-a dat și darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât și lui Oholiab
35:34
Cap. 31:6.
, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35I-a umplut
35:35
Vers. 31. Cap. 31:3,6.
cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”

36

Dărnicia poporului

361Beţaleel, Oholiab și toţi bărbaţii iscusiţi

36:1
Cap. 28:3;
în care pusese Domnul înţelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș
36:1
Cap. 25:8.
, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab și pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea
36:2
Cap. 35:21,26.
cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. 3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră
36:3
Cap. 35:27.
copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineaţă daruri de bunăvoie. 4Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5și au venit de au spus lui Moise: „Poporul
36:5
2 Cor. 8:2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

Clădirea cortului

8Toţi

36:8
Cap. 26:1.
bărbaţii iscusiţi și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire și răsucit, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie. 9Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc. 11Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea dintâi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 12Au făcut cincizeci
36:12
Cap. 26:5.
de chiotori la cel dintâi covor și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faţa alteia. 13Au făcut cincizeci de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. 14Au făcut
36:14
Cap. 26:7.
niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coţi și lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeași măsură. 16Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte. 17Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 18Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. 19Au făcut
36:19
Cap. 26:14.
pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra. 20Scândurile
36:20
Cap. 26:15.
pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, așezate în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coţi și lăţimea unei scânduri era de un cot și jumătate. 22Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scândurile cortului. 23Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi. 24Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. 25Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, 26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. 27Au făcut apoi șase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund; 29acestea erau făcute din două bucăţi, începând de la partea de jos, și bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. 30Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 31Au făcut cinci drugi
36:31
Cap. 26:26.
din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului, 32cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului și cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus; 33drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt. 34Au poleit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele, și drugii i-au poleit cu aur.

Cele două perdele

35Perdeaua

36:35
Cap. 26:31.
dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie și au făcut heruvimi pe ea. 36Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. 37Pentru ușa cortului au făcut o perdea
36:37
Cap. 26:36.
din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef. 38Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele și beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.

37

Facerea chivotului

371Apoi Beţaleel

37:1
Cap. 25:10.
a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi și jumătate; lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, tot de un cot și jumătate. 2L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 3A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 4A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 5A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. 6A făcut și capacul ispășirii
37:6
Cap. 25:17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coţi și jumătate și lăţimea, de un cot și jumătate. 7A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 8un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 9Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispășirii.

Facerea mesei

10A făcut masa

37:10
Cap. 25:23.
din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 11A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur. 13A turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei. 14Verigile erau lângă pervaz, și în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei. 15A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei. 16A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile
37:16
Cap. 25:29.
, căţuile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17A făcut sfeșnicul

37:17
Cap. 25:31.
din aur curat; a făcut sfeșnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18Din amândouă părţile lui ieșeau șase braţe: trei braţe dintr-o latură și trei braţe din cealaltă latură. 19Pe un braţ erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braţ, alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 20Pe fusul sfeșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 21Era o gămălioară sub două braţe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 22Gămălioarele și braţele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. 23A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate din aur curat. 24A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

Altarul pentru tămâie

25Apoi a făcut

37:25
Cap. 30:1.
altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot și lăţimea, de un cot; era în patru muchii, și înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur. 27Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. 28A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 29A făcut untdelemnul
37:29
Cap. 30:23,34.
pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.